Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XX1106(01)

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról

OJ C 336, 6.11.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 336/4


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/04

Bevezetés

Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal

1.

2011. november 30-án a Bizottság javaslatot fogadott el a jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról (1). A 2006/43/EK irányelv módosításai a könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével, a szakmai etikát, szakmai titoktartást, függetlenséget és jelentéstételt érintő alapelvekkel, valamint a kapcsolódó felügyeleti szabályokkal kapcsolatosak. Ugyanezen a napon a Bizottság elfogadta a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló rendeletre irányuló javaslatot (2), amely megállapítja az ilyen könyvvizsgálat végzésére vonatkozó feltételeket (a továbbiakban „a javasolt rendelet”). Ezeket a javaslatokat egyeztetés céljából 2011. december 6-án elküldték az európai adatvédelmi biztosnak.

2.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a Bizottság egyeztetett vele, valamint javasolja, hogy az irányelv preambuluma hivatkozzon erre a véleményre. A javasolt rendelet preambuluma már hivatkozik az európai adatvédelmi biztossal folytatott egyeztetésre.

3.

E véleményben az európai adatvédelmi biztos a 2006/43/EK irányelvvel kapcsolatos olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek túlmutatnak a javasolt változtatásokon. A biztos hangsúlyozza az irányelv (3) lehetséges adatvédelmi hatásait. Az e véleményben közölt elemzés közvetlenül releváns a hasonló rendelkezéseket tartalmazó hatályos jogszabályok, valamint a függőben lévő és a lehetséges jövőbeni javaslatok alkalmazása szempontjából, ideértve az európai adatvédelmi biztosnak a banki jogszabályok felülvizsgálatáról, a hitelminősítő intézetekről, a pénzügyi eszközök piacairól (MiFID/MiFIR) és a piaci visszaélésről szóló jogszabálycsomagra vonatkozó véleményeiben ismertetett javaslatokat is (4). Az európai adatvédelmi biztos ezért javasolja, hogy e véleményt a fent említett kezdeményezésekről szóló 2012. február 10-i véleményeivel szoros összefüggésben olvassák.

A javaslat célkitűzései és hatálya

4.

A Bizottság véleménye szerint a könyvvizsgáló cégek is hozzájárultak a pénzügyi válsághoz, ezért foglalkozni kíván a könyvvizsgálók válságban játszott szerepével – vagy azzal a szereppel, amelyet játszaniuk kellett volna. A Bizottság állítása szerint emellett a megbízható könyvvizsgálat kulcsfontosságú az általános és a piaci bizalom helyreállításához.

5.

A Bizottság szerint azt is fontos hangsúlyozni, hogy a könyvvizsgálókat a jog hatalmazza fel arra, hogy elvégezzék a korlátozott felelősséggel rendelkező és/vagy a pénzügyi szektorban szolgáltatások nyújtására jogosult társaságok pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatát. A felhatalmazás társadalmi feladatot ró a könyvvizsgálóra, akinek véleményt kell mondania arról, hogy a vizsgált jogalany pénzügyi kimutatásai megfelelnek-e a valóságnak.

6.

Végül a Bizottság szerint a pénzügyi válság a jog szerinti könyvvizsgálat gyengeségeit különösen a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok tekintetében hangsúlyozta ki. Ezek olyan jogalanyok, amelyek tevékenységükből, méretükből vagy alkalmazottaik számából adódóan jelentős közérdeket képviselnek, vagy amelyeknek társasági formájuk miatt érdekeltjeik köre széles.

7.

E problémák orvoslása érdekében a Bizottság közzétette a jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 2006/43/EK irányelv módosítására irányuló javaslatot, amely a könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével, a szakmai etikát, szakmai titoktartást, függetlenséget és jelentéstételt érintő alapelvekkel, valamint a kapcsolódó felügyeleti szabályokkal kapcsolatos. A Bizottság emellett javaslatot tett a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló új rendeletre, amely megállapítja az ilyen könyvvizsgálat végzésére vonatkozó feltételeket.

8.

A Bizottság javaslata szerint a 2006/43/EK irányelvet a javasolt rendelet hatályán kívül eső helyzetekre kell alkalmazni. Ezért fontos egyértelmű különbséget tenni a két jogszabályszöveg között. Ez azt jelenti, hogy a 2006/43/EK irányelv hatályos rendelkezései közül azok, amelyek kizárólag a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkoznak, a szükséges módosításokkal együtt beépülnek a javasolt rendeletbe.

Az európai adatvédelmi biztos véleményének célja

9.

A jog szerinti könyvvizsgálatra vonatkozó jogi keret végrehajtása és alkalmazása bizonyos esetekben érintheti az egyének személyes adataik feldolgozásához fűződő jogait. A 2006/43/EK irányelv jelenlegi, valamint módosításokkal egybefoglalt változata, továbbá a javasolt rendelet is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek az érintett személyek számára adatvédelmi következményekkel járhatnak.

Következtetések

46.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a javasolt rendeletben külön figyelmet fordítottak az adatvédelemre, ugyanakkor lenne még mit javítani.

47.

Az európai adatvédelmi biztos a következő ajánlásokat teszi:

újra kell szövegezni a javasolt rendelet 56. cikkét és a 2006/43/EK irányelvbe a hatályos adatvédelmi jogszabályok teljes körű alkalmazhatóságát hangsúlyozó rendelkezést kell felvenni, a javasolt rendelet különböző cikkeiben szétszórt számos hivatkozást pedig egyetlen általános, a 95/46/EK irányelvre és a 45/2001/EK rendeletre utaló rendelkezéssel kell felváltani; az európai adatvédelmi biztos javaslata szerint pontosítani kell a 95/46/EK irányelvre való hivatkozást annak meghatározásával, hogy a rendelkezések az említett irányelvet végrehajtó nemzeti szabályokkal összhangban alkalmazandók,

meg kell határozni, hogy a 2006/43/EK irányelv és a javasolt rendelet értelmében milyen személyes adatok dolgozhatók fel, az érintett illetékes hatóságok milyen célokra dolgozhatnak fel személyes adatokat, valamint pontos, szükséges és arányos adatmegőrzési időszakot kell rögzíteni a szóban forgó feldolgozásra vonatkozóan,

az adatok harmadik országokba történő továbbításával kapcsolatos kockázatokra tekintettel az európai adatvédelmi biztos javaslata szerint a 2006/43/EK irányelv 47. cikkét ki kell egészíteni azzal, hogy megfelelő szintű védelem hiányában eseti alapú értékelést kell végezni; javasolja továbbá, hogy a javasolt rendelet vonatkozó rendelkezéseibe is vegyenek fel hasonló hivatkozást, valamint eseti alapú értékelést,

a javasolt rendelet 30. cikkében az adatmegőrzésre vonatkozó minimális ötéves időtartam helyett egy maximális adatmegőrzési időtartamot kell megadni; a választott időtartamnak szükségesnek és arányosnak kell lennie az adatok feldolgozása céljának eléréséhez,

a 2006/43/EK irányelv és a javasolt rendelet vonatkozó cikkeiben meg kell jelölni a szankciók közzétételének célját, valamint a 2006/43/EK irányelv és a javasolt rendelet preambulumában egyaránt ki kell fejteni a közzététel szükségességét és arányosságát; a biztos javaslata szerint emellett a közzétételről eseti alapon kell határozni, valamint rendelkezni kell annak lehetőségéről, hogy a jelenleg előírtnál kevesebb információt tehessenek közzé,

a közzétételi kötelezettséget megfelelő garanciákkal kell alátámasztani, amelyek biztosítják az ártatlanság vélelmének és az érintett személyek kifogásolási jogának tiszteletben tartását, az adatok biztonságát és pontosságát, valamint azok megfelelő idő elteltével történő törlését,

a 66. cikk (1) bekezdését a következő rendelkezéssel kell kiegészíteni: „e személyek személyazonosságát az eljárás minden szakaszában biztosítani kell, kivéve ha a személyazonosság felfedését nemzeti jogszabály – további vizsgálattal vagy bírósági eljárással összefüggésben – kötelezővé teszi”,

a javasolt rendelet 66. cikke (1) bekezdésének c) pontjából el kell hagyni a „meghatározott elveknek” szövegrészt.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 13-án.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  COM(2011) 778.

(2)  COM(2011) 779.

(3)  A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 2006/43/EK irányelvre irányuló javaslat kapcsán a Bizottság nem egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal; az irányelvet 2006. május 17-én fogadták el.

(4)  Az európai adatvédelmi biztos 2012. február 10-i véleményei, amelyek elérhetők a következő címen: http://www.edps.europa.eu


Top