EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1834

A Bizottság (EU) 2019/1834 Irányelve (2019. október 24.) a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

C/2019/7534

OJ L 279, 31.10.2019, p. 80–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1834/oj

31.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/80


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1834 IRÁNYELVE

(2019. október 24.)

a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló, 1992. március 31-i 92/29/EGK tanácsi irányelve (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének (2) 10. alapelve kimondja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezethez. A munkavállalóknak a munkahelyi egészségük és biztonságuk magas szintű védelméhez, valamint olyan, szakmai szükségleteikhez igazodó munkakörnyezethez való joguk, amely lehetővé teszi számukra, hogy meghosszabbíthassák részvételüket a munkaerőpiacon, a hajók fedélzetén elérhető jobb orvosi ellátást is magában foglalja.

(2)

A munkavállalók munkahelyi egészségével és biztonságával kapcsolatos irányelvek – többek között a 92/29/EGK irányelv – végrehajtása a REFIT-értékelésnek nevezett utólagos értékelés tárgyát képezte. Az értékelés megvizsgálta az irányelvek relevanciáját a kutatás és az új tudományos ismeretek tekintetében a különböző érintett területeken. A bizottsági szolgálati munkadokumentumban (3) említett REFIT-értékelés többek között arra a következtetésre jut, hogy a 92/29/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, kötelező egészségügyi felszerelések jegyzékét aktualizálni kell, és fokozni kell a nemzetközi jogi eszközökkel való összhangot.

(3)

A „Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása” című közleményében (4) a Bizottság megismételte, hogy bár a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos uniós vívmányok REFIT-értékelése megerősítette, hogy az e területre vonatkozó jogszabályok általában hatékonyak és célirányosak, lehetőség kínálkozik az elavult szabályok aktualizálására, valamint a jobb és szélesebb körű védelem, megfelelés és jogérvényesítés biztosítására. A Bizottság hangsúlyozza, hogy különösen szükséges a 92/29/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, kötelező egészségügyi felszerelések jegyzékének frissítése.

(4)

A 92/29/EGK irányelv meghatározza a hajók fedélzetén munkát végző személyek jobb orvosi ellátásának biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeket. Felsorolja a fedélzeten szükséges egészségügyi felszereléseket, és foglalkozik a felelősségi körökkel, a tájékoztatással és képzéssel, valamint az ellenőrzéssel.

(5)

A 92/29/EGK irányelv II. melléklete tartalmazza a fedélzeten szükséges egészségügyi felszerelések, többek között gyógyszerek, orvosi eszközök és ellenanyagok nem kimerítő felsorolását. Az egészségügyi felszerelésekre vonatkozó követelmények az említett irányelv I. mellékletében meghatározott hajókategóriától függően változnak.

(6)

A 92/29/EGK irányelv II. mellékletét az elfogadása óta végbement tudományos és egészségügyi fejlemények fényében módosítani kell, különösen a rendelkezésre álló új gyógyszerek és orvosi eszközök, valamint a fedélzeten a továbbiakban kötelezően nem szállítandó gyógyszerek vagy orvosi eszközök tekintetében. Emellett az orvosi gyakorlat számos esetben azt mutatta, hogy a 92/29/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, meglévő bejegyzések szövegét aktualizálni vagy módosítani kell, hogy a jelenlegi gyakorlatot jobban tükrözze.

(7)

A parthoz közeli vagy a C kategóriába tartozó kabinnal nem rendelkező hajókat külön megfontolás tárgyává kell tenni, mivel ezek a hajók általában kisebbek, és nem rendelkeznek a teljes egészségügyi felszerelés elhelyezéséhez szükséges hellyel. A 92/29/EGK irányelv II. mellékletének ezért lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy kivételes körülmények között mérlegeljék az alternatívák alkalmazását (gyógyszerek vagy orvosi eszközök esetében) objektíven alátámasztott indokokkal. A C kategóriájú hajók sajátosságaira tekintettel egyes tételek fedélzeti szállítására nincs szükség, ezért az említett kategóriába tartozó gyógyszerek és orvosi eszközök jegyzékét kis mértékben le kell rövidíteni.

(8)

A 92/29/EGK irányelv IV. mellékletét módosítani kell a II. melléklet módosításának figyelembevétele érdekében, mivel a IV. melléklet általános keretet állapít meg a hajók egészségügyi felszereléseinek ellenőrzésére, ennélfogva szorosan kapcsolódik a II. melléklethez, és ellenőrzés céljából reprodukálja annak tartalmát.

(9)

A 92/29/EGK irányelv II. és IV. mellékletét módosítani kell a nemzetközi jogi eszközök – mint például a hajókra vonatkozó nemzetközi orvosi kézikönyv (5) (International Medical Guide for Ships) figyelembevétele céljából, a hajók fedélzetén tevékenységet folytató személyek számára a meglévő védelmi szintek fenntartása, valamint a terület azon tudományos és orvosi fejlesztéseinek tükrözése érdekében, amelyek csupán technikai kiigazításokat igényelnek az adott munkahelyen.

(10)

Konzultációt folytattak a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal a „Biztonságosabb és egészségesebb munka mindenki számára – Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása” című bizottsági közlemény elfogadásából eredő azon intézkedésekről, amelyek az Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályai célszerűségének és eredményességének fenntartásához szükségesek.

(11)

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a hat munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós irányelv mindenki számára előnyös és biztonságosabb munkavégzés érdekében történő korszerűsítéséről szóló, 2017. december 6-én elfogadott véleményében (6) a 92/29/EGK irányelv II. és IV. mellékletének aktualizálását javasolja.

(12)

Egy későbbi, „Opinion on the Technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)” (a hajók fedélzetén biztosított orvosi ellátásról szóló (92/29) irányelv mellékleteinek technikai jellegű frissítéseire vonatkozó vélemény) című, 2018. május 31-én elfogadott véleményében (7) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a 92/29/EGK irányelv II. és IV. mellékletének frissítését javasolja a területen tapasztalható legújabb technológiai és orvoslási fejlemények figyelembevétele érdekében.

(13)

A Bizottságot a tagállamokat képviselő szakértők segítették, akik műszaki és tudományos támogatást nyújtottak.

(14)

A tagállamok és a Bizottság által 2011. szeptember 28-án elfogadott, a magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozatnak (8) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(15)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 92/29/EGK tanácsi irányelv 8. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/29/EGK irányelv II. és IV. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2021. november 20-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 113., 1992.4.30., 19. o.

(2)  A szociális jogok európai pillére, 2017. november, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(3)  SWD(2017) 10 final

(4)  COM(2017) 12 final.

(5)  International medical guide for ships: including the ship’s medicine chest. (A hajókra vonatkozó nemzetközi orvosi kézikönyv: többek között a hajó gyógyszerkészlete.) 3. kiadás, Egészségügyi Világszervezet, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8)

(6)  Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 1718/2017 sz. dokumentum

(7)  Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 444/18 sz. dokumentum

(8)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.


Melléklet

(1)   

A 92/29/EGK irányelv II. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

Egészségügyi felszerelések (nem kimerítő felsorolás) (*)

(1. cikk d) pont)

(*) A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a tagállamok kivételes körülmények között fontolóra vehetik az alternatív gyógyszerek vagy orvosi eszközök használatát objektíven alátámasztott indokokkal.

I.    GYÓGYSZEREK

 

Hajókategóriák

 

A

B

C

1. Kardiovaszkuláris rendszer

 

 

 

a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok

x

x

 

b) Angina elleni készítmények

x

x

x

c) Vizelethajtók

x

x

 

d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

x

x

 

e) Vérnyomáscsökkentők

x

x

 

2. Gasztrointesztinális rendszer

 

 

 

a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

 

 

 

– Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra

x

x

 

– Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők

x

x

 

b) Hányáscsillapítók

x

x

 

c) Hashajtók

x

 

 

d) Hasmenésgátlók

x

x

x

e) Aranyér elleni készítmények

x

x

 

3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

 

 

 

a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

x

x

x

b) Erős fájdalomcsillapítók

x

x

 

c) Görcsoldók

x

x

 

4. Idegrendszer

 

 

 

a) Feszültségoldó szerek

x

x

 

b) Neuroleptikumok

x

x

 

c) Tengeri betegség elleni szerek

x

x

x

d) Epilepszia elleni szerek

x

x

 

5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek

 

 

 

a) Antihisztaminikumok

x

x

 

b) Glükokortikoidok

x

x

 

6. Légzőrendszer

 

 

 

a) Hörgőgörcs elleni készítmények

x

x

 

b) Köhögéscsillapítók

x

x

 

c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek

x

x

 

7. Fertőzés elleni szerek

 

 

 

a) Antibiotikumok (legalább két család)

x

x

 

b) Parazitaellenes készítmények

x

x

 

c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

x

x

 

d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően

x

x

 

8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek

x

x

 

9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

 

 

 

a) Bőrgyógyászati készítmények

 

 

 

– Fertőtlenítő oldatok

x

x

x

– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

x

x

 

– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

x

x

 

– Gombásodás elleni krémek

x

 

 

– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

x

x

x

b) Szemészeti készítmények

 

 

 

– Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek

x

x

 

– Érzéstelenítő cseppek

x

x

 

– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez

x

x

x

– Szemnyomáscsökkentő cseppek

x

x

 

c) Fülészeti készítmények

 

 

 

– Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok

x

x

 

d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek

 

 

 

– Fertőtlenítő szájöblítők

x

x

 

e) Helyi érzéstelenítők

 

 

 

– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők

x

 

 

– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

x

x

 

II.    ORVOSI ESZKÖZÖK

 

Hajókategóriák

 

A

B

C

1. Újraélesztő felszerelés

 

 

 

– Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy-, közepes- és kis méretű maszkkal

x

x

 

–Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható (1)

x

x

 

– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

x

x

 

2. Kötöző- és sebvarró felszerelés

 

 

 

– Érszorítók

x

x

x

– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel

x

x

 

– Öntapadó rugalmas mullpólya

x

x

x

– Gézcsíkok

x

x

 

– Csőgéz ujj kötözéshez

x

 

 

– Steril géz nyomókötésekhez

x

x

x

– Steril lap égési sérültek számára

x

x

 

– Háromszögletű felkötőkendő

x

x

 

– Eldobható gumikesztyűk

x

x

x

– Öntapadó sebtapaszok

x

x

x

– Steril nyomókötések

x

x

x

– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

x

x

x

– Nem felszívódó varratok tűvel

x

 

 

– Vazelines géz

x

x

 

3. Műszerek

 

 

 

– Egyszerhasználatos szikék

x

 

 

– Megfelelő anyagból készült műszerdoboz

x

x

 

– Olló

x

x

 

– Terpesztő-csipeszek

x

x

 

– Vérzéscsillapító csipeszek

x

x

 

– Tűfogók

x

 

 

– Egyszerhasználatos borotvák

x

 

 

4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés

 

 

 

– Egyszerhasználatos nyelvlapoc

x

x

 

– Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz

x

 

 

– Hőmérsékletgrafikonok

x

 

 

– Hordágyak

x

x

 

– Sztetoszkóp

x

x

 

– Vérnyomásmérő

x

x

 

– Orvosi hőmérő

x

x

 

– Alacsony hőmérsékleti hőmérő

x

x

 

– Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően

x

x

 

5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés

 

 

 

– Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)

x

 

 

– Intravénás infúziós készlet

x

x

 

– Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

x

x

 

6. Általános orvosi eszközök

 

 

 

– Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés

x

x

 

– Ágytál

x

 

 

– Melegvizes palack

x

 

 

– Vizeletgyűjtő palack

x

 

 

– Jégzsák

x

 

 

7. Rögzítő- és beállító eszközök

 

 

 

– Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz

x

x

 

– Nyakrögzítő gallér

x

x

 

8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés

 

 

 

– Vízfertőtlenítő szer

x

 

 

– Folyékony rovarirtó

x

 

 

– Rovarirtó por

x

 

 

III.    ELLENANYAGOK

1. Gyógyszerek

– Általános

– Kardiovaszkuláris rendszer

– Gasztrointesztinális rendszer

– Idegrendszer

– Légzőrendszer

– Fertőzés elleni szerek

– Külsőleges alkalmazásra

2. Orvosi eszközök

– Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

Megjegyzés:

A III. fejezet részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetekre vomnatkozó IMO Orvosi Elsősegélynyújtási Útmutatót vehetik figyelembe (MFAG), amint az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének (IMDG) egységes szerkezetbe foglalt 1990. évi kiadásában szerepel.

A 8. cikk alkalmazásában a III. fejezet bármely kiigazítása figyelembe veheti egyebek között az MFAG esetleges újabb kiadásait.

(2)   

A 92/29/EGK irányelv IV. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

A hajók egészségügyi felszerelése ellenőrzésének általános keretrendszere

(a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 3. cikk (3) bekezdése)

A. SZAKASZ

A. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I.   A hajó adatai

Név: …

Lobogó: …

Anyakikötő: …

II.   Egészségügyi felszerelések

 

Szükséges mennyiségek

A fedélzeten ténylegesen szállított mennyiségek

Megjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)

1. GYÓGYSZEREK

1.1. Kardiovaszkuláris rendszer

 

a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok

0

0

0

b) Angina elleni készítmények

0

0

0

c) Vizelethajtók

0

0

0

d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

0

0

0

e) Vérnyomáscsökkentők

0

0

0

1.2. Gasztrointesztinális rendszer

 

 

 

a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

0

0

0

– Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra

0

0

0

– Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők

0

0

0

b) Hányáscsillapítók

0

0

0

c) Hashajtók

0

0

0

d) Hasmenésgátlók

0

0

0

e) Aranyér elleni készítmények

0

0

0

1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

 

 

 

a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

0

0

0

b) Erős fájdalomcsillapítók

0

0

0

c) Görcsoldók

0

0

0

1.4. Idegrendszer

 

 

 

a) Feszültségoldó szerek

0

0

0

b) Neuroleptikumok

0

0

0

c) Tengeri betegség elleni szerek

0

0

0

d) Epilepszia elleni szerek

0

0

0

1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek

 

 

 

a) Antihisztaminikumok

0

0

0

b) Glükokortikoidok

0

0

0

1.6. Légzőrendszer

 

 

 

a) Hörgőgörcs elleni készítmények

0

0

0

b) Köhögéscsillapítók

0

0

0

c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek

0

0

0

1.7. Fertőzés elleni szerek

 

 

 

a) Antibiotikumok (legalább két család)

0

0

0

b) Parazitaellenes készítmények

0

0

0

c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

0

0

0

d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően

0

0

0

1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek

0

0

0

1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

 

 

 

a) Bőrgyógyászati készítmények

0

0

0

– Fertőtlenítő oldatok

0

0

0

– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

0

0

0

– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

0

0

0

– Gombásodás elleni krémek

0

0

0

– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

0

0

0

b) Szemészeti készítmények

0

0

0

– Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek

0

0

0

– Érzéstelenítő cseppek

0

0

0

– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez

0

0

0

– Szemnyomáscsökkentő cseppek

0

0

0

c) Fülészeti készítmények

0

0

0

– Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok

0

0

0

d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek

0

0

0

– Fertőtlenítő szájöblítők

0

0

0

e) Helyi érzéstelenítők

0

0

0

– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők

0

0

0

– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

0

0

0

2. RVOSI ESZKÖZÖK

2.1. Újraélesztő felszerelés

 

–Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy-, közepes- és kis méretű maszkkal

0

0

0

–Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható (2)

0

0

0

– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

0

0

0

2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés

– Érszorítók

0

0

0

– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel

0

0

0

– Öntapadó rugalmas mullpólya

0

0

0

– Gézcsíkok

0

0

0

– Csőgéz ujj kötözéshez

0

0

0

– Steril géz nyomókötésekhez

0

0

0

– Steril lap égési sérültek számára

0

0

0

– Háromszögletű felkötőkendő

0

0

0

– Eldobható gumikesztyűk

0

0

0

– Öntapadó sebtapaszok

0

0

0

– Steril nyomókötések

0

0

0

– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

0

0

0

– Nem felszívódó varratok tűvel

0

0

0

– Vazelines géz

0

0

0

2.3. Műszerek

– Egyszerhasználatos szikék

0

0

0

– Megfelelő anyagból készült műszerdoboz

0

0

0

– Olló

0

0

0

– Terpesztő-csipeszek

0

0

0

– Vérzéscsillapító csipeszek

0

0

0

– Tűfogók

0

0

0

– Egyszerhasználatos borotvák

0

0

0

2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés

0

0

0

– Egyszerhasználatos nyelvlapoc

0

0

0

– Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz

0

0

0

– Hőmérsékletgrafikonok

0

0

0

– Hordágyak

0

0

0

– Sztetoszkóp

0

0

0

– Vérnyomásmérő

0

0

0

– Orvosi hőmérő

0

0

0

– Alacsony hőmérsékleti hőmérő

0

0

0

– Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően

0

0

0

2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés

0

0

0

– Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)

0

0

0

– Intravénás infúziós készlet

0

0

0

– Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

0

0

0

2.6. Általános orvosi eszközök

0

0

0

– Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés

0

0

0

– Ágytál

0

0

0

– Melegvizes palack

0

0

0

– Vizeletgyűjtő palack

0

0

0

– Jégzsák

0

0

0

2.7. Rögzítő- és beállító eszközök

0

0

0

– Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz

0

0

0

– Nyakrögzítő gallér

0

0

0

2.8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés

0

0

0

– Vízfertőtlenítő szer

0

0

0

– Folyékony rovarirtó

0

0

0

– Rovarirtó por

0

0

0

3. ELLENANYAGOK

3.1. Általános

0

0

0

3.2. Kardiovaszkuláris rendszer

0

0

0

3.3. Gasztrointesztinális rendszer

0

0

0

3.4. Idegrendszer

0

0

0

3.5. Légzőrendszer

0

0

0

3.6. Fertőzés elleni szerek

0

0

0

3.7. Külsőleges alkalmazásra

0

0

0

3.8. Egyéb

0

0

0

3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is

0

0

0

Hely és dátum: …

A parancsnok aláírása:…

Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás: …

B. SZAKASZ

B. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I.   A hajó adatai

Név: …

Lobogó: …

Anyakikötő: …

II.   Egészségügyi felszerelések

 

Szükséges mennyiségek

A fedélzeten ténylegesen szállított mennyiségek

Megjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)

1. GYÓGYSZEREK

1.1. Kardiovaszkuláris rendszer

 

a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok

0

0

0

b) Angina elleni készítmények

0

0

0

c) Vizelethajtók

0

0

0

d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten

0

0

0

e) Vérnyomáscsökkentők

0

0

0

1.2. Gasztrointesztinális rendszer

 

 

 

a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra

0

0

0

– Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra

0

0

0

– Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők

0

0

0

b) Hányáscsillapítók

0

0

0

c) Hasmenésgátlók

0

0

0

d) Aranyér elleni készítmények

0

0

0

1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

 

 

 

a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

0

0

0

b) Erős fájdalomcsillapítók

0

0

0

c) Görcsoldók

0

0

0

1.4. Idegrendszer

 

 

 

a) Feszültségoldó szerek

0

0

0

b) Neuroleptikumok

0

0

0

c) Tengeri betegség elleni szerek

0

0

0

d) Epilepszia elleni szerek

0

0

0

1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek

 

 

 

a) Antihisztaminikumok

0

0

0

b) Glükokortikoidok

0

0

0

1.6. Légzőrendszer

 

 

 

a) Hörgőgörcs elleni készítmények

0

0

0

b) Köhögéscsillapítók

0

0

0

c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek

0

0

0

1.7. Fertőzés elleni szerek

 

 

 

a) Antibiotikumok (legalább két család)

0

0

0

b) Parazitaellenes készítmények

0

0

0

c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok

0

0

0

d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően

0

0

0

1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek

0

0

0

1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

 

 

 

a) Bőrgyógyászati készítmények

0

0

0

– Fertőtlenítő oldatok

0

0

0

– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök

0

0

0

– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök

0

0

0

– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

0

0

0

b) Szemészeti készítmények

0

0

0

– Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek

0

0

0

– Érzéstelenítő cseppek

0

0

0

– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez

0

0

0

– Szemnyomáscsökkentő cseppek

0

0

0

c) Fülészeti készítmények

0

0

0

– Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok

0

0

0

d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek

0

0

0

– Fertőtlenítő szájöblítők

0

0

0

e) Helyi érzéstelenítők

0

0

0

– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők

0

0

0

2. ORVOSI ESZKÖZÖK

2.1. Újraélesztő felszerelés

 

–Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy-, közepes- és kis méretű maszkkal

0

0

0

–Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható  (3)

0

0

0

– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására

0

0

0

2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés

– Érszorítók

0

0

0

– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel

0

0

0

– Öntapadó rugalmas mullpólya

0

0

0

– Gézcsíkok

0

0

0

– Steril géz nyomókötésekhez

0

0

0

– Steril lap égési sérültek számára

0

0

0

– Háromszögletű felkötőkendő

0

0

0

– Eldobható gumikesztyűk

0

0

0

– Öntapadó sebtapaszok

0

0

0

– Steril nyomókötések

0

0

0

– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

0

0

0

– Vazelines géz

0

0

0

2.3. Műszerek

– Megfelelő anyagból készült műszerdoboz

0

0

0

– Olló

0

0

0

– Terpesztő-csipeszek

0

0

0

– Vérzéscsillapító csipeszek

0

0

0

2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés

0

0

0

– Egyszerhasználatos nyelvlapoc

0

0

0

– Hordágyak

0

0

0

– Sztetoszkóp

0

0

0

– Vérnyomásmérő

0

0

0

– Orvosi hőmérő

0

0

0

– Alacsony hőmérsékleti hőmérő

0

0

0

– Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően

0

0

0

2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés

0

0

0

– Intravénás infúziós készlet

0

0

0

– Egyszerhasználatos fecskendők és tűk

0

0

0

2.6. Általános orvosi eszközök

0

0

0

– Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés

0

0

0

2.7. Rögzítő- és beállító eszközök

0

0

0

– Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz

0

0

0

– Nyakrögzítő gallér

0

0

0

3. ELLENANYAGOK

3.1. Általános

0

0

0

3.2. Kardiovaszkuláris rendszer

0

0

0

3.3. Gasztrointesztinális rendszer

0

0

0

3.4. Idegrendszer

0

0

0

3.5. Légzőrendszer

0

0

0

3.6. Fertőzés elleni szerek

0

0

0

3.7. Külsőleges alkalmazásra

0

0

0

3.8. Egyéb

0

0

0

3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

0

0

0

Hely és dátum: …

A parancsnok aláírása:…

Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás: …

C. SZAKASZ

C. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I.   A hajó adatai

Név: …

Lobogó: …

Anyakikötő: …

II.   Egészségügyi felszerelések

 

Szükséges mennyiségek

A fedélzeten ténylegesen szállított mennyiségek

Megjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)

1. GYÓGYSZEREK

1.1. Kardiovaszkuláris rendszer

 

a) Angina elleni készítmények

0

0

0

1.2. Gasztrointesztinális rendszer

 

 

 

a) Hasmenésgátlók

0

0

0

1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók

 

 

 

a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények

0

0

0

1.4. Idegrendszer

 

 

 

c) Tengeri betegség elleni szerek

0

0

0

1.5. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek

 

 

 

a) Bőrgyógyászati készítmények

0

0

0

– Fertőtlenítő oldatok

0

0

0

– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek

0

0

0

b) Szemészeti készítmények

0

0

0

– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez

0

0

0

2. ORVOSI ESZKÖZÖK

2.1. Kötöző- és sebvarró felszerelés

– Érszorítók

0

0

0

– Öntapadó rugalmas mullpólya

0

0

0

– Steril géz nyomókötésekhez

0

0

0

– Eldobható gumikesztyűk

0

0

0

– Öntapadó sebtapaszok

0

0

0

– Steril nyomókötések

0

0

0

– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések

0

0

0

3. ELLENANYAGOK

3.1. Általános

0

0

0

3.2. Kardiovaszkuláris rendszer

0

0

0

3.3. Gasztrointesztinális rendszer

0

0

0

3.4. Idegrendszer

0

0

0

3.5. Légzőrendszer

0

0

0

3.6. Fertőzés elleni szerek

0

0

0

3.7. Külsőleges alkalmazásra

0

0

0

3.8. Egyéb

0

0

0

3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

0

0

0

Hely és dátum: …

A parancsnok aláírása: …

Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás: …


(1)  A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.

(2)  A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.

(3)  A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.


Top