EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0648

A Bizottság (EU) 2022/648 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 15.) az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. mellékletének a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozástípusok céljára a 2023-as pénzügyi évre nyújtott uniós támogatás összege tekintetében történő módosításáról

C/2022/842

HL L 119., 2022.4.21, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/648/oj

2022.4.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/648 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. február 15.)

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. mellékletének a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozástípusok céljára a 2023-as pénzügyi évre nyújtott uniós támogatás összege tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tagállamok kötelesek az említett rendelet III. címének 1. fejezete alapján a mezőgazdasági termelőnek egy adott naptári évre nyújtandó közvetlen kifizetések összegét a szóban forgó összeg 150 000 EUR-t meghaladó részének vonatkozásában legalább 5 %-kal csökkenteni. Az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e csökkentés eredményeképpen keletkező becsült összeget az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében végrehajtott intézkedések finanszírozásához nyújtott kiegészítő támogatásként kell rendelkezésre bocsátani.

(2)

Az 1307/2013/EU rendelet 11. cikke (6) bekezdése negyedik albekezdésének megfelelően a tagállamok 2021. augusztus 1-jéig értesítették a Bizottságot a közvetlen kifizetések összegének csökkentésére irányuló döntésükről és a 2022. naptári évre vonatkozó csökkentés eredményeképpen keletkező becsült összegről. A Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Lettország, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Finnország által küldött értesítés szerint a csökkentés eredményeképpen keletkező becsült összeg nullánál nagyobb.

(3)

Az 1307/2013/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdése hetedik albekezdésének megfelelően Belgium, Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Lettország és Hollandia 2021. augusztus 1-jéig értesítette a Bizottságot azon döntéséről, hogy egy, a közvetlen kifizetések tekintetében a 2022. naptári évre vonatkozóan megállapított éves nemzeti felső összeghatára bizonyos hányadának megfelelő összeget az EMVA keretében nyújtott kiegészítő támogatásként bocsát rendelkezésre a 2023-as pénzügyi évben.

(4)

Az 1307/2013/EU rendelet 14. cikke (2) bekezdése hetedik albekezdésének megfelelően Horvátország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Lengyelország és Portugália 2021. augusztus 1-jéig értesítette a Bizottságot azon döntéséről, hogy az EMVA keretében a 2023-as pénzügyi évben finanszírozandó támogatásból egy bizonyos összeget a 2022. naptári évre vonatkozó közvetlen kifizetésként bocsát rendelkezésre.

(5)

Az említett értesítések alapján az (EU) 2022/42 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) módosította az 1307/2013/EU rendelet II. és III. mellékletét az egyes tagállamok számára a 2022. naptári évre nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti és nettó felső összeghatárok tekintetében.

(6)

Az EMVA-ból a KAP stratégiai tervhez nyújtott hozzájárulás tagállamonkénti éves bontását, valamint a 2023 és 2027 közötti időszakra vonatkozó teljes hozzájárulás összegét az (EU) 2021/2115 rendelet XI. melléklete határozza meg.

(7)

Az (EU) 2021/2115 rendelet XI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az e rendelet által bevezetett módosítások kihatnak az (EU) 2021/2115 rendelet 2023. évi alkalmazására, indokolt úgy rendelkezni, hogy ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/2115 rendelet XI. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 435., 2021.12.6., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2022/42 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 8.) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes tagállamok számára a 2022-es naptári évre nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti és nettó felső összeghatárok tekintetében történő módosításáról (HL L 9., 2022.1.14., 3. o.).


MELLÉKLET

„XI. MELLÉKLET

A vidékfejlesztésre irányuló beavatkozástípusokhoz nyújtott uniós támogatásnak a 89. cikk (3) bekezdésében említett bontása (2023–2027)

(folyó árakon, EUR)

Tagállam

2023

2024

2025

2026

2027

Összesen 2023–2027

Belgium

105 730 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

436 934 470

Bulgária

282 979 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Csehország

267 027 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

1 303 778 540

Dánia

155 982 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

459 718 300

Németország

1 485 615 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

5 855 054 690

Észtország

88 031 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

Írország

311 641 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Görögország

651 491 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

2 879 306 000

Spanyolország

1 081 552 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

Franciaország

2 007 185 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

7 844 945 350

Horvátország

268 849 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

Olaszország

1 355 321 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

6 755 006 875

Ciprus

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Lettország

142 745 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

612 725 865

Litvánia

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Luxemburg

11 626 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

Magyarország

384 539 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

2 052 015 745

Málta

19 334 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

99 272 485

Hollandia

180 985 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

474 058 845

Ausztria

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Lengyelország

1 004 581 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

6 284 587 695

Portugália

455 630 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

2 617 833 100

Románia

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

4 835 249 460

Szlovénia

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Szlovákia

260 599 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

1 296 911 545

Finnország

354 551 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

Svédország

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

EU-27 összesen

12 904 404 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

61 218 867 500

Technikai segítségnyújtás (0,25 %)

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Összesen

12 934 676 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

61 370 228 600


Top