Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG0621(04)

A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikk (2) bekezdése alapján

OJ C 217, 21.6.2018, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/17


A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikk (2) bekezdése alapján

(2018/C 217/07)

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRÖSLADÁNY TERÜLETÉRE SZÉNHIDROGÉN KONCESSZIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA ÉS KITERMELÉSÉRE VONATKOZÓAN

A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügyekért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.

1.

A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.

A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdésének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.

A pályázati eljárás nyelve magyar.

2.

A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.

A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társaságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavállalkozót illetik meg, illetve terhelik.

3.

A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Békés és Jász–Nagykun–Szolnok megyében az alábbi táblázatban megadott települések között helyezkedik el:

Település

Megye

Település

Megye

Dévaványa

Békés

Körösladány

Békés

Ecsegfalva

Békés

Mezőtúr

Jász–Nagykun–Szolnok

Gyomaendrőd

Békés

Szeghalom

Békés

Kertészsziget

Békés

Túrkeve

Jász–Nagykun–Szolnok

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: -5 000 mBf.

A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt kivágott térrészek.

A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ (www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.

A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 600,572 km2.

A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezkedik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával vagy mélyebben húzódik annál.

5.

A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 86 000 000,- Ft (azaz nyolcvanhatmillió forint) + ÁFA, amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az eredményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.

6.

A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10 000 000,- Ft (azaz tízmillió forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

7.

A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 50 000 000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint, ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

8.

A koncessziós szerződés alapján fizetendő, hagyományos szénhidrogén termelésre vonatkozó bányajáradék legkisebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 16 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül, amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell. A Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésében meghatározott esetek kivételt képeznek, mely esetekben a Bt.-ben meghatározott mindenkor hatályos bányajáradék mérték az irányadó.

9.

A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban találhatók.

10.

A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145 Budapest, Columbus utca 17–23., Magyarország, Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8–14 óráig vehető át a Pályázati kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló igazolást állít ki.

A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.

11.

A Pályázati kiírás vételára nettó 100 000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ 10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni a KOCHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül visszautalásra kerül a befizető részére.

12.

Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan megfizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati kiírást.

13.

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 26. napján 10-12 óra között, az MBFSZ Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17–23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

14.

A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötöttség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.

15.

A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.

16.

A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtartama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot szerez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek területére korlátozódik.

17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18.

A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 90. nap.

19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I)

A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:

A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló elképzelések).

A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.

A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.

Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.

A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére kidolgozott intézkedések.

A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.

II)

A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:

A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre állása, ezen belül a saját erő mértéke.

Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák összértéke.

III)

A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.

A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.

A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.

Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.

21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.

A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevékenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy a Bt. 22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye összesen legfeljebb 15 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak, úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.

A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.

22.

A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően, a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhetővé teszi.

Budapest, 2018. … …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter


(1)  Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati ügyekért felelős tagja.


Top