Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014TA1216(04)

Jelentés az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

OJ C 452, 16.12.2014, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 452/26


JELENTÉS

az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

(2014/C 452/04)

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bekezdés

Oldal

Bevezetés

1–5

27

A megbízhatósági nyilatkozatot alátámasztó információk

6

27

Megbízhatósági nyilatkozat

7–19

27

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

12

28

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló korlátozott vélemény alapja

13–17

29

Korlátozott vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

18

29

Megjegyzések a költségvetési és pénzgazdálkodásról

20–21

29

A költségvetés végrehajtása

20

29

Pályázati felhívások

21

29

További megjegyzések

22–29

30

Jogi keret

22

30

A belső ellenőrző részleg és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata

23–24

30

A kutatási eredmények monitoringja és jelentése

25

30

Összeférhetetlenség

26–27

30

A Bizottság második közbenső értékelése

28–29

30

BEVEZETÉS

1.

A brüsszeli székhelyű ENIAC Közös Vállalkozást (Nanoelektronikára Irányuló Közös Technológiai Kezdeményezést Megvalósító Európai Közös Vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre (1), tízéves időszakra, és 2010 óta önállóan végzi tevékenységét.

2.

A Közös Vállalkozás fő célkitűzése, hogy a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák különféle alkalmazási területeken történő kifejlesztésének érdekében „kutatási ütemtervet” szabjon meg és hajtson végre, erősítve ezzel az európai versenyképességet és fenntarthatóságot, serkentve új piacok és társadalmi alkalmazások létrejöttét (2).

3.

A Közös Vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, egyes uniós tagállamok (Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság), továbbá az Európai Nanoelektronikai Tevékenységeket Összefogó Egyesület (AENEAS). Tagja lehet az ENIAC Közös Vállalkozásnak bármely más olyan tagállam és társult ország, illetve egyéb ország vagy jogi személy is, amely képes pénzügyileg érdemben támogatni a Közös Vállalkozás céljainak elérését.

4.

Az Európai Unió az ENIAC Közös Vállalkozás működési költségeihez és kutatási tevékenységeihez – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 millió euróval járul hozzá (3). Az AENEAS maximum 30 millió EUR-val járul hozzá a Közös Vállalkozás működési költségeihez. Az ENIAC tagállamainak egyrészt természetben hozzá kell járulniuk a működési költségekhez (pl. a gyakorlatban segíteniük a projektek végrehajtását), másrészt az uniós hozzájárulásnak legalább 1,8-szorosát kell adniuk pénzügyi hozzájárulásként. A projektekben részt vevő kutatási szervezetek is kötelesek legalább a bizottsági és tagállami hozzájárulások együttes összegének megfelelő természetbeni hozzájárulást nyújtani.

5.

Az ENIAC és az ARTEMIS Közös Vállalkozások összeolvadásával (4) létrejött a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezése (ECSEL JTI) (5). A nanoelektronikai ENIAC kezdeményezés és a beágyazott rendszerekkel kapcsolatos ARTEMIS kezdeményezés összevonásán túlmenően az ECSEL JTI az intelligens rendszerekkel kapcsolatos kutatást és innovációt is magában fogja foglalni. Az ECSEL JTI 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra. Mindazonáltal e jelentést a tevékenység folytonosságának elve alapján készítettük el.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

6.

A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, a Közös Vállalkozás szintjén végrehajtott tranzakciók tesztelését, valamint a felügyeleti és kontrollrendszerekben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez adott esetben kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT

7.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék ellenőrizte a következőket:

a)

az ENIAC Közös Vállalkozás éves beszámolója, amely a 2013. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból (6) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (7) áll;

b)

a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

A vezetés felelőssége

8.

A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (8) 33. és 43. cikke szerint a vezetés felelőssége a Közös Vállalkozás éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége:

a)

A Közös Vállalkozás éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok (9) alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek megfelelően ésszerű számviteli becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá a Közös Vállalkozás éves beszámolóját azután, hogy a számvitelért felelős tisztviselő az összes rendelkezésre álló információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal egyetemben elkészítette azt, amelyben a tisztviselő többek között kijelenti, hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad a Közös Vállalkozás pénzügyi helyzetéről.

b)

A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn kell tartania egy olyan eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket.

Az ellenőr felelőssége

9.

A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára (10) az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző intézmények (INTOSAI) nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy ésszerű bizonyosságot szerezhessen arról, hogy a Közös Vállalkozás éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek.

10.

Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Európai Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a számviteli becslések ésszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése.

11.

A Számvevőszék megítélése szerint a rendelkezésére álló ellenőrzési bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak a megbízhatósági nyilatkozat elkészítéséhez.

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

12.

A Számvevőszék véleménye szerint a Közös Vállalkozás éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló korlátozott vélemény alapja

13.

A Közös Vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiáját (11) az irányító testület a 2010. november 18-i határozatával fogadta el, és az fő eszközként (12) szolgál az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének értékelésére. A tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságai által kiadott költségelfogadási nyilatkozatok ellenében 2013-ban végrehajtott kifizetések 17 millió EUR-t tettek ki, ami a 34,4 millió EUR-t kitevő összes operatív kiadás 50 %-át jelenti.

14.

A Közös Vállalkozás és a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságai közötti adminisztratív megállapodások elvben előírják, hogy a Közös Vállalkozás nevében a tagállami finanszírozó hatóság végezzen ellenőrzéseket. A Közös Vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiája nagymértékben támaszkodik a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságaira a projektek költségigényléseinek ellenőrzésében.

15.

2013-ban a nemzeti finanszírozó hatóságok által végzett ellenőrzések a 2008-as 1. felhívás kedvezményezettjeinek 32 %-ára terjedtek ki, ami az elfogadott költségek 61 %-át jelenti. A Közös Vállalkozás azonban nem értékelte ezen ellenőrzések minőségét.

16.

A költségtérítési kérelmeket illetően maga a Közös Vállalkozás is végzett korlátozott vizsgálatot (13) és éves tevékenységi jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy a hibaarány 2 % alatt van. Ez a korlátozott vizsgálat nem elégséges ahhoz, hogy bizonyosságot nyújtson a Közös Vállalkozás által közzétett hibaarányra vonatkozóan.

17.

A Számvevőszék nem tudja megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzés fő kontrollja eredményesen működik-e.

Korlátozott vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

18.

A Számvevőszék véleménye szerint – a korlátozott vélemény alapjául szolgáló, a 16–17. bekezdésben tárgyalt megállapítások lehetséges hatásainak kivételével – a Közös Vállalkozásnak a 2013. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

19.

A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

A költségvetés végrehajtása

20.

A 2013-as operatív költségvetés eredetileg 115,6 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 59,7 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot tartalmazott. Az irányító testület által az év végén elfogadott pótköltségvetés 170 millió EUR-ra növelte a kötelezettségvállalási előirányzatokat (14) és 36,1 millió EUR-ra csökkentette a kifizetési előirányzatokat. Az operatív kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100 %, a kifizetési előirányzatoké pedig 95 % volt.

Pályázati felhívások

21.

Az utolsó két pályázati felhívást 2013-ban írták ki, ami lehetővé tette a Közös Vállalkozás számára a fennmaradó 170 millió EUR felhasználását.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

Jogi keret

22.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló új rendeletet (15)2012. október 25-én fogadták el és 2013. január 1-jével lépett hatályba (16). Az új költségvetési rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-minta (17) azonban csak 2014. február 8-án lépett életbe. Az ECSEL Közös Vállalkozásba történő beolvadás miatt a Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzatát nem módosították e változtatásoknak megfelelően.

A belső ellenőrző részleg és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata

23.

2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrizte a támogatáskezelési folyamat megfelelőségét és eredményességét, és arra a megállapításra jutott, hogy az alkalmazott eljárások kellő bizonyosságot nyújtanak. A jelentés két fő ajánlást tartalmazott a szakértők kiválasztására irányuló dokumentált folyamat kialakítására, valamint a hozzáférési jogok fölötti ellenőrzésre vonatkozóan. A Közös Vállalkozás mindkét ajánlást figyelembe vette.

24.

A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ezenkívül informatikai kockázatértékelést végzett az ENIAC, valamint a Tiszta Égbolt, ARTEMIS, FCH és IMI Közös Vállalkozásokra kiterjedően, az általuk használt közös informatikai infrastruktúrára vonatkozóan (18).

A kutatási eredmények monitoringja és jelentése

25.

A hetedik keretprogram (FP7) egy a kutatási eredmények védelmére, felhasználására és terjesztésére vonatkozó felügyeleti és beszámolási rendszert hoz létre (19). A Közös Vállalkozás eljárásokat dolgozott ki a projektek különböző szakaszaiban születő kutatási eredmények védelmének és terjesztésének felügyeletére, de ezt a felügyeleti tevékenységet tovább kell fejleszteni, hogy teljes mértékben megfeleljen a határozat (20) rendelkezéseinek.

Összeférhetetlenség

26.

Az ENIAC átfogó intézkedéseket tett az összeférhetetlenség megelőzésére és ezeket közzétette a weboldalán.

27.

További fejlesztéseket is fontolóra kell venni, mint például az összeférhetetlenséggel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis létrehozását.

A Bizottság második közbenső értékelése  (21)

28.

A Bizottság 2012. szeptember és 2013. február között végezte el az ENIAC és ARTEMIS közös vállalkozások második közbenső értékelését, amely a szervezetek relevanciájára, eredményességére, hatékonyságára és a kutatások minőségére terjedt ki.

29.

A vonatkozó jelentést 2013 májusában tették közzé, és az számos ajánlást fogalmazott meg az ENIAC Közös Vállalkozás számára, különösen a projektek áttekintésének hatékonyságra, a projektportfólió és a stratégiai uniós célok jobb összhangját célzó intézkedésekre, valamint az ENIAC-projektek hatásának és sikerének mérésére szolgáló megfelelő mérőszámokra vonatkozóan.

A jelentést 2014. október 21-ei luxembourgi ülésén fogadta el a Milan Martin CVIKL számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök


(1)  A Tanács 2007. december 20-i 72/2008/EK rendelete az ENIAC Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 30., 2008.2.4., 21. o.).

(2)  A Közös Vállalkozás hatáskörét, tevékenységeit és a rendelkezésére álló erőforrásokat a melléklet foglalja össze, tájékoztató jelleggel.

(3)  Az 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.) elfogadott hetedik keretprogram egyetlen programba fogja össze valamennyi kutatással kapcsolatos uniós kezdeményezést és alapvető szerepet játszik a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás terén kitűzött célok elérésében. A keretprogram az Európai Kutatási Térségnek is egyik alappillére.

(4)  Az Artemis Közös Vállalkozást a 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 30., 2008.2.4., 52. o.) hozta létre annak érdekében, hogy a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára meghatározza és végrehajtsa kulcsfontosságú technológiák kifejlesztésének „kutatási ütemtervét”.

(5)  Az ECSEL Közös Vállalkozást a 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7., 152. o.) hozta létre.

(6)  Ezek a következőkből állnak: a mérleg, az eredménykimutatás, a pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközök változását feltüntető kimutatás, és a számviteli politika meghatározó alapelveit és további kiegészítő mellékleteket tartalmazó összegzés.

(7)  Ezek a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből, a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalásából és további magyarázatokból állnak.

(8)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(9)  A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra (IFRS) támaszkodnak.

(10)  Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkének (2) bekezdése (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

(11)  Utólagos ellenőrzési stratégiája szerint a Közös Vállalkozás elegendő információ megszerzésére törekszik az ENIAC tagállamokban alkalmazott utólagos ellenőrzési eljárásokra vonatkozóan ahhoz, hogy a tagállami eljárásokat értékelni tudja abból a szempontból, hogy azok megfelelő biztosítékot nyújtanak-e az ENIAC Közös Vállalkozás projektjei keretében végrehajtott tranzakciók szabályszerűségére és jogszerűségére vonatkozóan.

(12)  A 72/2008/EK rendelet 12. cikke értelmében a Közös Vállalkozás „gondoskodik arról, hogy tagjainak pénzügyi érdekei megfelelő védelemben részesüljenek azáltal, hogy megfelelő belső és külső ellenőrzéseket végez vagy végeztet”, valamint „helyszíni ellenőrzéseket és pénzügyi ellenőrzéseket végez az ENIAC Közös Vállalkozás közpénzekből nyújtott finanszírozásának kedvezményezettjeinél. Ezeket az ellenőrzéseket végezheti akár közvetlenül az ENIAC Közös Vállalkozás, akár az ENIAC Közös Vállalkozás nevében eljárva az ENIAC tagállamok.”

(13)  Ez a korlátozott vizsgálat abban állt, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságokat felkérték egy költségigénylésekből álló minta helytállóságának megerősítésére.

(14)  A Közös Vállalkozás 4,4 millió EUR-t megtakarított a működési költségek fedezetéül szolgáló jóváhagyott összegből (10 millió EUR) és ezt átcsoportosította az operatív költségvetésbe.

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelet az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(16)  A 996/2012/EU, Euratom rendelet 214. cikke a hivatkozott kivételekkel.

(17)  A Bizottság 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról (HL L 38., 2014.2.7., 2. o.).

(18)  A 2013. november 22-i keltezésű végleges jelentés szerint formalizálni kell az informatikai biztonsági politikát, valamint az informatikai szolgáltatókkal kötött jövőbeni szerződéseknek részletes eljárásokat/kontrollokat kell tartalmazniuk.

(19)  Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló 2006. december 18-i 1982/2006/EK határozat 7. cikke előírja, hogy a Bizottság folyamatosan és módszeresen felügyelje a hetedik keretprogram és egyedi programjai végrehajtását, és e felügyeleti tevékenység eredményeiről rendszeresen tegyen jelentést, illetve terjessze azokat.

(20)  Lásd: a Bizottságnak a közös technológiai kezdeményezésekre alapított közös vállalkozások tevékenységéről szóló 2012-es éves helyzetjelentésében (SWD (2013) 539 final) található, a kutatási projektek által elért eredményeknek a Bizottság közzétételi és terjesztési rendszerébe történő integrálására vonatkozó észrevétel.

(21)  Az ARTEMIS és az ENIAC közös technológiai kezdeményezések 2013. májusi második közbenső értékelése.


MELLÉKLET

ENIAC Közös Vállalkozás (Brüsszel)

Hatáskör és tevékenységek

A Szerződésből eredő uniós hatáskör

(az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. és 188. cikke)

A hetedik keretprogramról szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat arról rendelkezik, hogy az Unió a köz- és magánszféra közötti hosszú távú partnerségek kialakításához hozzájárulást nyújthat közös technológiai kezdeményezések formájában, amely – a Szerződés 187. cikke értelmében – közös vállalkozások révén valósítható meg.

A Tanács 2007. december 20-i 72/2008/EK rendelete az ENIAC Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 30., 2008.2.4., 1. o.)

A Közös Vállalkozás hatásköre

(a Tanács 72/2008/EK rendelete)

Célok

Az ENIAC Közös Vállalkozás hozzájárul az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007–2013), és a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramot megvalósító „Együttműködés” egyedi program „Információs és kommunikációs technológiák” témakörének megvalósításához. Feladatai közé tartoznak különösen a következők:

meghatározza és végrehajtja a nanoelektronika számára kulcsfontosságú kompetenciák kifejlesztésének kutatási ütemtervét a különféle alkalmazási területeken annak érdekében, hogy az európai versenyképesség és fenntarthatóság erősödjön, és új piacok és társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki,

támogatja a kutatási ütemterv megvalósításához szükséges tevékenységeket (K+F tevékenységek), különösen támogatás odaítélésével a versenypályázati felhívásokat követően kiválasztott projektek résztvevői részére,

elősegíti a köz- és a magánszféra közötti partnerséget a közösségi, nemzeti és magánszektorbeli erőfeszítések mozgósítása és egyesítése, a nanoelektronika területén a K+F célú összbefektetések növelése és a köz- és a magánszektor közötti együttműködés ösztönzése érdekében,

biztosítja a nanoelektronikára irányuló közös technológiai kezdeményezés (KTK) hatékonyságát és tartósságát,

megvalósítja az európai K+F erőfeszítések szinergiáját és összehangolását a nanoelektronika területén, ideértve a jelenleg kormányközi K+F rendszerek (EUREKA) keretében megvalósított kapcsolódó tevékenységeknek az ENIAC Közös Vállalkozásba történő fokozatos integrálását.

Irányítás

A Közös Vállalkozás irányító szerve az irányító testület. A vezetőségi csoportot az ügyvezető igazgató vezeti. Az iparágat az ipari és kutatási bizottságban az AENEAS egyesület képviseli mint alapító tag. A hatóságok testületét a következők alkotják: az Unió képviseletében a Bizottság; a tagállamok, valamint a társult országok

A Közös Vállalkozás rendelkezésére bocsátott erőforrások 2013-ban

Költségvetés

17 2 6 08  748,19 EUR kötelezettségvállalásokra

3 6 6 09  726,23 EURó kifizetésekre

Létszám 2013. december 31-én

A létszámtervben 15 álláshely szerepelt (7 ideiglenes és 8 szerződéses alkalmazott), ebből a betöltött álláshelyek száma 15 volt, a következő megoszlásban: operatív feladatok (6), adminisztratív feladatok (5), vegyes feladatok (4).

Tevékenységek és szolgáltatások 2013-ban

Lásd: az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as éves tevékenységi jelentése (www.eniac.eu).

Forrás: Az ENIAC Közös Vállalkozástól származó adatok.


A KÖZÖS VÁLLALKOZÁS VÁLASZAI

14.,15.,16.

A minősített vélemény enyhítése érdekében az ENIAC az ARTEMIS-szel együtt közös cselekvési tervet nyújt be:

1.

A nemzeti finanszírozó hatóságoknál tett látogatások: Németországban, Belgiumban és Franciaországban már sor került a látogatásokra, amelyeket követően kiegészítő dokumentáció készült. Az értékelő jelentések kidolgozása folyamatban van. Az eddigi eredmények a következők:

Németország (az uniós támogatások 15,9 %-a kapcsolódik az ENIAC-hoz): jól dokumentált rendszer, amelyet a felelősségi körök határozott elválasztása és többszintű ellenőrzés jellemez. Németország a közvetett fellépés végén elvégzett utólagos „mélyreható vizsgálati” eljárás útján szerez bizonyosságot. Előzetes értékelésünk alapján az utólagos „mélyreható vizsgálati” eljárás megfelel a nemzetközi standardoknak. 2013-ban ezt az eljárást a 424 művelet közül egy 120 műveletből álló mintánál (28,3 %) alkalmazták, amelyek esetében a hibaarány 1 % alatt volt. Folyamatban lévő tevékenységek: az eljárás néhány szempontját jelenleg tisztázzák, mielőtt végleges következtetéseket vonnának le az értékelésről. Párbeszédet indítottunk a mintavételezés megvitatásáról, amely lehetővé tenné az eredményeknek a többi országból származó hasonló eredményekkel való konszolidálását. Ennek 2014 végére kell lezárulnia.

Belgium (az uniós támogatások 4,8 %-a kapcsolódik az ENIAC-hoz): jól dokumentált rendszer, amelyet a felelősségi körök határozott elválasztása és többszintű ellenőrzés jellemez. Belgium a közvetett fellépés végén elvégzett utólagos „mélyreható vizsgálati” eljárás útján szerez bizonyosságot. Értékelésünk alapján ez az eljárás az érvényben lévő nemzetközi standardoknak megfelelően végrehajtott ellenőrzésekkel megegyező bizonyossági szintet eredményez. Belgium a végleges kifizetések végrehajtása előtt az összes ARTEMIS- és ENIAC-projektet (100 %) előzetes „mélyreható vizsgálatnak” veti alá. Belgium utólagos vizsgálatokat kizárólag az eljárások tekintetében hajt végre a rendszer javítása érdekében. Következésképpen a bizonyossági rendszer nem eredményez hibát (illetve a hibaarány nullának tekinthető).

Franciaország (az uniós támogatások 35,8 %-a kapcsolódik az ENIAC-hoz): a rendszer az összes 2011 előtt megkezdett tevékenység 100 %-os vizsgálatán alapult, amikor Franciaország egy forráshatékonyabb rendszert vezetett be a felelősségi körök világos elválasztásával és utólagos statisztikai vizsgálatokon alapuló többszintű ellenőrzéssel. Előzetes értékelésünk alapján az utólagos „mélyreható vizsgálati” eljárás megfelel a nemzetközi standardoknak. Franciaország a közvetett fellépés végén elvégzett utólagos „mélyreható vizsgálati” eljárás útján szerez bizonyosságot. Az új rendszer alapján megkezdett első tevékenységek 2015-ben fejeződnek be, ezért Franciaország még nem tudott benyújtani statisztikai információkat.

További párbeszéd van kilátásban Hollandiával (az uniós támogatások 19,6 %-a kapcsolódik az ENIAC-hoz) és Ausztriával (az uniós támogatások 5,1 %-a kapcsolódik az ENIAC-hoz).

2.

Az ellenőrzött fél egy 2014. október elsején Brüsszelben tartott műhelytalálkozóra hívta az ARTEMIS/ENIAC tagállamok könyvvizsgáló hatóságait, az Európai Bizottság ellenőreit és az Európai Számvevőszéket, hogy bemutassák bizonyosságszerzési rendszereiket és megosszák egymással legjobb gyakorlataikat a konvergencia elősegítése és a nemzeti rendszerekkel összeegyeztethető eljárások meghatározása érdekében.


Top