EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1092

Az Európai Központi Bank (EU) 2023/1092 rendelete (2023. május 25.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) módosításáról (EKB/2023/13)

ECB/2023/13

HL L 146., 2023.6.6, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1092/oj

2023.6.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 146/15


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2023/1092 RENDELETE

(2023. május 25.)

az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) módosításáról (EKB/2023/13)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 132. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 19.1. és 34.3. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) által az EKB rendeleteiből vagy határozataiból eredő kötelezettségek megszegése miatt kiszabott bírságoknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók kirovására vonatkozó hatásköre hatékonyságának és visszatartó erejének fokozása, valamint a következetesség és a jogbiztonság érdekében az EKB-nak főszabály szerint közzé kell tennie a szankció kiszabásáról szóló határozatot, illetve a kapcsolódó információkat. Ez biztosítja, hogy az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatáskörének gyakorlása hatékonyabban működik visszatartó erőként az EKB rendeleteiből vagy határozataiból eredő kötelezettségek teljesítésére kötelezett vállalkozásokkal szemben, erősítve a pénzügyi szankció visszatartó erejét.

(2)

A szankciók közzététele növeli a döntéshozatal átláthatóságát és az EKB elszámoltathatóságát azok kirovása során, többek között azáltal, hogy összehasonlíthatóvá teszi a különböző vállalkozásokkal szemben kirótt szankciókat. A szankciók közzététele tehát az EKB rendeleteiből vagy határozataiból eredő kötelezettségek teljesítésére kötelezett vállalkozások javát szolgálja azáltal, hogy előmozdítja a tisztességes és méltányos bánásmódot. Az összeg közzététele biztosítja továbbá annak ellenőrizhetőségét, hogy a szankciók nem térnek el indokolás nélkül egymástól, erősítve a megkülönböztetésmentesség elvét és garantálva az egyenlő versenyfeltételeket.

(3)

Az EKB által a központi banki feladatai terén kiszabott szankciók közzététele összhangban van a felügyelet területén kiszabott szankciókra alkalmazandó szabályokkal (2), amelyek értelmében különös kivételek alkalmazásától eltekintve minden szankciót közzé kell tenni. A következetesség elvével kapcsolatos megfontolások az EKB valamennyi feladata tekintetében a szankciók közzététele mellett szólnak, mivel a közzététel indokai hasonlóak. A szankciók közzététele egyrészt jelzésként szolgál a piac, és bizonyos esetekben a szankcionált jogalany lehetséges partnerei számára. Másrészt a nyilvánosság fokozza a szankció visszatartó erejét.

(4)

A szankciók közzététele növeli a hatékony végrehajtás láthatóságát és erősíti az EKB-ba és általában az uniós intézményekbe vetett közbizalmat.

(5)

A pénzügyi piacok sajátosságaira tekintettel a szankciókra vonatkozó részletek közzétételére gondosan meghatározott kivételeket kell alkalmazni az indokolt piaci, biztonsági és üzleti érdekek figyelembevétele érdekében. Közelebbről, ha a közzététel veszélyeztetné a pénzügyi piacok vagy a pénzügyi rendszer stabilitását vagy egy folyamatban lévő bűnügyi nyomozást, vagy aránytalan kárt okozna az érintett vállalkozásnak, akkor a szankcióra vonatkozó részletek közzétételét anonimizálni kell vagy el kell halasztani, amennyiben ezek a körülmények észszerű időn belül valószínűleg megszűnnek. Ez az arányosság általánosan alkalmazandó elvét tükrözi. Végül, kivételt kell, hogy képezzen az, ha a közzététel bizalmas információk közzétételéhez vezetne, és az EKB úgy ítéli meg, hogy a biztonsághoz fűződő jogos közérdeket fenyegető kockázat nem mérsékelhető. Ez különösen fontos a bankjegyek és a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek felvigyázása terén.

(6)

A szankció kirovására vonatkozó általános döntéshozatali hatáskörnek megfelelően az Igazgatóság arról is dönt, hogy alkalmazandó-e a közzététel alóli valamelyik kivétel. E tekintetben az Igazgatóság tudomásul veszi a vizsgálati egység vagy az illetékes nemzeti központi bank által bemutatott indokokat. Ha úgy dönt, hogy valamelyik kivétel alkalmazandó, ezt fel kell tüntetni a szankció kirovásáról szóló határozatában, ellenkező esetben a szankció közzétételre kerül.

(7)

Az EKB mindegyik esetben az arányosság elve alapján határozza meg a megfelelő szankciót és azt, hogy bizonyos információk közzétételére alkalmazni kell-e valamely kivételt.

(8)

Ezért a 2157/1999/EK európai központi banki rendeletet (EKB/1999/4) (3) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

A 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) a következőképpen módosul:

1.

A 7a. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Ha a vizsgálati egység vagy az illetékes nemzeti központi bank úgy ítéli meg, hogy a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott egy vagy több kivétel alkalmazandó, javaslatában ezt feltünteti.”

b)

A szöveg a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a)   Ha az Igazgatóság a teljes ügyirat alapján úgy ítéli meg, hogy szankciót kell kiróni, de a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott egy vagy több kivétel alkalmazandó, határoz arról, hogy a szankciót közzé kell-e tenni, és ha igen, milyen mértékben.”

2.

A 8. cikk (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

módosíthatja az Igazgatóság határozatát az alábbiak bármelyikének módosítása révén:

i.

a kiszabandó szankció összege;

ii.

a jogsértést megalapozó okok;

iii.

a szankció közzététele és a közzététel mértéke;”

3.

A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EKB a határozat 2532/98/EK rendelet 3. cikkének (8) bekezdésével összhangban történő jogerőre emelkedését követően indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi hivatalos honlapján az EKB valamely rendeletének vagy határozatának megsértése miatt szankciót kirovó határozatot.

A közzétételnek tartalmaznia kell a jogsértés típusára és jellegére és az érintett vállalkozás kilétére vonatkozó információt, valamint a szankció összegét és jellegét, kivéve, ha az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a közzététel:

a)

veszélyeztetné a pénzügyi piacok vagy a pénzügyi rendszer stabilitását vagy valamely folyamatban lévő bűnügyi nyomozást;

b)

amennyire megállapítható, aránytalan kárt okozna az érintett vállalkozásnak; vagy

c)

bizalmas információk közzétételéhez vezetne, ami a biztonsághoz fűződő olyan jogos közérdeket veszélyeztetne, mint például az eurobankjegyek sértetlensége vagy a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek kiberkockázatainak vagy működési kockázatainak biztos kezelése.

A második albekezdés a)–c) pontjában említett körülmények fennállása esetén a szankciókra vonatkozó határozatokat anonimizálva kell közzétenni. Alternatív megoldásként, amennyiben az említett körülmények észszerű időtartamon belül várhatóan meg fognak szűnni, az e bekezdés szerinti közzététel arra az időtartamra elhalasztható.

A második albekezdés c) pontjának alkalmazásában az EKB dönthet úgy, hogy nem teszi közzé a szankciót kirovó határozatot, ha úgy ítéli meg, hogy a biztonsághoz fűződő jogos közérdeket fenyegető kockázat nem mérsékelhető a határozat előző albekezdés szerinti anonimizált közzétételével vagy közzétételének elhalasztásával.

Amennyiben a szankciót kirovó határozat ellen fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Bírósága előtt, az EKB indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi hivatalos honlapján a szóban forgó fellebbezés státuszára és eredményére vonatkozó információkat is.

Az e bekezdés szerint közzétett információ legalább öt évig elérhető marad az EKB hivatalos honlapján.”

4.

A 11. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   A (4) bekezdés első franciabekezdésében és az (5) bekezdésben említett helyzetekben az EKB a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban közzéteszi a kirótt szankciót. Amennyiben az Igazgatóság elfogadja az illetékes nemzeti központi bank javaslatát, amely megállapítja, hogy a 9. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott egy vagy több kivétel alkalmazandó, határozhat úgy, hogy a határozatot anonimizált módon teszi közzé vagy elhalasztja a közzétételt. Amennyiben a 9. cikk (1) bekezdése második albekezdésének c) pontjában foglalt kivétel alkalmazandó, az Igazgatóság határozhat úgy, hogy nem teszi közzé a kirótt szankciót.”

2. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2023. május 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

(2)  Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.) 18. cikkének (6) bekezdése, valamint az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendelet (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.) 132. cikke.

(3)  A 2157/1999/EK európai központi banki rendelet (1999. szeptember 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (EKB/1999/4) (HL L 264., 1999.10.12., 21. o.).


Top