Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XG0812(01)

A Tanács és a Bizottság cselekvési terve az Európai Unióban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése megerősítéséről szóló hágai program végrehajtásáról

OJ C 198, 12.8.2005, p. 1–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 198/1


A Tanács és a Bizottság cselekvési terve az Európai Unióban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése megerősítéséről szóló hágai program végrehajtásáról

(2005/C 198/01)

1.   ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK

A Tanács és a Bizottság szándéka szerint ez a cselekvési terv képezi munkájukhoz a következő öt év során a referenciakeretet, ami azt jelenti, hogy:

ezt kiegészíti a Tanácshoz/az Európai Tanácshoz jóváhagyásra benyújtott, drogokkal kapcsolatos cselekvési terv (8652/1/05 REV 1 + COR 1), az Európai Tanács 2004. június 17-i és 18-i ülésén elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési terv (10586/04), valamint az Európai Tanácshoz jóváhagyásra 2005. decemberében benyújtandó, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső szempontjaira vonatkozó stratégia,

bizonyos mértékű rugalmasságot kell mutatnia, például az aktuális események igényeinek a lehető legnagyobb mértékű figyelembevétele érdekében,

aktualizálása 2006 végén megtörténik annak érdekében, hogy az Európai Tanács meghatározhassa az Unió jogalkotási és működési prioritásait a bel- és igazságügy területén,

meghatározza azon jogalkotási (dőlt betűkkel szedett) és nem jogalkotási intézkedések jegyzékét, amelyeket a Tanács és a Bizottság szükségesnek tart a hágai programban meghatározott iránymutatások gyakorlatba való átültetéséhez. A jegyzék elfogadása nem érinti az intézkedésekre irányuló, a Szerződés rendelkezéseivel összhangban megtárgyalt javaslatok hatályát vagy tartalmát. Ellenkező rendelkezés hiányában a terv meghatározza azt az időpontot, ameddig a Bizottságtól vagy egy tagállamtól a kezdeményezés megtételét elvárják,

a Szerződésben megállapított jogalapokkal, valamint a szolidaritás, a szubszidiaritás és az arányosság elvével szigorú összhangban kerül végrehajtásra,

a jogi eszközök közötti nagyobb koherencia biztosítására törekszik,

nem ellentétes a Bizottság kezdeményezési jogával az EKSz. IV. címében tárgyalt ügyekben, illetve a Bizottság és a tagállamok kezdeményezési jogával az EUSz. VI. fejezetében tárgyalt kérdésekben,

megfelelő módon figyelembe veszi az Európai Parlamentben folytatott vitákat a Bizottság közleményének (8922/05) bemutatása tekintetében és azt követően, az Európai Parlament intézményi előjogainak sérelme nélkül.

1.1.   ÉRTÉKELÉS

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén hozott EU-intézkedések végrehajtásának objektív és pártatlan értékelésére szolgáló rendszer létrehozása

Az alkotmányos szerződés III-260. cikke szerinti értékelési mechanizmus megteremtéséről szóló közlemény és arra irányuló javaslat (2006)

1.2.   AZ ALAPVETŐ JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSÜK AKTÍV ELŐSEGÍTÉSE

„Alapvető jogok és igazságszolgáltatás” keretprogram az új pénzügyi tervben (2005)

a)

Javaslat az Uniós polgárság és az alapvető jogokról szóló egyedi programra irányuló határozatról (2005)

b)

Javaslat az erőszak elleni küzdelemről (Daphne), valamint a drogmegelőzésről és felvilágosításról szóló egyedi programra irányuló határozatról (2005)

Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez való csatlakozása (nem hivatalos tárgyalások megkezdése 2005-ben)

c)

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja mandátumának kiterjesztésére és Alapvető Jogok Ügynökségévé való átalakítására irányuló javaslat (javaslat 2005-ben)

A nők és a gyermekek jogainak elősegítése és védelme

d)

Daphne II program: a 2006. évre vonatkozó munkaprogram (2005)

e)

Tanulmány a nőkkel szembeni erőszak leküzdésére irányuló megelőző intézkedésekről (2006)

f)

Közlemény a gyermek jogainak védelméről (2005)

A személyes adatok védelme

g)

Közlemény az adatvédelmi irányelv jobb végrehajtását célzó munkaprogram nyomonkövető intézkedéseiről (2005)

h)

Közlemény a PET-ről (az adatvédelmet erősítő technológiák) (2005)

i)

Javaslat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés összefüggésében a személyes adatok védelméről szóló jogszabályról (lásd a 3.1. c) pontot)

1.3.   AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG

a)

Javaslat az Európai Bíróság számára a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területére vonatkozó előzetes határozatokra irányuló kérelmek kezelését lehetővé tevő eszközökre (2006)

1.4.   EURÓPAI DROGSTRATÉGIA

Az EU drogokkal kapcsolatos cselekvési tervei a 2005—2008 (2005) és a 2009—2012 (2009) időszakra

a)

Az EU drogokkal kapcsolatos, a 2005—2008-as időszakra szóló cselekvési tervének folyamatos értékelése (évente)

b)

A drogpolitika kidolgozásában a civil társadalom szerepéről szóló zöld könyv (2006)

c)

A kábítószer-kereskedelemről szóló kerethatározat végrehajtásáról és működéséről szóló jelentés (2007)

d)

Az EU drogokkal kapcsolatos, a 2005—2008-as időszakra szóló cselekvési tervének előrehaladásáról szóló időközi jelentés és hatásvizsgálat (2008)

e)

Közlemény az EU drogokkal kapcsolatos, a 2009—2012-es időszakra szóló cselekvési tervéről (2009)

1.5.   KÜLKAPCSOLATOK

A hágai program keretében kidolgozott intézkedéseken alapuló, a szabadságra, a biztonságra és a jog érvényesülésére vonatkozó uniós politika valamennyi külső aspektusát magában foglaló stratégia (2005)

A szabadságra, a biztonságra és a jog érvényesülésére vonatkozó uniós politika valamennyi külső aspektusáról szóló közlemény (2005 közepén — hozzájárulás a stratégiához).

2.   A SZABADSÁG ERŐSÍTÉSE

2.1.   AZ UNIÓS POLGÁRSÁG

a)

A nyugdíjasok, diákok, illetve a kereső tevékenységük folytatásával felhagyó munkavállalók és önálló vállalkozók tartózkodási jogáról szóló 90/364, 90/365 és 93/96 irányelvek alkalmazásáról szóló jelentések

b)

A választójognak az európai parlamenti választások során történő gyakorlásáról szóló 93/109/EK irányelv, ideértve az új tagállamokat is, valamint adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok (2005/2006)

c)

A diplomáciai és konzuli védelem megkönnyítéséről szóló javaslat (2006)

d)

Az európai polgárok kezdeményezési jogának szabályairól és feltételeiről szóló javaslat (2007)

e)

A Szerződéseknek az uniós polgárságra vonatkozó rendelkezéseiben (EKSz. 22. cikk) biztosított jogok erősítésére és bővítésére irányuló lehetséges intézkedések vizsgálata (2008)

Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Unió területén az uniós polgárok és családtagjaik ugyanolyan feltételekkel mozoghassanak, mint ahogyan az adott tagállam állampolgárai a saját országukban mozoghatnak vagy változtathatnak lakóhelyet.

f)

A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogról szóló 2004/38/EK irányelv átültetésének, betartásának és helyes alkalmazásának ellenőrzése (2006)

g)

A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogról szóló 90/364/EGK, 90/365/EGK és 93/96/EGK irányelvek alkalmazásáról, valamint az új tagállamokban az állampolgárok helyzetéről szóló jelentés (2006)

h)

A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról szóló jelentés, és adott esetben az irányelv módosítására irányuló javaslatok (2008)

2.2.   MENEKÜLTÜGYI, MIGRÁCIÓS ÉS HATÁRPOLITIKA

„Szolidaritás és a bevándorlási hullámok kezelése” keretprogram az új pénzügyi tervben (2005)

A bevándorlás jelenségeinek közös vizsgálata azok valamennyi aspektusában (aktuális információk és adatok gyűjtésének, rendelkezésre bocsátásának, cseréjének és hatékony felhasználásának erősítése)

a)

A migrációs és menekültügyi statisztikai adatokról szóló éves jelentések (folyamatban)

b)

A migrációs és menekültügyi statisztikai adatok gyűjtéséről szóló EU-keretrendelet elfogadása (2005)

c)

Zöld könyv az európai migrációs hálózat jövőjéről (2005), amit lehetőség szerint az európai migrációs ellenőrző központ létrehozására irányuló javaslat követ (2006)

d)

Javaslat a migrációs kérdésekre vonatkozó kölcsönös információs rendszerére (2005)

2.3.   KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER

a)

A menekültügyi eljárásról szóló irányelv elfogadása (2005)

b)

A Dániával a „Dublin II”-ben és az „Eurodac”-ban úgynevezett „párhuzamos megállapodások” megkötéséről szóló javaslat (2005)

Az első szakasz jogi eszközeinek értékelése

c)

Az első szakasz jogi eszközei átültetésének és végrehajtásának ellenőrzése (2005-től folyamatos)

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer kialakításának, a közös menekültügyi eljárás, valamint a menedékjogot kapottak, illetve kiegészítő védelmet élvezők egységes jogállása bevezetésének második szakasza

d)

A nemzetközi védelmet élvezők huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezés jogállásáról szóló javaslat (2005)

e)

A második szakasz jogi eszközei és intézkedései, amelyeket a Tanács és az Európai Parlament elé kell terjeszteni (elfogadás 2010 végéig)

Tanulmányok a menedékjog iránti kérelmek egységes elbírálásának hatásairól, alkalmasságáról és megvalósíthatóságáról

f)

Tanulmány a menedékjog iránti kérelmek Unión belüli egységes elbírálásáról (2006)

g)

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR) való szoros konzultáció keretében kidolgozandó tanulmány a menedékjog iránti kérelmeknek az EU területén kívüli egységes elbírálásáról (2006)

A tagállamoknak a Közös Európai Menekültügyi Rendszerhez kapcsolódó együttműködéséről az egységes menekültügyi eljárás létrehozását követően

h)

A tagállamok menekültügyi hatóságainak együttműködését elősegítő strukturális intézkedések bevezetése (Közlemény — 2005)

i)

A közös menekültügyi rendszer vonatkozásában az együttműködés minden formájáért felelős Európai támogatási hivatal létrehozása egy értékelés alapján.

Az Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2005—2013 időszakra szóló létrehozása a tagállamok segítésére a menedékjog iránti kérelmek elbírálása, valamint harmadik országok állampolgárai bizonyos kategóriáinak fogadása területén

j)

Zárójelentés az Európai Menekültügyi Alapról (2005)

k)

Az Európai Menekültügyi Alapról szóló határozat módosítására irányuló javaslat a tagállamok segítése érdekében harmadik országok állampolgárai bizonyos kategóriáinak fogadása területén (2005)

l)

Többéves nemzeti programok jóváhagyása az Európai Menekültügyi Alap keretében (2005, 2008 és 2011)

2.4.   LEGÁLIS MIGRÁCIÓ, BELEÉRTVE A BELÉPÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOKAT

A legális migrációra vonatkozó politika kialakítása

a)

Az első szakasz legális migrációra vonatkozó irányelvei átültetésének és végrehajtásának értékelése és ellenőrzése (2005-től folyamatos)

b)

A gazdasági migrációról szóló zöld könyvvel kapcsolatos vita (2005)

c)

A gazdasági migrációról szóló zöld könyvre vonatkozó nyilvános konzultáció eredménye alapján a legális bevándorlásra — ideértve a belépés engedélyezésével kapcsolatos eljárásokat is — vonatkozó politikai terv előterjesztése (2005)

2.5.   HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK BEILLESZKEDÉSE

A beilleszkedésre vonatkozó egységes európai keretrendszer kialakítása

a)

Közlemény a beilleszkedésre vonatkozó európai keretrendszerről (2005)

A beilleszkedésre vonatkozó tapasztalatok és információk strukturális cseréjének előmozdítása  (1)

b)

Az INTI előkészítő cselekvések irányítása (2005—2006)

c)

A bevándorlásról és beilleszkedésről szóló éves jelentések (2005-től folyamatban)

d)

A beilleszkedésről szóló kézikönyv (második kiadás, 2006, folyamatban)

e)

Internetes oldal létrehozása (2006)

2.6.   AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS ELLENI KÜZDELEM

a)

A bevándorlási összekötő hálózatok irányításának segítése az érintett harmadik országokban (2005-től folyamatban)

b)

Az illegális bevándorlásra vonatkozó közös politikáról szóló éves jelentés (2005-től folyamatban)

c)

A tagállamok bevándorlási szolgálatai számára biztonságos webalapú információs hálózat létrehozásáról szóló bizottsági határozat elfogadása (ICONET) (2005)

d)

Javaslat az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményének megkötésére és aláírására (CAHTEH) (2005)

e)

A nem hivatalos gazdaság visszaszorítására vonatkozó tagállami célok megvalósítása az európai foglalkoztatási stratégiában meghatározottak szerint

f)

A Bizottság által jelentés benyújtása, amely tartalmazhat eszközöket az illegális munka elleni küzdelemhez

Közös normákon, szorosabb együttműködésen és kölcsönös technikai segítségnyújtáson alapuló, hatékony kitoloncolási és hazatelepítési politika kidolgozása

g)

Kitoloncolási eljárásokra vonatkozó javaslat (2005)

h)

A kitoloncolás kezelésének pénzügyi támogatását célzó előkészítő intézkedések megkezdése (2005)

i)

A Bizottság különleges képviselőjének kinevezése a közös visszafogadási politika területén (2005)

j)

Közösségi visszafogadási megállapodások kötése és a fennálló megállapodások irányítása (aktuális)

2.7.   A MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ KÜLSŐ DIMENZIÓJA

Harmadik országokkal való együttműködés a migráció és a menekültügy területén

a)

A migrációról és fejlődésről szóló közlemény (2005)

b)

Az AENEAS-program (2004—2006) 2006. évi referenciadokumentumának átdolgozott változata (2005) (2)

c)

A migráció kérdésének az országos és regionális stratégiai dokumentumokba való felvétele valamennyi érintett harmadik ország esetén (2005)

d)

Következtetések a tagállamok közötti együttműködés megerősítéséről az EU területére elsősorban a Földközi-tenger térségében történő illegális belépési kísérletből eredő további emberélet-veszteségek elkerülése érdekében (2005)

Az EU regionális védelmi programjainak kidolgozása

e)

Az EU regionális védelmi programjainak cselekvési terve, beleértve az EU letelepedési rendszerét (2005)

f)

Kísérleti védelmi programok elindítása (2005)

Tranzitországokkal való szorosabb együttműködés annak érdekében, hogy ezen országok jobban tudják kezelni a migrációt, illetve megfelelő védelmet tudjanak nyújtani a menekülteknek

g)

A menekültügy és migráció területén elért fejlődésről és eredményekről szóló jelentés az európai szomszédságpolitikával összefüggésben (2005)

2.8.   HATÁRELLENŐRZÉS, BIOMETRIA, INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS VÍZUMPOLITIKA

A személyek ellenőrzésének a belső határokon való megszüntetése

a)

A SIS II jogi eszközökről szóló javaslat (2005)

b)

A nem a SIS II keretébe tartozó vívmányoknak az új tagállamokban történő végrehajtása értékelésének megkezdése (2006)

c)

A SIS II keretébe tartozó vívmányok új tagállamokban történő végrehajtásának értékelése (a SIS II működésének megkezdését követően — 2007)

d)

Az új tagállamokkal közös és az új tagállamok közötti határokon való ellenőrzés megszüntetéséről szóló tanácsi határozat elfogadása, amennyiben a schengeni vívmányok alkalmazásával kapcsolatos valamennyi követelmény teljesült, illetve a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) már operatívan működik (2007)

e)

A meglévő schengeni értékelő rendszernek ellenőrző rendszerrel történő kiegészítéséről szóló javaslat (2207)

A külső határok integrált igazgatási rendszerének kialakítása

f)

A Határfelügyeleti Ügynökség keretében a tagállamok külső határellenőrzésének és -felügyeletének segítése érdekében nemzeti szakértői csoportok felállításáról, hatásköréről és finanszírozásáról szóló javaslat (2007)

g)

„Határőrök kézikönyve” (a személyek határátlépését szabályozó közösségi kódex elfogadása után)

h)

A Határfelügyeleti Ügynökség értékeléséről szóló jelentés, ideértve feladatainak felülvizsgálatát, valamint annak megvizsgálását, hogy a határigazgatás területén más tevékenységeket is ruházzanak-e az ügynökségre (ideértve a nemzeti szakértői csoportok működésére, valamint az európai határőrök rendszerének megvalósíthatóságára vonatkozó értékelést is) (2007)

A schengeni vívmányok részleges alkalmazása

i)

A schengeni vívmányok Írország általi részleges végrehajtásáról szóló tanácsi határozat elfogadása (2006)

j)

A schengeni vívmányok (SIS) Egyesült Királyság általi részleges végrehajtásáról szóló tanácsi határozat elfogadása (2005)

Koherens megközelítés és harmonizált megoldások az EU-ban a biometrikus azonosítók és adatok területén

k)

A biometrikus adatok vételének szabályaira és eljárásaira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás módosításáról szóló javaslat, ideértve az ilyen adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettségét, valamint az e kötelezettség alóli kivételek meghatározását is (2005)

l)

A nemzeti személyi igazolványokra vonatkozó minimumkövetelmények meghatározásának előkészítése (2005-től)

m)

Bizonyos szakmát gyakorlók személyi igazolványaira vonatkozó minimumkövetelmények meghatározásának előkészítése, amennyiben szükséges (2005-től)

n)

Biometrikus azonosítók széles körű használata úti okmányokban, vízumokban, tartózkodási engedélyekben, az EU-polgárok útlevelében, valamint az információs rendszerekben (2006-tól) (3)

o)

A SIS II, VIS és Eurodac fokozott együtthatásról szóló közlemény (2006)

2.9.   VÍZUMPOLITIKA, BELEÉRTVE A VÍZUMINFORMÁCIÓS RENDSZER (VIS) FEJLESZTÉSÉT

a)

Találkozók a pozitív vízumlistán szereplő harmadik országokkal a tagállamok állampolgárainak e harmadik országok mindegyikébe való vízummentes utazásának biztosítása érdekében, a hamarosan elfogadásra kerülő új viszonossági mechanizmus összefüggésében (folyamatban, össze kell kapcsolni a vízumlista felülvizsgálatával)

b)

A vízumpolitikák további megerősítéséhez és a vízumkérelmeket elbíráló közös központok létrehozásához szükséges módosításokra vonatkozó javaslatok (2005)

c)

A vízumlista rendszeres felülvizsgálata (539/2001/EK rendelet) (rendszeresen)

d)

A 2006. évi torinói olimpiai család tagjainak szóló vízumok kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítéséről szóló javaslat (2005)

e)

A 2004. évi athéni olimpiai család tagjainak szóló vízumok kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítéséről szóló 1295/2003/EK rendelet végrehajtásáról szóló jelentés (2005)

f)

A vízumilletékekre vonatkozó Közös Konzuli Utasítás módosításáról szóló javaslat (2005)

g)

A tranzitra vonatkozó javaslatok (2005)

h)

Az EK és harmadik országok közötti, vízummentességet nyújtó olyan megállapodások kötésére irányuló tárgyalási irányelvekről szóló ajánlás, melyek meghatározzák, hogy mely feltételek mellett lehet az Unió területén egy háromtól hat hónapig terjedő időszakban szabadon mozogni (2005-től folyamatban)

i)

A kishatárforgalom szabályozásának bevezetéséről szóló javaslat elfogadása (2005)

j)

A kalinyingrádi tranzitszabályozás működéséről szóló jelentés (2005)

k)

A kalinyingrádi könnyítés (4)

l)

A schengeni könnyítés hét tagállam számára

m)

Harmadik országokkal eseti alapon történő vízumkönnyítésekről szóló irányelvek tárgyalására vonatkozó különös ajánlások az EK visszafogadási politikája keretében — a lehetőségekhez mérten és a kölcsönösség alapján, a migráció kezelésében való tényleges partnerség kialakítása érdekében (2005—2009)

n)

Javaslat a Közös Konzuli Utasítás felülvizsgálatára, különösen a helyi szintű konzuli együttműködés vonatkozásában (2006)

o)

A VIS technikai végrehajtása, kezdve az alfanumerikus adat- és fénykép-feldolgozási funkciókkal (2006), majd kiegészítve a biometrikus adatfeldolgozási funkciókkal (2006)

p)

Közös vízumirodák létrehozásáról szóló javaslat (2007)

3.   A BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE

„Biztonság és a szabadságjogok védelme” keretprogram az új pénzügyi tervben (2005)

a)

„Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi programot létrehozó határozatról szóló javaslat (2005)

b)

„A terrorizmus megelőzése, felkészültség és következménykezelés” egyedi programot létrehozó határozatról szóló javaslat (2005)

3.1.   A BŰNÜLDÖZŐ SZERVEK ÉS IGAZSÁGÜGYI HATÓSÁGOK KÖZÖTTI INFORMÁCIÓCSERE AZ ADATVÉDELEM ÉS A BIZTONSÁG KÖZÖTTI MEGFELELŐ EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSE MELLETT

a)

Elektronikus hírközlési közszolgáltatások nyújtásával összefüggésben feldolgozott adatok, bűncselekmények felderítése, nyomozás vagy üldözés érdekében történő visszatartásáról szóló jogalkotási eszköz elfogadása (2005)

A hozzáférés elve és a személyes adatok védelme

b)

A bűnüldözést szolgáló információcserében a hozzáférés elvének bevezetéséről szóló javaslat (2005)

c)

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében a személyes adatok átadásának megfelelő biztosítékairól és hatékony jogorvoslatáról szóló javaslat (2005)

d)

Az EU tagállamai közötti információk és bűnüldözési operatív információk cseréjének egyszerűsítéséről szóló kerethatározatra vonatkozó javaslat elfogadása

e)

A bűnüldöző szervek VIS-hez való hozzáféréséről szóló javaslat (2006)

f)

Az Europol információs rendszer fejlesztése (2006)

g)

A SIS II és az Europol információs rendszer közötti kapcsolatok fejlesztése (2007)

h)

A hozzáférés elvének alkalmazása az alábbi területek vonatkozásában:

DNA (2005)

ujjlenyomatok (2006)

lövedékek (2006)

telefonszámok (2006)

gépjármű-nyilvántartások (2006)

polgári nyilvántartások (2006)

i)

A SIS II, VIS és Eurodac együtthatásának erősítéséről szóló közlemény (2006)

j)

A kriminalisztikai/rendőrségi adatbázisok általános közösségi szerkezetéről szóló javaslat (2008)

k)

Az információ gyűjtését, tárolását, feldolgozását, elemzését és cseréjét támogató információs technológia fejlesztésére vonatkozó egységes megközelítésről szóló politika meghatározása (2005)

Az utasok nevére vonatkozó adatok (PNR) cseréje

l)

Az utasok adatainak a határok és a légi közlekedés biztonságát, valamint egyéb bűnüldözési célokat szolgáló felhasználására vonatkozó közös EU- megközelítésről szóló javaslat (2005)

m)

Az USA-val kötött, a légi utasok adatairól (PNR) szóló megállapodás közös felülvizsgálata (2005)

n)

A légi utasok adatairól szóló PNR-megállapodások megkötésére irányuló, Kanadával és Ausztráliával — adott esetben más országokkal — folytatott tárgyalások befejezése (2005)

o)

A PNR-adatokhoz való hozzáférés területén a személyes adatok magas szintű védelmét biztosító nemzetközi iránymutatások meghatározása a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) keretében

3.2.   TERRORIZMUS

A terrorizmus elleni küzdelem átfogó megközelítésének továbbfejlesztése

a)

Az EU terrorizmus elleni cselekvési tervének további végrehajtása

b)

A terrorizmus áldozatait segítő kísérleti projekt figyelemmel kísérése (2006)

c)

Az illetékes hatóságok terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésének megerősítése tagállamonként egy-egy szakosított kapcsolattartó pont kijelölésével, melyek hozzáférnek valamennyi szükséges információhoz és bűnüldözési operatív információhoz a személyek, csoportok vagy szervezetek által kifejtett terrorista tevékenységekkel kapcsolatosan (2005)

d)

Európai Bűnüldözési Hálózatnak (LEN) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében való létrehozása szükségességének és megvalósíthatóságának vizsgálata (2005) és adott esetben a létrehozására vonatkozó javaslat

e)

A robbanóanyagok, bomba előállítására alkalmas eszközök vonatkozásában a nagyobb mértékű biztonságról szóló közlemény (2005)

f)

A Bizottság közleménye az erőszakos radikalizálódásról és a Tanács radikalizálódásról és emberi utánpótlásról szóló stratégiájáról (2005)

g)

A terrorizmus finanszírozása érdekében jótékonysági szervezetekkel való visszaélés megakadályozásáról szóló javaslat (2006)

h)

A 25 tagállam terrorizmussal kapcsolatos szakértői értékelési mechanizmusának eredményeiről szóló közlemény (2006/2007)

i)

Jogi eszközök szükségességének és alkalmazási körének meghatározása annak biztosítása érdekében, hogy a Pénzügyi Cselekvés Munkacsoport különleges ajánlásaival összhangban megelőzés céljából valamennyi tagállam zárolhassa meghatározott személyek vagyoni eszközeit (2007)

j)

A vegyi, nukleáris és biológiai fegyverek előállításának, valamint terjesztésének megakadályozása érdekében már megkezdett munkához való hozzájárulás (2007)

k)

Az ATLAS-együttműködés és annak jogi kerete fejlesztése (2006)

l)

Kapacitások kiépítése harmadik országokban a terrorizmus elleni küzdelem érdekében, valamint a terrorizmus ellen megfelelő záradékok felvétele az EU/EK által harmadik országokkal kötendő megállapodásokba

m)

A magán- és közszféra közötti partnerség kialakítása a terrorizmus megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében

Az EU-jog, valamint a terrorizmus elleni küzdelem érdekében meghozandó intézkedések párhuzamos felülvizsgálata és kiigazítása

n)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 11. cikke szerinti második jelentés (2005) és értékelés (2006)

3.3.   A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM ÉS MEGELŐZÉS

a)

A szervezett bűnözés elleni küzdelem stratégiájának kialakításáról szóló közlemény (2005)

A szervezett és súlyos bűncselekményekre vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az információgyűjtés és -elemzés megerősítése

b)

Cselekvési tervről szóló közlemény — Az EU bűnügyi statisztikája (2005)

c)

A bűnügyi operatív információkon alapuló bűnüldözésről szóló bizottsági munkadokumentum (2005)

d)

A bűncselekmény bizonyítása során a veszélyeztetettség ellensúlyozására irányuló szabványmódszerről szóló ajánlások (2007)

e)

Európai bűnügyi jelentés előterjesztése (2007)

f)

Az Europol elemzése a szervezett bűnözés veszélyéről (2006-tól)

A szervezett bűnözés megelőzésének erősítése

g)

A jogszabálytervezetekben benne rejlő esetleges bűnelkövetési lehetőségek előzetes kontrollja, továbbá a termékek és szolgáltatások kialakításának bűnmegelőzést szolgáló intézkedésekkel történő kísérése (2005)

h)

A civil társadalom eltűnt vagy szexuálisan kizsákmányolt gyermekek megkeresésében való szerepéről szóló, 2001. évi tanácsi állásfoglalást követő tanulmány eredményeiről szóló jelentés (2005)

i)

A magán- és közszféra közötti, a közjogi szervezetek és magánjogi társaságok szervezett bűnözéssel szembeni védelmére irányuló partnerségről szóló cselekvési terv (2006)

j)

A tagállamok csúcstechnológiás bűnözés felderítésére szakosodott nyomozócsoportjai közötti, valamint a magánszférával folytatott európai szintű összehangolás és együttműködés javítása (a számítógépes bűnözéssel kapcsolatos információs hálózat), beleértve az európai számítógépes bűnözésről szóló kézikönyv kidolgozását (2006)

k)

A számítógépes bűnözésről és a számítógépes biztonságpolitikáról szóló közlemény (2006)

Korrupcióellenes intézkedések:

l)

Közhivatalnoki etikai és feddhetetlenségi kódexek kidolgozása szükségességének vizsgálata (2007)

m)

A közhivatalnokok bizonyos kategóriáinak megvesztegetési kísérletek bejelentésére, valamint vagyoni és üzleti érdekeltségeik közzétételére vonatkozó bizonyos kötelezettségei bevezetéséről szóló javaslat (2009)

Az eszközök erősítése a szervezett bűnözés pénzügyi aspektusai vonatkozásában

n)

A pénzügyi nyomozás, mint bűnüldözési módszer használatának támogatására, valamint a képzésre vonatkozó közös minimumkövetelmények meghatározására irányuló kezdeményezések (2005—2007):

o)

Közös képzési követelmények a pénzügyi nyomozási ismeretekre vonatkozóan (2005)

p)

A pénzügyi hírszerző egységeknek a jelentést tevő szervek felé történő, gyanús ügyletekre vonatkozó visszajelzéseivel kapcsolatos szándéknyilatkozatról szóló ajánlás (2006)

q)

A jogi személyek szervezett bűnözés céljából történő felhasználásának megakadályozása érdekében átláthatóságuk növeléséről szóló ajánlás és/vagy javaslat (2006)

r)

Bűncselekményből származó anyagi javakra szakosodott hírszerző egységek felállításának elősegítése az EU tagállamaiban (folyamatosan)

s)

Az elkobzott vagy elveszített vagyoni eszközöknek a bűncselekmény azonosítható sértettjei vagy jótékonysági szervezetek számára — kompenzációként vagy jóvátételként — történő átadására vonatkozó szabályok megvizsgálása (2008)

A jogszabályok továbbfejlesztése, valamint adott esetben a fennálló jogi eszközök felülvizsgálata

a)

A bűnszervezetben való részvételről szóló kerethatározat elfogadása (2006)

b)

A hamisítás elleni küzdelemmel kapcsolatos jogalkotási csomag (2005)

c)

Az emberkereskedelemről szóló közlemény (2005)

d)

Az emberkereskedelemre vonatkozó jelenlegi jogi rendelkezések felülvizsgálata, és adott esetben továbbfejlesztése, például a köz- és magánszféra közötti együttműködés, az EU-szintű együttműködés, valamint az Europol bevonásának megkönnyítése érdekében (2006)

e)

Az emberi szervekkel, szövetekkel és sejtekkel való kereskedelem elleni küzdelemre és megelőzésre vonatkozó jogi keret felülvizsgálata, és adott esetben továbbfejlesztése (2006)

f)

A bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására vonatkozó jelenlegi jogi rendelkezések felülvizsgálata, és adott esetben szigorítása(2008)

g)

Az EU tagállamaiban, a csatlakozó országokban, valamint a tagjelölt országokban a szervezett bűnözés keretében történő adócsalás elleni küzdelemben a jogi eszközök szükségességét felmérő összehasonlító tanulmány (2005)

h)

A tanulmány alapján, bűnügyekre vonatkozó jogszabályról szóló javaslat a szervezett bűnözés keretében elkövetett adócsalás területén vagy a szabályokról és a legjobb gyakorlatokról az együttműködés fokozása érdekében a bűnüldözés területén (2007)

i)

A személyazonossággal való visszaélésről, valamint a személyazonosság kezeléséről szóló javaslat (2007)

j)

A nyilvános ajánlatok kapcsán elkövetett csalások elleni küzdelemről szóló kezdeményezés vizsgálata (2006)

k)

A jogszabályok további közelítésének szükségességéről szóló tanulmány és kutatás, például a tiltott fegyverkereskedelem, befolyással üzérkedés és zsarolás területén (2008)

Az ellenőrzés és értékelés javítása

l)

A pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, zárolásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 2001. június 26-i tanácsi kerethatározat 6. cikke szerinti második jelentés (2005)

m)

A nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló, 2001. május 28-i tanácsi kerethatározat 14. cikke szerinti második jelentés (2005)

n)

A magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés (2005)

o)

A környezet büntetőjog általi védelméről szóló, 2003. január 27-i kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés (2005)

p)

A bűncselekményből származó jövedelmek, az elkövetéshez használt eszközök és vagyon elkobzásáról szóló kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés (2007)

q)

A vámegyüttműködés (a II. Nápolyi Egyezmény) tagállamok általi végrehajtásának értékelése (2007)

r)

A tagállamok korrupcióellenes politikáinak értékelése (2009)

s)

A pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem területén hozott intézkedések értékelése (2010)

3.4.   RENDŐRSÉGI ÉS VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

a)

A vámügyi együttműködési stratégiáról szóló, 2003. október 2-i tanácsi ajánlást követően a Bel- és Igazságügyi Tanács által 2004. március 30-án jóváhagyott, a vámügyi együttműködésre vonatkozó munkaprogram végrehajtása (2004—2006)

b)

Tiltott vagy korlátozottan forgalmazható áruk határokon átnyúló tiltott kereskedelme elleni küzdelemről szóló közlemény (2007)

c)

Az Europol fejlesztéséről, valamint az Europol tevékenységeinek ellenőrzésében az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepéről szóló javaslat (legkésőbb 2008. január 1-jéig hatályba kell lépnie)

A bűnüldözési együttműködés javítása és a schengeni vívmányok fejlesztése a határokon átnyúló operatív bűnüldözési együttműködés tekintetében

d)

A közlemény nyomon követése és különösen a tagállamok belső határain való bűnüldözési együttműködés javításáról szóló javaslat (2005)

e)

A közlekedésbiztonság javításáról, valamint a biztonságnak a transzeurópai közlekedési hálózatok rendőrségi és igazságügyi együttműködésbe való bevonása általi erősítéséről szóló irányelvre vonatkozó közlemény és javaslat (2005)

f)

A SIRENE kézikönyv aktualizálása (2005)

g)

További munka a rendőrségre vonatkozó szabályok tekintetében (rendőri etika, ellenőrzési programok) (2008)

h)

A kriminalisztikai laboratóriumok minőségi szabványainak meghatározása (2008)

A bűnüldöző hatóságok tisztviselői közötti rendszeres csereprogramok

i)

Az Európai Rendőrakadémiának (CEPOL) az Unió egyik szerveként való létrehozásáról szóló határozat módosítására irányuló javaslat elfogadása (2005)

j)

A CEPOL értékelése (2006) és adott esetben továbbfejlesztése (2006)

Az operatív együttműködés javítása

k)

Közös módszertan kidolgozása és rövid távú közös vámügyi és rendőrségi műveletek és/vagy multidiszciplináris közös csoportok létrehozása (folyamatosan)

l)

A nyomozási technikák határokon átnyúló alkalmazására vonatkozó minimumkövetelmények kidolgozása (2006)

m)

A II. Nápolyi Egyezmény szerinti, a vámigazgatási szervek különleges együttműködési formái alkalmazásának elősegítésére és kiterjesztésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról szóló útmutató (2008)

n)

A korrupció elleni küzdelemben részt vevő szervek közötti európai együttműködés javítása és a korrupció elleni küzdelemben részt vevő hatóságok (beleértve a rendőrséget, bíróságot, ügyészséget és vámhatóságot) közötti hálózat létrehozásának vizsgálata (2007)

o)

Az Europol és az Eurojust közötti kapcsolatról szóló politika meghatározása (legkésőbb 2008-ig)

p)

A Biztonsági Bizottság (COSI) szerepének meghatározása (legkésőbb 2006. november 1-jéig)

q)

A vámügyi informatikai rendszer felülvizsgálata és adott esetben továbbfejlesztése (folyamatosan)

r)

A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó, 2004. november 19-i tanácsi következtetések végrehajtása

3.5.   VÁLSÁGKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

a)

Az integrált válságkezelésre vonatkozó szabályok az Európai Unióban (legkésőbb 2006. július 1-jétől alkalmazandók)

b)

Az általános sürgősségi riasztórendszer (ARGUS), valamint a meglévő riasztórendszereket összehangoló bizottsági válságközpont létrehozásáról szóló bizottsági határozat (2005)

c)

A kritikus infrastruktúrákra vonatkozó előrejelző információs hálózat (CIWIN) létrehozásáról szóló javaslat (2005)

d)

A kritikus infrastruktúrák védelmi terve (2005)

3.6.   ÁLTALÁNOS BŰNMEGELŐZÉS

a)

A bűnmegelőzés erősítése és hivatásossá tétele, többek között az Európai Bűnmegelőzési Hálózaton keresztül (2005)

b)

Európai eszközök létrehozása a bűncselekményekkel és a viktimizációval, és ezek tagállami jellegzetességeivel kapcsolatos információ gyűjtése, elemzése és összehasonlítása céljából, közösen elfogadott mutatóknak tekintett nemzeti statisztikák és egyéb információforrások alapján.

4.   A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

Lásd még „Alapvető jogok és igazságszolgáltatás” keretprogram az új pénzügyi tervben (2005)

a)

Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés egyedi programja létrehozására irányuló határozatról szóló javaslat (2005)

b)

Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés egyedi programja létrehozására irányuló határozatról szóló javaslat (2005)

4.1.   A KÖLCSÖNÖS BIZALOM KIALAKÍTÁSA

a)

Az igazságszolgáltatás területére vonatkozó uniós politikák végrehajtásának rendszeres, objektív és pártatlan értékelése, a kölcsönös bizalom megerősítése érdekében, az igazságszolgáltatás függetlenségének teljes körű tiszteletben tartása mellett (Közlemény — 2006)

b)

Az Európai Unióban folyó igazságügyi képzésről (2005), a bírák cseréjét szolgáló kísérleti projekt továbbfejlesztéséről (2005), valamint az előkészítő intézkedésekről szóló bizottsági közlemény (2006)

c)

A fennálló struktúrák alapján egy hatékony európai képzési hálózat létrehozása az igazságügyi hatóságok számára polgári és büntetőügyekben (2007)

d)

EU-műhelymunkák a jogi szakma képviselői közötti együttműködés elősegítésére a legjobb gyakorlatok bevezetése céljából (2006)

4.2.   BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A kölcsönös elismerés elvének egyre erőteljesebb alkalmazása:

a)

A büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismeréséről, valamint a tagállamok közötti kölcsönös bizalom erősítéséről szóló közlemény (2005)

b)

A büntetőítéletekre vonatkozó információcseréről, valamint a büntetőítéletek Európai Unión belüli hatásáról szóló fehér könyv (2005)

c)

Az Európai Unió tagállamaiban hozott büntetőítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló javaslat (2005)

d)

A büntetőítéletekre vonatkozó információknak az állampolgárság szerinti tagállamnak való átadásáról, valamint e tagállam általi megőrzéséről szóló javaslat (2005)

e)

Az EU valamely tagállamában elítélt nem EU- állampolgárok nyilvántartásának létrehozásáról szóló közlemény (2005) és jogalkotási javaslat (2006)

f)

Az európai végrehajtási okirattal, valamint az elítélt személyeknek az EU tagállamai közötti átadásával kapcsolatos kezdeményezés (2005)

g)

A szabadságmegvonással nem járó előzetes felügyeleti intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló javaslat (2005)

h)

Az eltiltásról szóló közlemény (2005)

i)

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentések (2005)

j)

Gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatti elítélésből eredő eltiltásnak az Európai Unión belüli elismerésére és végrehajtására irányuló kezdeményezés (2005)

k)

A vezetéstől való eltiltásról szóló javaslat (2006)

l)

A vagyon befagyasztását vagy bizonyíték biztosítását elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22‐i kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés (2006)

m)

A kölcsönös elismerés elvének a pénzügyi szankciókra történő alkalmazásáról szóló kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés (2007)

n)

Az alternatív szankciók és a felfüggesztett büntetések elismeréséről és végrehajtásáról szóló javaslat (2007)

o)

Az európai bizonyításfelvételi parancsot kiegészítő javaslat (2007)

Jogszabályok közelítése

a)

A joghatósági összeütközésekről, valamint a kétszeres büntetés tilalmának (ne bis in idem) elvéről szóló zöld könyv (2005)

b)

Az ártatlanság vélelméről szóló zöld könyv (2005)

c)

A büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 2001. március 15-i kerethatározat végrehajtásáról szóló második jelentés (2005)

d)

A büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 2001. március 15-i kerethatározat végrehajtásáról szóló harmadik jelentés (2006)

e)

A joghatósági összeütközéseiről, valamint a ne bis in idem elvéről szóló javaslat (2006)

f)

A bizonyítékok kezeléséről szóló zöld könyv (2006)

g)

A vádlott távollétében hozott (in absentia) határozatokról szóló zöld könyv (2006)

h)

Javaslat a bizonyításfelvétel minimumkövetelményeiről a bizonyítékok tagállamok közötti kölcsönös elfogadhatósága céljából (2007)

i)

A vádlott távollétében hozott (in absentia) határozatokról szóló javaslat (2007)

j)

A büntetőjogi szankciók közelítéséről szóló zöld könyv nyomon követése, valamint adott esetben jogalkotási javaslat (2008)

k)

Az előzetes letartóztatásra vonatkozó eljárások minimumkövetelményeinek, valamint a letartóztatás okainak rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szokásos eljárások elemzése

A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén alkalmazandó egyéb eszközök:

a)

Az elektronikus bizonyítékok beszerzésének és cseréjének minimumkövetelményeiről szóló ajánlás (2006)

b)

Az okirati bizonyítékok szándékos megsemmisítéséről szóló javaslat (2007)

c)

A tanúk, valamint az igazságügyi szervekkel együttműködő személyek védelméről szóló javaslat (2007)

d)

A közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos büntető eljárások megkönnyítésére irányuló kezdeményezés (2005)

e)

A szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyek vizsgálatára szakosodott bírói szervek hatékonyságának értékelése (2009)

f)

Az Európai Igazságügyi Hálózat továbbfejlesztése büntetőügyekben (folyamatosan)

Eurojust

g)

Az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i tanácsi határozat nemzeti jogba átültetéséről szóló második jelentés (2005)

h)

Az Eurojustról szóló javaslat a III — 273 cikk szerint (legkésőbb 2008. január 1-jéig hatályba kell lépnie)

Nemzetközi jogrend

j)

Az Európa Tanács, valamint más nemzetközi szervezetek és fórumok (G8, ENSZ, OECD, EBESZ, FATF) tevékenységeinek aktív bevonása a büntetőügyek területén (2005—2009)

k)

Az EU és harmadik országok közötti kétoldalú kiadatási egyezmények kötésének vizsgálata (2005—2009)

l)

Az EU és harmadik országok közötti kétoldalú kölcsönös jogsegélyegyezmények kötésének vizsgálata (2005—2009)

m)

Az Európa Tanács a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni harcról szóló egyezményének az EK nevében való megkötéséről és aláírásáról szóló javaslat (2005/2006)

n)

A külső segítségnyújtást szabályozó jelenlegi eszközök javasolt felülvizsgálata során a terrorizmus elleni küzdelemben való segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezések jogszabályba foglalása (2006)

o)

Az Egyesült Nemzetek korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményének az EK nevében való megkötéséről szóló javaslat (2006)

p)

Az Egyesült Nemzeteknek a lőfegyverek, részeik és alkatrészeik, valamint lőszereik tiltott előállítása és kereskedelme elleni jegyzőkönyvének az EK nevében való megkötéséről szóló javaslat (2007)

4.3.   IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLGÁRI ÜGYEKBEN

A határozatok kölcsönös elismerése és az eljárások zökkenőmentes lefolyását gátló akadályok megszüntetése

a)

Az öröklésről szóló zöld könyv (2005)

b)

A házasság felbontására irányuló ügyekben a jogszabályok és joghatóságok összeütközéseiről szóló zöld könyv (III. Róma) (2005)

c)

A szerződéses kötelezettségekre vonatkozó jogszabályok összeütközéséről szóló javaslat (I. Róma) (2005)

d)

A kis értékű követelésekről szóló javaslat (2005)

e)

A tartási kötelezettségekről szóló javaslat (2005)

f)

A szerződésen kívüli kötelezettségekre vonatkozó jogszabályok összeütközéséről szóló „II. római” javaslat elfogadása (2006)

g)

Az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelet elfogadása (2006)

h)

A polgári és kereskedelmi ügyekben történő közvetítés bizonyos aspektusairól szóló irányelv elfogadása (2006)

i)

A házasság során szerzett vagyonra vonatkozó rendszerekről szóló jogszabályok összeütközéséről szóló zöld könyv, beleértve a joghatóság és a kölcsönös elismerés kérdését (2006)

j)

A bírósági határozatok hatékony végrehajtásáról szóló zöld könyv(ek) (2006—2007)

k)

Bizonyos eljárásjogi kérdésekkel kapcsolatos minimumkövetelményekről szóló zöld könyv (2008)

l)

A végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése lehetőségének értékelése (2006—2010), valamint adott esetben jogalkotási javaslatok

m)

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK rendelet módosításáról szóló javaslat (2005)

Az együttműködés erősítése

n)

Polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat működéséről szóló jelentés (2005), valamint adott esetben módosító javaslat (2006)

o)

Polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat, valamint az európai eszközökre vonatkozó esetjog adatbázisainak folyamatos fejlesztése (folyamatosan)

p)

Az Európai Igazságügyi Atlasz folyamatos frissítése és fejlesztése (folyamatosan)

q)

Az igazságügyi szervezetek és intézmények hálózatainak EU általi támogatása (folyamatosan)

r)

EU-műhelymunkák a jogi szakma képviselői közötti együttműködés elősegítésére a legjobb gyakorlatok bevezetése céljából (2006)

s)

A polgári igazságszolgáltatás európai napja (folyamatosan)

Az elfogadott aktusok végrehajtásának nyomon követése

t)

A bizonyításfelvételről szóló 1206/2001/EK rendelet működéséről szóló jelentés, valamint adott esetben módosító javaslat (2007)

u)

Az I. brüsszeli rendelet működéséről szóló jelentés (2007), valamint adott esetben módosító javaslat (legkésőbb 2009-ig)

v)

A bűncselekmények áldozatainak kártérítéséről szóló 2004/80/EK irányelv működéséről szóló jelentés

Az összhang biztosítása

w)

Végleges kutatási jelentés, beleértve egy közös referenciakeret tervezetét a szerződésekre vonatkozó európai jog területén (2007)

x)

Közös referenciakeret (CFR) elfogadása a szerződésekre vonatkozó európai jog területén (2009)

Nemzetközi jogrend

a)

Új Luganói Egyezmény megkötéséről szóló javaslat (2006)

b)

Az I. brüsszeli rendelet, valamint az iratok kézbesítése tekintetében Dániával párhuzamos megállapodások megkötéséről szóló javaslat (2005)

c)

A joghatóság kikötéséről szóló egyezményre vonatkozó tárgyalások befejezése (2005)

d)

A Közösségnek a hágai nemzetközi magánjogi konferenciához való csatlakozása (2006)

e)

A tartási kötelezettségekről szóló egyezményre vonatkozó tárgyalások befejezése (2007)

f)

A szülői felelősség és a gyermekek védelmében hozott intézkedések vonatkozásában a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az elismerésről, a végrehajtásról és az együttműködésről szóló, 1996. évi hágai egyezmény megerősítése

g)

A polgári ügyekben való igazságszolgáltatási együttműködésre vonatkozó nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalások folytatása és ilyen megállapodások megkötése


(1)  Ezen túlmenően az európai foglalkoztatási stratégia és a társadalmi beilleszkedési folyamat keretében kiegészítő cselekvések jelennek meg.

(2)  Az új pénzügyi terv keretében vizsgálandó.

(3)  Figyelembe véve a hitelesítés, a tanúsítvánnyal való ellátás, a digitális aláírások és az e-kormányzat szolgáltatásai tekintetében bekövetkezett fejlődést.

(4)  A kalinyingrádi könnyítést egyedi rendelkezések fogják felváltani a tervezett Külső Határok Finanszírozási Alapja keretében a 2007—2013 közötti időszakban, a „szolidaritás és a bevándorlási hullámok kezelése” keretprogram részeként.


Top