EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0512

A Bizottság (EU) 2023/512 végrehajtási rendelete (2023. március 2.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Aceto Balsamico di Modena” [OFJ])

C/2023/1352

HL L 71., 2023.3.9, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/512/oj

2023.3.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/512 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. március 2.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Aceto Balsamico di Modena” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában az „Aceto Balsamico di Modena” elnevezésű oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírását érintő, nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására vonatkozóan Olaszország által benyújtott kérelmet (2).

(2)

2021. augusztus 31-én a Bizottság kézhez kapott három felszólalást és egy indokolással ellátott nyilatkozatot Németországtól. 2021. október 11-én Németország két másik, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot nyújtott be. 2021. szeptember 16-án a Bizottság kézhez kapta a negyedik felszólalást egy törökországi székhelyű nemzeti felszólalótól. A kapcsolódó, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot 2021. november 16-án nyújtották be.

(3)

Miután a Bizottság megvizsgálta és elfogadhatónak ítélte az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatokat, az 1151/2012/EU rendelet 51. cikkének (3) bekezdésével összhangban 2021. december 10-én kelt levelében felkérte Olaszországot és Németországot, valamint Olaszországot és a törökországi nemzeti felszólalót, hogy egy esetleges megállapodás elérése érdekében kezdjenek megfelelő konzultációkat.

(4)

2021. március 4-én Németország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a felszólalások egyikét visszavonták, de két másik, Németországból származó nemzeti felszólaló fenntartotta az övét.

(5)

Az egyrészről Olaszország és Németország, másrészről Olaszország és a törökországi nemzeti felszólaló közötti konzultációk anélkül zárultak le, hogy megállapodás született volna. Mindezek alapján a Bizottságnak e konzultációk eredményét figyelembe véve, az 1151/2012/EU rendelet 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjában előírt eljárásnak megfelelően kell meghoznia a módosításokra vonatkozó határozatát.

(6)

A nemzeti felszólalók úgy vélték, hogy a termékleírás módosítása az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való meg nem feleléshez vezet, nevezetesen a termék és a földrajzi terület közötti kapcsolat megszakadása miatt. E tekintetben megkérdőjelezték az „Aceto Balsamico di Modena” érzékszervi jellemzőinek állítólagos változtatásait, az érlelt termék minimális összes savtartalmának megváltoztatását és a paraméterektől való esetleges eltérésekre vonatkozó javító eljárásra irányuló módosítást. Ezeket a módosításokat azon az alapon is vitatták, hogy azok rontják az „Aceto Balsamico di Modena” minőségét, és a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) VII. melléklete II. részének 17. pontjában a borecetre vonatkozóan megállapított követelményeknek (az összes savtartalom legalább 60 gramm/liter = legalább 6 %) való meg nem felelést eredményeznek.

(7)

A nemzeti felszólalók továbbá azt állították, hogy a termékleírás tartalmára vonatkozó minimumkövetelmények nem teljesülnek az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja tekintetében, ha törlik az „Aceto Balsamico di Modena” ellenőrző szervének feltüntetését.

(8)

A nemzeti felszólalók ezenkívül azt állították, hogy az oltalom eredeti hatálya indokolatlanul kiterjesztésre került, és így a módosítások bejegyzése veszélyezteti az elnevezések, védjegyek vagy termékek, köztük a más eredetű balzsamecetek létezését. Ez az állítás különösen a körülhatárolt területen történő palackozás kötelezettségének, a tárolók alakjára vonatkozó további szabálynak, valamint az izotóparány-paramétereknek a termékleírásba történő belefoglalására vonatkozott. A nemzeti felszólalók következésképpen azt állítják, hogy a tervezett módosítások sértik az „Aceto Balsamico di Modena” palackozóinak és az egyéb eceteket előállító német termelőknek az érdekeit.

(9)

A nemzeti felszólalók végül azt állították, hogy a minimális savtartalom újonnan bevezetett csökkentése az „Aceto Balsamico di Modena” OFJ és az „Aceto Balsamico Tradizionale di Modena” OEM összetévesztéséhez vezethet.

(10)

A Bizottság az 1151/2012/EU rendelet rendelkezéseinek fényében, a kérelmező és a nemzeti felszólalók közötti megfelelő konzultációk eredményének figyelembevételével megvizsgálta Németországnak és Törökországnak az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozataikban kifejtett érveit, és arra a következtetésre jutott, hogy az „Aceto Balsamico di Modena” elnevezésű oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírásának módosítását indokolt jóváhagyni.

(11)

Olaszország azt állította, hogy a nemzeti felszólalók nem bizonyították a felszólalások benyújtásához fűződő jogos érdeküket, amint azt az 1151/2012/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdése előírja, mivel a nemzeti felszólalók olyan módosításokat vitattak, amelyekre a kérelem nem irányult, illetve amelyek nem eredményeztek kereskedelmi és/vagy piaci akadályokat.

A termékleírás nem kisebb jelentőségű módosítása iránti kérelmekre alkalmazandó eljárás keretében minden, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy felszólalással élhet a benyújtott módosítási kérelemmel szemben. A jelen ügyben a nemzeti felszólalók érdekeinek veszélyeztetését nem tartották pusztán valószínűtlennek, sem hipotetikusnak, és ezért az a következtetés született, hogy a nemzeti felszólalók igazolták a felszólalások benyújtásához fűződő jogos érdeket.

(12)

A nemzeti felszólalók által benyújtott fenntartások elemzése feltárta, hogy az állítások némelyike valóban a termékleírás azon elemeire vonatkozott, amelyek valójában nem változtak a jelenlegi módosítások következtében, hanem pusztán megszövegezési változtatásokból álltak. E megszövegezési változtatások célja, hogy az egységes dokumentumot összhangba hozzák az 1151/2012/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontjával, és hogy az jobban tükrözze az „Aceto Balsamico di Modena” OFJ termékleírásában meghatározott feltételeket. Ez különösen az érzékszervi jellemzők állítólagos változtatásaira, az adalékanyagok használatára és a műanyag tárolók használatával kapcsolatos állítólagos változtatásokra, valamint a körülhatárolt földrajzi területen történő palackozás állítólagos kötelezettségére vonatkozott. Ezek a szabályok nem változtak, míg az egységes dokumentumban szereplő és adott esetben a termékleírás módosításának tekintett átfogalmazások valójában a termékleírás és a termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett összefoglalója közötti eltérések helyesbítéséből fakadtak (4). A Bizottság az „Aceto Balsamico di Modena” OFJ módosítása iránti kérelem értékelése során a kérelmezett lényeges módosításokra összpontosított.

(13)

Az „invecchiato” (érlelt) típus százalékban kifejezett minimális savtartalmának 6 %-ról 5,5 %-ra történő csökkentésére irányuló, és az esetleges eltérések esetén megengedett javító eljárásra vonatkozó változtatások nem tekinthetők úgy, hogy kedvezőtlenül befolyásolnák a termék és földrajzi eredete közötti kapcsolatot. E módosítások indokait a közzétett kérelemben kifejtették és kellően alátámasztották, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy e módosítások jellege és mértéke nem változtatja meg az „Aceto Balsamico di Modena” OFJ alapvető jellemzőit, és következésképpen nem szüntetheti meg a kapcsolatot.

(14)

Ezenkívül a savtartalom hasonlósága nem alkalmas arra, hogy az „Aceto Balsamico di Modena” OFJ és az „Aceto Balsamico Tradizionale di Modena” OEM összetévesztését eredményezze, vagy az utóbbira való félrevezető utaláshoz vezessen. Még ha a két megjelölés szerinti termékeknek vannak is bizonyos közös jellemzőik, például a savtartalom, azok különböző nyersanyagokból készülnek és előállítási módjuk eltérő, ebből kifolyólag pedig megkülönböztethetők maradnak.

(15)

Az „Aceto Balsamico di Modena” OFJ végezetül pedig nem borecetként van meghatározva, következésképpen nem a borecetekre alkalmazandó szabályok vonatkoznak rá, nevezetesen a minimális savtartalom tekintetében.

(16)

Ami a palackok mérettartományának kiterjesztésével kapcsolatos felszólalásokat illeti, a módosítás nem tekinthető úgy, hogy bármilyen korlátozást írna elő az „Aceto Balsamico di Modena” csomagolásában részt vevő gazdasági szereplők számára. Éppen ellenkezőleg, a további tárolókapacitások – például 0,100 liter, 0,150 liter, 0,200 liter vagy 1,5 liter – engedélyezése a palackozási feltételek lazításának tekinthető. A verseny fokozódása, amely esetlegesen az „Aceto Balsamico di Modena” többféle méretű palackban történő forgalmazásából fakadhat, összhangban lenne az uniós versenypolitika alapelveivel, és nem tekinthető az „Aceto Balsamico di Modena” OFJ hírnevére nézve hátrányosnak.

(17)

Az egységes dokumentum 3.5. szakaszában szereplő, 0,250 liternél kisebb űrtartalmú tárolók jellemzőinek az a célja, hogy biztosítsák a termék értékesítéséhez használt palackok minimális egységességét. Ez a csomagolási szabály nem szerepel a termék leírásában, és az egységes dokumentumnak a kapcsolatról szóló szakaszában sem kerül kifejtésre a termék sajátosságaihoz kapcsolódóan, így nem tekinthető a termék kiszerelése lényeges jellemzőjének. Mivel ezeket a követelményeket csak a 0,250 liternél kisebb űrtartalmú új tárolókra állapították meg, amelyek a jelen módosítás előtt nem voltak engedélyezve, a vitatott változás nem lesz kedvezőtlen hatással az „Aceto Balsamico di Modena” palackozói által már végrehajtott, a tárolóedényekhez kapcsolódó beruházásokra, és következésképpen nem eredményez gazdasági veszteséget számukra.

(18)

Az ellenőrző szervre vonatkozó információk nem szerepelnek közvetlenül az egységes dokumentumban, mivel azokat a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) I. mellékletének megfelelően nem kötelező feltüntetni ott. Ezt az információt azonban az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontjában előírtaknak megfelelően belefoglalták a termékleírásba.

(19)

Ami a nemzeti felszólalóknak az izotóparány-paramétereknek való előírt megfeleléssel kapcsolatos kifogásait illeti, ezeket a paramétereket azért vezették be a termékleírásba, hogy jobban lehessen észlelni a borecet esetleges hamisítását, és hogy tökéletesebbé váljon az „Aceto Balsamico di Modena” ellenőrzési rendszere. Az izotóparány ellenőrzése minden esetben az előállítási szakaszban történik, és így csak az „Aceto Balsamico di Modena” termelőit érinti.

(20)

Az „Aceto Balsamico di Modena” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása ennek megfelelően jóváhagyásra kerül.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Aceto Balsamico di Modena” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. március 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 231., 2021.6.16., 11. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(4)  HL C 152., 2007.7.6., 18. o. és a Bizottság 583/2009/EK rendelete (2009. július 3.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aceto Balsamico di Modena [OFJ]) (HL L 175., 2009.7.4., 7. o.)..

(5)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


Top