EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0941

A Bizottság (EU) 2023/941 végrehajtási határozata (2023. május 2.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó, az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott harmonizált szabványokról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/2898

HL L 125., 2023.5.11, p. 37–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/941/oj

2023.5.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/941 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. május 2.)

az egyéni védőeszközökre vonatkozó, az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott harmonizált szabványokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 14. cikke értelmében azokról az egyéni védőeszközökről, amelyek részben vagy egészben megfelelnek azoknak a harmonizált szabványoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett rendelet II. mellékletében meghatározott azon alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, amelyekre az említett szabványok részben vagy egészben vonatkoznak.

(2)

A C(2020)7924 bizottsági végrehajtási határozatban (3) a Bizottság felkérte az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC), hogy az (EU) 2016/425 rendelet támogatása érdekében dolgozzanak ki harmonizált szabványokat.

(3)

A C(2020)7924 végrehajtási határozatban foglalt kérelem alapján a CEN számos új szabványt dolgozott ki, és számos meglévő harmonizált szabványt vizsgált felül.

(4)

A C(2020)7924 végrehajtási határozat alapján a CEN a következő új harmonizált szabványokat dolgozta ki: az úszástanításhoz használt, felszínen tartó segédeszközök biztonsági követelményeiről és vizsgálati módszereiről szóló, az EN 13138-1:2021/AC:2022 szabvánnyal módosított EN 13138-1:2021 szabvány, a zuhanásfékező kötél biztonsági követelményeiről és vizsgálati módszereiről szóló EN 17520:2021 szabvány, valamint az (EU) 2016/425 rendeletet támogató, a munkahelyi szem- és arcvédelmet szolgáló, hegesztéshez és hasonló technikákhoz használt szem- és arcvédőkre vonatkozó további követelményekről szóló EN ISO 16321-2:2021 szabvány.

(5)

A C(2020)7924 végrehajtási határozat alapján a CEN felülvizsgálta az EN 166:2001, az EN 169:2002, az EN 170:2002, az EN 171:2002, az EN 172:1994/A1:2000 és az EN 172:1994/A2:2001 által módosított EN 172:1994, az EN 174:2001, az EN 379:2003+A1:2009, az EN 1731:2006 és az EN ISO 20345:2011 harmonizált szabványt. E felülvizsgálat eredményeként elfogadásra került a munkahelyi szem- és arcvédelem általános követelményeiről szóló EN ISO 16321-1:2022, a hálós szem- és arcvédelmi védőeszközökre vonatkozó kiegészítő követelményekről szóló EN ISO 16321-3:2022, a sílesikláshoz és hódeszkázáshoz használt védőszemüvegek követelményeiről szóló EN ISO 18527-1:2022 és a biztonsági lábbelikről szóló EN ISO 20345:2022 harmonizált szabvány.

(6)

A Bizottság és a CEN közösen értékelte, hogy a CEN által kidolgozott és felülvizsgált harmonizált szabványok megfelelnek-e a C(2020)7924 végrehajtási határozatban foglalt kérelemnek.

(7)

Az EN 1318-1:2021/AC:2022 által módosított EN 13138-1:2021, az EN ISO 16321-1:2022, az EN ISO 16321-2:2021, az EN ISO 16321-3:2022, az EN 17520:2021, az EN ISO 18527-1:2022 és az EN ISO 20345:2022 harmonizált szabvány megfelel az általuk lefedni kívánt és az (EU) 2016/425 rendeletben meghatározott követelményeknek. Ezért a szóban forgó harmonizált szabványok hivatkozásait indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(8)

Az EN ISO 16321-2:2021 és az EN ISO 16321-3:2022 harmonizált szabvány az EN ISO 16321-1:2020 szabványra hivatkozik, amelynek időpontja helytelen. Az említett harmonizált szabványok hivatkozásait ezért korlátozással ellátva kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(9)

Az EN 166:2001, az EN 169:2002, az EN 170:2002, az EN 172:1994/A1:2000 szabvánnyal módosított EN 172:1994, valamint az EN 172:1994/A2:2001, az EN 174:2001, az EN 379:2003+A1:2009, az EN 1731:2006 és az EN ISO 20345:2011 harmonizált szabványok hivatkozásait vissza kell vonni az Európai Unió Hivatalos Lapjából, mivel ezeket a szabványokat felülvizsgálták.

(10)

Az egyértelműség és az észszerűség érdekében az (EU) 2016/425 rendelet támogatása céljából kidolgozott és az irányadó előírásoknak megfelelő harmonizált szabványok hivatkozási adatainak teljes jegyzékét egyetlen aktusban kell közzétenni. Az (EU) 2016/425 rendelet támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványok hivatkozásait jelenleg az (EU) 2020/668 bizottsági végrehajtási határozat (4) és a 2018/C 209/03 bizottsági közlemény (5) tartalmazza.

(11)

Az (EU) 2020/668 végrehajtási határozatot több alkalommal jelentősen módosították. Az egyértelműség és az észszerűség érdekében, és mivel a szóban forgó végrehajtási határozat további módosítására van szükség, a végrehajtási határozatot fel kell váltani.

(12)

Az (EU) 2020/668 végrehajtási határozat a 2018/C 209/03 közleményben közzétett harmonizált szabványok számos hivatkozását visszavonta. Az (EU) 2020/668 végrehajtási határozat az említett közleményben közzétett harmonizált szabványok fennmaradó hivatkozásainak visszavonásáról rendelkezik. Az egyértelműség és az észszerűség érdekében a 2018/C 209/03 közleményt hatályon kívül kell helyezni. Annak érdekében, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen hozzáigazítaniuk termékeiket az érintett szabványok átdolgozott változataihoz, a 2018/C 209/03 közleményt továbbra is alkalmazni kell az érintett harmonizált szabványok hivatkozásai említett közleményben közzétett visszavonásának időpontjaiig.

(13)

A harmonizált szabványnak való megfelelés alapján a szóban forgó szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételi időpontjától kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott, megfelelő alapvető követelményeknek való megfelelés. Ezért e határozatnak a kihirdetése napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában az (EU) 2016/425 rendelet támogatása céljából kidolgozott, egyéni védőeszközökre vonatkozó harmonizált szabványok e határozat I. mellékletében szereplő hivatkozási adatait.

2. cikk

Az (EU) 2020/668 végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

A 2018/C 209/03 közlemény hatályát veszti.

Azonban az e határozat II. mellékletében felsorolt harmonizált szabványok hivatkozásai tekintetében a hivatkozások visszavonásának az említett mellékletben meghatározott időpontjaiig továbbra is alkalmazandó.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.).

(3)  A Bizottság C(2020)7924 végrehajtási határozata (2020. november 19.) az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatása érdekében az egyéni védőeszközök tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottsághoz és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottsághoz intézett szabványosítási kérelemről.

(4)  A Bizottság (EU) 2020/668 végrehajtási határozata (2020. május 18.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó, az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott harmonizált szabványokról (HL L 156., 2020.5.19., 13. o.).

(5)  A Bizottság 2018/C 209/03 közleménye az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében (HL C 209., 2018.6.15., 17. o.).


I. MELLÉKLET

Szám

A szabvány hivatkozása

1.

EN 136:1998

Légzésvédők. Teljes álarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

EN 136:1998/AC:2003

2.

EN 137:2006

Légzésvédők. Sűrített levegős készülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

3.

EN 140:1998

Légzésvédők. Félálarcok és negyedálarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

EN 140:1998/AC:1999

4.

EN 142:2002

Légzésvédők. Szájcsutorakészletek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

5.

EN 143:2021

Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

6.

EN 144-1:2000

Légzésvédők. Gázpalackszelepek. 1. rész: Menetes kialakítású betétes csatlakozók

EN 144-1:2000/A1:2003

EN 144-1:2000/A2:2005

7.

EN 144-2:1998

Légzésvédők. Gázpalackszelepek. 2. rész: Kimeneti csatlakozások

8.

EN 144-3:2003

Légzésvédők. Gázpalackszelepek. 3. rész: Kimeneti csatlakozások nitrox és oxigén búvárgázokhoz

EN 144-3:2003/AC:2003

9.

EN 145:1997

Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű, sűrített oxigénes vagy sűrített oxigénes-nitrogénes típusú légzésvédő készülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

EN 145:1997/A1:2000

10.

EN 148-1:1999

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei. 1. rész: Zsinórmenetes csatlakozás

11.

EN 148-2:1999

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei. 2. rész: Középpontos menetcsatlakozás

12.

EN 148-3:1999

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei. 3. rész: M 45×3-as csatlakozás

13.

EN 149:2001+A1:2009

Légzésvédők. Részecskeszűrő félálarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

14.

EN 175:1997

Személyi védőeszközök. Szem- és arcvédő eszközök hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz

15.

EN 207:2017

Személyi szemvédő eszközök. Szűrők és szemvédők lézersugárzás ellen

16.

EN 208:2009

Személyi szemvédő eszközök. Szemvédők lézerek és lézerrendszerek beállítási munkáihoz (lézerbeállítási szemvédők)

17.

EN 250:2014

Légzésvédő készülékek. Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős búvárkészülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

18.

EN 342:2017

Védőruházat. Hideg ellen védő ruhaegyüttesek és ruhadarabok

19.

EN 343:2019

Védőruházat. Védelem eső ellen

20.

EN 352-1:2020

Hallásvédők. Általános követelmények. 1. rész: Fültokok

Megjegyzés: Ez a szabvány nem írja elő a zajcsillapítási szintet feltüntető címkézést a terméken. Az e szabványnak való megfelelés ezért nem jelenti az (EU) 2016/425 rendelet II. melléklete 3.5. pontja második bekezdésének való megfelelés vélelmét.

21.

EN 352-2:2020

Hallásvédők. Általános követelmények. 2. rész: Füldugók

Megjegyzés: Ez a szabvány nem írja elő a zajcsillapítási szintet feltüntető címkézést a terméken. Az e szabványnak való megfelelés ezért nem jelenti az (EU) 2016/425 rendelet II. melléklete 3.5. pontja második bekezdésének való megfelelés vélelmét.

22.

EN 352-3:2020

Hallásvédők. Általános követelmények. 3. rész: Fejvédőre és/vagy arcvédő eszközökre szerelt fültokok

Megjegyzés: Ez a szabvány nem írja elő a zajcsillapítási szintet feltüntető címkézést a terméken. Az e szabványnak való megfelelés ezért nem jelenti az (EU) 2016/425 rendelet II. melléklete 3.5. pontja második bekezdésének való megfelelés vélelmét.

23.

EN 352-4:2020

Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 4. rész: Zajszinttől függő csillapítású fültokok

24.

EN 352-5:2020

Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 5. rész: Aktív zajcsökkentésű fültokok

25.

EN 352-6:2020

Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 6. rész: Fültokok biztonsági hangbemenettel

26.

EN 352-7:2020

Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 7. rész: Zajszinttől függő csillapítású füldugók

27.

EN 352-8:2020

Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 8. rész: Szórakoztató célú audiofültokok

28.

EN 352-9:2020

Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 9. rész: Füldugók biztonsági hangbemenettel

29.

EN 352-10:2020

Hallásvédők. Biztonsági követelmények. 10. rész: Szórakoztató célú fülhallgatók

30.

EN 353-1:2014+A1:2017

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 1. rész: Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

31.

EN 353-2:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

32.

EN 354:2010

Személyi védőeszköz lezuhanás ellen. Rögzítőkötelek

33.

EN 355:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők

34.

EN 358:2018

Egyéni védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek és szíjak a munkahelyzet beállítására vagy fékezésre

35.

EN 360:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók

36.

EN 361:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet

37.

EN 362:2004

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók

38.

EN 365:2004

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A használatra, a karbantartásra, az időszakos vizsgálatra, a javításra, a megjelölésre és a csomagolásra vonatkozó általános követelmények

EN 365:2004/AC:2006

39.

EN ISO 374-1:2016

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények (ISO 374-1:2016)

40.

EN ISO 374-5:2016

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 5. rész: Mikroorganizmusok okozta kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények (ISO 374-5:2016)

41.

EN 388:2016+A1:2018

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

42.

EN 397:2012+A1:2012

Ipari védősisakok

43.

EN 402:2003

Légzésvédők. Tüdőautomata vezérlésű, hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülékek meneküléshez, teljes álarccal vagy szájcsutorakészlettel. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

44.

EN 403:2004

Menekülő légzésvédő készülékek. Kámzsás, szűrős önmentő készülékek tűzből való menekülésre. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

45.

EN 404:2005

Menekülő légzésvédő készülékek. Szűrési típusú légzésvédők szén-monoxid ellen, szájcsutorakészlettel

46.

EN 405:2001+A1:2009

Légzésvédők. Szelepes, szűrő félálarcok gázok vagy gázok és részecskék elleni védelemre. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

47.

EN 407:2004

Védőkesztyűk termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

48.

EN 420:2003+A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

49.

EN 421:2010

Védőkesztyűk ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen

50.

EN 443:2008

Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz

51.

EN 469:2020

Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási tevékenységek védőruházatának teljesítménykövetelményei

52.

EN 510:2019

Mozgó gépalkatrészek környezetében használandó védőruhák előírásai

53.

EN 511:2006

Védőkesztyűk hideg ellen

54.

EN 564:2014

Hegymászó felszerelések. Segédkötél. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

55.

EN 565:2017

Hegymászó felszerelések. Heveder. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

56.

EN 566:2017

Hegymászó felszerelések. Hevederek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

57.

EN 567:2013

Hegymászó felszerelések. Kötélbilincsek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

58.

EN 568:2015

Hegymászó felszerelések. Jégbiztosítók. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

59.

EN 569:2007

Hegymászó felszerelések. Hegymászó szögek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

60.

EN 659:2003+A1:2008

Védőkesztyűk tűzoltók részére

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

61.

EN 795:2012

Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök

Figyelmeztetés: E közlemény nem vonatkozik az alábbi felszerelésekre:

a 3.2.1., 4.4.1. és 5.3. pontban említett A típus (egy vagy több állandó kikötési ponttal rendelkező és szerkezeti rögzítőket vagy az állványhoz való rögzítést szolgáló rögzítőelemeket igénylő kikötőeszközök);

a 3.2.3., 4.4.3. és 5.5. pontban említett C típus (vízszintes, rugalmas rögzítőkötéllel ellátott kikötőeszközök);

a 3.2.4., 4.4.4. és 5.6. pontban említett D típus (vízszintes, merev rögzítőkötéllel ellátott kikötőeszközök);

a fentiek bármely kombinációja. Az A, C és D típusok tekintetében ez a közlemény nem vonatkozik a következő pontokra sem: 4.5., 5.2.2., 6., 7.; A. melléklet vagy ZA. melléklet. Ennek megfelelően a fent említett felszerelések tekintetében nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelete rendelkezéseinek való megfelelés, mivel nem minősülnek PPE-knek.

62.

EN 812:2012

Ütés elleni fejvédő ipari célra

63.

EN 813:2008

Személyi védőeszközök lezuhanás megelőzésére. Beülőhevederek

64.

EN 893:2019

Hegymászó felszerelések. Mászóvas. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

65.

EN 943-1:2015+A1:2019

Veszélyes szilárd, folyékony és gáz-halmazállapotú vegyszerek elleni védőruházat, beleértve a folyékony és szilárd aeroszolokat. 1. rész: 1. típusú (gázzáró), vegyszerek ellen védő öltözetek teljesítménykövetelményei

66.

EN 943-2:2019

Veszélyes szilárd, folyékony és gáz-halmazállapotú vegyszerek elleni védőruházat, beleértve a folyékony és szilárd aeroszolokat. 2. rész: Mentőcsapatok (ET) 1. típusú (gázzáró), vegyszerek ellen védő öltözetének teljesítménykövetelményei

67.

EN 958:2017

Hegymászó felszerelések. Energiaelnyelő rendszerek sodronyköteles (ún. „via ferrata”) mászóutakon való használatra. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

68.

EN 966:2012+A1:2012

Sisakok légi sportokhoz

69.

EN 1073-1:2016+A1:2018

Védőruházat radioaktív szennyező anyagot tartalmazó szilárd szálló részecskék ellen. 1. rész: A testet és a légzőszerveket védő, sűrített levegővel szellőztetett védőruházat követelményei és vizsgálati módszerei

70.

EN 1073-2:2002

Védőruházat radioaktív szennyeződés ellen. 2. rész: Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni, nem szellőztetett védőruházat követelményei és vizsgálati módszerei

71.

EN 1077:2007

Fejvédők alpesi sízők és hódeszkások részére

72.

EN 1078:2012+A1:2012

Fejvédők kerékpárosok, gördeszkások és görkorcsolyázók részére

73.

EN 1080:2013

Ütés elleni védősisakok fiatal gyerekek részére

74.

EN 1082-1:1996

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő kesztyűk és karvédők. 1. rész: Páncélsodrony kesztyűk és karvédők

75.

EN 1082-2:2000

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő kesztyűk és karvédők. 2. rész: Páncélsodronytól eltérő anyagból készült kesztyűk és karvédők

76.

EN 1146:2005

Légzésvédők. Hordozható, nyitott rendszerű, nyomólevegős, beépített kámzsás menekülőkészülék. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

77.

EN 1149-5:2018

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények

78.

EN 1385:2012

Fejvédők kajakozók és sekély vízi sportolók részére

79.

EN 1486:2007

Védőruházat tűzoltók részére. Különleges tűzoltáshoz használt hővisszaverő ruházat követelményei és vizsgálati módszerei

80.

EN 1497:2007

Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére. Mentőhevederzet

81.

EN 1827:1999+A1:2009

Légzésvédők. Belégzőszelep nélküli és leszerelhető szűrős félálarcok gázok vagy gázok és részecskék, vagy csak részecskék elleni védelemre. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

82.

EN 1891:1998

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Kis nyúlású védőköpennyel ellátott kötél

83.

EN 1938:2010

Személyi szemvédő eszközök. Védőszemüvegek motorkerékpárosok és mopedvezetők részére

84.

EN ISO 10819:2013

Mechanikai rezgés és lökés. Kéz-kar rezgés. A rezgésátvitel mérése és értékelése a védőkesztyű tenyérrészén (ISO 10819:2013)

EN ISO 10819:2013/A1:2019

85.

EN ISO 10862:2009

Kishajók. A trapéz kiülőheveder gyors kioldó rendszere (ISO 10862:2009)

86.

EN ISO 11393-2:2019

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 2. rész: Lábszárvédők teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-2:2018)

87.

EN ISO 11393-4:2019

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 4. rész: Védőkesztyűk teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-4:2018)

88.

EN ISO 11393-5:2019

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 5. rész: Lábszárvédők teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-5:2018)

89.

EN ISO 11393-6:2019

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 6. rész: Felsőtestvédők teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (ISO 11393-6:2018)

90.

EN 12021:2014

Légzésvédő készülékek. Sűrített gázok légzésvédő készülékekhez

91.

EN 12083:1998

Légzésvédők. Szűrő légzőtömlővel (nem légzéscsatlakozóra rögzített szűrővel). Részecskeszűrők, gázszűrők és kombinált szűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

EN 12083:1998/AC:2000

92.

EN 12270:2013

Hegymászó felszerelések. Ékek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

93.

EN 12275:2013

Hegymászó felszerelések. Karabinerek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

94.

EN 12276:2013

Hegymászó felszerelések. Állítható ékek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

95.

EN 12277:2015+A1:2018

Hegymászó felszerelések. Bekötőhevederek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

96.

EN 12278:2007

Hegymászó felszerelések. Kötélcsigák. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

97.

EN ISO 12312-1:2013

Szem- és arcvédelem. Napszemüvegek és hasonló szemvédők. 1. rész: Általános használatú napszemüvegek (ISO 12312-1:2013)

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

98.

EN ISO 12312-2:2015

Szem- és arcvédelem. Napszemüvegek és hasonló szemvédők. 2. rész: Szűrők a nap közvetlen megfigyelésére (ISO 12312-2:2015)

99.

EN ISO 12401:2009

Kishajók. Fedélzeti biztonsági hevederzet és biztonsági kötél. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 12401:2009)

100.

EN ISO 12402-2:2020

Egyéni lebegtető eszközök. 2. rész: Mentőmellények, 275-ös teljesítményszint. Biztonsági követelmények (ISO 12402-2:2020)

Megjegyzés:

E szabvány 5.6. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 1.1.1. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

E szabvány 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.2., 5.3.1.1., 5.3.1.2., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.4.3., 5.3.4.4., 5.6.1.4, 5.6.1.7., 5.6.1.8., 5.6.1.9., 5.6.1.10. és 5.6.1.11. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 1.2.1. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

E szabvány 5.1.2., 5.2., 5.3.1.1., 5.3.2.2., 5.3.4.2., 5.3.4.4., 5.6.3. és 5.7. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 3.4. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

101.

EN ISO 12402-3:2020

Egyéni lebegtető eszközök. 3. rész: Mentőmellények, 150-es teljesítményszint. Biztonsági követelmények (ISO 12402-3:2020)

Megjegyzés:

E szabvány 5.6. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 1.1.1. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

E szabvány 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.2., 5.3.1.1., 5.3.1.2., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.4.3., 5.3.4.4., 5.6.1.4, 5.6.1.7., 5.6.1.8., 5.6.1.9., 5.6.1.10. és 5.6.1.11. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 1.2.1. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

E szabvány 5.1.2., 5.2., 5.3.1.1., 5.3.2.2., 5.3.4.2., 5.3.4.4., 5.6.3. és 5.7. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 3.4. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

102.

EN ISO 12402-4:2020

Egyéni lebegtető eszközök. 4. rész: Mentőmellények, 100-as teljesítményszint. Biztonsági követelmények (ISO 12402-4:2020)

Megjegyzés:

E szabvány 5.6. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 1.1.1. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

E szabvány 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.2., 5.3.1.1., 5.3.1.2., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.4.3., 5.3.4.4., 5.6.1.4, 5.6.1.7., 5.6.1.8., 5.6.1.9., 5.6.1.10. és 5.6.1.11. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 1.2.1. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

E szabvány 5.1.2., 5.2., 5.3.1.1., 5.3.2.2., 5.3.4.2., 5.3.4.4., 5.6.3. és 5.7. pontjának alkalmazása alapján nem vélelmezhető az (EU) 2016/425 rendelet II. mellékletének 3.4. pontjában meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek való megfelelés.

103.

EN ISO 12402-5:2020

Egyéni lebegtető eszközök. 5. rész: Úszássegítő eszközök (50-es szint). Biztonsági követelmények (ISO 12402-5:2020)

104.

EN ISO 12402-6:2020

Egyéni lebegtető eszközök. 6. rész: Különleges rendeltetésű mentőmellények és úszássegítő eszközök. Biztonsági követelmények és kiegészítő vizsgálati módszerek (ISO 12402-6:2020)

105.

EN ISO 12402-8:2020

Egyéni lebegtető eszközök. 8. rész: Tartozékok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 12402-8:2020)

106.

EN 12477:2001

Hegesztők védőkesztyűi

EN 12477:2001/A1:2005

107.

EN 12492:2012

Hegymászó felszerelések. Hegymászósisak. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

108.

EN 12841:2006

Személy lezuhanását megelőző eszközök. Megközelítési kötélrendszerek. Kötélbeállító eszközök

109.

EN 12941:1998

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú légzésvédő készülék sisakkal vagy kámzsával. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

EN 12941:1998/A1:2003

EN 12941:1998/A2:2008

110.

EN 12942:1998

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú légzésvédő készülék teljes, fél- vagy negyedálarccal. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

EN 12942:1998/A1:2002

EN 12942:1998/A2:2008

111.

EN 13034:2005+A1:2009

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú eszköz)

112.

EN 13061:2009

Védőruházat. Labdarúgók sípcsontvédői. Követelmények és vizsgálati módszerek

113.

EN 13138-1:2021

Felszínen tartó segédeszközök úszástanításhoz. 1. rész: Felszínen tartó, testen viselt segédeszközök biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

EN 13138-1:2021/AC:2022

114.

EN 13158:2018

Védőruházat. Védőkabátok, test- és vállvédők lovagláshoz műlovasoknak és azoknak, akik lovakkal dolgoznak, valamint fogathajtóknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

115.

EN 13178:2000

Személyi szemvédő eszközök. Szemvédő eszközök motoros szánok használói részére

116.

EN 13277-1:2000

Védőeszköz küzdősportokhoz. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek

117.

EN 13277-2:2000

Védőeszköz küzdősportokhoz. 2. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek lábfejvédőkhöz, sípcsontvédőkhöz és alsókarvédőkhöz

118.

EN 13277-3:2013

Védőeszköz küzdősportokhoz. 3. rész: Törzsvédők kiegészítő követelményei és vizsgálati módszerei

119.

EN 13277-4:2001

Védőeszköz küzdősportokhoz. 4. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek fejvédőkhöz

EN 13277-4:2001/A1:2007

120.

EN 13277-5:2002

Védőeszköz küzdősportokhoz. 5. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek nemiszerv-védőkhöz és altestvédőkhöz

121.

EN 13277-6:2003

Védőeszköz küzdősportokhoz. 6. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek női mellvédőkhöz

122.

EN 13277-7:2009

Védőeszköz küzdősportokhoz. 7. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek kéz- és lábfejvédőkhöz

123.

EN 13277-8:2017

Védőeszköz küzdősportokhoz. 8. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek karatearcvédőkhöz

124.

EN 13484:2012

Sisakok szánkót használók részére

125.

EN 13546:2002+A1:2007

Védőruházat. Kéz-, kar-, mellkas-, altest-, láb-, lábfej- és nemiszerv-védők gyeplabdakapusoknak és sípcsontvédők gyeplabdajátékosoknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

126.

EN 13567:2002+A1:2007

Védőruházat. Kéz-, kar-, mellkas-, altest-, láb-, nemiszerv- és arcvédők vívóknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

127.

EN 13594:2015

Védőkesztyűk motorkerékpárosoknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

128.

EN 13634:2017

Védőlábbeli motorkerékpárosok részére. Követelmények és vizsgálati módszerek

129.

EN ISO 13688:2013

Védőruházat. Általános követelmények (ISO 13688:2013)

EN ISO 13688:2013/A1:2021

130.

EN 13781:2012

Védősisakok motoros szánok és bobok vezetői és utasai részére

131.

EN 13794:2002

Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű menekülőkészülék. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

132.

EN 13832-2:2018

Vegyszerek ellen védő lábbeli. 2. rész: Vegyszerekkel való korlátozott érintkezés követelményei

133.

EN 13832-3:2018

Vegyszerek ellen védő lábbeli. 3. rész: Vegyszerekkel való tartós érintkezés követelményei

134.

EN 13949:2003

Légzőkészülékek. Hordozható, nyitott rendszerű búvárkészülék sűrített nitroxszal és oxigénnel való használatra. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

135.

EN ISO 13982-1:2004

Szilárd részecskék ellen használt védőruházat. 1. rész: A levegőben lebegő szilárd részecskék ellen az egész testet védő, vegyszer elleni védőruházat (5. típusú ruházat) teljesítménykövetelményei (ISO 13982-1:2004)

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

136.

EN ISO 13998:2003

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő kötények, nadrágok és mellények (ISO 13998:2003)

137.

EN 14021:2003

Kő elleni pajzsok terepmotorozáshoz, amelyek alkalmasak a motoros védelmére a kövek és törmelékek ellen. Követelmények és vizsgálati módszerek

138.

EN 14052:2012+A1:2012

Nagy védőképességű ipari védősisakok

139.

EN 14058:2017

Védőruházat. Hideg környezet ellen védő ruhadarabok

140.

EN 14120:2003+A1:2007

Védőruházat. Csukló-, tenyér-, térd- és könyökvédők görkorcsolyázóknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

141.

EN 14126:2003

Védőruházat. Fertőző anyagok elleni védőruházat teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei

EN 14126:2003/AC:2004

142.

EN 14143:2013

Légzőkészülékek. Hordozható, regeneratív búvárkészülékek

143.

EN 14225-1:2017

Búvárruhák. 1. rész: Nedves ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

144.

EN 14225-2:2017

Búvárruhák. 2. rész: Száraz ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

145.

EN 14225-3:2017

Búvárruhák. 3. rész: Aktívan melegített vagy hűtött ruharendszerek és alkotórészek. Követelmények és vizsgálati módszerek

146.

EN 14328:2005

Védőruházat. Motoros kések vágásai ellen védő kesztyűk és karvédők. Követelmények és vizsgálati módszerek

147.

EN 14387:2004+A1:2008

Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés

148.

EN 14435:2004

Légzésvédők. Nyomólevegős, nyitott rendszerű légzésvédő készülék félálarccal, csak túlnyomással való használatra. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

149.

EN 14458:2018

Személyi szemvédő eszközök. Nagy teljesítményű, kizárólag védősisakra tervezett arcvédők

150.

EN ISO 14460:1999

Védőruházat autóversenyzők részére. Hő és láng elleni védelem. Teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek (ISO 14460:1999)

EN ISO 14460:1999/AC:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002

151.

EN 14529:2005

Légzésvédők. Hordozható, nyitott rendszerű, nyomólevegős légzésvédő készülék félálarccal, túlnyomásos tüdővezérlésű tüdőautomata befogadásához, csak menekülési célra

152.

EN 14593-1:2005

Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő készülék tüdőautomatával. 1. rész: Készülék teljes álarccal. Követelmények, vizsgálat és megjelölés

153.

EN 14594:2018

Légzésvédők. Folyamatos adagolású, nyomólevegős légzésvédő készülékek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés

154.

EN 14605:2005+A1:2009

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Teljesítménykövetelmények folyadékzáró (3. típus) vagy permetzáró (4. típus) kapcsolatokat tartalmazó ruházatra, beleértve a csak testrészeket védő darabokat (PB [3] és PB [4] típusok)

155.

EN ISO 14877:2002

Védőruházat szemcsés csiszolóanyagokkal végzett szemcseszórási műveletekhez (ISO 14877:2002)

156.

EN ISO 15027-1:2012

Merülőruhák. 1. rész: Állandóan viselt ruhák, követelmények, beleértve a biztonságot (ISO 15027-1:2012)

157.

EN ISO 15027-2:2012

Merülőruhák. 2. rész: Menekülőruhák, követelmények, beleértve a biztonságot (ISO 15027-2:2012)

158.

EN 15090:2012

Tűzoltólábbeli

159.

EN 15151-1:2012

Hegymászó felszerelések. Fékező eszközök. 1. rész: Kézi biztosítású fékező eszközök, biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

160.

EN 15333-1:2008

Légzőkészülékek. Nyitott rendszerű, köldökzsinóron át táplált, sűrített gázos búvárkészülék. 1. rész: Tüdőautomatával vezérelt készülék

EN 15333-1:2008/AC:2009

161.

EN 15333-2:2009

Légzőkészülékek. Nyitott rendszerű, köldökzsinóron át táplált, sűrített gázos búvárkészülék. 2. rész: Szabad áramlású készülék

162.

EN 15613:2008

Térd- és könyökvédők teremsportokhoz. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

163.

EN 16027:2011

Védőruházat. Védőkesztyűk labdarugókapusok részére

164.

EN ISO 16321-1:2022

Szem- és arcvédelem munkahelyi célra. 1. rész: Általános követelmények (ISO 16321-1:2021)

165.

EN ISO 16321-2:2021

Szem- és arcvédők munkahelyi használatra. 2. rész: Hegesztéshez és hasonló technikákhoz használt szem- és arcvédőkre vonatkozó további követelmények (ISO 16321-2:2021)

Megjegyzés: Ez a szabvány az EN ISO 16321-1:2020 szabványra hivatkozik, amelynek időpontja helytelen. Az említett szabványt úgy kell tekinteni, hogy száma: EN ISO 16321-1:2022.

166.

EN ISO 16321-3:2022

Szem- és arcvédők munkahelyi használatra. 3. rész: Hálós védőkre vonatkozó további követelmények (ISO 16321-3:2021)

Megjegyzés: Ez a szabvány az EN ISO 16321-1:2020 szabványra hivatkozik, amelynek időpontja helytelen. Az említett szabványt úgy kell tekinteni, hogy száma: EN ISO 16321-1:2022.

167.

EN 16350:2014

Védőkesztyűk. Elektrosztatikus tulajdonságok

168.

EN 16473:2014

Tűzoltósisakok. Műszaki mentésre alkalmas sisakok

169.

EN 16716:2017

Hegymászó felszerelések. Lavinalégzsák-rendszerek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

170.

EN 17092-2:2020

Védő ruhadarabok motorkerékpárosoknak. 2. rész: AAA-osztályú ruhadarabok. Követelmények

171.

EN 17092-3:2020

Védő ruhadarabok motorkerékpárosoknak. 3. rész: AA-osztályú ruhadarabok. Követelmények

172.

EN 17092-4:2020

Védő ruhadarabok motorkerékpárosoknak. 4. rész: A-osztályú ruhadarabok. Követelmények

173.

EN 17092-5:2020

Védő ruhadarabok motorkerékpárosoknak. 5. rész: B-osztályú ruhadarabok. Követelmények

174.

EN 17092-6:2020

Védő ruhadarabok motorkerékpárosoknak. 6. rész: C-osztályú ruhadarabok. Követelmények

175.

EN 17109:2020

Hegymászó felszerelések. Egyéni biztonsági rendszerek kötélpályákhoz. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

176.

EN ISO 17249:2013

Biztonsági lábbeli láncfűrészvágással szembeni ellenállással (ISO 17249:2013)

EN ISO 17249:2013/AC:2014

177.

EN 17353:2020

Védőruházat. Továbbfejlesztett láthatósági eszközök közepes kockázatú helyzetekhez. Vizsgálati módszerek és követelmények

178.

EN 17520:2021

Hegymászó felszerelések. Zuhanásfékező kötél. Követelmények és vizsgálati módszerek

179.

EN ISO 18527-1:2022

Sport célú szem- és arcvédők. 1. rész: Sílesikláshoz és hódeszkázáshoz használt védőszemüvegek követelményei (ISO 18527-1:2021)

180.

EN ISO 18527-2:2021

Sportolási célú szem- és arcvédelem. 2. rész: A fallabda (squash), valamint a raketball és a squash 57 védőszemüvegek követelményei (ISO 18527-2:2021)

181.

EN ISO 20320:2020

Snowboardozáshoz használt védőruházat. Csuklóvédők. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20320:2020)

182.

EN ISO 20345:2022

Egyéni védőeszközök. Biztonsági lábbeli (ISO 20345:2021)

183.

EN ISO 20346:2014

Személyi védőeszköz. Védőlábbelik (ISO 20346:2014)

184.

EN ISO 20347:2012

Személyi védőeszköz. Munkalábbeli (ISO 20347:2012)

185.

EN ISO 20349-1:2017

Személyi védőeszköz. Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli. 1. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek öntödékben előforduló kockázatok elleni védelemhez (ISO 20349-1:2017)

EN ISO 20349-1:2017/A1:2020

186.

EN ISO 20349-2:2017

Egyéni védőeszközök. Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli. 2. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek hegesztés és rokon eljárások során előforduló kockázatok elleni védelemhez (ISO 20349-2:2017)

EN ISO 20349-2:2017/A1:2020

187.

EN ISO 20471:2013

Jó láthatóságot biztosító ruházat. Vizsgálati módszerek és követelmények (ISO 20471:2013, 2013.6.1.-jei helyesbített változat)

EN ISO 20471:2013/A1:2016

188.

EN ISO 27065:2017

Védőruházat. A peszticideket alkalmazó és újra belépő munkavállalók által viselt védőruházat teljesítménykövetelményei (ISO 27065:2017)

EN ISO 27065:2017/A1:2019

189.

EN 50321-1:2018

Feszültség alatti munkavégzés. Lábbelik a villamos védelemhez. Szigetelő lábbelik és kalocsnik

EN 50321-1:2018/AC:2018-08

190.

EN 61482-2:2020

Feszültség alatti munkavégzés. Védőruházat a villamos ív hőhatásai ellen. 2. rész: Követelmények (IEC 61482-2:2018, módosítva)


II. MELLÉKLET

Szám

A szabvány hivatkozása

A visszavonás időpontja

1

EN 143:2000

Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

EN 143:2000/AC:2005

EN 143:2000/A1:2006

2024.6.9.

2

EN 166:2001

Személyi szemvédő eszközök. Követelmények

2024.11.11.

3

EN 169:2002

Személyi szemvédő eszközök. Szűrők hegesztéshez és rokon eljárásokhoz. Áteresztési követelmények és ajánlott használat

2024.11.11.

4

EN 170:2002

Személyi szemvédő eszközök. Ultraibolya-szűrők. Áteresztési követelmények és ajánlott felhasználás

2024.11.11.

5

EN 172:1994

Személyi szemvédő eszközök. Napfényszűrők ipari használatra

EN 172:1994/A1:2000

EN 172:1994/A2:2001

2024.11.11.

6

EN 174:2001

Személyi szemvédő eszközök. Síszemüvegek lesiklóknak

2024.11.11.

7

EN 352-1:2002

Hallásvédők. Általános követelmények. 1. rész: Fültokok

2024.7.21.

8

EN 352-2:2002

Hallásvédők. Általános követelmények. 2. rész: Füldugók

2024.7.21.

9

EN 352-3:2002

Hallásvédők. Általános követelmények. 3. rész: Ipari védősisakra szerelt fültokok

2024.7.21.

10

EN 352-4:2001

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 4. rész: Zajszinttől függő fültokok

EN 352-4:2001/A1:2005

2024.7.21.

11

EN 352-5:2002

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálat. 5. rész: Aktív zajcsökkentésű fültokok

EN 352-5:2002/A1:2005

2024.7.21.

12

EN 352-6:2002

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 6. rész: Fültokok villamos hangbemenettel

2024.7.21.

13

EN 352-7:2002

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 7. rész: Szintfüggő csillapítású füldugók

2024.7.21.

14

EN 352-8:2008

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 8. rész: Szórakoztató célú audiofültokok

2024.7.21.

15

EN 379:2003+A1:2009

Személyi szemvédő eszközök. Önműködő hegesztőszűrők

2024.11.11.

16

EN 1731:2006

Személyi szemvédő eszközök. Hálós szem- és arcvédők

2024.11.11.

17

EN ISO 13688:2013

Védőruházat. Általános követelmények (ISO 13688:2013)

2024.6.9.

18

EN ISO 20345:2011

Személyi védőeszköz. Biztonsági lábbeli (ISO 20345:2011)

2024.11.11.


Top