EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1810

Az Európai Tanácsnak az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/1810 határozata (2019. október 29.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról

XT/20024/2019/REV/2

OJ L 278I , 30.10.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1810/oj

30.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 278/1


AZ EURÓPAI TANÁCSNAK

az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/1810 határozata

(2019. október 29.)

az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI TANÁCS002C

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 50. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság bejelentette az Európai Tanácsnak azon szándékát, miszerint kilép az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből (a továbbiakban: az Euratom) az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban, amely az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikke értelmében alkalmazandó az Euratomra.

(2)

Az EUSZ 50. cikkével összhangban az Európai Unió tárgyalásokat folytatott az Egyesült Királysággal az Unióval való jövőbeli kapcsolatára tekintettel a kilépésének részletes szabályait meghatározó megállapodásról.

(3)

Az Európai Tanács 2018. november 25-én jóváhagyta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) tervezetét, valamint jóváhagyta az egyfelől az Európai Unió, másfelől Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról szóló politikai nyilatkozatot (a továbbiakban: a politikai nyilatkozat). A Tanács 2019. január 11-én elfogadta a kilépésről rendelkező megállapodás (1) aláírásáról szóló (EU) 2019/274 határozatot (2).

(4)

Az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével a Szerződések a kilépő államra többé már nem alkalmazhatók, kivéve ha az Európai Tanács az érintett tagállammal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(5)

Az Európai Tanács az (EU) 2019/476 határozattal (3) – az Egyesült Királysággal egyetértésben – először az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő 2019. április 12-ig történő meghosszabbításáról határozott. Ezt a határidőt az Európai Tanácsnak – az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott – (EU) 2019/584 határozata (4)2019. október 31-ig újra meghosszabbította.

(6)

Az Unió és az Egyesült Királyság között 2019 szeptemberében és októberében folytatott tárgyalások eredményeképpen megállapodás született a kilépésről rendelkező megállapodás részét képező, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv módosított szövegéről, az említett megállapodás 184. és 185. cikkére vonatkozóan szükséges technikai kiigazításokról, valamint a politikai nyilatkozat módosított szövegéről. Az Európai Tanács 2019. október 17-én jóváhagyta a kilépésről rendelkező módosított megállapodást és a politikai nyilatkozat módosított szövegét. A Tanács 2019. október 21-én elfogadta a kilépésről rendelkező megállapodás aláírásáról szóló (EU) 2019/274 határozatot módosító (EU) 2019/1750 határozatot (5).

(7)

Az Egyesült Királyság 2019. október 19-én az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 2020. január 31-ig történő meghosszabbítását kérte. A kérelem szerint a kormány azt javasolja, hogy amennyiben a felek 2020. január 31-ét megelőzően meg tudják erősíteni a kilépésről rendelkező megállapodást, a határidő ennél korábban járjon le.

(8)

Az Egyesült Királyság kormánya előterjesztette a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítéséhez szükséges jogszabályt. Az Európai Unió Tanácsa 2019. október 21-én jóváhagyta a kilépésről rendelkező megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetet és egyetértés kérése céljából továbbította azt az Európai Parlament számára. Az Unió és az Egyesült Királyság még nem fejezték be a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítéséhez szükséges belső eljárásokat. Az Egyesült Királyságban jelenleg megbeszélések folynak arról, hogy hogyan lehetne megoldani a megerősítés kérdését, és az Egyesült Királyság miniszterelnöke általános választások tartását javasolta.

(9)

A kilépésről rendelkező megállapodás megerősítése véglegesítésének lehetővé tétele érdekében az Európai Tanács jóváhagyja a határidő további, 2020. január 31-ig történő meghosszabbítását.

(10)

Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a kilépésről rendelkező megállapodás korábbi időpontban is hatályba léphet, amennyiben a felek az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő vége előtt befejezik megerősítési eljárásaikat. Következésképpen a kilépésnek vagy a megerősítési eljárások befejezését követő hónap első napján kell hatályba lépnie, vagy 2020. február 1-jén, a kettő közül a korábbi időpontban.

(11)

Nem engedhető meg, hogy ez a további hosszabbítás aláássa az Unió és intézményei rendes működését. Ezen túlmenően a további hosszabbításnak az lesz a következménye, hogy az EUSZ 50. cikkével összhangban az Egyesült Királyság a kilépés új időpontjáig továbbra is tagállam marad, és maradéktalanul vonatkoznak rá a tagságból fakadó jogok és kötelezettségek, ideértve azon kötelezettséget, hogy jelöltet javasoljon a Bizottság egyik tagjaként való kinevezés céljából. Emlékeztetni kell arra, hogy az Egyesült Királyságnak joga van bármikor visszavonni a bejelentését. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyság vállalta, hogy a lojális együttműködésre vonatkozó kötelezettségnek megfelelően konstruktívan és felelős módon jár el a hosszabbítás ideje alatt, és elvárja, hogy az Egyesült Királyság e vállalását és a Szerződésből eredő kötelezettségét olyan módon teljesítse, ami tükrözi helyzetét, mint kilépő tagállam. Ezzel összefüggésben – különösen az Unió döntéshozatali eljárásaiban való részvétele során – az Egyesült Királyságnak elő kell segítenie az Unió feladatainak teljesítését, és tartózkodnia kell minden olyan intézkedés meghozatalától, amely veszélyeztethetné az Unió célkitűzéseinek megvalósítását.

(12)

Az uniós intézmények, szervek és hivatalok azon tagjainak aktuális megbízatása, akiket az Egyesült Királyság uniós tagságával összefüggésben jelöltek, neveztek ki vagy választottak, megszűnik, amint a Szerződések többé már nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra, azaz a kilépés napján.

(13)

Ez a hosszabbítás kizárja a kilépésről rendelkező megállapodás újratárgyalását. Az Egyesült Királyság által egyoldalúan tett vállalásoknak, nyilatkozatoknak és egyéb aktusoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a kilépésről rendelkező megállapodás szövegével és szellemével, és nem akadályozhatják annak végrehajtását. Az ilyen hosszabbítás nem használható fel tárgyalások megkezdésére a jövőbeli kapcsolatról.

(14)

Az EUSZ 50. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint az Egyesült Királyság nem vett részt az Európai Tanács e határozattal kapcsolatos tanácskozásain, sem annak elfogadásában. Mindazonáltal, ahogyan az az Egyesült Királyság miniszterelnökétől, 2019. október 28-án érkezett levélben szerepel, az Egyesült Királyság az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban egyetértett az említett cikkben említett határidő meghosszabbításával és ezzel a határozattal,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, az (EU) 2019/584 európai tanácsi határozattal meghosszabbított határidő 2020. január 31-ig ismét meghosszabbításra kerül.

(2)   Az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban és a kilépésről rendelkező megállapodásban meghatározottak szerint, amennyiben az említett megállapodás Felei befejezik megerősítési eljárásaikat és 2019 novemberében, 2019 decemberében vagy 2020 januárjában ezen eljárások befejezéséről értesítik a letéteményest, a kilépésről rendelkező megállapodás – az értesítés időpontjától függően – az alábbi időpontban lép hatályba:

2019. december 1.;

2020. január 1.; vagy

2020. február 1.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 29-én.

az Európai Tanács részéről

az elnök

D. TUSK


(1)  A kilépésről rendelkező megállapodás szövegét csatolták az (EU) 2019/274 határozathoz, és az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 66I. számában hirdették ki (HL C 66 I., 2019.2.19., 1. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2019/274 határozata (2019. január 11.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében történő aláírásáról (HL L 47 I., 2019.2.19., 1. o.).

(3)  Az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/476 határozata (2019. március 22.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 80 I., 2019.3.22., 1. o.).

(4)  Az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/584 határozata (2019. április 11.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 101., 2019.4.11., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2019/1750 határozata (2019. október 21.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében történő aláírásáról szóló (EU) 2019/274 határozat módosításáról (HL L 274 I., 2019.10.28., 1. o.).


Top