Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1220(01)

A Bizottság határozata ( 2013. december 12. ) az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról

OJ C 373, 20.12.2013, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 373/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. december 12.)

az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról

2013/C 373/09

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) (1) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozatra, és különösen annak 6. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/972/EK tanácsi határozat (2) értelmében megkezdett fellépések és tevékenységek folyamatosságának biztosítása érdekében célszerű, hogy a 2013/743/EU határozat által létrehozandó Európai Kutatási Tanács (EKT) a 2007/134/EK bizottsági határozattal (3) létrehozott EKT helyébe lépjen és annak jogutódjává váljon.

(2)

A 2013/743/EU határozat 6. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az EKT egy független tudományos tanácsból és egy célzott végrehajtó struktúrából áll. A célzott végrehajtó struktúrát külső struktúraként, végrehajtó hivatal formájában kell létrehozni, összhangban az 58/2003/EK tanácsi rendelettel (4).

(3)

A Tudományos Tanács tagságának tudósokból, mérnökökből és nagy tekintélyű tanárokból kell állnia. A tagoknak mentesnek kell lenniük minden külső érdektől, és kinevezésüket oly módon kell szervezni, hogy az biztosítsa a Tudományos Tanács munkájának folyamatosságát.

(4)

Az egyedi program kellő időben történő végrehajtása érdekében a 2007/134/EK határozattal létrehozott EKT tudományos tanácsa előzetes álláspontokat alakított ki a 2013/743/EU határozat 7. cikkének megfelelően elfogadandó rendelkezések kapcsán. Az e határozattal létrehozandó Tudományos Tanácsnak el kell fogadnia vagy el kell utasítania ezeket az előzetes álláspontokat.

(5)

Meg kell állapítani a Tudományos Tanács működését szabályozó előírásokat.

(6)

Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a Tudományos Tanács és az EKT célzott végrehajtó struktúrája között zökkenőmentes együttműködés alakuljon ki.

(7)

A Tudományos Tanács részére a munkájához szükséges iratokhoz és adatokhoz hozzáférést kell biztosítani a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően.

(8)

A 2013/743/EU határozat úgy rendelkezik, hogy a Tudományos Tanács tagjai feladataik ellátásáért ellentételezésben részesülnek, ezért erre vonatkozóan rendelkezéseket kell hozni.

(9)

A 2007/134/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Kutatási Tanács létrehozása

A 2014. január 1-től2020. december 31-ig tartó időszakra létrejön az Európai Kutatási Tanács (EKT). Ez a Kutatási Tanács a 2007/134/EK bizottsági határozattal létrehozott EKT helyébe lép, és annak jogutódja lesz.

2. cikk

A Tudományos Tanács tagjai

(1)   A Tudományos Tanács tagsága az EKT elnökéből és 21 rendes tagból áll. Az I. mellékletben felsorolt 21 személy az ott említett hivatali időre a Tudományos Tanács rendes tagja.

(2)   A tagok minden külső befolyástól mentesen látják el feladataikat. Kellő időben értesítik a Bizottságot bármilyen összeférhetetlenségről, ami a függetlenségüket veszélyeztetheti.

(3)   A tagok hivatali ideje legfeljebb négy év, ami egy alkalommal meghosszabbítható. A tagok azonban a maximális időtartamnál rövidebb időre is kinevezhetők a tagság fokozatos cseréjének lehetővé tétele érdekében. A tagok addig maradnak hivatalban, amíg helyükre mást nem neveznek ki, illetve amíg hivatali idejük le nem jár.

(4)   Kellően indokolt esetben a Tudományos Tanács hitelességének megőrzése vagy folyamatosságának biztosítása érdekében a Bizottság saját kezdeményezésre visszavonhatja egy tag kinevezését.

3. cikk

A Tudományos Tanács működése

(1)   A Tudományos Tanács elfogadja saját eljárási szabályzatát, valamint a bizalmas információk kezelésére, a személyes adatok feldolgozására és az összeférhetetlenségre vonatkozó etikai kódexét a 45/2001/EK rendelettel összhangban.

(2)   A Tudományos Tanács a munkája által megkövetelt gyakorisággal tart plenáris üléseket. A plenáris ülések összefoglaló jegyzőkönyveit közzé kell tenni az EKT weboldalán.

(3)   Az elnök a Tudományos Tanács eljárási szabályzata alapján határozhat úgy, hogy zárt körű ülést tart.

(4)   A Tudományos Tanács meghatározott feladatainak ellátására a Tudományos Tanács tagjainak részvételével állandó bizottságokat, munkacsoportokat és más struktúrákat lehet létrehozni.

(5)   A 2007/134/EK határozattal létrehozott Tudományos Tanácsnak a 2013/743/EU határozat 7. cikke értelmében elfogadandó intézkedésekre vonatkozó előzetes állásfoglalásait az e határozattal létrehozott Tudományos Tanács közvetlenül a létrehozása után köteles elfogadni vagy elutasítani.

4. cikk

Az Európai Kutatási Tanácson belüli együttműködés

A Tudományos Tanács és a célzott végrehajtó struktúra koherenciát biztosít az EKT tevékenységeinek stratégiai és működési céljai között. Az EKT elnöke, a Tudományos Tanács két alelnöke és a célzott végrehajtó struktúra igazgatója a hatékony együttműködés érdekében rendszeres időközönként személyes egyeztetést tart.

5. cikk

A dokumentumokhoz és adatokhoz való hozzáférés

(1)   A Bizottság és a célzott végrehajtó struktúra a 45/2001/EK rendelettel összhangban biztosítja az autonóm és független módon működő Tudományos Tanács részére a munkájához szükséges dokumentumokat, adatokat és támogatást.

(2)   A Tudományos Tanács tagjai az (1) bekezdéssel összhangban átadott dokumentumokat és adatokat kötelesek bizalmasan kezelni, és kizárólag azon célokra és feladatokhoz felhasználni, amelyek kapcsán megkapták őket.

(3)   A Tudományos Tanács a dokumentumok és adatok biztonsága és védelme érdekében meghozza azon szervezeti és technikai intézkedéseket, amelyek alkalmasak az adatokhoz és a dokumentumokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek, azok jogellenes átadásának, véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítésének, elvesztésének és módosításának a megakadályozására.

(4)   A Tudományos Tanács tagjai a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása során kötelesek gondoskodni a jogszerűség, a megfelelőség, a relevancia, a pontosság és a szükségesség elve érvényesüléséről, továbbá korlátozni az ilyen tevékenységek időtartamát.

(5)   Abban az esetben, ha a dokumentumokhoz és adatokhoz vagy személyes adatokhoz való hozzáférés a személyes adatok védelmével, a bizalmas kezeléssel, a védelemmel vagy közérdekkel összefüggő okból nem biztosítható, a Bizottság és a célzott végrehajtó struktúra írásban ismerteti a Tudományos Tanáccsal a hozzáférés megtagadásának okait, továbbá átad minden olyan, az adott kérdéshez kapcsolódó információt, amelyet az irányadó szabályozás alapján átadhatónak ítél.

6. cikk

A Tudományos Tanács az EKT elnökétől eltérő tagjainak ellentételezése

A Tudományos Tanács – az EKT elnökétől eltérő – tagjainak tiszteletdíjaira, utazási költségtérítésére és napidíjaira vonatkozó szabályokat a II. melléklet tartalmazza.

7. cikk

Hatályvesztés

A 2007/134/EK határozat hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett határozatra vonatkozó hivatkozásokat erre a határozatra való hivatkozásokként kell értelmezni.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 12-én.

a Bizottság részéről

Máire GEOGHEGAN-QUINN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347, 2013.12.20., 965. o.

(2)  A Tanács 2006. december 19-i 2006/972/EK határozata az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Ötletek egyedi programról (HL L 400., 2006.12.30., 244. o.).

(3)  A Bizottság 2007. február 2-i 2007/134/EK határozata az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról (HL L 57., 2007.2.24., 14. o.).

(4)  A Tanács 2002. december 19-i 58/2003/EK rendelete a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete az egyének védelméről, a személyes adatok közösségi intézmények és testületek által való feldolgozásáról, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A Tudományos Tanács tagjai

Név és intézménynév

Hivatali idő vége

Klaus BOCK, Dán Nemzeti Kutatási Alapítvány

2016. december 31.

Nicholas CANNY, Ír Nemzeti Egyetem, Galway

2014. december 31.

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Utrechti Egyetem

2015. december 31.

Tomasz DIETL, Lengyel Tudományos Akadémia

2014. december 31.

Daniel DOLEV, Jeruzsálemi Héber Egyetem

2014. december 31.

Athene DONALD, Cambridge-i Egyetem

2016. december 31.

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

2016. december 31.

Pavel EXNER, Cseh Tudományos Akadémia

2014. december 31.

Nuria Sebastian GALLES, Pompeu Fabra Egyetem, Barcelona

2016. december 31.

Reinhard GENZEL, Max Planck Űrfizikai Intézet

2016. december 31.

Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Rákkutatási Intézet, Uppsala

2014. december 31.

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms

2014. december 31.

Matthias KLEINER, Dortmundi Műszaki Egyetem

2016. december 31.

Éva KONDOROSI, Magyar Tudományos Akadémia

2016. december 31.

Mart SAARMA, Helsinki Egyetem

2014. december 31.

Nils Christian STENSETH, Oslói Egyetem

2017. december 31.

Martin STOKHOF, Amsterdami Egyetem

2017. december 31.

Anna TRAMONTANO, Római Tudományegyetem

2014. december 31.

Isabelle VERNOS, Centre for Genomic Regulation, Barcelona

2014. december 31.

Reinhilde VEUGELERS, Leuveni Katolikus Egyetem

2016. december 31.

Michel WIEVIORKA, Szociológiai Elemzési és Intervenciós Központ, Párizs

2017. december 31.


II. MELLÉKLET

A 6. cikknek megfelelően a Tudományos Tanács – az EKT elnökétől eltérő – tagjainak ellentételezésére irányadó szabályok

1.

A Tudományos Tanács – az EKT elnökétől eltérő – tagjainak tiszteletdíjait, valamint a feladataik ellátásához kapcsolódó utazási költségeit és napidíjait a célzott végrehajtó struktúra fizeti az alábbi 2–5. pontokban meghatározott feltételeket is magában foglaló szerződés alapján.

2.

A Tudományos Tanács alelnökeinek tiszteletdíja egy plenáris ülésen való teljes részvétel esetén 3 500 EUR, részleges részvétel esetén 1 750 EUR.

3.

A Tudományos Tanács egyéb tagjainak tiszteletdíja egy plenáris ülésen való teljes részvétel esetén 2 000 EUR, részleges részvétel esetén 1 000 EUR.

4.

A kifizetéseket a célzott végrehajtó struktúra igazgatója vagy annak helyettese engedélyezi az EKT elnöke és az igazgató vagy ezek helyettesei által hitelesített jelenléti ív alapján. A jelenléti ív minden tag esetében jelzi, hogy teljes időben vagy részlegesen volt-e jelen az ülésen.

5.

A célzott végrehajtó struktúra a plenáris üléseken kívüli ülések vonatkozásában is térítheti a Tudományos Tanács tagjainak a feladataik ellátásához szükséges utazási költségeket és napidíjakat a velük létrejött szerződés és a Bizottságnak a külső szakértők költségtérítésére vonatkozó belső szabályai (1) szerint.

6.

A tiszteletdíjakat, utazási költségeket és napidíjakat a(z) 2013/743/EU határozat által létrehozott egyedi program működési költségvetéséből kell fedezni.


(1)  A Bizottság C(2007) 5858 határozata.


Top