EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2220

A Tanács (EU) 2019/2220 Rendelete (2019. december 19.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

ST/14376/2019/INIT

OJ L 333, 27.12.2019, p. 33–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; közvetve hatályon kívül helyezte: 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2220/oj

27.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/33


A TANÁCS (EU) 2019/2220 RENDELETE

(2019. december 19.)

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy egyes, az Unióban elégtelen mennyiségben előállított mezőgazdasági és ipari árukból kielégítő és folyamatos ellátást lehessen biztosítani, és az ilyen termékek tekintetében elkerülhetőek legyenek a piaci zavarok, az 1388/2013/EU tanácsi rendelet (1) autonóm vámkontingenseket nyitott meg. E vámkontingensek erejéig a termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba.

(2)

Mivel az Uniónak érdekében áll a bizonyos ipari termékekkel való megfelelő ellátás biztosítása, és figyelemmel arra, hogy azonos, egyenértékű vagy helyettesítő termékeket az Unióban nem állítanak elő elegendő mennyiségben, az érintett termékek megfelelő mennyiségei számára új, nulla vámtételű vámkontingenseket kell megnyitni 09.2586–09.2593 rendelésszámon.

(3)

A 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 és 09.2872 rendelésszámú vámkontingens esetében növelni kell a kontingens mennyiségét, mert az uniós gazdasági szereplők érdekét ez szolgálja.

(4)

A 09.2738 rendelésszámú vámkontingens esetében a termék árumegnevezésében az „óntartalommal” kifejezés helyébe a „cinktartalommal” kifejezésnek kell lépnie.

(5)

A 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 és 09.2599 rendelésszámú vámkontingens esetében a kontingensidőszakot hat hónapról egy évre kell meghosszabbítani.

(6)

A 09.2652 rendelésszámú vámkontingens hatálya alkalmatlanná vált az uniós gazdasági szereplők igényeinek kielégítésére, ezért az e kontingens alá tartozó termék árumegnevezését módosítani kell.

(7)

A 09.2740 rendelésszámú vámkontingens alá tartozó termékeket a 2309903187 TARIC-kód, és nem a 2309909697 TARIC-kód alá kell besorolni. Ezért e termékek vonatkozásában módosítani kell az alkalmazandó KN-kód és TARIC-alszám megjelölését.

(8)

Mivel már nem áll az Unió érdekében a 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 és 09.2932 rendelésszámú vámkontingensek fenntartása, azokat 2020. január 1-jétől le kell zárni.

(9)

A 09.2828 rendelésszámú vámkontingens esetében az az Unió érdeke, hogy a kvótát minden évben kizárólag április 1-től október 31-igt, azaz az érintett termékek iránti legnagyobb keresletet mutató hónapokban alkalmazza, és a mennyiséget a felére csökkentse.

(10)

A 09.2722 rendelésszámú vámkontingenst 2019. július 1-től 2019. december 31-ig az 1387/2013/EU tanácsi rendeletnek (2) megfelelően a vámtételek felfüggesztésével egyidejűleg alkalmazzák. Az említett felfüggesztésnek 2020. január 1-jével le kell zárulnia, ezért az Uniónak érdekében áll a kontingens mennyiségének növelése.

(11)

A dimetil-szulfát (CAS RN 77-78-1), a 2-metil-anilin (CAS RN 95-53-4) és a 4,4'-metiléndianilin (CAS RN 101-77-9) anyagok szerepelnek az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 59. cikke szerinti jelölt anyagok jegyzékében, és a CAS RN 101-77-9 számon nyilvántartott anyag szerepel az említett rendelet XIV. mellékletében. Ezért az ilyen termékekre vonatkozó meglévő vámkontingenseket fokozatosan le kell zárni, és az újonnan megnyitott vámkontingenseket korlátozott ideig kell alkalmazni. Következésképpen a 09.2648 és 09.2730 rendelésszámú vámkontingensek kizárólag 2020. január 1-től 2020. június 30-ig alkalmazandók, a vonatkozó kontingensmennyiségeket pedig arányosan csökkenteni kell. A 09.2590 rendelésszámú vámkontingenst csak ugyanerre az időszakra szólóan kell megnyitni.

(12)

A 09.2872 rendelésszámú vámkontingens igen korai kimerülése jelezte, hogy e vámkontingens alá tartozó termék iránt magas a kereslet, és az uniós termelési kapacitás nem elegendő az említett kereslet fedezésére. Az uniós vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében a kontingens mennyiségét visszamenőleges hatállyal, a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan növelni kell.

(13)

A végrehajtandó módosítások figyelembevételével és az egyértelműség érdekében az 1388/2013/EU rendelet mellékletét új mellékletnek kell felváltania.

(14)

A vámkontingensrendszer fennakadások nélküli alkalmazása és az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közleményben foglalt iránymutatások betartása érdekében az érintett termékekhez kapcsolódó vámkontingensek e rendeletben előírt változtatásait 2020. január 1-jétől, a 09.2872 rendelésszámú vámkontingens esetében pedig 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendeletnek ezért mielőbb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1388/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 09.2872 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó sor helyébe a következő lép:

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Cézium-szulfát (CAS RN 10294-54-9) szilárd formában vagy olyan vizes oldatként, amely 48 tömegszázaléknál több, de legfeljebb 52 tömegszázaléknyi cézium-szulfátot tartalmaz

1.1.-31.12.

200 tonna

0 %”.

2.

A melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. Az 1. cikk (1) bekezdését azonban 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. MIKKONEN


(1)  A Tanács 1388/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 7/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 319. o.).

(2)  A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Rendelés-szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingens-időszak

Kontingens-mennyiség

Kontingens vámtétele (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kukoricacső (Zea mays var. saccharata) vágva is, legalább 10 mm, de legfeljebb 20 mm átmérővel, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonna

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha fajtájú gomba, (nyersen vagy gőzöléssel vagy forrázással főzve is), fagyasztva, készételek előállításához (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonna

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cseresznye, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 9 tömegszázalék cukortartalommal, legfeljebb 19,9 mm-es átmerővel, maggal, csokoládéipari termékek gyártásához (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonna

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Szójababfehérje-koncentrátum, amely:

60 (± 10) tömegszázalék nyersfehérjét,

5 (± 3) tömegszázalék nyersrostot,

5 (± 3) tömegszázalék nyershamut, és

legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 6,9 tömegszázalék keményítőt tartalmaz,

állatok etetésére szolgáló termékek gyártásához (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonna

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Természetes feldolgozatlan dohány, szabályos formára vágva is, legalább 450 EUR/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként történő felhasználásra (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonna

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Alapolaj hidrogénezett, erősen izoparaffinos szénhidrogénekből, katalitikusan hidroizomerizált és viaszmentesített, amely:

legalább 90 tömegszázalék telített szénhidrogént, és

legfeljebb 0,03 tömegszázalék ként tartalmaz,

valamint

legalább 80, de kevesebb mint 120 viszkozitási indexű és

100 °C-on legalább 5,0 cSt, de legfeljebb 13,0 cSt kinematikus viszkozitású

1.1.-30.6.

200 000 tonna

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Alapolaj hidrogénezett, erősen izoparaffinos szénhidrogénekből, katalitikusan hidroizomerizált és viaszmentesített, amely:

legalább 90 tömegszázalék telített szénhidrogént, és

legfeljebb 0,03 tömegszázalék ként tartalmaz,

valamint

legalább 80, de kevesebb mint 120 viszkozitási indexű és

100 °C-on legalább 5,0 cSt, de legfeljebb 13,0 cSt kinematikus viszkozitású

1.7.-31.12.

200 000 tonna

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajtartalommal

1.4.-31.10.

60 000 tonna

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffinviasz (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonna

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Szilika töltőanyag, granulátum formájában, legalább 97 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal

1.1.-31.12.

1 700 tonna

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volfrám-trioxid, beleértve a kék volfrám-oxidot is (CAS RN 1314-35-8 vagy CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonna

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cézium-szulfát (CAS RN 10294-54-9) szilárd formában vagy olyan vizes oldatként, amely legalább 48 tömegszázalék, de legfeljebb 52 tömegszázalék cézium-szulfátot tartalmaz

1.1.-31.12.

200 tonna

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Brómklór-metán (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonna

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diklór-benzol (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonna

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propán-1-ol (propil-alkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonna

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropil-metanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonna

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-krezol (CAS RN 95-48-7), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú

1.1.-31.12.

20 000 tonna

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-Tetrakisz(hidroxi-metil)-3,3′-oxidipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonna

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tonna

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcium-acetilacetonát (CAS RN 19372-44-2) stabilizátor-rendszerek gyártásához tabletta formában (2)

1.1.-31.12.

200 tonna

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropil-metil-keton (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonna

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ecetsav (CAS RN 64-19-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

1.1.-31.12.

1 000 000 tonna

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Ecetsavanhidrid (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonna

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinil-acetát (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonna

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etil-trifluor-acetát (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonna

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonna

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-Dimetil-fenil-acetil-klorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tonna

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietil-oxalát (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonna

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil-szebacát (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonna

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekándionsav (CAS RN 693-23-2), több mint 98,5 tömegszázalék tisztaságú

1.1.-31.12.

4 600 tonna

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetil-szalicilsav (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonna

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát (CAS RN 2082-79-3):

több mint 99 tömegszázalékos, 500 μm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és

legalább 49 °C-os, de legfeljebb 54 °C-os olvadásponttal,

porkeverék alapú (por vagy préselt granulátum) PVC-feldolgozási stabilizátor-egyes csomagok gyártásához (2)

1.1.-31.12.

380 tonna

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritriol-tetrakisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-propionát) (CAS RN 6683-19-8):

több mint 75 tömegszázalékos, 250 μm lyukméretű szitán átférő frakcióval és több mint 99 tömegszázalékos, 500 μm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és

legalább 110 °C-os, de legfeljebb 125 °C-os olvadásponttal,

porkeverék alapú (por vagy préselt granulátum) PVC-feldolgozási stabilizátor-egyes csomagok gyártásához (2)

1.1.-31.12.

140 tonna

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetra-karboxil-dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonna

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Trisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonna

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Dimetil-szulfát (CAS RN 77-78-1)

1.1.-30.6.

9 000 tonna

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonna

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bisz(2-dimetil-aminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonna

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin (CAS RN 62-53-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

1.1.-31.12.

150 000 tonna

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamin (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonna

0 %

09.2590

ex 2921 43 00

75

2-Metil-anilin (CAS RN 95-53-4)

1.1.-30.6.

1 000 kg

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-feniléndiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonna

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-metiléndianilin (CAS RN 101-77-9) granulátum formájában előpolimerek gyártásához (2)

1.1.-30.6.

100 tonna

0 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-Lizin-hidroklorid (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 tonna

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Treonin (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonna

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Jód-2-yn-1-il-butil-karbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonna

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonna

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilnitril (CAS RN 107-13-1) az 55. árucsoportba és a 6815 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (2)

1.1.-31.12.

60 000 tonna

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluor-metil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonna

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometil-hidrazin (CAS 60-34-4) 40 tömegszázalék (± 5 tömegszázalék) monometil-hidrazint tartalmazó vizes oldat formájában

1.1.-31.12.

900 tonna

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitro-guanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonna

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bisz-[3-(trietoxiszilil)propil]diszulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonna

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Klór-4-(metil-szulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoxi)metil)-benzoesav (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonna

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehid (furfuraldehid)

1.1.-31.12.

10 000 tonna

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonna

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonna

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonna

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonna

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Klórpirifosz (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonna

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonna

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Trisz[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonna

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraazaciklododekán (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 tonna

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonna

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Klór-tiofén-2-karboxilsav (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Metoxibenzoil)amino]szulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonna

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetil-pentán-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(etil-szulfonil) amino] (4-(4-fluor-fenil)-6-(propán-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-dihidroxi-hept-6-enoát (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xilóz (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonna

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

C.I. Disperse Yellow 54 színezék (CAS RN 7576-65-0) és azon alapuló készítmények legalább 99 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 54 színezéktartalommal

1.1.-31.12.

250 tonna

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) színezéken alapuló készítmények legalább 60, de kevesebb mint 85 tömegszázalék ilyen színezéktartalommal

1.1.-31.12.

50 tonna

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

C.I. Pigment Red 4 színezék (CAS RN 2814-77-9) és azon alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék C.I. Pigment Red 4 színezéktartalommal

1.1.-31.12.

150 tonna

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld

1.1.-31.12.

35 000 tonna

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nátrium-lignoszulfonát (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonna

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Szulfátterpentin

1.1.-31.12.

25 000 tonna

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Friss oleogyantákból nyert fenyőgyanta és gyantasavak

1.1.-31.12.

280 000 tonna

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Készítmény, legalább 38, de legfeljebb 50 tömegszázalék pirition-cink-tartalommal (INN) (CAS RN 13463-41-7), vizes diszperzióban

1.1.-31.12.

500 tonna

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Adalékanyagok, amelyek difenil-aminnak és elágazó láncú nonéneknek a következőkkel képzett reakciótermékeiből állnak:

több mint 28 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék 4-monononil-difenilamin, és

több mint 45 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék 4,4′-dinonil-difenilamin,

összesen legfeljebb 5 tömegszázalék 2,4-dinonil-difenilamin és 2,4’-dinonil-difenilamin,

kenőolajok gyártásához (2)

1.1.-31.12.

900 tonna

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Titán-dioxidból és volfrám-trioxidból álló katalizátor

1.1.-31.12.

3 000 tonna

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Keverékek, amelyek:

legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 2-klór-propént (CAS RN 557-98-2),

legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 14 tömegszázalék (Z)-1-klór-propént (CAS RN 16136-84-8),

legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék 2-klór-propánt (CAS RN 75-29-6),

legfeljebb 6 tömegszázalék 3-klór-propánt (CAS RN 107-05-1), és

legfeljebb 1 tömegszázalék etil-kloridot (CAS RN 75-00-3) tartalmaznak

1.1.-31.12.

6 000 tonna

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Készítmény:

legalább 55, de legfeljebb 78 tömegszázalék dimetil-glutarát-tartalommal (CAS RN 1119-40-0),

legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék dimetil-adipát-tartalommal (CAS RN 627-93-0), és

legfeljebb 35 tömegszázalék dimetil-szukcinát-tartalommal (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonna

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Bisz[3-(trietoxiszilil)propil]szulfidok keveréke (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonna

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2), legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék tisztaságú

1.1.-31.12.

2 000 tonna

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Alkildimetil tercier aminok keveréke, amely tömegszázalékban kifejezve a következőket tartalmazza:

legalább 60 %, de legfeljebb 80 % dodecil-dimetilamin (CAS RN 112-18-5) és

legalább 20 %, de legfeljebb 30 % dimetil(tetradecil)amin (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 tonna

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Fenyőgyanta fából történő kivonásakor keletkező maradvány szilárd kivonata, amely alifás oldószerekben nem oldódik, és a következő jellemzőkkel rendelkezik:

legfeljebb 30 tömegszázalék gyantasav-tartalom,

legfeljebb 110-es savszám, és

legalább 100° C-os olvadáspont

1.1.-31.12.

1 600 tonna

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Fitoszterinek keveréke, porított formában, amely:

legalább 75 tömegszázalékban szterineket,

legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat

tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonna

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinil-alkohol), a nem hidrolizált acetátcsoportot tartalmazó is

1.1.-31.12.

15 000 tonna

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinil-butirál) (CAS RN 63148-65-2):

legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxilcsoportokkal, és

0,6 mm-nél nagyobb átlagos részecskemérettel (D50)

1.1.-31.12.

12 500 tonna

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polimerelegy polikarbonátból és poli(metil-metakrilátból) legalább 98,5 tömegszázalék polikarbonát-tartalommal, labdacsok (pellet) vagy granulátum formájában, legalább 88,5 % fényáteresztéssel, egy 4,0 mm vastagságú vizsgálati mintán, λ = 400 nm hullámhossznál végzett mérés alapján (az ISO 13468-2 szabvány szerint)

1.1.-31.12.

2 000 tonna

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-4,4′-difenilén)

1.1.-31.12.

5 000 tonna

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Cellulóz-acetát pelyhek

1.1.-31.12.

75 000 tonna

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Nátrium-alginát (CAS RN 9005-38-3) tengeri barnamoszatból kivonva

1.1.-31.12.

10 000 tonna

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nátrium-hialuronát, nem steril:

legfeljebb 900 000 átlagos molekulatömeggel (Mw),

legfeljebb 0,008 Endotoxin egység (EU)/mg endotoxinszinttel,

legfeljebb 1 tömegszázalék etanol-tartalommal,

legfeljebb 0,5 tömegszázalék izopropanol-tartalommal

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Poli(metil-metakrilát) lemezek, amelyek megfelelnek az alábbi szabványoknak:

EN 4364 (MIL-P-5425E) és DTD5592A, vagy

EN 4365 (MIL-P-8184) és DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonna

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Porózus tömb regenerált cellulózból, magnézium-kloridot és kvaterner ammónium-vegyületeket tartalmazó vízzel impregnálva, 100 cm (±10 cm) x 100 cm (±10 cm) x 40 cm (±5 cm) méretben

1.1.-31.12.

1 700 tonna

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Szintetikus szálak hulladékai (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) nejlonból vagy más poliamidokból (PA6 és PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonna

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Szőtt és laminált gumizott textilszövet az alábbi jellemzőkkel:

három rétegű,

az egyik külső réteg összetevője akril szövet,

a másik külső réteg összetevője poliészter szövet,

a középső réteg összetevője klór-butil gumi,

a középső réteg súlya legalább 452 g/m2, de legfeljebb 569 g/m2,

a textilszövet teljes súlya legalább 952 g/m2, de legfeljebb 1159 g/m2 és

a textilszövet teljes vastagsága legalább 0,8 mm, de legfeljebb 4 mm,

felhasználása: gépjárművek nyitható tetejének előállításhoz (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Kerámia-szén szűrőbetét az alábbi jellemzőkkel:

sajtolt égetett kerámia kötőanyagú sokcellás (multicelluláris) hengeres szerkezettel,

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék aktív szénnel,

legalább 70 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék kerámia kötőanyag-tartalommal,

legalább 29 mm, de legfeljebb 41 mm átmérővel,

legfeljebb 150 mm hosszúsággal,

legalább 800 °C hőmérsékleten kiégetve és

Gőzadszorpcióhoz

gépjárművek üzemanyag-rendszereiben üzemanyaggőz-elnyelőben való összeszereléshez használatos

1.1.-31.12.

1 000 000 darab

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Nagy szilárdságú üvegszálköteg (előfonat):

9 μm (±0,5 μm) átmérőjű folytonos végtelen üvegszálakból,

finomsági száma legalább 200 tex, de legfeljebb 680 tex,

nem tartalmaz kalcium-oxidot, és

szakítószilárdsága több mint 3 550 MPa az ASTM D2343-09 előírása szerint,

repüléstechnikai termékek gyártásához (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonna

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Üveg hálószövet műanyaggal bevont üvegrostból, 120 g/m2 (± 10 g/m2) súllyal, rögzített kerettel ellátott, görgethető rovarhálókban történő felhasználásra

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokróm, legalább 1,5, de legfeljebb 4 tömegszázalék szén- és legfeljebb 70 tömegszázalék krómtartalommal

1.1.-31.12.

50 000 tonna

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Finomított rézfólia és -szalag, elektrolitikus úton bevont, legalább 0,015 mm vastagságú

1.1.-31.12.

1 020 tonna

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lapok vagy lemezek:

egy réteg, legalább 0,32 mm (±0,1 mm), de legfeljebb 1,0 mm (±0,1 mm) vastag szilícium-nitrid kerámiából,

mindkét oldalon 0,8 mm (±0,1 mm) vastag, finomított rézből készült fóliával beborítva, és

egyik oldalon részben ezüstbevonattal

1.1.-31.12.

7 000 000 darab

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lemezek:

amelyek legalább egy réteg, epoxigyantával impregnált üvegszál szövetből állnak,

amelyek egyik vagy mindkét oldalukon legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával bevontak,

amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél dielektromos állandójuk (DK) 5,4-nél kisebb,

amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél veszteségi tényezőjük 0,035-nél kisebb,

amelyek kúszóáram-szilárdsági indexe (CTI) legalább 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Alumíniumötvözet rúd legalább 200 mm, de legfeljebb 300 mm átmérővel

1.1.-31.12.

2 000 tonna

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Alumíniumötvözet rúd legalább 300,1 mm, de legfeljebb 533,4 mm átmérővel

1.1.-31.12.

1 000 tonna

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Alumínium-magnézium ötvözet szalag vagy fólia:

az 5182-H19 vagy az 5052-H19 szabványnak megfelelő ötvözetből,

legalább 1 250 mm, de legfeljebb 1 350 mm külső átmérőjű tekercsekben,

0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vagy 0,20 mm vastagsággal (tűréshatár: –0,006 mm),

12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vagy 356 mm szélességgel (tűréshatár: ±0,3 mm),

legfeljebb 0,4 mm/750 mm görbületi toleranciával,

± 4 I-egység mértékű simasággal,

(5182-H19) 365 MPa-t, illetve (5052-H19) 320 MPa-t meghaladó szakítószilárdsággal és

(5182-H19) 3 %-ot vagy (5052-H19) 2,5 %-ot meghaladó A50 nyújthatósággal,

reluxa lamella gyártásához (2)

1.1.-31.12.

600 tonna

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék magnézium-tartalommal

1.1.-31.12.

120 000 tonna

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnézium por:

legalább 98, de legfeljebb 99,5 tömegszázalék tisztaságú, és

legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskemérettel

1.1.-31.12.

2 000 tonna

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Alumínium teleszkópos fogantyú bőröndök gyártásához (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 darab

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Szivattyúfej kéthengeres nagynyomású szivattyúhoz, kovácsolt acélból:

legalább 10 mm, de legfeljebb 36,8 mm átmérőjű maratott csavarmenetes szerelvényekkel, és

legalább 3,5 mm, de legfeljebb 10 mm átmérőjű fúrt üzemanyag-csatornákkal,

dízelbefecskendező rendszerekben használatos

1.1.-31.12.

65 000 darab

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Sárgaréz kosarak az alábbi jellemzőkkel:

folyamatosan vagy centrifugálisan öntöttek,

esztergáltak,

legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 38 tömegszázalék cinktartalommal,

legalább 0,75 tömegszázalék, de legfeljebb 1,25 tömegszázalék ólomtartalommal,

legalább 1,0 tömegszázalék, de legfeljebb 1,4 tömegszázalék alumínium-tartalommal, valamint

legalább 415 Pa szakítószilárdsággal,

golyóscsapágyak gyártásához használatos

1.1.-31.12.

50 000 darab

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Elektromos egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros motor legalább 250 W kimenő teljesítménnyel, legalább 700 W, de legfeljebb 2 700 W bemeneti teljesítménnyel, több mint 120 mm (±0,2 mm), de legfeljebb 135 mm (±0,2 mm) külső átmérővel, több mint 30 000 rpm, de legfeljebb 50 000 rpm névleges percenkénti fordulatszámmal, levegőbeszívó ventilátorral felszerelve, porszívók gyártásához (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 darab

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

LCD-kijelző:

érintőpanellel,

legalább egy nyomtatott áramköri kártyával az egyszerű alárendelt eszköz pixelcímzéséhez (Timing Controller function – időzítő funkció) és érintővezérléshez; EEPROM-mal (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható Memória) a kijelző beállításához,

legalább 15 cm, de legfeljebb 21 cm képernyő-átlómérettel,

háttérvilágítással,

LVDS- (Low Voltage Differential Signalling – kisfeszültségű differenciális jel) és tápegység-csatlakozóval,

legalább 70 fokos látószöggel és

legalább 715 cd/m2 fénysűrűséggel,

a 87. Árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához (2)

1.1.-30.6.

450 000 darab

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Nyomtatott áramköri kártya fénykibocsátó diódákkal (LED):

prizmákkal/lencsékkel felszerelve is, és

csatlakozókkal is

a 8528 vtsz. alá tartozó áruk háttérvilágító egységének gyártásához (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 darab

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Feszültségvezérelt frekvenciagenerátor, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, legfeljebb 30 mm x 30 mm méretű házban

1.1.-31.12.

1 400 000 darab

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Alumíniumötvözetből készült tartókonzol rögzítőlyukakkal, rögzítő anyákkal is, a sebességváltónak a karosszériával való közvetetett összekapcsolására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (2)

1.1.-31.12.

200 000 darab

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Tengelybilincsek, házak, villahidak és rögzítőelemek alumíniumötvözetből, motorkerékpárokhoz használatos

1.1.-31.12.

1 000 000 darab

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Kerékpárváz szénszálakból és műgyantából előállítva, kerékpárok (beleértve az elektromos kerékpárokat is) gyártásához (2)

1.1.-31.12.

350 000 darab

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Váz alumíniumból vagy alumíniumból és szénszálakból előállítva, kerékpárok (beleértve az elektromos kerékpárokat is) gyártásához (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 darab

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nem szerelt üveglencsék, prizmák és összeragasztott elemek, a 9002, 9005, 9013 10 és 9015 KN-kódok alá tartozó áruk gyártásához vagy javításához (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 darab

0 %


(1)  A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari vállalkozás végzi.

(2)  A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.

(3)  Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó.


Top