EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009X0122(01)

Megállapodás – 2008. december 8. az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról

OJ C 16, 22.1.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 65 - 70

22.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 16/10


MEGÁLLAPODÁS

2008. december 8.

az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról

(2009/C 16/02)

(1)

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

1, Kynaz Alexander 1 Sq.

BG-Sofia-1000

Česká národní banka

Na Příkopě 28

CZ-115 03 Praha 1

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

DK-1093 Copenhagen K

Eesti Pank

Estonia pst. 13

EE-15095 Tallinn

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

LV-1050 Riga

Lietuvos bankas

Totoriu g. 4

LT-01121 Vilnius

Magyar Nemzeti Bank

Szabadság tér 8/9

H-1054 Budapest

Narodowy Bank Polski

ulica Świętokrzyska 11/21

PL-00-919 Warsaw

Banca Națională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3

RO-030031 Bucharest

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1

SK-813 25 Bratislava

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

S-103 37 Stockholm

Bank of England

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

Egyesült Királyság

, valamint

(2)

Európai Központi Bank (EKB)

(továbbiakban: a felek)

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 1997. június 16-i állásfoglalásában (a továbbiakban: állásfoglalás) úgy határozott, hogy egy árfolyam-mechanizmust (a továbbiakban: ERM II) hoz létre a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jén történő elindulásakor.

(2)

Az állásfoglalás szerint az ERM II segít annak biztosításában, hogy az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamok politikáikat a stabilitás irányába orientálják, támogatja a konvergenciát, és ezáltal hozzájárul az euro bevezetésére az euroövezeten kívüli tagállamok által kifejtett erőfeszítésekhez.

(3)

Szlovákia – mint eltéréssel rendelkező tagállam – 2005. november 2. óta vesz részt az ERM II-ben. A Národná banka Slovenska tagja a 2006. december 21-i megállapodással (1), valamint a 2007. december 14-i megállapodással (2), módosított, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodásnak (3) (a továbbiakban együttesen: az ERM II központi banki megállapodás).

(4)

Az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2008. július 8-i 2008/608/EK tanácsi határozat (4) 1. cikke alapján 2009. január 1-jei hatállyal megszűnik a 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Szlovákiára vonatkozó eltérés. Az euro lesz Szlovákia fizetőeszköze 2009. január 1-jétől és a Národná banka Slovenska attól a naptól már nem lehet tagja az ERM II központi banki megállapodásnak.

(5)

Az ERM II sávszéli beavatkozásra vonatkozó jelenlegi szabályait az ERM II központi banki megállapodás írja elő.

(6)

Az ERM II jelenlegi beavatkozási szabályai további aktualizálásra és felülvizsgálatra szorulnak annak érdekében, hogy azok figyelembe vegyék a sávszéli beavatkozás elvégzésére jogosult felekre vonatkozó új kritériumot, valamint a jelenlegi jogosultsági kritériumok finomítása céljából.

(7)

Ezért a Szlovákiára vonatkozó eltérés megszüntetésének és az ERM II sávszéli beavatkozás jogosultsági kritériumai változásának figyelembevétele érdekében módosítani kell az ERM II központi banki megállapodást,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az ERM II központi banki megállapodás módosítása Szlovákia eltérésének hatályon kívül helyezése tekintetében

A Národná banka Slovenska 2009. január 1-jétől nem tagja az ERM II központi banki megállapodásnak.

2. cikk

Az ERM II központi banki megállapodás I. és II. mellékletének lecserélése

2.1.   Az ERM II központi banki megállapodás I. melléklete helyébe az e megállapodás I. mellékletében meghatározott szöveg lép.

2.2.   Az ERM II központi banki megállapodás II. melléklete helyébe az e megállapodás II. mellékletében meghatározott szöveg lép.

3. cikk

Záró rendelkezések

3.1.   Ez a megállapodás 2009. január 1-jei hatállyal módosítja az ERM II központi banki megállapodást.

3.2.   Ez a megállapodás angol nyelven készült, és a szerződő felek megfelelően felhatalmazott képviselői azt szabályszerűen aláírták. Az EKB – amely köteles megőrizni a megállapodás eredeti példányát – a megállapodás egy hiteles másolatát megküldi minden euroövezeti és euroövezeten kívüli NKB számára. A megállapodást közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. december 8-án.

a

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) részéről

a

Česká národní banka részéről

a

Danmarks Nationalbank részéről

az

Eesti Pank részéről

a

Latvijas Banka részéről

a

Lietuvos bankas részéről

a

Magyar Nemzeti Bank részéről

a

Narodowy Bank Polski részéről

a

Banca Națională a României részéről

a

Národná banka Slovenska részéről

a

Sveriges Riksbank részéről

a

Bank of England részéről

az

Európai Központi Bank részéről


(1)  HL C 14., 2007.1.20., 6. o.

(2)  HL C 319., 2007.12.29., 7. o.

(3)  HL C 73., 2006.3.25., 21. o.

(4)  HL L 195., 2008.7.24., 24. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

AZ EMR II-BEN RÉSZT VEVŐ VALUTÁK JEGYZÉSI KONVENCIÓJA ÉS A FIZETÉS FIZETÉS ELLENÉBEN ELJÁRÁS A SÁVSZÉLI INTERVENCIÓ ESETÉBEN

A.   Kihirdetés

Az ERM II-ben részt vevő, valamennyi euroövezeten kívüli tagállam valutája esetében az euróval szembeni kétoldalú középárfolyamot az euro bázisvalutaként történő felhasználásával jegyzik. Az árfolyamot valamennyi valuta esetében hat tizedesre kerekített E1 értékként fejezik ki.

Ugyanezt a konvenciót kell alkalmazni az ERM II-ben részt vevő, valamennyi euroövezeten kívüli tagállam valutájára az euróval szembeni beavatkozási sáv felső és alsó árfolyamának jegyzésére. A beavatkozási árfolyamok meghatározása a megállapított és százalékban kifejezett sávszélességnek a kétoldalú középárfolyamhoz való hozzáadásával, illetve az abból való kivonásával történik. Az eredményként kapott árfolyamokat hat szignifikáns tizedesre kerekítik.

B.   A »fizetés fizetés ellenében« eljárás

A sávszéli beavatkozás esetében mind az EKB, mind pedig az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) »fizetés fizetés ellenében« eljárást alkalmaznak. Az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k akkor alkalmazzák a »fizetés fizetés ellenében« eljárást, amikor e melléklettel összhangban az euroövezeti NKB-k vagy az EKB levelező bankjaként járnak el; az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k saját döntésük alapján elfogadhatják ugyanezt a »fizetés fizetés ellenében« eljárást az ilyen NKB-k saját részről végrehajtott sávszéli beavatkozásának elszámolására.

i.   Általános elvek

»Fizetés fizetés ellenében« eljárást alkalmaznak akkor, amikor az ERM II-ben sávszéli beavatkozás történik az euro és az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamok valutái között.

Az ERM II-n belüli sávszéli beavatkozás végrehajtásához a szerződő feleknek számlát kell vezetniük az érintett NKB-nál és SWIFT-címmel kell rendelkezniük. A szerződő feleknek további jogosultsági kritériumként előzetesen meg kell adniuk az érintett NKB számára az ERM II valutákban történő szabványos elszámolási utasításokat, illetve ezen utasítások minden későbbi változtatását. A jogosult szerződő felek felkérhetők arra, hogy adják meg az EKB-nak vagy az NKB-knak elérhetőségeiket, az EKB vagy az érintett NKB által időről-időre meghatározott formában.

Az ERM II-ben sávszéli beavatkozásra jogosult felek az ilyen beavatkozást közvetlenül az EKB-val is végezhetik, feltéve, hogy az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló, 2008. június 20-i EKB/2008/5 iránymutatás (1) alapján az EKB-val devizaügyeletek végzésére jogosult szerződő félnek minősülnek.

Az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k az euroövezeti NKB-k és az EKB levelező bankjaként járnak el.

Sávszéli beavatkozáskor az érintett NKB vagy az EKB az adott ügylethez kapcsolódó fizetését csak akkor indítja el, miután visszaigazolást kapott a levelező banktól arra vonatkozóan, hogy az esedékes összeget jóváírták a számláján. A szerződő felek ahhoz megfelelő időpontban kötelesek fizetni, hogy az NKB-k és az EKB képesek legyenek megfelelő fizetési kötelezettségeik teljesítésére. A szerződő felek ennek megfelelően az előre meghatározott határidőt megelőzően kötelesek a fizetésre.

ii.   A szerződő felektől érkező pénzeszközök beérkezési határideje

A szerződő felek a beavatkozáshoz kapcsolódó összegeket az értéknapon legkésőbb közép-európai idő szerint 13.00 óráig fizetik meg.”


(1)  HL C 192., 2007.7.19., 63. o.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

AZ ERM II KÖZPONTI BANKI MEGÁLLAPODÁS 8., 10. ÉS 11. CIKKÉBEN EMLÍTETT, NAGYON RÖVID TÁVÚ FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELSŐ HATÁRAI

2009. január 1-jétől

(millió EUR)

E megállapodás központi bank szerződő felei

Felső határok (1)

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

520

Česká národní banka

690

Danmarks Nationalbank

700

Eesti Pank

310

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

670

Narodowy Bank Polski

1 750

Banca Națională a României

1 000

Sveriges Riksbank

940

Bank of England

4 700

Európai Központi Bank

nulla


Euroövezeti nemzeti központi bankok

Felső határok

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nulla

Deutsche Bundesbank

nulla

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

nulla

Görög Nemzeti Bank

nulla

Banco de España

nulla

Banque de France

nulla

Banca d'Italia

nulla

Ciprusi Központi Bank

nulla

Banque centrale du Luxembourg

nulla

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

nulla

De Nederlandsche Bank

nulla

Österreichische Nationalbank

nulla

Banco de Portugal

nulla

Banka Slovenije

nulla

Národná banka Slovenska

nulla

Suomen Pankki

nulla”


(1)  Az ERM II-ben nem részt vevő központi bankok esetében a feltüntetett összegek csupán elméletiek.


Top