EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2032

A Bizottság (EU) 2019/2032 végrehajtási határozata (2019. november 26.) a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (korábban Gibberella circinata) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és a 2007/433/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2019) 8359. számú dokumentummal történt)

OJ L 313, 4.12.2019, p. 94–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2032/oj

4.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/94


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2032 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. november 26.)

a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (korábban Gibberella circinata) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és a 2007/433/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2019) 8359. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A Bizottság a 2007/433/EK határozatával (2) ideiglenes szükséghelyzeti intézkedéseket állapított meg a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányulóan.

(2)

A Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 és a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 ugyanazon pleomorf gombafaj két elnevezése, az egyik a teleomorf (ivaros), a másik az anamorf (ivartalan) stádiumának jelzésére. A legújabb tudományos konszenzussal (3) összhangban a szervezet tipizálására 2013-tól a „Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998” elnevezést kell használni.

(3)

A Fusarium circinatum Nienberg & O’Donnell 1998 (a továbbiakban: meghatározott szervezet) 2019 márciusa óta szerepel a 2000/29/EK irányelv (4) I. melléklete A. részének II. szakaszában.

(4)

A meghatározott szervezet jelen van Portugáliában és Spanyolországban, és főként csemetekertekben és erdőkben fordul elő, de magánkertekben is. E tagállamok nemzeti intézkedéseket fogadtak el az ellenőrzés és a mentesítés tekintetében annak érdekében, hogy megakadályozzák az említett szervezet további behurcolását és területükön belüli elterjedését.

(5)

2010-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleményt tett közzé a Fusarium circinatum Unió területére vonatkozó kockázatértékeléséről, amelyben értékelte a kockázatkezelési lehetőségeket is (5).

(6)

A meghatározott szervezet elsősorban a Pinus nemzetséghez és a Pseudotsuga menziesii fajhoz tartozó növényekkel (a továbbiakban: meghatározott növények) hozható összefüggésbe.

(7)

A tagállamok által a 2007/433/EK határozat alapján benyújtott éves felmérésekből és az EFSA tudományos véleményéből az következik, hogy a meghatározott szervezet már jelen van az Unió egyes részein. Ugyanakkor – figyelembe véve többek között az ökológiai-éghajlati adatokat, a potenciális gazdák megoszlását és a meghatározott szervezet igen nagy megtelepedési potenciálját – úgy tűnik, hogy a jelenleg fertőzött terület lényegesen kisebb, mint a veszélyeztetett terület.

(8)

Ezért helyénvaló aktualizálni a meghatározott szervezettel szembeni intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell az Unió területén a meghatározott szervezet időben történő észlelését és jelenléte esetén a kiirtását, valamint követelményeket kell előírni a körülhatárolt területekről származó növények (beleértve az ültetésre szánt vetőmagokat és a vetőmagokat tartalmazó tobozokat), meghatározott formájú faáru és fából készült csomagolóanyagok Unión belüli szállítására vonatkozóan. Ezek az intézkedések szükségesek a meghatározott szervezet Unión belüli megtelepedésével és elterjedésével szembeni proaktív megközelítés biztosításához.

(9)

A meghatározott szervezet világméretű eloszlása nem egyértelmű. A rendelkezésre álló információk alapján azonban az említett szervezet előfordulása nem ismert az európai harmadik országokban. Ezen túlmenően a tapasztalatok azt mutatják, hogy a meghatározott szervezetet nem az ezen országokból származó meghatározott növények (beleértve az ültetésre szánt vetőmagokat és a vetőmagokat tartalmazó tobozokat), faanyag, hántolt fakéreg és fából készült csomagolóanyag kereskedelmén keresztül hozták be az Unióba.

(10)

Ezért intézkedéseket kell elfogadni a kizárólag nem európai harmadik országokból származó meghatározott növények (beleértve az ültetésre szánt vetőmagokat és a vetőmagokat tartalmazó tobozokat is), valamint faanyag, hántolt fakéreg és fából készült csomagolóanyag Unióba történő behozatalára vonatkozóan. Ezen intézkedéseknek ki kell terjedniük az említett áruk behozatalához megkövetelt növényegészségügyi bizonyítványra, valamint a behozatalkor végzett hatósági ellenőrzésekre. Ezeknek az intézkedéseknek a tűlevelűek (Pinales) fájából készült faáru meghatározott formáira és a fájukból készült csomagolóanyagokra is vonatkozniuk kell, mivel azokon megtelepedhet a meghatározott szervezet.

(11)

A jogbiztonság érdekében a 2007/433/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1.

„meghatározott szervezet”: a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998;

2.

„meghatározott növény”: a Pinus L. nemzetséghez és a Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco fajokhoz tartozó növény;

3.

„termőhely”:

a)

különálló termesztési vagy gazdálkodási egységként működő bármely terület vagy területek összessége; vagy

b)

a meghatározott növények vetőmagjainak előállítására vagy betakarítására kijelölt faállomány;

4.

„fából készült csomagolóanyag”: fából készült csomagolóanyag csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóanyagok formájában, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa.

2. cikk

Intézkedés a meghatározott szervezet kimutatása vagy feltételezett jelenléte esetén

(1)   Bármely személy, aki azt gyanítja, vagy tudomást szerez arról, hogy a meghatározott szervezet jelen van, köteles azonnal értesíteni a felelős hivatalos szervet, és annak rendelkezésére bocsátani minden vonatkozó információt a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről.

(2)   A felelős hivatalos szerv azonnal hivatalosan rögzíti ezt az információt.

(3)   Amennyiben a felelős hivatalos szervet a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről tájékoztatták, minden szükséges intézkedést megtesz a tényleges vagy feltételezett jelenlét megerősítése érdekében.

(4)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden olyan személyt, akinek olyan növény, növényi termék vagy a meghatározott növényekből vagy tűlevelűkből (Pinales) származó faanyag van az ellenőrzése alatt, amely a meghatározott szervezettel fertőzött lehet, azonnal tájékoztassanak a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről, valamint a meghozandó intézkedésekről.

3. cikk

A tagállamok területén a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatására végzett felmérések

(1)   A tagállamok éves felméréseket végeznek területükön a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatása érdekében. E felméréseket nem kell elvégezni ott, ahol egyértelműen megállapították, hogy a gazdasági-éghajlati feltételek vagy a gazdanövények jelenlétének hiánya miatt a meghatározott szervezet nem tud megtelepedni vagy elterjedni az érintett tagállamban.

(2)   A felméréseknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a)

vagy a felelős hivatalos szerv végzi, vagy a felelős hivatalos szerv hatósági felügyelete mellett végzik azokat;

b)

vizuális vizsgálatból, valamint a meghatározott szervezettel való fertőzöttség gyanúja esetén mintavételből és laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséből állnak;

c)

azokra megalapozott tudományos és szakmai elvek alapján, az éven belül olyan megfelelő időpontokban kerül sor, amikor vizuális vizsgálattal, mintavétellel és laboratóriumi vizsgálattal ki lehet mutatni a meghatározott szervezetet.

4. cikk

A körülhatárolt területek kialakítása

(1)   Ha a meghatározott szervezet jelenléte megerősítést nyer, az érintett tagállam a (2) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul körülhatárol egy területet.

(2)   A körülhatárolt terület a következőkből áll:

a)

fertőzött körzet, amelyben megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét, és amely magában foglal minden olyan növényt, amelyről ismert, hogy fertőzött, vagy a lehetséges fertőzés jeleit vagy tüneteit mutatja, vagy a meghatározott szervezettel fertőzött lehet vagy fertőződhet; valamint

b)

a fertőzött körzetet körülvevő pufferzóna, amelynek határa legalább 1 km-rel a fertőzött körzet határán kívül helyezkedik el.

Amennyiben több pufferzóna fedi egymást, vagy ezek földrajzilag közel vannak egymáshoz, szélesebb elhatárolt területet kell meghatározni, amely magában foglalja az érintett elhatárolt területeket és a köztük fekvő területeket is.

A fertőzött körzet és a pufferzóna pontos körülhatárolása megalapozott tudományos elveken, a meghatározott szervezet biológiai jellemzőin, a fertőzöttség mértékén, valamint a meghatározott növények adott területen történő eloszlásán alapul.

(3)   Amennyiben a meghatározott szervezet jelenlétének tényét a pufferzónában is megerősítik, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően azonnal felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

(4)   Amennyiben a meghatározott szervezetet egy körülhatárolt területen a (3) cikkben említett felmérések két egymást követő éven át nem mutatják ki, a körülhatárolás megszüntethető. Ebben az esetben az érintett tagállam értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a körülhatárolás megszüntetéséről.

(5)   Amennyiben a növényegészségügyi kockázatnak a (2), (3) vagy (4) bekezdés szerinti alakulása indokolja, a tagállamok kiigazítják a körülhatárolt területet. E kiigazításról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(6)   Az (1) bekezdéstől eltérve az érintett tagállam határozhat úgy, hogy nem alakít ki körülhatárolt területet, ha bizonyíték van arra, hogy a meghatározott szervezet jelenlétét elszigetelten észlelték, és e szervezet nem telepedett meg, valamint a meghatározott szervezet terjedése nem lehetséges azon feltételek miatt, amelyek között a meghatározott növényeket termesztették vagy a meghatározott növényekből illetve tűlevelűekből származó faanyagot, hántolt fakérget vagy fából készült csomagolóanyagot tárolták.

(7)   A (6) bekezdésben említett esetben az érintett tagállamok:

a)

azonnali intézkedéseket tesznek a meghatározott szervezet gyors felszámolásának biztosítására és terjedése lehetőségének kizárására, valamint minden fertőzött anyag megsemmisítésére;

b)

legalább két éven keresztül rendszeres és megfelelő felmérést végeznek annak megállapítására, hogy más növények is megfertőződtek-e azokon a növényeken kívül, amelyeken elsőként kimutatták a meghatározott szervezet jelenlétét. E felméréseket a fertőzött körzetet körülvevő zónában kell elvégeznie, amelynek határa legalább 1 km-rel a fertőzött körzet határán kívül helyezkedik el;

c)

meghoznak minden egyéb olyan intézkedést, amely – figyelemmel a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó (ISPM) 9. számú nemzetközi szabványra (6), valamint az ISPM 14. számú szabványban (7) foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva – hozzájárulhat a meghatározott szervezet felszámolásához;

d)

tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogy mely indoklás alapján nem alakítanak ki körülhatárolt területet, valamint a b) pontban említett felmérés eredményeiről, amint azok hozzáférhetővé válnak.

5. cikk

Felszámolást célzó intézkedések a körülhatárolt területen.

(1)   Az érintett tagállam a következő intézkedéseket alkalmazza a körülhatárolt területen:

a)

azonnal eltávolítja azokat a növényeket, amelyekről ismert, hogy a meghatározott szervezet által fertőzöttek, és azokat a növényeket, amelyek az említett szervezet általi lehetséges fertőzés tüneteit mutatják vagy amelyek az említett szervezet által gyaníthatóan fertőzöttek;

b)

a fertőzött növények körüli 100 m-es sugarú körön belül eltávolítja a meghatározott növényeket;

c)

bármely egyéb intézkedést megtesz, amely – figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra, valamint az ISPM 14. számú szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva – hozzájárulhat a meghatározott szervezet teljes felszámolásához.

Az első albekezdés a) és b) pontja alkalmazásában az eltávolításnak magában kell foglalnia a növények megsemmisítését, a gallértól legalább az első 50 cm-en belül a gyökerek eltávolítását és biztonságos ártalmatlanítását, valamint a kéregtörmelék eltávolítását és biztonságos ártalmatlanítását.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve nem kell eltávolítani azokat a meghatározott növényeket, amelyekből a 3. cikk alkalmazásában történt mintavétel és vizsgálat során megállapították, hogy nem fertőzöttek a meghatározott szervezettel.

(3)   Az érintett tagállam elvégzi a megfelelő vizsgálatokat a fertőzés eredetének megállapítása érdekében. Visszakeresi a meghatározott növények, valamint az érintett fertőzéssel kapcsolatba hozott, a meghatározott növényekből vagy tűlevelűekből (Pinales) származó faanyag és hántolt fakéreg útját – többek között akkor is, ha a szállításukra a körülhatárolt terület létrehozása előtt került sor. E vizsgálatok eredményeit közölni kell azokkal a tagállamokkal, amelyekből az érintett növények származnak, és azokkal a tagállamokkal, amelyekbe az említett növényeket elszállították.

6. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

(1)   Az ültetésre szánt meghatározott növények csak növényútlevél kíséretében szállíthatók az Unió területén belül.

Ezt a növényútlevelet az ültetésre szánt meghatározott növények tekintetében állítják ki, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)

egész életciklusuk alatt vagy az Unióba való behozataluk óta körülhatárolt területen kívüli termőhelyen termesztették őket;

b)

olyan termőhelyről származnak, amelyben, valamint amelynek legalább 1 km-es körzetében a szállítást megelőző két éven belül a hivatalos éves vizsgálatok során nem észlelték a meghatározott szervezet által okozott tüneteket, és a növényeket a szállítás előtt minden egyes tétel esetében reprezentatív minta alapján megvizsgálták, és a meghatározott szervezettől mentesnek találták.

(2)   A meghatározott növények, az ültetésre szánt növények kivételével, csak növényútlevél kíséretében szállíthatók a fertőzött körzetből a pufferzónába, illetve a körülhatárolt területről az Unió területének más részébe.

Ez a növényútlevél csak akkor állítható ki, ha az érintett meghatározott növények olyan termőhelyről származnak, amelyben, valamint amelynek legalább 1 km-es körzetében a szállítást megelőző két éven belül a hivatalos éves vizsgálatok során nem észlelték a meghatározott szervezet által okozott tüneteket, és a növényeket a szállítás előtt minden egyes tétel esetében reprezentatív minta alapján megvizsgálták, és a meghatározott szervezettől mentesnek találták.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve nem szükséges növényútlevél az ültetésre szánt meghatározott növények bármely olyan személy részére történő szállításához, aki olyan célból jár el, amely kívül esik szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén, és aki e növényeket saját használatra szerzi be.

(4)   A (3) bekezdésben foglalt eltérés azonban nem vonatkozik a fertőzött körzetből a pufferzónába és a körülhatárolt területről az Unió területének más részébe történő szállításokra.

7. cikk

Egyes faanyagok és hántolt fakéreg elszállítása a körülhatárolt területről

(1)   A következő anyagok csak növényútlevél kíséretében szállíthatók a fertőzött körzetből a pufferzónába, illetve a körülhatárolt területről az Unió területének más részébe.

a)

a meghatározott növények fája, a fából készült csomagolóanyagok kivételével;

b)

tűlevelűek (Pinales) fája fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék formájában, amelyet részben vagy egészben e tűlevelűekből nyertek; valamint

c)

tűlevelűek (Pinales) hántolt fakérge.

Az említett növényútlevél csak akkor állítható ki, ha az említett anyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésével összhangban kezelendő faanyag csak a következő feltételekkel szállítható el a körülhatárolt területről:

a)

a körülhatárolt területen belül nem áll rendelkezésre megfelelő kezelő létesítmény;

b)

a kezelést a körülhatárolt területen kívüli legközelebbi olyan kezelő létesítményben végzik, amely képes ilyen kezelés elvégzésére; valamint

c)

a szállításra hatósági ellenőrzés mellett és olyan zárt járművekben kerül sor, amelyek biztosítják, hogy a fa nem szóródhat ki, és hogy a meghatározott szervezet nem terjedhet el.

8. cikk

A fából készült csomagolóanyag elszállítása a körülhatárolt területről

A tűlevelűek fája, fából készült csomagolóanyag formájában csak akkor szállítható a fertőzött körzetből a pufferzónába, illetve a körülhatárolt területről az Unió területének más részébe, ha a következő feltételek összessége teljesül:

a)

az ISPM 15. számú szabványban (8) meghatározottak szerint kérgezett fából készült;

b)

elvégezték rajta az ISPM 15. szabvány I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikét;

c)

az ISPM 15. szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzés látható rajta, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot az e szabvány szerint jóváhagyott növényegészségügyi kezelésnek vetették alá.

9. cikk

A meghatározott növények Unióba történő behozatala

A meghatározott növények csak abban az esetben hozhatók be nem európai harmadik országból az Unió területére, ha azokat a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában említett, a „Kiegészítő nyilatkozat” bejegyzés szerinti alábbi nyilatkozatok egyikét tartalmazó bizonyítvány kíséri:

a)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban termesztették, amelyekről ismert, hogy a meghatározott szervezet ott nem fordul elő;

b)

egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a meghatározott szervezettől mentes területnek nyilvánított;

c)

olyan termőhelyről származnak, amelyben, valamint amelynek legalább 1 km-es körzetében a szállítást megelőző két éven belül a hivatalos vizsgálatok során nem észlelték a meghatározott szervezet által okozott tüneteket, és a növényekből közvetlenül a szállítás előtt minden egyes tétel esetében reprezentatív minta alapján mintát vettek, azt megvizsgálták, és e vizsgálatok során a meghatározott szervezettől mentesnek találták.

10. cikk

Egyes faanyagok és hántolt kéreg Unióba történő behozatala

(1)   A nem európai harmadik országokból származó, meghatározott növények faanyaga – fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék kivételével – és az egészben vagy részben e növényekből nyert hántolt fakéreg, a fából készült csomagolóanyag kivételével csak a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítvány kíséretében hozható be az Unió területére.

(2)   E bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában fel kell tüntetni a következő állítások egyikét:

a)

a faanyag vagy hántolt fakéreg olyan országból származik, amelyet az érintett ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a meghatározott szervezet előfordulásától mentes országnak nyilvánított;

b)

olyan területről származik, amelyet az érintett ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a meghatározott szervezet előfordulásától mentes területnek nyilvánított;

c)

a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül; a hőkezelést „HT” jelzéssel igazolni kell a faanyagon vagy bármely csomagolóanyagon, a mindenkori használatnak megfelelően, valamint a bizonyítványon.

(3)   A nem európai harmadik országokból származó tűlevelűek (Pinales) faanyaga fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, valamint egészben vagy részben e növényekből nyert hántolt fakéreg formájában, csak a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítvány kíséretében hozható be az Unió területére.

(4)   E bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában fel kell tüntetni a következő állítások egyikét:

a)

a faanyag vagy hántolt fakéreg olyan országból származik, amelyet az érintett ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a meghatározott szervezet előfordulásától mentes országnak nyilvánított;

b)

a faanyag vagy hántolt fakéreg olyan területről származik, amelyet az érintett ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a meghatározott szervezet előfordulásától mentes területnek nyilvánított;

c)

a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül; a hőkezelést „HT” jelzéssel igazolni kell a faanyagon vagy bármely csomagolóanyagon, a mindenkori használatnak megfelelően.

11. cikk

A nem európai harmadik országokból származó meghatározott növények, valamint egyes faanyagok és hántolt kéreg hivatalos ellenőrzése az Unió területére történő behozatalkor

(1)   A meghatározott növényeknek, a meghatározott növények fájának – kivéve fából készült csomagolóanyag formájában –, valamint tűlevelűek (Pinales) fájának egészben vagy részben e tűlevelűekből előállított faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék formájában lévő minden szállítmányát, amelyeket olyan nem európai harmadik országból hoznak be az Unióba, ahol tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, az Unióba való beléptetés helyén vagy a rendeltetési helyén alapos hatósági ellenőrzésnek kell alávetni, amelyet a 2004/103/EK bizottsági irányelv (9) 1. cikkének megfelelően hoztak létre.

(2)   Ezek a hatósági ellenőrzések vizuális vizsgálatot, valamint – adott esetben – a növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok tételéből történő mintavételt és vizsgálatot foglalnak magukban a meghatározott szervezet hiányának megerősítése céljából.

12. cikk

Megfelelés

A tagállamok hatályon kívül helyezik vagy módosítják a területüknek a meghatározott szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelme érdekében elfogadott intézkedéseiket, hogy megfeleljenek e határozat rendelkezéseinek. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2007/433/EK határozat hatályát veszti.

14. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 26-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007/433/EK határozata (2007. június 18.) a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről (HL L 161., 2007.6.22., 66. o.).

(3)  Turland, N. J., et al. (eds.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017 (Az algák, gombák és növények nemzetközi nómenklatúrája, elfogadta 2017. júliusában a 19. Nemzetközi Botanikai Kongresszus, Shenzen, Kína). Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI https://doi.org/10.12705/Code.2018

(4)  A Bizottság (EU) 2019/523 végrehajtási irányelve (2019. március 21.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletének módosításáról (HL L 86., 2019.3.28., 41. o.).

(5)  Az EFSA növény-egészségüggyel foglalkozó testülete: Risk assessment of Gibberella circinata for the EU territory and identification and evaluation of risk management options. (A Gibberella circinata uniós területre vonatkozó kockázatértékelése, valamint a kockázatkezelési lehetőségek azonosítása és értékelése.) EFSA Journal 2010; 8(6):1620. doi:10.2903/j.efsa.2010.1620.

(6)  ISPM 9. számú szabvány: Guidelines for pest eradication programmes (Iránymutatások a károsítók felszámolását célzó programokra) Elérhető: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(7)  ISPM 14. számú szabvány: The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management. (Integrált intézkedések alkalmazása a károsítók jelentette kockázatok kezelésére szolgáló rendszerekben.) Elérhető: https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(8)  ISPM 15. számú szabvány: Regulation of wood packaging material in international trade (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások).

(9)  A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).


Top