EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2183

A Bizottság (EU) 2020/2183 végrehajtási határozata (2020. december 21.) a nyércek és a Mustelidae családba tartozó egyéb állatok, valamint a nyestkutyák SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségének bejelentésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2020) 9531. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/9531

HL L 433., 2020.12.22, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2021; hatályon kívül helyezte: 32021D0788 Az érvényesség végének napja a hatályon kívül helyező, a róla szóló értesítés napján hatályba lévő jogi aktus közzétételének napján alapul. A hatályon kívül helyező jogi aktusról az értesítés megtörtént, de ennek időpontja nem áll rendelkezésre az EUR-Lex portálon – helyette a közzététel időpontját tüntetjük fel.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2183/oj

2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/76


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2183 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 21.)

a nyércek és a Mustelidae családba tartozó egyéb állatok, valamint a nyestkutyák SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségének bejelentésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről

(az értesítés a C(2020) 9531. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2020-ban nyércek SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségét jelentették, és megállapítást nyert, hogy a betegség emberről nyércre, illetve nyércről emberre is terjedhet. Egyes tagállamok és harmadik országok SARS-CoV-2 vírussal fertőződött nyércekről tettek bejelentést. Ezenkívül egy tagállam a nyércekhez kapcsolódó SARS-CoV-2 vírusvariánsaival fertőzött humán COVID19-esetekről számolt be. A Centers for Disease Control and Prevention (az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjai) 2020. decemberi tanulmányaiból kiderül, hogy a nyestkutyák (Nyctereutes procyonoides) is fogékonyak a SARS-CoV-2-re.

(2)

2020. november 12-én az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) gyors kockázatértékelést tett közzé a nyércekkel kapcsolatos új SARS-CoV-2 vírusvariánsok észleléséről.

(3)

Az ECDC gyors kockázatértékelése arra a következtetésre jutott, hogy a SARS-CoV-2 nyércekkel kapcsolatos vírusvariánsai által az emberi egészségre jelentett kockázat általános szintje az általános népességre jellemző alacsony szinttől a foglalkozás miatt kitett, orvosi szempontból veszélyeztetett személyekre jellemző nagyon magas szintig terjedhet. A gyors kockázatértékelés azt is jelezte, hogy további vizsgálatokra van szükség annak értékeléséhez, hogy a SARS-CoV-2 nyércekkel kapcsolatos variánsai hatással lehetnek-e az újrafertőződés kockázatára, csökkenthetik-e az oltóanyagok hatékonyságát, illetve a kezelés eredményességét.

(4)

Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) 2020. november 12-én nyilatkozatot adott ki a COVID19-ről és a nyércekről, amelyben jelezte, hogy a betegségre fogékony állatok, mint például a nyércek SARS-CoV-2-vírustározóvá válásának kockázata világszerte aggodalomra ad okot, mivel az emberre való átterjedése népegészségügyi következményekkel járhat.

(5)

A nyestkutyák a SARS-CoV-2-fertőzésre fogékonynak tekintendők, ezért az OIE felszólította az országokat, hogy az egységes egészségügyi megközelítés alkalmazásával kísérjék figyelemmel a SARS-CoV-2-fertőzésre fogékony állatokat, így például a nyérceket és a nyestkutyákat.

(6)

A 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) összhangban a tagállamoknak gondoskodniuk kell a zoonózisok és zoonózis-kórokozók előfordulására vonatkozó adatok gyűjtéséről.

(7)

A 90/425/EGK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak valamennyi zoonózis, betegség kitörését, illetve bármi egyéb okot, amely jelentős veszélyt jelenthet az állatokra vagy a közegészségre.

(8)

A 89/662/EGK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak valamennyi zoonózis, betegség kitörését, illetve bármi egyéb okot, amely jelentős veszélyt jelenthet az állatokra vagy a közegészségre.

(9)

A haladéktalan jelentésre vonatkozó követelmények mellett az egységes egészségügyi megközelítés szerinti kockázatértékelés lehetővé tétele érdekében, valamint hogy a SARS-CoV-2 nyércekkel kapcsolatos variánsainak a Mustelidae családba tartozó állatok és a nyestkutyák körében történő terjedéséből adódó kockázatokat illetően biztosított legyen a tájékoztatás és meg lehessen határozni a lehetséges kockázatkezelési intézkedéseket, hatékony és harmonizált jelentéstételi rendszert kell létrehozni, amely lehetővé teszi az összes vonatkozó információ késedelem nélküli cseréjét.

(10)

Tekintettel arra, hogy sürgősen értékelni kell a SARS-CoV-2 nyércekben és a Mustelidae családba tartozó egyéb állatokban, valamint a nyestkutyákban való előfordulásával kapcsolatos uniós járványügyi helyzet jelentette kockázatot, a tagállamoknak rendszeresen jelentést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz a Mustelidae családba tartozó tartott vagy vadon élő állatoknak és a nyestkutyáknak az említett vírussal való fertőzöttségéről. Az Unión belüli megfelelő kockázatkommunikáció biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell osztania a tagállamokkal az összegyűjtött információk összefoglalóját. Helyénvaló e határozatban meghatározni az adatok járványkitörések és a SARS-CoV-2 vírusra fogékony fajok szerinti strukturálását tartalmazó jelentésmintát. E határozatnak a 90/425/EGK irányelv és a 89/662/EGK irányelv által meghatározott jogi kereten belül a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie. Az összegyűjtött és benyújtott adatok az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) hatálya alá tartoznak.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok a nyércek és a Mustelidae családba tartozó egyéb állatok, valamint a nyestkutyák (Nyctereutes procyonoides) SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségének a területükön történő első megerősítését követő három napon belül jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett állatok SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségének az (1) bekezdésben említett első megerősítést követő újabb előfordulása vagy kitörése esetén a tagállamok hetente nyomonkövetési jelentést nyújtanak be. A tagállamok akkor is benyújtják a nyomonkövetési jelentést, ha a betegség epidemiológiájával és zoonotikus hatásaival kapcsolatban releváns frissítések állnak rendelkezésre.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jelentéseknek a fertőzés minden egyes előfordulása vagy kitörése tekintetében tartalmazniuk kell az e határozat mellékletében megjelölt információkat.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jelentéseket a Bizottság által a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága keretében meghatározandó elektronikus formátumban kell továbbítani.

2. cikk

(1)   A Bizottság a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága keretében tájékoztatja a tagállamokat a tagállamok által az 1. cikkel összhangban benyújtott jelentésekről.

(2)   A Bizottság a honlapján – kizárólag tájékoztatás céljából – közzéteszi a tagállamok által az 1. cikkel összhangban benyújtott jelentésekben foglalt információk frissített összefoglalóját.

3. cikk

Ezt a határozatot 2021. április 20-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 21-én.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).


MELLÉKLET

A nyércek és a Mustelidae családba tartozó egyéb állatok, valamint a nyestkutyák (betegségre fogékony fajok) SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségének előfordulásával kapcsolatos, az 1. cikkben említett jelentésekben feltüntetendő információk

1.   

A jelentés időpontja;

2.   

Tagállam;

3.   

A jelentés típusa (első megerősítő jelentés/heti nyomonkövetési jelentés);

4.   

A jelentésben ismertetett kitörések/előfordulások teljes száma a tagállamban;

5.   

Minden egyes kitörés/előfordulása esetében:

a)

a kitörés/előfordulás sorozatszáma a tagállamban;

b)

a létesítmény hozzávetőleges földrajzi helyzete vagy más hely, ahol az állatokat tartják vagy ahol azok tartózkodnak, valamint az ezekhez tartozó régió;

c)

a gyanú felmerülésének időpontja;

d)

a megerősítés időpontja;

e)

diagnosztikai módszer(ek);

f)

a vírusnak a létesítménybe vagy az adott helyre való behurcolásának a becsült időpontja;

g)

a vírus lehetséges forrása;

h)

hozott intézkedések (részletesen (1));

i)

a betegségre fogékony állatok száma a létesítményben vagy az adott helyen (betegségre fogékony fajonként);

j)

a klinikailag vagy szubklinikailag érintett állatok száma a létesítményben vagy az adott helyen (betegségre fogékony fajonként; amennyiben nem áll rendelkezésre pontos adat, becsült adatot kell megadni);

k)

morbiditás: a COVID19-hez hasonló tüneteket mutató, klinikailag érintett állatok száma (a betegségre fogékony fajok szerint) a létesítményben vagy az adott helyen, a betegségre fogékony állatok számához viszonyítva, a klinikai tünetek összefoglaló leírásával együtt (ha nem áll rendelkezésre pontos számadat, becsült adatot kell megadni);

l)

mortalitás: a létesítményben vagy az adott helyen elpusztult állatok száma (a betegségre fogékony fajok szerint) (ha nem áll rendelkezésre pontos számadat, becsült adatot kell megadni);

6.   

Molekuláris járványtani adatok, szignifikáns mutációk;

7.   

A tagállamban előforduló olyan humán megbetegedésekre vonatkozó adatok, amelyek közvetlenül az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, állatoknál előforduló kitörésekhez, előfordulásokhoz kapcsolódnak;

8.   

Más releváns információ.


(1)  Az állatok országon belüli mozgatásának ellenőrzése; zárlatokon vagy védőkörzeteken belüli felügyelet; nyomonkövethetőség; karantén; tetemek, melléktermékek és hulladékok hatósági megsemmisítése; felszámolás; vadon élő rezervoárok ellenőrzése; zónák kialakítása; fertőtlenítés; engedélyezett vakcinázás (amennyiben van vakcina); az érintett állatok nem kezelése és más releváns intézkedések.


Top