EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D1836

Az EGT Vegyes Bizottság 78/2019 Határozata (2019. március 29.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról 2019/1836

OJ L 279, 31.10.2019, p. 143–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1836/oj

31.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/143


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 78/2019 HATÁROZATA

(2019. március 29.)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról 2019/1836

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A HL L 270., 2015.10.15., 4. o., a HL L 187., 2016.7.12., 30. o. és a HL L 278., 2017.10.27., 54. o. által helyesbített, a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 23-i (EU) 2016/1033 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

A HL L 188., 2016.7.13., 28. o., a HL L 273., 2016.10.8., 35. o. és a HL L 64., 2017.3.10., 116. o. által helyesbített, a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelvet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2016. június 23-i (EU) 2016/1034 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5)

A 2014/65/EU irányelv hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5), amelyet ezért el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(6)

A 600/2014/EU rendelet meghatározza azokat az eseteket, amelyekben az Európai Bankhatóság (EBH) és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) átmenetileg betilthat vagy korlátozhat bizonyos pénzügyi tevékenységeket, és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 9. cikke (5) bekezdésének, valamint az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően feltételeket állapít meg azok vonatkozásában. Az EGT-megállapodás alkalmazásában ezeket a hatásköröket az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság gyakorolja az EGT-megállapodás IX. mellékletének 31g. és 31i. pontja értelmében. Annak érdekében, hogy az EBH és az ESMA szakértelme biztosan beépüljön a folyamatba és hogy biztosítható legyen az EGT két pillére közötti konzisztencia, az EFTA Felügyeleti Hatóság ilyen határozatai az EBH vagy adott esetben az ESMA által készített tervezetek alapján kerülnek majd elfogadásra. Ennek révén megőrizhetők az abból származó kulcsfontosságú előnyök, hogy a felügyeleti tevékenységet egyetlen hatóság végzi.

(7)

A Szerződő Felek osztják azt a véleményt, hogy e határozat az Európai Unió és az EGT-tag EFTA-államok gazdasági és pénzügyminisztereinek az európai felügyeleti hatóságokról szóló uniós rendeleteknek az EGT-megállapodásba történő beépítéséről szóló, 2014. október 14-i következtetéseiben (8) tükröződő megállapodást hajtja végre.

(8)

Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 13b. pont (2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32014 L 0065: az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.), helyesbítve: HL L 188., 2016.7.13., 28. o., a HL L 273., 2016.10.8., 35. o. és a HL L 64., 2017.3.10., 116. o.”.

2.

A 31ba. pont (2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) helyébe a következő szöveg lép:

32014 L 0065: az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.), helyesbítve: HL L 188., 2016.7.13., 28. o., a HL L 273., 2016.10.8., 35. o. és a HL L 64., 2017.3.10., 116. o., az alábbi módosítással:

32016 L 1034: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) (HL L 175., 2016.6.30., 8. o.)”.

Az irányelv rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a)

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállam(ok)« és az »illetékes hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy az irányelvben szereplő jelentésük mellett az EFTA-államokat és azok illetékes hatóságait is magukban foglalják.

b)

A »KBER tagjaira« való hivatkozások – az irányelvben szereplő jelentésük mellett – az EFTA-államok nemzeti központi bankjait is magukban foglalják.

c)

Az egyéb jogi aktusokra való hivatkozásokat az irányelvben abban a mértékben és formában kell relevánsnak tekinteni, amilyen mértékben és formában azok a megállapodásba vannak foglalva.

d)

A 3. cikk (2) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében a »2014. július 2-ig« szövegrész a következőképpen értendő: »a 2019. március 29-i 78/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napjáig«. A »2019. július 3-ig« szövegrész a következőképpen értendő: »az azt követő öt évig«.

e)

A 16. cikk (11) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében a »2014. július 2.« szövegrész a következőképpen értendő: »a 2019. március 29-i 78/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napja«.

f)

A 41. cikk (2) bekezdésében az »uniós« szó helyébe az »EGT-beli« szövegrész lép.

g)

Az 57. cikkben:

i.

az (5) bekezdés második albekezdésében az »intézkedéseket tesz« szövegrész helyébe az »az ESMA vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság intézkedéseket tesz« szövegrész lép;

ii.

a (6) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

h)

A 70. cikk (6) bekezdésének f) és g) pontjában az EFTA-államok tekintetében a »2014. július 2.« szövegrész a következőképpen értendő: »a 2019. március 29-i 78/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének«.

i)

A 79. cikkben:

i.

az (1) bekezdés második albekezdése az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, az »ESMA-val« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatósággal« szövegrésszel egészül ki;

ii.

az (1) bekezdés ötödik albekezdése a »Bizottságot, az ESMA-t« szövegrész után az », az EFTA Felügyeleti Hatóságot« szövegrésszel egészül ki.

j)

A 81. cikk (5) bekezdése az »ESMA-nak« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak«, a 82. cikk (2) bekezdése az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, az »ESMA-nak« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak«, és a 87. cikk (1) bekezdése az »ESMA-val« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatósággal« szövegrésszel egészül ki.

k)

A 86. cikkben az »az ESMA elé utalhatja, amely« szövegrész helyébe az »az ESMA elé utalhatja. Az ESMA vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, a »bejelentheti az ESMA-nak« szövegrész helyébe az »az ESMA elé utalhatja. Az ESMA vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrész lép.

l)

A 95. cikk (1) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében a »2018. január 3-át« szövegrész a következőképpen értendő: »a 2019. március 29-i 78/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napját«.”

3.

Az (elhagyott) 31baa. pont szövegének helyébe a következő szöveg lép:

32014 R 0600: az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.), helyesbítve: HL L 270., 2015.10.15., 4. o., a HL L 187., 2016.7.12., 30. o. és a HL L 278., 2017.10.27., 54. o., az alábbi módosítással:

32016 R 1033: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállam(ok)« és az »illetékes hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy a rendeletben szereplő jelentésük mellett az EFTA-államokat és azok illetékes hatóságait is magukban foglalják.

b)

A »KBER tagjaira« való hivatkozások – a rendeletben szereplő jelentésük mellett – az EFTA-államok nemzeti központi bankjait is magukban foglalják.

c)

E megállapodás eltérő rendelkezése hiányában az Európai Bankhatóság (EBH) vagy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság – különösen, mielőtt intézkedést tenne – együttműködést folytat, információcserét végez és konzultál egymással e rendelet alkalmazásában.

d)

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.

e)

Az EÉPH-nak az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke szerinti hatásköreire történő hivatkozásokat az e melléklet 31i. pontjában meghatározott esetekben és az e melléklet 31i. pontja értelmében az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságra való hivatkozásként kell értelmezni.

f)

Az 1. cikk (1) bekezdésének e) pontjában:

i.

Az EFTA-államok tekintetében »az illetékes hatóságok, az EÉPH és az EBH« szövegrész a következőképpen értendő: »az illetékes hatóságok és az EFTA Felügyeleti Hatóság«;

ii.

A szöveg az »EÉPH hatásköre« szövegrészben az »EÉPH« szó után a »vagy az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

g)

A 4. cikkben:

i.

A (4) bekezdés a »Bizottságnak« szó után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;

ii.

A (7) bekezdés a »2018. január 3. előtt adott mentességeket« szövegrész után a », vagy az EFTA-államok illetékes hatóságai által a 2019. március 29-i 78/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napja előtt adott mentességeket« szövegrésszel egészül ki.

h)

A 7. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (1) bekezdése a »Bizottságnak« szó után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel, a 19. cikk (1) bekezdése a »Bizottságnak« szó után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak«, a »Bizottság« szó után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

i)

A 36. cikk (5) bekezdésében:

i.

az első és a második mondatban az EFTA-államok tekintetében az »EÉPH-t« szövegrész a következőképpen értendő: »EFTA Felügyeleti Hatóságot«;

ii.

a szöveg az »Az EÉPH-nak közzé kell tennie a beküldött értesítések jegyzékét« szövegrész után az »és felveszi a jegyzékbe az EFTA Felügyeleti Hatóság által kapott összes értesítést.« szövegrésszel egészül ki.

j)

A 37. cikk (2) bekezdésében:

i.

a »2018. január 3-át« szövegrész az EFTA-államok tekintetében a következőképpen értendő: »a 2019. március 29-i 78/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napját«;

ii.

az »EUMSZ 101. és 102. cikkét« szövegrész helyébe az »EGT-megállapodás 53. és 54. cikkét« szövegrész lép.

k)

A 40. cikkben:

i.

az (1)–(4), a (6) és a (7) bekezdésben az »EÉPH« szó az EFTA-államok tekintetében a következőképpen értendő: »EFTA Felügyeleti Hatóság«;

ii.

a (2) bekezdésben az »uniós jog« szövegrész az EFTA-államok tekintetében a következőképpen értendő: »EGT-megállapodás«;

iii.

a (3) bekezdésben az »állami hatóságokkal folytatott konzultációt követően« szövegrész helyébe az »állami hatóságok és az EÉPH között folytatott konzultációt követően« szövegrész lép;

iv.

a (3) bekezdésben az »anélkül is megteheti, hogy kiadná a 43. cikkben előírt véleményt« szövegrész helyébe az »anélkül is megteheti, hogy az EÉPH kiadná a 43. cikkben előírt véleményt« szövegrész lép;

v.

az (5) bekezdésben a »lépésekről hozott minden határozatáról« szövegrész helyébe a »lépésekről hozott minden egyes határozatáról« szövegrész lép;

vi.

az (5) bekezdés a »határozatáról« szövegrész után az ». Az EFTA Felügyeleti Hatóság a saját weboldalán teszi közzé az e cikkben említett bármely intézkedésről szóló minden egyes határozatára vonatkozó értesítést. Az EFTA Felügyeleti Hatóság értesítésének közzétételére való hivatkozást az EÉPH weboldalán kell elhelyezni.« szövegrésszel egészül ki.

l)

A 41. cikkben:

i.

az (1)–(4), a (6) és a (7) bekezdésben az EFTA-államok tekintetében az »EBH« szó a következőképpen értendő: »EFTA Felügyeleti Hatóság«;

ii.

a (2) bekezdésben az »uniós jog« szövegrész az EFTA-államok tekintetében a következőképpen értendő: »EGT-megállapodás«;

iii.

a (3) bekezdésben az „anélkül is megteheti, hogy kiadná a 43. cikkben előírt véleményt” szövegrész helyébe az „anélkül is megteheti, hogy az EBH kiadná a 43. cikkben előírt véleményt” szövegrész lép;

iv.

az (5) bekezdésben a »lépésekről hozott minden határozatáról« szövegrész helyébe a »lépésekről hozott minden egyes határozatáról« szövegrész lép;

v.

az (5) bekezdés a »határozatáról« szövegrész után az ». Az EFTA Felügyeleti Hatóság a saját weboldalán teszi közzé az e cikkben említett bármely intézkedésről szóló minden egyes határozatára vonatkozó értesítést. Az EFTA Felügyeleti Hatóság értesítésének közzétételére való hivatkozást az EBH weboldalán kell elhelyezni.« szövegrésszel egészül ki.

m)

A 45. cikkben:

i.

az (1) bekezdés az „EÉPH” szó után a „vagy az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság” szövegrésszel egészül ki;

ii.

a (2), (4), (5), (8) és (9) bekezdése az „EÉPH” szó után a „vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság”, a (2) bekezdés és a (3) bekezdés első albekezdése az „EÉPH-nak” szövegrész után a „vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak” szövegrésszel egészül ki;

iii.

a (3) bekezdés második és harmadik albekezdése a „követően” szó után a „vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság számára készített tervezet előkészítését követően” szövegrésszel egészül ki;

iv.

a (6) bekezdésben a »bármely olyan döntéséről« szövegrész a következőképpen értendő: »minden egyes olyan döntéséről«;

v.

a (6) bekezdés a »vonatkozik« szövegrész után az ». Az EFTA Felügyeleti Hatóság a saját weboldalán közleményt tesz közzé az (1) bekezdés c) pontja szerinti döntés meghozatalára vagy megújítására vonatkozó minden egyes döntéséről. Az EFTA Felügyeleti Hatóság értesítésének közzétételére vonatkozó hivatkozást az EÉPH weboldalán kell elhelyezni.« szövegrésszel egészül ki;

vi.

a (7) bekezdés az »a közleményt közzétették« szövegrész után az »az ESMA honlapján vagy – az EFTA Felügyeleti Hatóság által hozott intézkedések tekintetében – amikor a közleményt közzétették az EFTA Felügyeleti Hatóság honlapján,« szövegrésszel egészül ki.”

4.

A 31bc. pont (648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

32014 R 0600: az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.), helyesbítve: HL L 270, 2015.10.15., 4. o., a HL L 187., 2016.7.12., 30. o. és a HL L 278., 2017.10.27., 54. o.

2. cikk

A HL L 270., 2015.10.15., 4. o., a HL L 187., 2016.7.12., 30. o. és a HL L 278., 2017.10.27., 54. o. által helyesbített 600/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2016/1033 rendeletnek, továbbá a HL L 188., 2016.7.13., 28. o., a HL L 273., 2016.10.8., 35. o. és a HL L 64., 2017.3.10., 116. o. által helyesbített 2014/65/EU irányelvnek, valamint az (EU) 2016/1034 irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (9).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 29-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

(2)  HL L 175., 2016.6.30., 1. o.

(3)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(4)  HL L 175., 2016.6.30., 8. o.

(5)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(6)  HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(7)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(8)  Tanácsi következtetések – Az Európai Unió és az EGT-tag EFTA-államok gazdasági- és pénzügyminiszterei, 14178/1/14 REV 1.

(9)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


MELLÉKLET

A Szerződő Felek együttes nyilatkozata

a 2014/65/EU irányelvet az EGT-megállapodásba foglaló, 2019. március 29-i 78/2019 EGT vegyes bizottsági határozathoz

A Szerződő Felek osztják azt a véleményt, hogy a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelv EGT-megállapodásba való belefoglalása nem érinti a közvetlen külföldi tőkebefektetés biztonsági vagy közrendi átvilágítására vonatkozó, általánosan alkalmazandó nemzeti szabályokat.


Top