EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2084

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2084 határozata (2021. november 24.) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított Európai metrológiai partnerségben való részvételéről

PE/69/2021/INIT

OJ L 427, 30.11.2021, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2084/oj

2021.11.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 427/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2084 HATÁROZATA

(2021. november 24.)

az Uniónak a több tagállam által együttesen indított Európai metrológiai partnerségben való részvételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 185. cikkére és 188. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az uniós finanszírozás lehető legnagyobb hatásának elérése és az Unió szakpolitikai célkitűzéseihez való leghatékonyabb hozzájárulás érdekében az (EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) létrehozta a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot, amely megteremti a magán- vagy közszférabeli partnerekkel, vagy a magán- és közszférabeli partnerekkel létrehozott európai partnerségek szakpolitikai és jogi keretét. Az európai partnerségek a Horizont Európa szakpolitikai megközelítésének kulcsfontosságú elemei. Azzal a céllal jönnek létre, hogy eredményeket érjenek el a Horizont Európa által megcélzott uniós kötelezettségvállalások és prioritások terén, és egyértelmű hatást biztosítsanak az Unió, a polgárai és a környezet számára; ez pedig hatékonyabban valósítható meg egy partnerség keretében – olyan stratégiai jövőkép révén, amelyet a partnerek osztanak és amely iránt elkötelezettek –, mint egyedül az Unió által.

(2)

Különösen a Horizont Európa „Globális kihívások és európai ipari versenyképesség” II. pillére (a továbbiakban: II. pillér) alá tartozó európai partnerségek játszanak majd fontos szerepet az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljai, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében elfogadott Párizsi Megállapodás (4) (a továbbiakban: a Párizsi Megállapodás) szerinti kötelezettségvállalások elérésének, valamint a zöld és digitális Európa felé való átmenetnek a felgyorsításához fűződő stratégiai célkitűzések megvalósításában, egyúttal hozzájárulva a társadalmilag, gazdaságilag és környezeti szempontból reziliens helyreállításhoz is. Az európai partnerségek kulcsfontosságúak az olyan összetett, határokon átnyúló kihívások kezeléséhez, amelyek integrált megközelítést igényelnek. Lehetővé teszik a transzformációs, rendszerszintű és piaci hiányosságok kezelését azáltal, hogy az értékláncok, a kutatási és innovációs területek és az ipari ökoszisztémák számos különböző szereplője számára fórumot teremtenek, ahol együtt dolgozhatnak egy közös jövőkép kialakítása érdekében, amelyet konkrét ütemtervekre válthatnak, illetve az azt célzó tevékenységeket összehangoltan hajthatják végre. Emellett lehetővé teszik az erőfeszítések és erőforrások közös prioritásokra való összpontosítását az előttünk álló összetett kihívásoknak a társadalom érdekében történő megoldása céljából.

(3)

A prioritások megvalósítása és a kívánt hatás elérése érdekében az európai partnerségeket az érintett európai érdekelt felek széles körű bevonásával kell kialakítani, ideértve többek között az ipart, a felsőoktatási intézményeket, a kutatószervezeteket, a helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű, közfeladatot ellátó szerveket, valamint a civil társadalmi szervezeteket, köztük a kutatást és innovációt támogató vagy végrehajtó alapítványokat. Az európai partnerségeknek az olyan intézkedések közé kell továbbá tartozniuk, amelyek megerősítik a magánszférabeli partnerek közötti és a közszférabeli partnerek közötti nemzetközi szintű együttműködést és szinergiákat, valamint ezek egymás közötti együttműködését és szinergiáit, többek között azáltal, hogy összekapcsolják a kutatási és innovációs programokat a határokon átnyúló kutatási és innovációs beruházásokkal, kölcsönös előnyöket teremtve az emberek és vállalkozások számára.

(4)

Létre kell hozni az Európai metrológiai partnerséget. Egy ilyen partnerség célja, hogy a hagyományos pályázati felhívásokhoz vagy a II. pillér valamennyi kapcsolódó klaszteréhez tartozó munkaprogramok keretében társfinanszírozott partnerségekhez képest hatékonyabb teljesítési módot valósítson meg.

(5)

Az Európai metrológiai partnerségnek (a továbbiakban: a metrológiai partnerség) világos, egyszerű és rugalmas módon kell végrehajtania küldetését és célkitűzéseit annak érdekében, hogy vonzóbbá váljon az ipar, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a többi érdekelt fél számára.

(6)

A metrológiai partnerségnek elő kell mozdítania és jutalmaznia kell a tudományos kiválóságot, és támogatnia kell az Unióban létrehozott kutatási és innovációs eredmények elterjedését és szisztematikus felhasználását, többek között annak biztosításával, hogy tevékenységeinek végrehajtása során figyelembe vegyék a legkorszerűbb tudományos és alapkutatási eredményeket. Arra is törekednie kell, hogy intézkedéseinek eredményeit az ipar és az innovátorok és végső soron a társadalom is bevezesse és alkalmazza.

(7)

A tudományos kiválóság biztosítása érdekében és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 13. cikkével összhangban a metrológiai partnerségnek valamennyi részt vevő államban elő kell mozdítania a tudományos élet és különösen a tudományos kutatás szabadságát, továbbá elő kell mozdítania a tudományos integritás legmagasabb szintű normáit is.

(8)

Az (EU) 2021/695 rendelet célkitűzéseivel összhangban bármely tagállamnak és a Horizont Európához társult bármely harmadik országnak jogosultnak kell lennie a metrológiai partnerségben való részvételre. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli és más szomszédos országokkal való kiegészítő jelleg biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy más harmadik országok is részt vehessenek a metrológiai partnerségben, egy erre vonatkozó, az Unióval való tudományos és technológiai együttműködésről szóló nemzetközi megállapodás megkötése és a részt vevő államok egyetértése esetén.

(9)

A Horizont Európa az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) létrehozott Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) időközi értékeléséből levont tanulságokra építve stratégiaibb, koherensebb és hatásorientáltabb megközelítést vezet be az európai partnerségekre vonatkozóan. Az (EU) 2021/695 rendelet lehetőséget biztosít az intézményesített európai partnerségek hatékonyabb felhasználására, különösen azáltal, hogy a 2030-ig elérhető egyértelmű célkitűzésekre, eredményekre és hatásokra összpontosít, valamint biztosítja a kapcsolódó uniós szakpolitikai prioritásokhoz és szakpolitikákhoz való egyértelmű hozzájárulást. Az egyéb releváns uniós, nemzeti és regionális szintű programokkal és kezdeményezésekkel – így például az Európai Kutatási Tanáccsal és az Európai Innovációs Tanáccsal és különösen más európai partnerségekkel – való szoros együttműködés, kiegészítő jelleg és szinergiák kulcsfontosságú szerepet fognak játszani az innovációs folyamat és a más területeken folytatott kutatás előmozdításában, a nagyobb hatás elérésében és annak biztosításában, hogy az eredményeket minden olyan releváns területen felhasználják, ahol a technológiai fejlődés kapcsolódik a metrológiához, például a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az energia, az intelligens egészségügy, az éghajlat, az autonóm közlekedés és a körforgásos gazdaság területén.

(10)

Az Unió az 555/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal (6) a Horizont 2020 időtartama alatt az innovációt és a kutatást célzó európai metrológiai programhoz (a továbbiakban: EMPIR) az EMPIR-ben részt vevő államokéval azonos mértékű, de legfeljebb 300 000 000 EUR összegű pénzügyi hozzájárulást nyújtott. Az EMPIR 2017. júliusi időközi értékelése eredményeképpen új kezdeményezést javasoltak.

(11)

Az Unió metrológiai partnerséghez való pénzügyi hozzájárulását a részt vevő államoknak a metrológiai partnerség végrehajtásához való pénzügyi hozzájárulásra vonatkozóan tett hivatalos kötelezettségvállalásához és e kötelezettségvállalások teljesítéséhez kell kötni. A részt vevő államok hozzájárulásának a metrológiai partnerség költségvetése 5 %-ának erejéig tartalmazniuk kell a metrológiai partnerség végrehajtásához kapcsolódó igazgatási kiadásokhoz való hozzájárulást is. Annak érdekében, hogy képesek legyenek finanszírozni nemzeti szervezeteiknek, nemzeti metrológiai intézeteiknek és kijelölt intézeteiknek a metrológiai partnerség tevékenységeiben való részvételét, a részt vevő államoknak – egy tartalékkeret létrehozásával – kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy szükség esetén növelik a metrológiai partnerséghez nyújtott hozzájárulásukat. A metrológiai partnerség közös megvalósítása végrehajtási struktúrát igényel. Az Unió által biztosított pénzügyi hozzájárulást a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, valamint a közvetett irányításra vonatkozó releváns szabályoknak megfelelően kell kezelni, az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) meghatározottak szerint.

(12)

Az Unió politikai prioritásaihoz, többek között az európai zöld megállapodáshoz, az emberközpontú gazdasághoz és a digitális korra felkészült Európához igazodó metrológiai partnerséget tíz év alatt, 2021–től 2031-ig kell megvalósítani. A metrológiai partnerségnek az EMPIR-hez képest új tevékenységeket kell tartalmaznia, így különösen az európai metrológiai hálózatok kiépítését, amelyeket nyitott és átlátható módon kell létrehozni az egyes sürgető társadalmi és környezeti kihívásokra, valamint a kialakulóban lévő technológiák és innovációk támasztotta metrológiai igényekre való reagálás céljából. Az e hálózatokon keresztül biztosított metrológiai kapacitásnak egyenértékűnek és összehasonlíthatónak kell lennie a világ többi vezető metrológiai rendszerével, vagyis bizonyítania kell világszínvonalú kiválóságát. A metrológiai partnerség keretébe tartozó pályázati felhívásokat a Horizont Európa végrehajtása során kell közzétenni, és a felhívásoknak nyíltnak, átláthatónak és versenyalapúnak kell lenniük. A metrológiai partnerségnek elő kell mozdítania a tehetségek cirkulációját és többek között képzési és átképzési lehetőségek révén a készségfejlesztést is.

(13)

A metrológiai partnerség tevékenységeit a Horizont Európa célkitűzéseivel, valamint kutatási és innovációs prioritásaival, továbbá az (EU) 2021/695 rendelet 10. cikkében és III. mellékletében meghatározott általános elvekkel és feltételekkel összhangban kell végezni, amelyek támogatják többek között az innovatív megoldásoknak európai iparban, különösen a kkv-k körében történő alkalmazását és végső soron a társadalomban való elterjedését.

(14)

Meg kell határozni a metrológiai partnerségben való uniós pénzügyi hozzájárulás felső összeghatárát a Horizont Európa időtartamára. Ezen összeghatáron belül az uniós pénzügyi hozzájárulás legfeljebb a részt vevő államok által nyújtott hozzájárulás mértékével megegyező összegű lehet a jelentős multiplikátorhatás elérése és a részt vevő államok programjainak fokozottabb integrálása érdekében.

(15)

A metrológiai partnerséget az (EU) 2020/2093 tanácsi rendeletben (8) meghatározott, 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretbe tartozó uniós programokból kell finanszírozni. Az (EU) 2021/695 rendelet 10. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a metrológiai partnerségnek világos életciklus-alapú megközelítést kell alkalmaznia. Az Unió pénzügyi érdekeinek megfelelő védelme érdekében a metrológiai partnerséget egy 2031. december 31-ig tartó időszakra kell létrehozni, lehetővé téve számára, hogy a vissza nem térítendő támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatkörét az utolsó megkezdett közvetett tevékenységek befejezéséig elláthassa.

(16)

Az (EU) 2021/695 rendelet 3. cikkével összhangban a Horizont Európa általános célkitűzése, hogy a kutatásba és innovációba való uniós beruházások kifejtsék a kívánt tudományos, technológiai, gazdasági és társadalmi hatást, és ezáltal megerősítsék az Unió tudományos és technológiai bázisát, minden tagállamban növeljék az Unió versenyképességét – többek között az iparban –, eredményeket érjenek el az Unió stratégiai prioritásai terén, és hozzájáruljanak az uniós célkitűzések és szakpolitikák megvalósításához, kezeljék az olyan globális kihívásokat, mint például az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak való megfelelés a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend és a Párizsi Megállapodás elveinek alkalmazásával, és megerősítsék az Európai Kutatási Térséget.

(17)

A részt vevő államok megállapodtak az elődkezdeményezések – az európai metrológiai kutatási program (a továbbiakban: EMRP) és az EMPIR – végrehajtási struktúrájáról. 2007-ben e célt szolgáló struktúraként jött létre az EURAMET e.V. (a továbbiakban: EURAMET), amely betölti az európai regionális metrológiai szervezet szerepét, és a német jog alapján alapított nonprofit társaságként működik. Az EURAMET tevékenységi körében egyes, a metrológia szélesebb értelemben vett európai és világszintű harmonizálásával kapcsolatos feladatok és kötelezettségek is szerepelnek. Az EURAMET-nek teljes jogú tagként bármely európai nemzeti metrológiai intézet, társult tagként pedig bármely európai kijelölt intézet tagja lehet. Az EURAMET-ben való tagságnak nem feltétele a nemzeti metrológiai kutatási programok megléte. Mivel az EMPIR időközi értékeléséről készült jelentés szerint az EURAMET irányítási struktúrája hatékonynak és magas színvonalúnak bizonyult az EMRP és az EMPIR végrehajtása szempontjából, az EURAMET-et a metrológiai partnerség végrehajtása érdekében is célszerű igénybe venni. Ezért az EURAMET-nek kell kezelnie az Unió pénzügyi hozzájárulását.

(18)

A metrológiai partnerséghez való pénzügyi hozzájárulásokat illetően a központi irányítást az EURAMET-nek kell folytatnia, összhangban az (EU) 2021/695 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével. Ez nem érintheti a részt vevő államok azon lehetőségét, hogy a metrológiai partnerségi bizottság révén koordinált megközelítés alapján közvetlen pénzügyi hozzájárulást nyújtsanak a kijelölt nemzeti metrológiai intézeteknek.

(19)

A metrológiai partnerségnek törekednie kell arra, hogy hatékonyan előmozdítsa az esélyegyenlőséget mindenki számára, és – amennyire lehetséges – biztosítsa különösen a nemek közötti egyensúlyt a metrológiai partnerség érintett szerveiben, valamint az értékelő testületekben és más releváns tanácsadó testületekben.

(20)

Az (EU) 2021/695 rendelet 49. cikkének (4) bekezdése és a Bizottság szakértői csoportjaira vonatkozó releváns szabályok értelmében a Bizottságnak kell kiválasztania a metrológiai partnerség irányítócsoportjának tagjait, kellően figyelembe véve különösen az esetleges összeférhetetlenségek nyilvánosságra hozatalát.

(21)

A metrológiai partnerség célkitűzéseinek elérése érdekében az EURAMET-nek elsősorban az EURAMET szintjén kiválasztott tevékenységek résztvevőinek nyújtott vissza nem térítendő támogatások formájában kell biztosítania a pénzügyi támogatást. Ezeket a tevékenységeket az EURAMET felelősségi körében meghirdetett nyílt és átlátható versenypályázati felhívások alapján kell kiválasztani. A metrológiai partnerségnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy növelje a pályázati felhívások láthatóságát azáltal, hogy időben közzéteszi a pályázati felhívásokat a Horizont Európa portálon a résztvevők számára, valamint széles körben népszerűsíti és hirdeti azokat az új pályázók részvételének növelése érdekében. A rangsornak kötelező erejűnek kell lennie a pályázatok kiválasztása, illetve az uniós pénzügyi hozzájárulásból, valamint a részt vevő államok által a kutatási projektekhez és a kapcsolódó tevékenységekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó finanszírozás elosztása tekintetében. Az (EU) 2021/695 rendelet 28. cikkének (3) bekezdésével és a Horizont Európa munkaprogramjával összhangban lehetővé kell tenni, hogy az éves munkaprogram a kkv-k bevonására, valamint a nemi és földrajzi sokféleségre vonatkozó feltételeket tartalmazzon az azonos rangsorolású pályázatok kezelésére vonatkozó szabályok között. A részt vevő államok európai metrológiai hálózatok számára nyújtott hozzájárulásaiból finanszírozott tevékenységek részét képező, így finanszírozott tevékenységeknek szintén az EURAMET felelősségi körébe kell tartozniuk.

(22)

A metrológiai partnerség által finanszírozott közvetett tevékenységekben való részvétel az (EU) 2021/695 rendelet hatálya alá tartozik. Tekintettel azonban a metrológiai partnerség sajátos működési igényeire – különösen a jövőbeli európai metrológiai hálózatok kiépítésére és irányítására, valamint a részt vevő államok megfelelő pénzügyi részvételének elősegítésére – lehetővé kell tenni, hogy amennyiben feltétlenül szükséges, és adott esetben az irányítócsoport tanácsát figyelembe véve, elő lehessen írni a közvetett tevékenységekben a pályázat benyújtásától a projekt lezárásáig betöltött koordinátori szerepnek a részt vevő államok nemzeti metrológiai intézeteire és kijelölt intézeteire való korlátozását.

(23)

A részt vevő államok hozzájárulásait azok nemzeti metrológiai intézeteitől és a kijelölt intézeteitől származó intézményi finanszírozás révén kell biztosítani. Az alaptevékenységek széles skálájának hozzá kell járulnia a metrológiai partnerség célkitűzéseihez, és azokat – a működési költségekre és kiadásokra is hivatkozva – meg kell határozni az éves munkaprogramokban. A hozzájárulásoknak többek között fedezniük kell a kalibrálást közvetlenül biztosító szolgáltatások és a nemzetközi mértékegységrendszerre visszavezethető egyéb szolgáltatások költségeit. A részt vevő államok hozzájárulásainak emellett a metrológiai partnerség igazgatási költségeihez való pénzügyi hozzájárulást is tartalmazniuk kell.

(24)

A metrológiai partnerség nyitottságának, átláthatóságának és hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a pályázati felhívásokat felhasználóbarát módon közzé kell tenni egyrészt a résztvevők számára fenntartott egységes portálon, másrészt a Horizont Európa egyéb, a Bizottság által kezelt elektronikus információterjesztési eszközein keresztül is. Az érdekelt felekkel és a társadalommal való együttműködés, valamint a kutatásban és az iparban érdekelt felek – köztük a kkv-k, felsőoktatási intézmények, kutatószervezetek és civil társadalmi szervezetek – széles köréből érkező új résztvevők bevonása érdekében a metrológiai partnerségnek tájékoztatási tevékenységek széles körét kell megvalósítania, beleértve az eredmények terjesztését és hasznosítását, a promóciós és ismeretterjesztő tevékenységeket, valamint a metrológiai partnerség Unión kívüli előmozdítását is.

(25)

A metrológiai partnerség időközi értékelésekor újra értékelni kell a finanszírozási modell működését az uniós és a nem uniós finanszírozás közötti megfeleltetés elve tekintetében, annak biztosítása érdekében, hogy ezen elv érvényesüljön a részt vevő államok pénzügyi hozzájárulásai esetében.

(26)

Az Unió pénzügyi érdekeit a teljes kiadási ciklusban arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok megelőzését, feltárását és kivizsgálását, az elveszített, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált források visszafizettetését, valamint adott esetben közigazgatási és pénzügyi szankciók alkalmazását.

(27)

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a Bizottság számára biztosítani kell a jogot, hogy megszüntesse, arányosan csökkentse vagy felfüggessze az Unió pénzügyi hozzájárulását, ha a metrológiai partnerség végrehajtása nem megfelelő, részleges vagy késedelmes, illetve abban az esetben, ha egy részt vevő állam egyáltalán nem, vagy csak részben, illetve késedelmesen járul hozzá a metrológiai partnerség finanszírozásához. Ezeket a jogokat az Unió és az EURAMET között létrejövő hozzájárulási megállapodásban rögzíteni kell.

(28)

Az egyszerűsítés érdekében valamennyi érintett esetében csökkenteni kell az adminisztratív terheket. Kerülni kell a kettős ellenőrzést, valamint az aránytalan dokumentációt és jelentéstételt. Az ellenőrzések során adott esetben figyelembe kell venni a nemzeti programok egyedi sajátosságait. Az e határozatnak megfelelően nyújtott uniós finanszírozás címzettjeinek ellenőrzéseit úgy kell elvégezni, hogy azok az (EU, Euratom) 2018/1046/EU rendelettel összhangban minél kisebb adminisztratív terhet rójanak a résztvevőkre.

(29)

Az EURAMET-nek és a részt vevő államoknak a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Számvevőszék kérésére minden olyan információt rendelkezésre kell bocsátaniuk, amelyet a Bizottságnak a metrológiai partnerség értékelésébe bele kell foglalnia.

(30)

A Bizottságnak időközi értékelés keretében legkésőbb 2025-ig értékelnie kell különösen a metrológiai partnerség minőségét és hatékonyságát, valamint a kitűzött célok elérése terén történt előrehaladást, és legkésőbb 2030-ig végső értékelést kell végeznie, továbbá az említett értékelések eredményeit és megállapításait közzéteszi és terjeszti. Az (EU) 2021/695 rendelet 10. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a metrológiai partnerségnek világos életciklus-alapú megközelítést kell alkalmaznia, korlátozott időszakra kell vonatkoznia, és tartalmaznia kell a Horizont Európa keretében nyújtott támogatás fokozatos kivezetésére vonatkozó feltételeket. E célból az értékeléseknek elemezniük kell az esetleges megújítások relevanciáját és koherenciáját is.

(31)

E határozat az Uniónak a metrológiai partnerségben történő – a partnerség általános célkitűzéseinek támogatását célzó – részvételére irányul. A metrológiai követelmények nagyságrendjénél és összetettségénél fogva a nemzeti metrológiai intézetek és a kijelölt intézetek központi kutatási költségvetését meghaladó beruházásokra van szükség. A legkorszerűbb metrológiai megoldások kutatásához és kifejlesztéséhez szükséges kiválóság országhatárokon átnyúlóan lelhető fel, és ezért nemzeti szinten nem biztosítható. Mivel e határozat célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célkitűzések jobban megvalósíthatók a nemzeti szintű törekvések egyetlen következetes európai megközelítésben való egyesítésével, az egymástól elszigetelt nemzeti kutatási programok összekapcsolásával, a nemzeti határokon átívelő közös kutatási és finanszírozási stratégiák kialakításának elősegítésével, valamint a szereplők és beruházások szükséges kritikus tömegének biztosításával, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(32)

Annak biztosítása céljából, hogy a vonatkozó szakpolitikai területeken folyamatos maradjon a támogatások nyújtása, ennek a határozatnak sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Részvétel az Európai metrológiai partnerségben

(1)   Az Unió az e határozatban megállapított feltételekkel összhangban részt vesz az Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia (a továbbiakban: részt vevő államok) által közösen indított, az (EU) 2021/695 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említettek szerinti intézményesített európai partnerségben, az Európai metrológiai partnerségben (a továbbiakban: a metrológiai partnerség).

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említetteken kívüli bármely tagállam és a Horizont Európához társult bármely harmadik ország részt vehet a metrológiai partnerségben, feltéve hogy teljesíti a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt. Az ilyen tagállamokat és harmadik országokat e határozat alkalmazásában részt vevő államoknak kell tekinteni.

(3)   Bármely, a Horizont Európához nem társult harmadik ország részt vehet a metrológiai partnerségben, feltéve hogy:

a)

nemzetközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodást köt az Unióval, amely meghatározza a metrológiai partnerségben való részvételére vonatkozó feltételeket;

b)

megkapja a metrológiai partnerségi bizottság jóváhagyását a 14. cikk (3) bekezdésének g) pontjával összhangban; és

c)

teljesíti a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeket.

Amennyiben egy harmadik ország teljesíti az első albekezdésben meghatározott feltételeket, e határozat alkalmazásában részt vevő államnak kell tekinteni.

2. cikk

A metrológiai partnerség célkitűzései

(1)   A metrológiai partnerség hozzájárul az (EU) 2021/695 rendelet és különösen annak 3. cikke végrehajtásához.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül a metrológiai partnerség – a partnereknek a 7. cikkben említettek szerinti éves munkaprogram kidolgozásába és végrehajtásába való bevonása és ezek iránti elköteleződésük révén – a következő általános célkitűzések megvalósítására törekszik:

a)

fenntartható, kiváló és összehangolt metrológiai rendszer kialakítása európai szinten, ezáltal elősegítve az Európa és globális versenytársai közötti beruházási szakadék áthidalását;

b)

annak biztosítása, hogy az innovátorok széles körben alkalmazzák a legkorszerűbb metrológiai képességeket ökoszisztémáikban és azon túl is;

c)

a metrológia által a társadalmi kihívásokra gyakorolt hatás növelése a szakpolitikák, szabványok és rendeletek végrehajtásával kapcsolatban, többek közt a digitális, a gazdasági, az ipari és a környezeti területen, hogy azok megfeleljenek a céljuknak.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott általános célkitűzések megvalósítása során a metrológiai partnerség a következő konkrét célkitűzések elérésére törekszik:

a)

2030-ig olyan új kutatási képességek kifejlesztése, amelyek az új európai metrológiai hálózatok keretében épülnek ki, és amelyek kalibrálási és mérési képességek tekintetében a részt vevő államokon kívüli vezető metrológiai intézetekével legalább egyenértékű teljesítményt nyújtanak;

b)

2030-ig az új innovatív termékek és szolgáltatások értékesítésének támogatása az új metrológiai képességeknek a kulcsfontosságú kialakulóban lévő és alaptechnológiák terén történő bevezetésével és használatával;

c)

az egész életen át tartó tanulással összefüggésben és a társadalmi átalakulás megvalósításának céljából hozzájárulás a magas színvonalú új ismeretek, kompetenciák és készségek Unió-szerte történő létrehozásához és terjesztéséhez, többek között az innovációs képesség javítása révén;

d)

2030-ig teljes körű és hatékony hozzájárulás a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokkal foglalkozó közpolitikák alapját képező konkrét szabványok és szabályozások kidolgozásához és végrehajtásához;

e)

a metrológiában mint a digitális és zöld átállással kapcsolatos uniós célok eléréséhez hozzájáruló eszközben rejlő potenciál felszabadítása a végfelhasználók, köztük a kkv-k és az ipari érdekelt felek körében.

3. cikk

Az Unió pénzügyi hozzájárulása a metrológiai partnerséghez

(1)   Az Unió metrológiai partnerséghez való pénzügyi hozzájárulása – beleértve az EGT-előirányzatokat is – az 1. cikk (1) bekezdésében említett részt vevő államok hozzájárulásával azonos mértékű, de legfeljebb 300 millió EUR lehet. Az uniós pénzügyi hozzájárulás összege az (EU) 2021/695 rendelet 16. cikkének (5) bekezdésével összhangban megnövelhető a Horizont Európához társult harmadik országok hozzájárulásaival, feltéve hogy az e határozat 1. cikkének (2) bekezdésében említett részt vevő államok hozzájárulása is legalább az uniós pénzügyi hozzájárulás megnövelésének teljes összegével azonos mértékben megnő.

(2)   Az Unió pénzügyi hozzájárulásának kiszámításakor nem lehet figyelembe venni a részt vevő államok által a metrológiai partnerség végrehajtásához kapcsolódó igazgatási költségekhez nyújtott, a metrológiai partnerséghez való összes hozzájárulás 5 %-át meghaladó hozzájárulásokat.

(3)   Az Unió pénzügyi hozzájárulása az Unió általános költségvetésében szereplő azon előirányzatokból kerül kifizetésre, amelyeket az (EU) 2021/764 tanácsi határozattal (9) létrehozott, a Horizont Európa végrehajtását szolgáló egyedi program megfelelő részeihez rendeltek.

(4)   Az EURAMET e.V. (a továbbiakban: EURAMET) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységek finanszírozására használja fel az Unió pénzügyi hozzájárulását.

(5)   Az Unió pénzügyi hozzájárulása nem használható fel a metrológiai partnerség igazgatási költségeinek fedezésére.

(6)   Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap Plusz, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott programokból, továbbá a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó pénzügyi hozzájárulások valamely tagállam – amely egyúttal részt vevő állam – által nyújtott hozzájárulásoknak tekinthetők, amennyiben teljesülnek az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (10), valamint az említett alapok mindegyikére egyedi szabályokat meghatározó rendeletek releváns rendelkezései.

4. cikk

Az Unió pénzügyi hozzájárulásának feltételei

(1)   Az Unió pénzügyi hozzájárulása a következő feltételek mindegyikének teljesülésétől függ:

a)

a részt vevő államok igazolják, hogy a metrológiai partnerséget e határozattal összhangban hozták létre;

b)

a részt vevő államok vagy az általuk kijelölt nemzeti metrológiai intézetek az EURAMET-et jelölik ki a metrológiai partnerség végrehajtásáért, valamint az Unió pénzügyi hozzájárulásának fogadásáért, elosztásáért és nyomon követéséért felelős struktúraként;

c)

minden részt vevő állam kötelezettséget vállal arra, hogy hozzájárul a metrológiai partnerség finanszírozásához, továbbá a kötelezettségvállalása tárgyát képező összeg 50 %-ának erejéig finanszírozási kapacitást biztosító tartalékkeretet hoz létre;

d)

az EURAMET igazolja, hogy képes a metrológiai partnerség végrehajtására, ideértve az Unió pénzügyi hozzájárulásának az Unió költségvetésére vonatkozó – az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. és 154. cikke szerinti – közvetett irányítás keretében történő fogadását, elosztását és nyomon követését is;

e)

a 13–16. cikkel összhangban meghatározásra kerül a metrológiai partnerség irányítási modellje.

(2)   A metrológiai partnerség végrehajtása során az Unió pénzügyi hozzájárulása a következők mindegyikétől is függ:

a)

a metrológiai partnerség 6. cikkben meghatározott tevékenységeinek az EURAMET általi, a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban történő végrehajtása;

b)

hatékony irányítási modell fenntartása a 13–16. cikkel összhangban;

c)

az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 155. cikkében előírt jelentéstételi követelmények EURAMET általi teljesítése;

d)

az (1) bekezdés c) pontjában említett kötelezettségvállalásoknak a részt vevő államok általi teljesítése.

5. cikk

A részt vevő államok hozzájárulása a metrológiai partnerséghez

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett részt vevő államok a 2021. január 1. és 2031. december 31. közötti időszakban legalább 363 millió EUR összegű – pénzügyi vagy természetbeni – hozzájárulást nyújtanak, vagy gondoskodnak arról, hogy a nemzeti támogató szerveik legalább 363 millió EUR összegű – pénzügyi vagy természetbeni – hozzájárulást nyújtsanak.

A részt vevő államok hozzájárulásaik egy részét pénzügyi hozzájárulás formájában nyújtják. A részt vevő államok maguk között megegyeznek kollektív hozzájárulásaikról, és arról, hogy miként teljesítik azokat.

(2)   A részt vevő államok hozzájárulása a következőkből áll:

a)

pénzügyi vagy természetbeni hozzájárulások a 6. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási tevékenységekhez; valamint

b)

az EURAMET valamennyi igazgatási költségének fedezésére szolgáló pénzügyi vagy természetbeni hozzájárulások.

(3)   Az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi vagy természetbeni hozzájárulások fedezik a részt vevő államok részéről a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tevékenységek végrehajtása során felmerült költségeket, csökkentve az e költségekhez nyújtott közvetlen vagy közvetett uniós pénzügyi hozzájárulással.

(4)   A (2) bekezdés b) pontjában említett pénzügyi vagy természetbeni hozzájárulások fedezik a részt vevő államok részéről a metrológiai partnerség végrehajtása tekintetében az EURAMET igazgatási költségeivel kapcsolatban felmerült költségeket. Az ilyen igazgatási költségek nem haladhatják meg a metrológiai partnerség teljes költségvetésének 5 %-át.

(5)   Az e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett természetbeni hozzájárulások értékelése céljából a költségeket egy harmonizált megközelítéssel, többek között a metrológiai partnerségi bizottság által a 14. cikkel összhangban meghatározandó kritériumokkal és eljárásokkal összhangban kell megállapítani. A költségek bejelentését a lehetséges mértékig az (EU) 2021/695 rendeletben foglalt jelentéstételi eljárásoknak megfelelően kell végezni, figyelembe véve ugyanakkor az érintett részt vevő államok vagy nemzeti támogató szervek szokásos számviteli gyakorlatát, az érintett nemzeti támogató szervek székhelye szerinti részt vevő államban alkalmazandó számviteli standardokat, valamint az alkalmazandó nemzetközi számviteli standardokat és nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat. A költségeket az érintett részt vevő államok vagy nemzeti támogató szervek által kijelölt független könyvvizsgálónak kell hitelesítenie.

(6)   A részt vevő államok hozzájárulásának teljesítésére az éves munkaprogram elfogadását követően kerül sor.

Amennyiben az éves munkaprogram elfogadására a referenciaévben kerül sor, akkor az éves munkaprogramban szereplő, az e cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hozzájárulások a szóban forgó év január 1-jétől teljesített hozzájárulásokat foglalhatják magukban.

A 2021. december 1-jét követően teljesített, a (2) bekezdés b) pontjában említett hozzájárulások a részt vevő államok hozzájárulásának számíthatnak, feltéve hogy szerepelnek a metrológiai partnerség első éves munkaprogramjában.

6. cikk

Az EURAMET tevékenységei

(1)   A metrológiai partnerség kutatási és innovációs tevékenységek széles körét támogatja a következők révén:

a)

az (EU) 2021/695 rendelet 2. cikkének 43. pontjának értelmében vett közvetett tevékenységek, amelyeket e határozat 7. cikkével összhangban az EURAMET elsősorban az általa szervezett transznacionális nyílt és átlátható versenypályázati felhívásokat követően nyújtott vissza nem térítendő támogatások formájában finanszíroz, ideértve a következőket:

i.

a további lépések alapjait megteremtő alapvető tudományos metrológia támogatására irányuló tudományos és műszaki tevékenységek, többek között az alkalmazott metrológiai kutatás-fejlesztés és a metrológiával kapcsolatos szolgáltatások;

ii.

metrológiai kutatás, amely megoldásokat kínál a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokra – az energia-, a digitális és az egészségügyi ágazatban, továbbá a környezet és az éghajlat-politika területén megvalósítandó fenntartható technológiákhoz és innovációkhoz való hozzájárulásra összpontosítva –, valamint alapul szolgál az e kihívások kezelését célzó projektek konkrét európai metrológiai hálózatok keretében történő kidolgozásához;

iii.

az újszerű mérőműszerek kifejlesztésére irányuló, az ipari innováció ösztönzése érdekében a metrológiai technológiák európai ipari és kereskedelmi bevezetésének felgyorsítását célzó kutatás;

iv.

a jogi szabályozást megelőző és az azzal egyidejű metrológiai kutatás és fejlesztés a szakpolitikai végrehajtás és a szabályozás támogatása, valamint a fenntartható innovatív termékek és szolgáltatások piaci bevezetésének és társadalmi elterjedésének felgyorsítása érdekében;

v.

a nemzeti szinten végzett metrológiai kutatással kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréje;

b)

a részt vevő államok által uniós pénzügyi hozzájárulás nélkül finanszírozott olyan tevékenységek, amelyek különböző technológiai szinteken végzett metrológiai kapacitásépítési tevékenységekből állnak, melyek célja, hogy a részt vevő államokban a lehető legátfogóbb, kiegyensúlyozott és integrált, a metrológiai tudományos és műszaki képességeik fejlesztését lehetővé tevő metrológiai rendszer jöjjön létre; és amely tevékenységek magukban foglalják az e cikk a) pontjában említett pályázati felhívások alapján nem kiválasztott, az éves munkaprogramokban körvonalazottak szerinti tevékenységeket, valamint a következők bármelyikét:

i.

a részt vevő államok nemzeti programjai keretében végzett tevékenységek, azaz például az európai metrológiai hálózatban és az EURAMET technikai bizottságaiban meghatározott prioritásokhoz hozzájáruló transznacionális projektek;

ii.

a – többek között az ipar és a kkv-k által elért – metrológiai kutatási eredményeknek az Európán belüli, lehető legszélesebb körben való terjesztésére és hasznosítására irányuló tevékenységek, amelyek célja, hogy felhasználóbarát módon növeljék az EURAMET tevékenységeinek láthatóságát a nyilvánosság körében;

iii.

tájékoztatási célú, valamint oktatási és az eredmények terjesztését célzó tevékenységek és kampányok előmozdítása és megfelelő tájékoztatás nyújtása az EURAMET honlapján és a kapcsolódó dokumentáció közzététele;

iv.

a kifejezetten a tudományos kapacitással nem vagy korlátozott mértékben rendelkező metrológiai intézetekre irányuló, ezeket az intézeteket más uniós, nemzeti vagy regionális képzési és mobilitási programok, határokon átívelő együttműködések vagy a metrológiai infrastruktúrába való beruházások igénybevételében segítő tevékenységek;

v.

külső terjesztési tevékenységek és tudástranszfer szervezése a metrológiai partnerségnek az Unión belül és azon kívül a lehető legszélesebb körben történő népszerűsítése érdekében, a partnerség hatásának maximalizálása céljából.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett pályázati felhívások témáinak meghatározása előtt az EURAMET-nek nyílt felhívásban fel kell kérnie személyeket vagy szervezeteket, köztük kkv-kat is, valamint az általános metrológiai értéklánc szereplőit, hogy átlátható módon tegyenek javaslatokat a lehetséges kutatási témákra.

7. cikk

Éves munkaprogram

(1)   A metrológiai partnerség végrehajtására az adott év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakban (a továbbiakban: a referenciaév) végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó éves munkaprogramok alapján kerül sor.

(2)   A 14. cikkben említett metrológiai partnerségi bizottság – a Bizottság jóváhagyását követően – a referenciaév március 31-ig elfogadja az éves munkaprogramokat. Az éves munkaprogramok elfogadása során mind a metrológiai partnerségi bizottság, mind a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül jár el. A metrológiai partnerségi bizottság nyilvánosságra hozza az éves munkaprogramot.

(3)   A 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett tevékenységek kizárólag a referenciaévben, és csak az adott évi munkaprogram elfogadását követően kezdhetők meg.

(4)   Az EURAMET kizárólag olyan tevékenységeket finanszírozhat, amelyek szerepelnek az éves munkaprogramban. Az éves munkaprogramban különbséget kell tenni a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységek, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tevékenységek és az EURAMET igazgatási költségei között. Az éves munkaprogramnak tartalmaznia kell az ezeknek megfelelő kiadások tervezetét és az uniós pénzügyi hozzájárulásból finanszírozott tevékenységekre, illetve a részt vevő államok által ezen hozzájárulás nélkül finanszírozott tevékenységekre allokált költségvetést. Az éves munkaprogramban fel kell tüntetni továbbá a részt vevő államok által nyújtott, az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett természetbeni hozzájárulások értékelését.

(5)   Bármely, a referenciaévre vonatkozó módosított éves munkaprogramban és az azt követő referenciaévekre vonatkozó éves munkaprogramokban figyelembe kell venni a korábbi pályázati felhívások eredményeit. E munkaprogramokban meg kell kísérelni orvosolni az olyan – különösen az eredetileg a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenységek keretében tárgyalt – tudományos témakörök kimaradását, amelyek megfelelő finanszírozás hiányában nem részesülhettek kellő támogatásban.

(6)   A megfelelő éves munkaprogramok szerinti pályázati felhívásokat 2027. december 31-ig meg kell hirdetni. Kellően indokolt esetben a meghirdetésükre 2028. december 31-ig van lehetőség.

(7)   Az EURAMET az éves munkaprogramban szereplő valamennyi tevékenység végrehajtását nyomon követi, és arról évente jelentést tesz a Bizottságnak, elkerülve ugyanakkor a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek növekedését. Az éves jelentést kellő időben közzé kell tenni az EURAMET honlapján.

(8)   A metrológiai partnerség tevékenységeivel kapcsolatos, illetve a metrológiai partnerséggel együttműködésben végrehajtott tevékenységekre vonatkozó minden közleményt vagy kiadványt – függetlenül attól, hogy annak forrása az EURAMET, valamely részt vevő állam vagy annak nemzeti támogató szervei, vagy valamely tevékenység résztvevői – egyéni vagy közös jelöléssel kell ellátni arra vonatkozóan, hogy a tevékenységre a Horizont Európa keretében megvalósuló metrológiai partnerség társfinanszírozásával kerül sor.

8. cikk

Részvételi és terjesztési szabályok

(1)   Az EURAMET az (EU) 2021/695 rendelet 2. cikkének 14. pontjának értelmében vett támogató szervnek minősül, és az említett rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e határozat 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közvetett tevékenységekhez nyújt pénzügyi támogatást.

(2)   Az e határozat 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenységekre az (EU) 2021/695 rendelet, és különösen az abban a részvételre, a nyílt tudományra és a terjesztésre vonatkozóan megállapított szabályok alkalmazandók. Emellett az említett rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban az éves munkaprogram – amennyiben feltétlenül szükséges és az e határozat 15. cikkében említett irányítócsoporttal folytatott konzultációt követően, ha a metrológiai partnerségi bizottság ilyen konzultációt kér – előírhatja, hogy a közvetett tevékenységekben – a pályázat benyújtásától a projekt lezárásáig – betöltött koordinátori szerepet a részt vevő államok nemzeti metrológiai intézeteire és kijelölt intézeteire kell korlátozni annak biztosítása érdekében, hogy a célkitűzések és a részt vevő államok hozzájárulási céljai teljesüljenek.

(3)   Az EURAMET biztosítja a megfelelő kommunikációt a nemzeti metrológiai intézetekkel és a kijelölt intézetekkel a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett közvetett tevékenységekben, a megfelelő nemzeti hatóság általi kijelölésüknek megfelelően. Az EURAMET emellett ösztönzi és támogatja más szervezetek, többek között a kkv-k részvételét is valamennyi pályázati felhívásban.

9. cikk

Az Unió és az EURAMET közötti megállapodások

Amennyiben biztosított az Unió pénzügyi érdekeinek azonos szintű védelme, az EURAMET megbízást kap az uniós pénzügyi hozzájárulásnak az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikkének (3) bekezdésével és 154. cikkével összhangban történő végrehajtására.

10. cikk

Az Unió pénzügyi hozzájárulásának megszüntetése, csökkentése és felfüggesztése

(1)   Amennyiben a metrológiai partnerség nem teljesíti az uniós pénzügyi hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának feltételeit, a Bizottság megszüntetheti, arányosan csökkentheti vagy felfüggesztheti ezen hozzájárulást.

(2)   Amennyiben egy részt vevő állam nem járul hozzá a metrológiai partnerség finanszírozásához, vagy csak részben járul hozzá, vagy nem tartja be a hozzájárulás 5. cikkben említett határidőit, a Bizottság megszüntetheti, arányosan csökkentheti vagy felfüggesztheti az Unió pénzügyi hozzájárulását. A Bizottság határozata nem akadályozhatja a metrológiai partnerségnek az Unió pénzügyi hozzájárulása megszüntetéséről, arányos csökkentéséről vagy felfüggesztéséről szóló határozatról való értesítése előtt a részt vevő államnál már felmerült elszámolható költségek megtérítését.

11. cikk

Utólagos ellenőrzések

(1)   Az e határozat 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közvetett tevékenységekhez kapcsolódó kiadások utólagos ellenőrzését az EURAMET végzi az (EU) 2021/695 rendelet 53. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2)   A Bizottság az e cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzéseket maga is végrehajthatja. Ilyen esetekben a Bizottság az alkalmazandó szabályokkal, különösen az (EU) 2021/695 rendelet 53. cikkének (3) bekezdésével és az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 127. cikkével összhangban hajtja végre az említett ellenőrzéseket.

12. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1)   A Bizottság – csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek elleni megelőző intézkedések alkalmazásával, hatékony ellenőrzésekkel, szabálytalanság észlelése esetén a jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal – megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az e határozat alapján finanszírozott fellépések végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekei védelemben részesüljenek.

(2)   A metrológiai partnerség végrehajtása során a részt vevő államok az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet értelmében meghozzák az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges jogalkotási, szabályozási, igazgatási és egyéb intézkedéseket, különösen az Uniónak járó összegek teljes mértékű visszafizettetésének biztosítása érdekében.

(3)   Az EURAMET a Bizottság munkatársai és a Bizottság által feljogosított más személyek, valamint a Számvevőszék számára hozzáférést biztosít telephelyeihez és helyiségeihez, valamint minden olyan információhoz – ideértve az elektronikus formátumúakat is –, amelyek az általuk végzett ellenőrzések lefolytatásához szükségesek.

(4)   Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben (11) és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (12) meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet annak megállapítása céljából, hogy valamely, e határozat alapján finanszírozott megállapodással, határozattal vagy szerződéssel összefüggésben történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit.

(5)   Az Európai Ügyészség (EPPO) az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet (13) rendelkezéseivel és eljárásaival összhangban nyomozást folytathat az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeknek az említett rendelet 4. cikke szerinti felderítése céljából.

(6)   A (3), a (4) és az (5) bekezdés sérelme nélkül az e határozat végrehajtása keretében megkötött megállapodásoknak, szerződéseknek és meghozott határozatoknak tartalmazniuk kell olyan rendelkezéseket, amelyek kifejezetten felhatalmazzák a Bizottságot, az EURAMET-et, a Számvevőszéket, az Európai Ügyészséget és az OLAF-ot arra, hogy saját hatáskörüknek megfelelően lefolytassák az említett ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és nyomozásokat.

13. cikk

A metrológiai partnerség irányítása

(1)   A metrológiai partnerséget irányító szervek legalább a következőket foglalják magukban:

a)

metrológiai partnerségi bizottság;

b)

irányítócsoport;

c)

az EURAMET titkársága.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szervek megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a készségek, a tapasztalat, a tudás, a földrajzi sokféleség és a nemek tekintetében kiegyensúlyozott összetételt érjenek el.

14. cikk

A metrológiai partnerségi bizottság

(1)   A metrológiai partnerségi bizottság átlátható módon irányítja a metrológiai partnerséget, egyúttal biztosítva azt, hogy a metrológiai partnerség elérje célkitűzéseit.

(2)   A metrológiai partnerségi bizottságot részt vevő államonként egy képviselő és egy helyettes képviselő alkotja. A szavazati súlyok kiszámítására az egyes részt vevő államok kötelezettségvállalásainak alapján kerül sor, mégpedig a kötelezettségvállalás négyzetgyökét alapul véve.

(3)   A metrológiai partnerségi bizottság különösen a következőkkel foglalkozik:

a)

döntéseket hoz a stratégiai kutatási és innovációs tervről és azokat nyilvánosságra hozza;

b)

döntéseket hoz a pályázati felhívások tervezéséről és az elbírálás felülvizsgálati eljárásáról az (EU) 2021/695 rendelet 30. cikkében előírtak szerint;

c)

a Bizottság jóváhagyását és a 15. cikkben említett irányítócsoporttal folytatott konzultációt követően elfogadja, és nyilvánosságra hozza az éves munkaprogramot;

d)

döntéseket hoz a finanszírozandó pályázatoknak az e határozat 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett pályázati felhívásokat követően a pályázatok értékelése után meghatározott rangsor szerinti kiválasztásáról;

e)

új résztvevők bevonását célzó intézkedéseket fogad el;

f)

figyelemmel kíséri az EURAMET 6. cikkben említett tevékenységeinek előrehaladását;

g)

jóváhagyja bármely, a Horizont Európához nem társult harmadik ország részvételét a metrológiai partnerségben, feltéve hogy az adott harmadik ország teljesíti az 1. cikk (3) bekezdésének a) és c) pontjában említett feltételeket;

h)

2021. december 31-ig létrehozza az 5. cikk (2) bekezdésében említett természetbeni hozzájárulások értékelése céljából alkalmazandó harmonizált megközelítést, többek között kritériumokat és eljárásokat.

Az e bekezdés első albekezdésének d) pontja szerinti döntések meghozatala céljából az éves munkaprogram – az (EU) 2021/695 rendelet 28. cikkének (3) bekezdésével és a Horizont Európa munkaprogramjával összhangban – tartalmazhat az azonos rangsorolású pályázatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

(4)   A Bizottság a metrológiai partnerségi bizottság ülésein megfigyelői státusszal rendelkezik. Az éves munkaprogram metrológiai partnerségi bizottság általi elfogadásához azonban szükség van a Bizottság előzetes jóváhagyására. A metrológiai partnerségi bizottság meghívja a Bizottságot az ülésein való részvételre, és megküldi a Bizottságnak az összes vonatkozó dokumentumot. A Bizottság részt vehet a metrológiai partnerségi bizottság megbeszélésein. A metrológiai partnerségi bizottság üléseinek napirendjét, a résztvevők jegyzékét és az üléseken hozott határozatokat kellő időben közzé kell tenni az EURAMET honlapján.

(5)   A metrológiai partnerségi bizottság a (2) bekezdésben meghatározott szavazati súlyoknak megfelelően megválasztja elnökét és elnökhelyettesét. A metrológiai partnerségi bizottság elnöke képviseli az EURAMET-et a metrológiai partnerséggel kapcsolatos ügyekben.

15. cikk

Az irányítócsoport

(1)   A Bizottság irányítócsoportot hoz létre. A Bizottság törekszik arra, hogy az irányítócsoport tagságának összetétele a földrajzi és nemek szerinti képviselet, valamint a szükséges hozzáértés és szakértelem tekintetében kiegyensúlyozott legyen. Az irányítócsoport a metrológiai partnerség tanácsadó testülete, amely a metrológiai kutatás európai szinten felmerülő új prioritásaival, valamint azzal kapcsolatban szolgál számára tanácsadással, hogy miként növelhető a metrológiai partnerség által végzett kutatásnak az európai iparra, gazdaságra és társadalomra kifejtett hatása. Különösen a következő feladatokat látja el:

a)

megállapítja, hogy melyek azok a kialakulóban lévő technológiák, innovációk, piacok és ipari alkalmazások, amelyek vonatkozásában a metrológiai kutatás és innováció a jövőben relevánssá válhat;

b)

megállapítja, hogy mely kutatási területek járulnak hozzá a belső piac zavartalan működéséhez és a legkésőbb 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség uniós céljának eléréséhez, így többek között a vonatkozó szabályozáshoz és normákhoz is;

c)

tanácsot ad a metrológiai partnerségnek a jövőbeli munkaprogramjai prioritásaival kapcsolatban.

(2)   Az irányítócsoport 15 tagból áll az alábbiak szerint:

a)

az európai normaalkotók és szabályozók négy, az EURAMET által kijelölt képviselője;

b)

az (EU) 2021/695 rendelet alapján létrehozott különböző európai partnerségek négy képviselője, akiket a Bizottság – biztosítva szakértelmük és hátterük sokféleségét – nyílt és átlátható módon jelöli ki;

c)

az európai tudományos közösség négy képviselője, akiket a Bizottság részvételi szándék kifejezésére való felhívás alapján, nyílt és átlátható eljárás keretében jelöl ki, törekedve a földrajzi és nemek szerinti képviselet kiegyensúlyozott voltára és arra, hogy az érintett műszaki szakterületek szempontjából szükséges valamennyi kompetencia és szakértelem rendelkezésre álljon, azzal a céllal, hogy e képviselők tudományosan megalapozott, független ajánlásokat fogalmazzanak meg;

d)

az EURAMET elnöke;

e)

a Bizottság által kijelölt egy képviselő; valamint

f)

egy nemzeti minisztérium egy olyan képviselője, aki nem tagja az EURAMET-ben képviselt semelyik nemzeti metrológiai intézet személyzetének és akit a metrológiai partnerségi bizottság nevezi ki.

(3)   Az irányítócsoport független tanácsadást nyújt a metrológiai partnerség éves munkaprogramjában tárgyalandó tudományos prioritásokkal és egyéb releváns kérdésekkel, valamint a metrológiai partnerségi bizottság kérése alapján egyes konkrét kérdésekkel kapcsolatban, továbbá figyelemmel kíséri a kapcsolódó ágazatokban elért tudományos eredményeket.

(4)   Az e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett tagok legalább 50 %-át legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében említett időközi értékelést követően rotációs rendben új tagoknak kell felváltaniuk.

(5)   Az irányítócsoport elnöki tisztjét a (2) bekezdés e) pontjában említett képviselők közösen látják el.

(6)   Az irányítócsoport által tett ajánlásokat nyilvánosságra kell hozni.

16. cikk

Az EURAMET titkársága

(1)   Az EURAMET titkársága, amely annak működéséhez általános igazgatási támogatást nyújt, elkülönített számviteli és bankszámlákat vezet a metrológiai partnerség számára.

(2)   Az EURAMET titkárságán belül létre kell hozni egy igazgatástámogató egységet, amely a metrológiai partnerség végrehajtásáért és napi szintű igazgatásáért felelős.

(3)   A titkárság támogatást nyújt a részt vevő államoknak az 5. cikk (5) bekezdésében említett harmonizált megközelítés kritériumainak és eljárásainak alkalmazásával kapcsolatban.

17. cikk

Információközlés

(1)   Az EURAMET a Bizottság kérésére annak rendelkezésére bocsátja a 18. cikkben említett értékelések elkészítéséhez szükséges információkat.

(2)   A részt vevő államok – az EURAMET-en keresztül – benyújtják a Bizottságnak a metrológiai partnerség pénzgazdálkodásával kapcsolatban az Európai Parlament, a Tanács vagy a Számvevőszék által kért összes információt.

(3)   A Bizottság az e cikk (2) bekezdésében szereplő információkat belefoglalja a 18. cikkben említett jelentésekbe.

18. cikk

Értékelések

(1)   A Bizottság a Horizont Európa értékelései keretében, az (EU) 2021/695 rendelet 52. cikkével összhangban – nyílt és átlátható eljárás útján kiválasztott, független külső szakértők segítségével – időközi és záróértékelést készít a metrológiai partnerségről.

(2)   Az időközi és a záró értékelésekben meg kell vizsgálni, hogy a metrológiai partnerség miként teljesíti küldetését és célkitűzéseit, ki kell terjedniük valamennyi tevékenységére, és azokban értékelni kell a keletkező európai hozzáadott értéket, a partnerség eredményességét, hatékonyságát – beleértve a nyitottságát és átláthatóságát –, a végrehajtott, többek között az ipar és a kkv-k által megvalósított tevékenységek relevanciáját, valamint a releváns regionális, nemzeti és uniós szakpolitikákkal való összhangjukat és kiegészítő jellegüket, ideértve a Horizont Európa más részeivel, például egyéb partnerségekkel, küldetésekkel, klaszterekkel, tematikus vagy egyedi programokkal való szinergiákat. Az értékelések során figyelembe kell venni az érdekelt felek véleményét mind európai, mind nemzeti szinten, és az értékeléseknek adott esetben magukban kell foglalniuk az előző kezdeményezések hosszú távú tudományos, társadalmi, gazdasági, környezeti és technológiai hatásainak elemzését, valamint a külső partnerek részvételének értékelését. Az értékeléseknek adott esetben magukban kell foglalniuk annak elemzését, hogy a jövőbeli tevékenységek tekintetében mi a leghatékonyabb szakpolitikai beavatkozási mód, továbbá a metrológiai partnerség esetleges megújítása relevanciájának és koherenciájának elemzését, tekintettel az általános szakpolitikai prioritásokra, valamint a kutatás- és innovációtámogatási környezetre, beleértve a Horizont Európán keresztül támogatott egyéb kezdeményezésekhez képest történő pozicionálást. Az említett értékelések elvégzése során a Bizottság teljes mértékben figyelembe veszi a metrológiai partnerségre gyakorolt adminisztratív hatást, és minden tőle telhetőt megtesz az adminisztratív terhek csökkentése, valamint az értékelési folyamat egyszerűségének megőrzése és teljes átláthatóságának biztosítása érdekében.

(3)   A Bizottság közzéteszi és terjeszti az e cikk alapján elvégzett értékelések eredményeit és megállapításait.

19. cikk

Az eredményekhez való hozzáférés és a pályázatokkal kapcsolatos információ

(1)   Az EURAMET hozzáférést biztosít a Bizottság számára az általa finanszírozott közvetett tevékenységekkel kapcsolatos minden információhoz. Ezen információk magukban foglalják a metrológiai partnerség közvetett tevékenységeiben részt vevő kedvezményezettek eredményeit, illetve minden olyan egyéb információt, amely szükségesnek tekinthető az uniós szakpolitikák vagy programok kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez. E hozzáférési jogoknak a nem kereskedelmi és nem versenyalapú használatra kell korlátozódniuk, és összhangban kell lenniük az alkalmazandó titoktartási szabályokkal.

(2)   Az EURAMET beviszi a metrológiai partnerség által finanszírozott pályázatokra vonatkozó információkat az (EU) 2021/695 rendelet 50. cikke alapján létrehozott adatbázisba.

(3)   Az EURAMET az uniós szakpolitikák vagy programok kidolgozása, végrehajtása, nyomon követése és értékelése céljából a Bizottság rendelkezésére bocsátja a benyújtott pályázatokban szereplő információkat.

20. cikk

Az információk bizalmas kezelése

A 17. cikk sérelme nélkül, az EURAMET biztosítja az olyan bizalmas információk védelmét, amelyeknek az uniós intézményeken, szerveken vagy hivatalokon kívüli közzététele sértheti az EURAMET tagjainak vagy a metrológiai partnerség tevékenységeiben részt vevőknek az érdekeit. Az ilyen bizalmas információk közé tartoznak többek között a személyes, az üzleti, a nem minősített érzékeny és a minősített információk.

21. cikk

Összeférhetetlenség

(1)   Az EURAMET, annak szervei és személyzete, valamint a metrológiai partnerség szervei megteszik az ahhoz szükséges megfelelő intézkedéseket, hogy tevékenységeik végrehajtása során ne merülhessen fel összeférhetetlenség, valamint biztosítják, hogy azon személy, akinek esetében ilyen összeférhetetlenség áll fenn, ne hozzon döntést, illetve ne nyújtson tanácsadást vagy segítséget az ilyen összeférhetetlenséggel érintett konkrét üggyel kapcsolatban.

(2)   Az EURAMET az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 61. cikkével összhangban szabályokat fogad el az EURAMET személyzetére, továbbá a metrológiai partnerségi bizottságban, valamint az EURAMET és a metrológiai partnerség egyéb szerveiben vagy csoportjaiban szolgálatot teljesítő tagokra és egyéb személyekre vonatkozóan az összeférhetetlenség megelőzése, elkerülése és kezelése céljából.

(3)   Az EURAMET magatartási kódexet dolgoz ki a metrológiai partnerségi bizottság tagjaira vonatkozóan, fontolóra véve a szakmai tevékenységekre, a pénzügyi érdekeltségekre és az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatok adatvédelmi szabályokkal összhangban történő nyilvánosságra hozatalát.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2021. november 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D.M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. LOGAR


(1)  HL C 341., 2021.8.24., 34. o.

(2)  Az Európai Parlament 2021. november 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2021. november 18-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/695 rendelete (2021. április 28.) a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2021.5.12., 1. o.).

(4)  HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 104. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 555/2014/EU határozata (2014. május 15.) az Uniónak az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” (EMPIR) elnevezésű, több tagállam által együttesen indított programban való részvételéről (HL L 169., 2014.6.7., 27. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(8)  A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17. 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 433 I., 2020.12.22., 11. o.).

(9)  A Tanács (EU) 2021/764 határozata (2021. május 10.) a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2013/743/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 167. I, 2021.5.12., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(12)  A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

(13)  A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).


Top