Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0621(05)

A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikke (2) bekezdése alapján

OJ C 217, 21.6.2018, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/21


A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikke (2) bekezdése alapján

(2018/C 217/08)

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAGYKANIZSA-NYUGAT TERÜLETÉRE GEOTERMIKUS ENERGIA KONCESSZIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, KINYERÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter), mint a bányászati ügyekért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki geotermikus energia koncessziós szerződés keretében történő kutatására, kinyerésére és hasznosítására az alábbi feltételek szerint.

1.

A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.

A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdésének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.

A pályázati eljárás nyelve magyar.

2.

A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.

A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társaságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavállalkozót illetik meg, illetve terhelik.

3.

A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 35 év, amely külön pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Somogy és Zala megyében az alábbi táblázatban megadott települések között helyezkedik el.

Település

Megye

Település

Megye

Becsehely

Zala

Petrivente

Zala

Belezna

Zala

Rigyác

Zala

Eszteregnye

Zala

Semjénháza

Zala

Fityeház

Zala

Sormás

Zala

Letenye

Zala

Surd

Zala

Molnári

Zala

Szepetnek

Zala

Murakeresztúr

Zala

Tótszentmárton

Zala

Murarátka

Zala

Tótszerdahely

Zala

Nagykanizsa

Zala

Zajk

Zala

Őrtilos

Somogy

 

 

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszíntől 2 500 m és alaplapja: -6 000 mBf.

A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben az MBFSZ (www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.

A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 257,913 km2.

5.

A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 43.000.000,- Ft (azaz negyvenhárommillió forint) + ÁFA, amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az eredményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.

6.

A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 1.500.000,- Ft, (azaz egymillió-ötszázezer forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

7.

A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 15.000.000,- Ft, (azaz tizenötmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint, ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

8.

A koncessziós szerződés alapján fizetendő bányajáradék legkisebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 2 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül, amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell.

9.

A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban találhatók.

10.

A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145 Budapest, Columbus utca 17–23., Magyarország. Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8-14 óráig vehető át a Pályázati kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló igazolást állít ki.

A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.

11.

A Pályázati kiírás vételára nettó 100.000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ 10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással kell teljesíteni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni a NAGTDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül visszautalásra kerül a befizető részére.

12.

Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan megfizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati kiírást.

13.

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 27. napján 10-12 óra között, az MBFSZ Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

14.

A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötöttség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.

15.

A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.

16.

A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtartama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására kizárólagos jogot szerez. A geotermikus védőidom kijelöléséről rendelkező határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a geotermikus védőidom területére korlátozódik.

17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18.

A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 90. nap.

19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I)

A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:

A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a geotermikus energia legteljesebb megkutatását szolgáló elképzelések).

A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.

A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.

Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.

A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére kidolgozott intézkedések.

Az energetikai célú hasznosítás megkezdésére vállalt, a törvényben meghatározott három éves határidőnél rövidebb időtartam.

II)

A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:

A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre állása, ezen belül a saját erő mértéke.

Geotermikus energia kutatásával, kinyerésével és hasznosításával összefüggésben teljesített referenciák összértéke.

III)

A koncessziós szerződésben vállalt fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont:

A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.

A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.

Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.

21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.

A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevékenységet – geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.

A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.

22.

A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően, a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhetővé teszi.

Budapest, 2018. … …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter


(1)  Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint aa Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati ügyekért felelős tagja.


Top