EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

A Bizottság (EU) 2019/2122 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2019. október 10.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az utasok személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről és a 142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/7006

OJ L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/45


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2122 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. október 10.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az utasok személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről és a 142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 48. cikke b), c), d), e) és f) pontjára, 53. cikke (1) bekezdése d) pontjának ii. alpontjára és 77. cikke (1) bekezdésének k) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet 48. cikke felhatalmazza a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el bizonyos állat- és árukategóriáknak a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alóli mentesítésére vonatkozóan, amennyiben ez a mentesség indokolt. Az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikke (1) bekezdése d) pontjának ii. és iii. alpontja felhatalmazza a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a vámhatóságok vagy más hatóságok által végzendő, az utasok személyi poggyászával kapcsolatos, meghatározott ellenőrzési feladatokra vonatkozóan, amennyiben ezek a feladatok korábban nem tartoztak az említett hatóságok hatáskörébe.

(2)

E szabályok között lényegi tartalmi kapcsolat áll fenn, és közülük számos együttesen alkalmazandó. Az egyszerűség és az átláthatóság érdekében, valamint a szabályok alkalmazásának megkönnyítése és azok megsokszorozódásának elkerülése érdekében azokat egyetlen jogi aktusban kell meghatározni, nem pedig több különálló, számos kereszthivatkozást tartalmazó és az átfedések kockázatát hordozó jogi aktusban. E szabályok gyakran azonos célokat szolgálnak, valamint a vállalkozók és az illetékes hatóságok egymást kiegészítő tevékenységeire vonatkoznak. Ezért helyénvaló e szabályokat egyetlen felhatalmazáson alapuló rendeletben összefogni.

(3)

A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alóli mentességet meghatározó szabályok elfogadása esetén feltételeket – például megfelelő ellenőrzési rendelkezéseket – kell meghatározni annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen állatoknak és áruknak az Unióba történő beléptetése ne jelentsen elfogadhatatlan kockázatot a köz-, állat- és növényegészségügyre nézve.

(4)

A 97/78/EK tanácsi irányelv (2) értelmében már mentesülnek a határállomásokon történő hatósági ellenőrzés alól az utasok személyes poggyászának részét képező termékek, a nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszköz fedélzetén a legénység és az utasok általi fogyasztásra szánt termékek, továbbá a kis méretű csomagként magánszemélyek számára küldött termékek. A jogi egyértelműség kedvéért és az említett mentességek következetes alkalmazásának biztosítása érdekében ebben a rendeletben indokolt megállapítani a mentességekre vonatkozó rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a 97/78/EK irányelv 2019. december 14-től kezdődően hatályát veszti. Az említett mentességek az Unióba beléptetett, de nem forgalomba hozatalra szánt bizonyos állat- és árukategóriákra vonatkoznak.

(5)

Az uniós jogszabályok összhangjának biztosítása érdekében a tagállamoknak az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) által előírtak szerint továbbra is megfelelő kockázatalapú ellenőrzéseket kell végezniük egyes idegenhonos inváziós fajok Unióba történő betelepítésének megelőzése céljából.

(6)

A tudományos tevékenységek előmozdítása érdekében indokolt, hogy bizonyos, tudományos célokra szánt állat- és árukategóriák mentesüljenek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alól.

(7)

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, tudományos célokra szánt növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat mentesíteni kell az azonossági és fizikai ellenőrzések alól, mivel az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 48. cikke szerint meghatározásra kerültek megfelelő védekező intézkedések.

(8)

Az (EU) 2017/625 rendelet 48. cikkének d) és e) pontja értelmében az utasok személyes poggyászának részét képező és személyes fogyasztásukra vagy felhasználásukra szolgáló árukat és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányait mentesíteni kell a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól. A természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kis méretű szállítmányai tekintetében a tagállamoknak kockázatalapú ellenőrzéseket kell végezniük. Az említett szállítmányok, illetve áruk behozatalát szabályozó intézkedések kapcsán figyelembe kell venni az állati eredetű termékek behozatala által az Unióba behurcolható kórokozók vagy betegségek esetleges kockázatát.

(9)

A köz-, állat- és növényegészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében a tagállamoknak legalább évente egyszer felül kell vizsgálniuk az utasok személyes poggyászának részét képező árukra vonatkozó egyedi ellenőrzési mechanizmusukat és intézkedéseiket, valamint e mechanizmust és intézkedéseket évente, az utazási főszezont követően naprakésszé kell tenniük.

(10)

Az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) és az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) szabályokat ír elő a harmadik országokból az Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonosukat vagy feljogosított személyt kísérő, bizonyos fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan. Minimalizálni kell az ilyen mozgásokkal összefüggő adminisztratív terheket, ugyanakkor a köz- és állategészségügyi kockázatok tekintetében megfelelő szintű biztonságot kell garantálni. Ezen túlmenően a tagállamok csak a 2007/25/EK bizottsági határozatnak (7) megfelelően engedélyezhetik a kedvtelésből tartott madaraknak az Unióba történő mozgását.

(11)

Az (EU) 2017/625 rendelet 48. cikkének f) pontja felhatalmazza a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a nem kereskedelmi, hanem magáncélból célból, kedvtelésből tartott állatoknak a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alóli mentesítésére vonatkozóan. Az e rendeletben szereplő, mentesítésre vonatkozó szabályok nem érinthetik a tagállamok azon kötelezettségét, hogy hatósági ellenőrzéseket végezzenek az 1143/2014/EU rendeletnek és a 865/2006/EK bizottsági rendeletnek (8) való megfelelés biztosítása érdekében.

(12)

Azon célból, hogy a polgároknak világos és hozzáférhető információkat nyújtsanak azon szabályokról, amelyek a kedvtelésből tartott állatok bizonyos fajtáinak az Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására alkalmazandók, a tagállamok számára elő kell írni, hogy tegyék hozzáférhetővé ezen információkat a nyilvánosság számára.

(13)

Az állatbetegségek és a kórokozók behurcolásából származó köz- és állategészségügyi kockázat szintje számos tényezőtől függően változik, mint például a termék típusa, az állatfaj, amelyből a terméket nyerték, valamint a kórokozók jelenlétének valószínűsége. Az említett kockázat kezelése érdekében a 206/2009/EK bizottsági rendelet (9) már tartalmaz átfogó uniós szabályokat az állatbetegségek és a kórokozók behurcolásának megelőzésére. Mivel ez a rendelet olyan szabályokat állapít meg, amelyek a 206/2009/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartoznak, az említett rendeletet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától hatályon kívül kell helyezni.

(14)

A 142/2011/EU bizottsági rendeletet (10) módosítani kell a kutatási és diagnosztikai minták határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli mentesítése tekintetében, mivel ezt e rendelet szabályozza.

(15)

Az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó. Ennek megfelelően az e rendeletben megállapított szabályokat is ettől az időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza azokat az eseteket és feltételeket, amelyek fennállásakor bizonyos állat- és árukategóriák mentesülnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alól, valamint azokat az eseteket és feltételeket, amelyek fennállásakor az utasok személyes poggyászával kapcsolatos, meghatározott ellenőrzési feladatok elvégezhetők a vámhatóságok vagy más hatóságok által, amennyiben ezek a feladatok korábban nem tartoztak az említett hatóságok hatáskörébe.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„kutatási és diagnosztikai minták”: a 142/2011/EU rendelet I. mellékletének 38. pontjában meghatározott kutatási és diagnosztikai minták;

2.

„hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere”: az (EU) 2017/625 rendelet 131. cikkében említett, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere;

3.

„friss halászati termékek”: a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) I. mellékletének 3.5. pontjában meghatározott friss halászati termékek;

4.

„előkészített halászati termékek”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.6. pontjában meghatározott előkészített halászati termékek;

5.

„feldolgozott halászati termékek”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.4. pontjában meghatározott feldolgozott halászati termékek;

6.

„kedvtelésből tartott állatok”: az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) 4. cikkének 11. pontjában meghatározott, kedvtelésből tartott állatok;

7.

„nem kereskedelmi célú mozgás”: az (EU) 2016/429 rendelet 4. cikkének 14. pontjában meghatározott, nem kereskedelmi célú mozgás;

8.

„kedvtelésből tartott állatok eledele”: a 142/2011/EU rendelet I. mellékletének 19. pontjában meghatározott hobbiállat-eledel.

3. cikk

Tudományos célokra szánt állatok

(1)   A tudományos célokra, például kutatási, oktatási vagy termékfejlesztéssel összefüggő kutatási tevékenységekre szánt gerinctelen állatokat mentesíteni kell a határállomásokon történő, az 1143/2014/EU rendelet 15 cikkének (2) bekezdése szerint végzendő ellenőrzésektől eltérő hatósági ellenőrzések alól, feltéve, hogy:

a)

eleget tesznek az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett szabályokban meghatározott állategészségügyi követelményeknek;

b)

a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága előzetesen engedélyezi az Unióba e célból történő beléptetésüket;

c)

tudományos célokhoz kapcsolódó tevékenységek esetében azokat és az azokból származó termékeket – a tudományos célokra felhasznált mennyiségek kivételével – ártalmatlanítani kell vagy vissza kell küldeni a származási harmadik országba.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazható a mézelő méhekre (Apis mellifera), a poszméhekre (Bombus spp), a Mollusca törzsbe tartozó puhatestűekre és a Crustacea altörzsbe tartozó rákokra.

4. cikk

Kutatási és diagnosztikai minták

(1)   Az illetékes hatóság mentesíthet kutatási és diagnosztikai mintákat a határállomásokon történő hatósági ellenőrzés alól, feltéve, hogy:

a)

a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága a 142/2011/EU rendelet 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően a minta felhasználójának előzetesen engedélyezi a minta Unióba való behozatalát, és az engedélyt az említett hatóság által kiadott hivatalos okmány rögzíti;

b)

azokat az e cikk a) pontjában említett hivatalos okmány vagy annak másolata kíséri az a) pontban említett felhasználóig, illetve a c) pontban említett esetben a beléptetés helye szerinti határállomásig;

c)

a rendeltetési hely szerinti tagállamtól eltérő tagállamon keresztül az Unióba történő beléptetés esetén a vállalkozó az egyik határállomáson mutatja be a mintákat.

(2)   Az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben a határállomás illetékes hatósága a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül tájékoztatja a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságát a minták bemutatásáról.

5. cikk

Tudományos célokra szánt növények, növényi termékek és egyéb anyagok

(1)   A növények, növényi termékek és egyéb anyagok mentesülnek a határállomásokon történő, az 1143/2014/EU rendelet 15. cikke (2) bekezdése szerint végzendő ellenőrzésektől eltérő azonossági és fizikai ellenőrzések alól, feltéve, hogy azokat az (EU) 2016/2031 rendelet 48. cikke (1) bekezdésének megfelelően tudományos célokra szánják.

(2)   A szállítmány első beléptetésének helye szerinti határállomás illetékes hatósága az (EU) 2016/2031 rendelet 48. cikkének (1) bekezdésében említett engedély tekintetében okmányellenőrzést végez. A meg nem felelés megállapítása vagy annak gyanúja esetén a szállítmány első beléptetésének helye szerinti határállomás illetékes hatósága azonossági és fizikai ellenőrzéseket végezhet a szállítmányon, vagy kérheti, hogy az illetékes hatóság által kijelölt karanténállomásért vagy elszigetelt létesítményért felelős személy végezze el az ilyen ellenőrzéseket.

(3)   Amennyiben a szállítmány első beléptetésének helye szerinti határállomás illetékes hatósága kéri, hogy az illetékes hatóság által kijelölt karanténállomásért vagy elszigetelt létesítményért felelős személy végezze el az azonossági és fizikai ellenőrzéseket, a szállítmány első beléptetésének helye szerinti határállomás illetékes hatósága a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül tájékoztatja a karanténállomás vagy az elszigetelt létesítmény illetékes hatóságát az okmányellenőrzések eredményéről és a szállítmány ezt követő, karanténállomásra vagy elszigetelt létesítménybe való elindításáról. A karanténállomás vagy az elszigetelt létesítmény illetékes hatósága a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül tájékoztatja a szállítmány első beléptetésének helye szerinti határállomás illetékes hatóságát a szállítmány karanténállomásra vagy elszigetelt létesítménybe való megérkezéséről. A karanténállomás vagy az elszigetelt létesítmény illetékes hatósága azonossági és fizikai ellenőrzéseket végez.

6. cikk

Nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszköz fedélzetén található és a legénység, valamint az utasok általi fogyasztásra szánt, nem kirakodott állati eredetű termékek és összetett élelmiszer-készítmények

(1)   Az állati eredetű termékek és az összetett élelmiszer-készítmények mentesülnek a határállomásokon történő hatósági ellenőrzés alól, feltéve, hogy:

a)

nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszköz fedélzetén a legénység és az utasok általi fogyasztásra szánják azokat; valamint

b)

az Unió területén nem rakodják ki azokat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, valamely kikötőben egy nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszközről kirakodott áruknak egy másik, nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszközre történő közvetlen átrakodása mentesül a határállomásokon történő hatósági ellenőrzés alól, feltéve, hogy:

a)

arra a határállomás illetékes hatóságának beleegyezésével kerül sor; valamint

b)

arra vámfelügyelet alatt kerül sor.

(3)   Az (1) bekezdésben említett árukért felelős vállalkozónak azt megelőzően kell kérnie a (2) bekezdés a) pontjában említett beleegyezést, hogy ezen árukat egy nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszközről egy másik, nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszközre rakodják át.

7. cikk

Az utasok személyes poggyászának részét képező és személyes fogyasztásukra vagy felhasználásukra szolgáló áruk

Az utasok személyes poggyászának részét képező és személyes fogyasztásukra vagy felhasználásukra szolgáló állati eredetű termékek, összetett élelmiszer-készítmények, állati melléktermékekből származó termékek, növények, nővényi termékek és egyéb anyagok mentesülnek a határállomásokon történő hatósági ellenőrzés alól, feltéve, hogy azok az alábbi kategóriák legalább egyikébe tartoznak:

a)

azon áruk, amelyek szerepelnek az I. melléklet 1. részében, feltéve, hogy összmennyiségük nem haladja meg a 2 kg tömeghatárt;

b)

kizsigerelt friss halászati termékek vagy előkészített halászati termékek, illetve feldolgozott halászati termékek, feltéve, hogy összmennyiségük nem haladja meg a 20 kg tömeghatárt vagy egy hal súlyát, attól függően, melyik a magasabb érték;

c)

az e cikk a) és b) pontjában, valamint az I. melléklet 2. részében említettektől eltérő áruk, feltéve, hogy összmennyiségük nem haladja meg a 2 kg tömeghatárt;

d)

ültetésre szánt növényektől eltérő növények, növényi termékek és egyéb áruk;

e)

az Andorrából, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, San Marinóból vagy Svájcból származó, ültetésre szánt növényektől eltérő növények, növényi termékek és egyéb áruk;

f)

a Feröer szigetekről vagy Grönlandról származó halászati termékek;

g)

a Feröer szigetekről vagy Grönlandról származó, ültetésre szánt növényektől eltérő növények és halászati termékektől eltérő áruk, feltéve, hogy összmennyiségük nem haladja meg a 10 kg tömeghatárt.

8. cikk

Az utasok személyes poggyászának részét képező és személyes fogyasztásukra vagy felhasználásukra szolgáló árukra vonatkozó információk

(1)   Az illetékes hatóság az összes uniós beléptetési helyen az Unióba való behozatal helye szerinti tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén, a harmadik országokból érkező utasok számára jól látható helyen, a II. mellékletben meghatározott plakátok egyikén jeleníti meg az információkat.

(2)   Az illetékes hatóság az (1) bekezdésben említett információkat továbbiakkal egészítheti ki, többek között a következőkkel:

a)

a III. mellékletben felsorolt információk;

b)

a helyi feltételeknek megfelelő információk.

(3)   A nemzetközi utazásszervező cégek, beleértve a repülőterek, kikötők és vasutak üzemeltetőit és az utazási irodákat:

a)

felhívják ügyfeleik figyelmét a 7. cikkben és az e cikkben meghatározott szabályokra, különösen a II. és III. mellékletben megállapított információk nyújtásával;

b)

elfogadják, hogy az illetékes hatóság az (1) és (2) bekezdésben említett információkat a helyiségeikben, a harmadik országokból érkező utasok által jól látható helyeken tünteti fel.

9. cikk

Az utasok személyes poggyászának részét képező árukra vonatkozó egyedi hatósági ellenőrzések

(1)   Az utasok személyes poggyászának részét képező áruk esetében az illetékes hatóságok, a vámhatóságok vagy más felelős hatóságok a kikötők, repülőterek és vasutak üzemeltetőivel, valamint más uniós beléptetési helyekért felelős szereplőkkel együttműködve egyedi hatósági ellenőrzéseket szerveznek az uniós beléptetési helyeken. Ezen egyedi hatósági ellenőrzéseknek kockázatalapúnak és hatékonynak kell lenniük.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzések:

a)

különösen a 7. cikkben említett áruk jelenlétének kimutatására irányulnak;

b)

a 7. cikkben megállapított feltételek teljesülésének vizsgálatára irányulnak; valamint

c)

elvégzése megfelelő eszközökkel történik, ebbe beletartozhat átvilágító berendezések és kifejezetten erre kiképzett keresőkutyák használata is, a nagy mennyiségű áruk átvizsgálása érdekében.

(3)   Az egyedi hatósági ellenőrzést végző illetékes hatóság, vámhatóság vagy más felelős hatóság:

a)

célja a 7. cikkben megállapított szabályoknak nem megfelelő áruk azonosítása;

b)

biztosítja, hogy az azonosított nem megfelelő személyes árukat a nemzeti jogszabályoknak és adott esetben a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 197–199. cikkének megfelelően elkobozzák és megsemmisítsék;

c)

évente legalább egyszer, október 1-je előtt felülvizsgálja az alkalmazott mechanizmusokat és intézkedéseket, megállapítja a megfelelés mértékét, és a (2) bekezdés a) és b) pontjában megállapított célkitűzések megvalósítása érdekében a kockázatok alapján szükség esetén módosítja az említett mechanizmusokat és intézkedéseket.

(4)   A (3) bekezdés c) pontjában említett felülvizsgálat biztosítja a köz-, állat- és növényegészségügyi kockázatok minimalizálását.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni a következőket:

a)

a 7. cikkben megállapított szabályokat sértő szállítmányok hozzávetőleges számával kapcsolatban gyűjtött adatok;

b)

az elvégzett egyedi hatósági ellenőrzések száma;

c)

azon lefoglalt és megsemmisített szállítmányok számszerűsített teljes mennyisége, amelyeket az utasok személyes poggyászában találtak, és amelyek nem feleltek meg a 7 cikkben foglaltaknak; valamint

d)

bármely egyéb releváns információ.

10. cikk

Természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kis méretű szállítmányai

(1)   A természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt állati eredetű termékek, összetett élelmiszer-készítmények, állati melléktermékekből származó termékek, növények, nővényi termékek és egyéb anyagok kis méretű szállítmányai mentesülnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alól, feltéve, hogy a 7. cikkben felsorolt kategóriák legalább egyikébe tartoznak.

(2)   A tagállamok a 9. cikknek megfelelően végzik el az említett áruk egyedi hatósági ellenőrzését.

(3)   A postai szolgáltatók felhívják ügyfeleik figyelmét a (1) bekezdésben meghatározott szabályokra, különösen a III. mellékletben megállapított információk nyújtásával.

11. cikk

Kedvtelésből tartott állatok

Az Unióba nem kereskedelmi célú mozgás során beléptetett, kedvtelésből tartott állatok a következőképpen mentesülnek a határállomásokon végzett, az 1143/2014/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzésektől, valamint a 865/2006/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésének való megfelelés igazolására irányuló hatósági ellenőrzésektől eltérő hatósági ellenőrzések alól:

a)

az 576/2013/EU rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok, amelyek:

i.

eleget tesznek az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) vagy (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, és amelyek szállítása az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletének 1. részében szereplő területről vagy harmadik országból történik, feltéve, hogy az 576/2013/EU rendelet 33. cikkének megfelelően okmányellenőrzésen és azonossági ellenőrzésen, valamint adott esetben az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át; vagy

ii.

eleget tesznek az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) vagy (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, és amelyek szállítása az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletének 2. részében szereplő területről vagy harmadik országból történik, feltéve, hogy az 576/2013/EU rendelet 34. cikkének megfelelően okmányellenőrzésen és azonossági ellenőrzésen, valamint adott esetben az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át; vagy

iii.

eleget tesznek az 576/2013/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében megállapított feltételeknek, feltéve, hogy a rendelet 10. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett engedélynek és 10. cikke (3) bekezdésének b) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően ellenőrzésen esnek át; vagy

iv.

eleget tesznek az 576/2013/EU rendelet 32. cikkében megállapított feltételeknek, feltéve, hogy a rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett engedélynek megfelelően ellenőrzésen esnek át;

b)

az 576/2013/EU rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt madarak, feltéve, hogy:

i.

mozgásukat a tagállamok a 2007/25/EK bizottsági határozat 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően engedélyezték; valamint

ii.

a 2007/25/EK határozat 2. cikkének megfelelően állategészségügyi ellenőrzésen esnek át;

c)

az 576/2013/EU rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt, az Unióba Andorrából, a Feröer szigetekről, Grönlandról, Izlandról Liechtensteinből, Monacóból, Norvégiából, San Marinóból, Svájcból és Vatikánvárosi Államból behozott madarak;

d)

az 576/2013/EU rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt, madaraktól eltérő állatfajok.

12. cikk

A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó információk

(1)   Az illetékes hatóság az összes uniós beléptetési helyen az Unióba való behozatal helye szerinti tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén, a harmadik országokból érkező utasok számára jól látható helyen elhelyezett figyelemfelkeltő hirdetmény formájában, a IV. mellékletben meghatározott plakáton jeleníti meg az információkat.

(2)   A nemzetközi utazásszervező cégek, beleértve a repülőterek, kikötők és vasutak üzemeltetőit, elfogadják, hogy az illetékes hatóság az (1) és (2) bekezdésben említett információkat a helyiségeikben, a harmadik országokból érkező utasok által jól látható helyeken tünteti fel.

13. cikk

A 206/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezése

(1)   A 206/2009/EK rendelet 2019. december 14-től kezdődően hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett jogi aktusra vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni, és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

14. cikk

A 142/2011/EU rendelet módosítása

A 142/2011/EU rendelet 27. cikkének (2) bekezdését el kell hagyni.

15. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 178., 2013.6.28., 1. o.).

(6)  A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról (HL L 178., 2013.6.28., 109. o.).

(7)  A Bizottság 2007/25/EK határozata (2006. december 22.) a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról (HL L 8., 2007.1.13., 29. o.).

(8)  A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.).

(9)  A Bizottság 206/2009/EK rendelete (2009. március 5.) az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 77., 2009.3.24., 1. o.).

(10)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


I. MELLÉKLET

1. RÉSZ

A 7. cikk a) pontjában említett áruk jegyzéke

1.

Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek, a következő feltételekkel:

i.

a termékek felnyitás előtt hűtést nem igényelnek;

ii.

közvetlenül a végfogyasztónak eladásra szánt, védett márkanevű, csomagolt termékek; és

iii.

a termékek csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

2.

Egészségügyi okokból szükséges állateledel, a következő feltételekkel:

i.

utast kísérő, kedvtelésből tartott állatnak szánják;

ii.

polcon eltarthatók;

iii.

közvetlenül a végfogyasztónak eladásra szánt, védett márkanevű, csomagolt termékek; és

iv.

a termékek csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

2. RÉSZ

A 7. cikk c) pontjában említett azon áruk jegyzéke, amelyek nem mentesülnek a határállomáson végzett hatósági ellenőrzések alól

Kombinált Nómenklatúra-kód (1)

Árumegnevezés

Leírás és magyarázat

ex 2. árucsoport

(0201-0210. cikk)

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőség

Összes, a békacomb kivételével (KN-kód: 0208 90 70 )

0401-0406

Tejtermékek

Összes

ex 0504 00 00

Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

Minden, a tisztított állati bél kivételével

ex 0511

Máshol nem említett állati termék; a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete 2. része 1. szakaszának 1. vagy a 3. árucsoportjába tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat

Csak állateledel

1501 00

Sertészsiradék (sertészsír is) és baromfizsír a 0209 vagy az 1503 vtsz. alá tartozók kivételével

Összes

1502 00

Szarvasmarha-, birka- vagy kecskezsír, az 1503 vtsz. alá tartozók kivételével

Összes

1503 00

Sertészsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve

Összes

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Összes

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

Összes

1602

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér

Összes

1702 11 00

1702 19 00

Tejcukor és tejcukorszirup

Összes

ex1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtartifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 1902

Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. (2) alá tartozó termékek kivételével

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és dara, és elkészített mustár

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

Csak a tejtartalmú készítmények

ex 2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmények

Csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítmények

ex 2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény

Csak kisállateledel, műcsont és húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó őrleménykeverék

Megjegyzések:

1.

1. oszlop: Abban az esetben, ha a kód alá tartozó termékeknek csak egy részét kell megvizsgálni, az árunómenklatúrában azonban nem létezik a kód bontása, a kódot az „ex” szóval jelölik meg (pl: ex1901: csak a húst vagy tejet, illetve mindkettőt tartalmazó készítményekre vonatkozik).

2.

2. oszlop: Az áruk megnevezése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében leírtaknak felel meg.

3.

3. oszlop: Ez az oszlop részletekkel szolgál az adott vámtarifaszám alá tartozó termékekről.


(1)  A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) I. melléklete

(2)  A 2006. vtsz. szövege a következő: „Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)”


II. MELLÉKLET

A 8. cikk (1) bekezdésében említett plakátok

A plakátok az alábbi weboldalon találhatók:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


III. MELLÉKLET

A 8. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett információk

Image 5

Tartsuk a fertőző állatbetegségeket az Európai Unión kívül!

Az állati eredetű termékek fertőző állatbetegségeket előidéző kórokozókat tartalmazhatnak.

Mivel fennáll az állatbetegségek Európai Unióba való behurcolásának veszélye, bizonyos állati eredetű termékeknek az EU-ba történő behozatalára szigorú eljárások vonatkoznak. Ezek az eljárások nem vonatkoznak az állati eredetű termékeknek az uniós tagállamok közötti szállítására, valamint az Andorrából, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, San Marinóból és Svájcból származó, kis mennyiségű állati eredetű termékekre.

Minden olyan állati eredetű terméket, amely nem felel meg a szabályoknak, az EU-ba való érkezéskor át kell adni hatósági megsemmisítésre. Amennyiben nem jelenti be ezeket a termékeket, megbírságolhatják, vagy büntetőjogi eljárást indíthatnak Ön ellen.

A következő áruk nem hozhatók be az EU-ba, kivéve, ha a 2., 3. és 5. pontban felsorolt áruk összmennyisége személyenként nem haladja meg a 2 kg-t.

A Feröer szigetekről vagy Grönlandról származó áruk esetében az 1., 2., 3. és 5. pontban felsorolt áruk összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-t.

1. Kis mennyiségű hús, tej, valamint hús- és tejtermékek (a csecsemőknek szánt tejpor, a csecsemőknek szánt élelmiszer és az orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer vagy az egészségügyi okokból szükséges állateledel kivételével)

Az Európai Unióba (a csecsemőknek szánt tejpor, a csecsemőknek szánt élelmiszer és az orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer vagy az egészségügyi okokból szükséges állateledel kivételével) csak abban az esetben hozható be vagy küldhető el hús, tej, valamint hús- és tejtermékek személyes szállítmánya, ha a termék a Feröer szigetekről vagy Grönlandról származik, és tömege személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot.

2. Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek

Az Európai Unióba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető el csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer szállítmánya:

a termék a Feröer szigetekről vagy Grönlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot, valamint:

a)

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

b)

a termék védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

c)

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

a termék más országból (nem a Feröer szigetekről vagy Grönlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot, valamint:

a)

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

b)

a termék védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

c)

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

3. Egészségügyi okokból szükséges állateledel

Az Európai Unióba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető el egészségügyi okokból szükséges állateledel szállítmánya:

a termék a Feröer szigetekről vagy Grönlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot, valamint:

a)

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

b)

a termék védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

c)

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

a termék más országból (nem a Feröer szigetekről vagy Grönlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot, valamint:

a)

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

b)

a termék védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

c)

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

4. Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű halászati termékek

Az EU-ba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozhatók be vagy küldhető el halászati termékek (többek között friss, szárított, főzött, pácolt vagy füstölt hal, és bizonyos puhatestűek, például fűrészes garnélarák, homár, nem élő kagyló, nem élő osztriga) személyes szállítmánya:

a friss halat kizsigerelték,

a halászati termékek súlya nem haladhatja meg személyenként a 20 kg-ot vagy egy hal súlyát, attól függően, hogy melyik a magasabb érték.

Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a Feröer szigetekről vagy Grönlandról származó halászati termékekre.

5. Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű egyéb állati eredetű termékek

Az EU-ba más állati eredetű terméket – például méz, élő osztriga, élő kagyló és csiga – csak akkor lehet behozni vagy küldeni, ha

a termék a Feröer szigetekről vagy Grönlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot,

a termék más országból (nem a Feröer szigetekről vagy Grönlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti öt kategóriába (1–5. bekezdés) tartozó állati eredetű termékek közül kis mennyiségben többet is behozhat vagy küldhet az EU-ba, amennyiben azok megfelelnek a vonatkozó bekezdésekben ismertetett szabályoknak.

6. Nagyobb mennyiségű állati eredetű termékek

Az EU-ba csak akkor lehet nagyobb mennyiségű állati eredetű terméket behozni vagy küldeni, ha az megfelel a kereskedelmi szállítmányokra vonatkozó követelményeknek, amelyek közé az alábbiak tartoznak:

a megfelelő hivatalos uniós hatósági bizonyítványban meghatározott igazolási követelmények;

az EU-ba történő megérkezéskor az áruk és a megfelelő okmányok bemutatása valamely uniós határállomáson.

7. Mentességben részesülő termékek

A következő termékek mentesülnek az 1–6. pontban meghatározott szabályok alól:

kenyér, kalács, keksz (biscuit), gofri és ostya, kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék, amelyekben a feldolgozott tej- és tojástermékek aránya 20 %-nál kisebb, és amelyek a 2007/275/EK bizottsági határozat (1) 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint vannak feldolgozva;

csokoládé és cukoráru (beleértve az édességet), amelyben a feldolgozott tej- és tojástermékek aránya 50 %-nál kisebb, és amely a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint van feldolgozva;

végfelhasználóknak csomagolt, kis mennyiségben (kevesebb mint 20 %-ban) a hústermékektől eltérő, feldolgozott állati készítményt (például glükozamint, kondroitint vagy kitozánt, illetve kondroitint és kitozánt is tartalmazó) táplálék-kiegészítők;

hallal töltött olívabogyó;

húskészítménnyel nem kevert vagy töltött tésztafélék, amelyekben a feldolgozott tej- és tojástermékek aránya 50 %-nál kisebb, és amelyek a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint vannak feldolgozva;

végfelhasználóknak csomagolt, 50 %-nál kevesebb halolajat, halőrleményt vagy halkivonatot tartalmazó, a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint feldolgozott leves és aroma.


(1)  A Bizottság 2007/275/EK határozata (2007. április 17.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állategészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (HL L 116., 2007.5.4., 9. o.).


IV. MELLÉKLET

A 12. cikkben említett plakát

A plakát az alábbi weboldalon található:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


V. MELLÉKLET

A 13. cikk (2) bekezdésében említett megfelelési táblázat

206/2009/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

1. cikk (4) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés a) pont

2. cikk (1) bekezdés b) pont

2. cikk (1) bekezdés c) pont

2. cikk (1) bekezdés d) pont

2. cikk (2) bekezdés a) pont

2. cikk (2) bekezdés b) pont

2. cikk (3) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés a) pont

3. cikk (4) bekezdés b) pont

4. cikk

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés

6. cikk (1) bekezdés a) pont

6. cikk (1) bekezdés b) pont

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk (3) bekezdés

7. cikk

8. cikk

9. cikk

10. cikk

11. cikk

I. melléklet 1. rész

I. melléklet 2. rész

II. melléklet 1. rész

II. melléklet 2. rész

III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet

__

7. cikk e) és f) pont és 10. cikk (1) bekezdés

__

__

__

7. cikk a) pont és 10. cikk (1) bekezdés

7. cikk b) pont és 10. cikk (1) bekezdés

7. cikk c) pont és 10. cikk (1) bekezdés

__

7. cikk a) pont és 10. cikk (1) bekezdés

7. cikk g) pont és 10. cikk (1) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

__

8. cikk (3) bekezdés a) pont és 10. cikk (3) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés és 10. cikk (2) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés a) és b) pont és 10. cikk (2) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés c) pont és 10. cikk (2) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés a) pont és 10. cikk (2) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés b) pont és 10. cikk (2) bekezdés

__

__

__

__

__

__

__

I. melléklet 2. rész

I. melléklet 2. rész

I. melléklet 1. rész 1. pont

I. melléklet 1. rész 2. pont

II. melléklet

III. melléklet

__

__

__


Top