EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1833

A Bizottság (EU) 2019/1833 irányelve (2019. október 24.) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

C/2019/7533

OJ L 279, 31.10.2019, p. 54–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1833/oj

31.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/54


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1833 irányelve

(2019. október 24.)

a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének (2) 10. alapelve előírja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezethez. A munkavállalók joga a munkahelyen az egészségük és biztonságuk magas szintű védelméhez, valamint egy olyan munkakörnyezethez, amely a szakmai szükségleteikhez igazodik, és amely lehetővé teszi számukra munkaerőpiaci részvételük meghosszabbítását, magában foglalja a biológiai anyagoknak való kitettséggel szembeni védelmet is munkájuk során.

(2)

A munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos irányelvek – köztük a 2000/54/EK irányelv – végrehajtása a REFIT-értékelésnek nevezett utólagos értékelés tárgyát képezte. Az értékelés megvizsgálta az irányelvek relevanciáját a kutatás és az új tudományos ismeretek tekintetében a különböző érintett területeken. A bizottsági szolgálati munkadokumentumban (3) említett REFIT-értékelés többek között arra a következtetésre jut, hogy a biológiai anyagoknak a 2000/54/EK irányelv III. mellékletében szereplő minősített listáját a tudományos és műszaki fejlődés fényében módosítani kell, továbbá nagyobb összhangot kell teremteni az egyéb vonatkozó irányelvekkel.

(3)

A „Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása” című közleményében (4) a Bizottság megismételte, hogy noha a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós vívmányok REFIT-értékelése megerősítette, hogy az e területet érintő jogszabályok általában hatékonyak és célirányosak, még vannak lehetőségek az elavult szabályok aktualizálására, valamint a jobb és szélesebb körű védelem, megfelelés és a hatékonyabb jogérvényesítés biztosítására. A Bizottság hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt frissíteni kell a biológiai anyagoknak a 2000/54/EK irányelv III. mellékletében szereplő listáját.

(4)

A 2000/54/EK irányelv megállapítja a munkavállalók egészségi és biztonsági kockázatokkal szembeni védelmét célzó szabályokat, beleértve az olyan kockázatok megelőzését is, amelyek a munka során a biológiai anyagoknak való kitettséggel kapcsolatban merülnek vagy merülhetnek fel. A 2000/54/EK irányelv azokra a tevékenységekre vonatkozik, amelyek során a munkavállalók munkájuk végzése következtében biológiai anyagoknak vannak ténylegesen vagy potenciálisan kitéve, és megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a munkavállalók biológiai anyagoknak való kitettsége jellegének, mértékének és időtartamának meghatározása céljából minden olyan tevékenység esetén meg kell hozni, amelynek során a biológiai anyagoknak való kitettség merülhet fel.

(5)

mivel egy kockázatértékelés eredményei a biológiai anyagokkal való nem szándékos kitettséget is mutathatják, előfordulhatnak olyan, a 2000/54/EK irányelv I. mellékletében nem szereplő más tevékenységek is, amelyeket szintén figyelembe kellene venni. Ezért a 2000/54/EK irányelv I. mellékletében meghatározott tevékenységek indikatív listáját módosítani kell, hogy az tartalmazzon egy bevezető mondatot a lista nem kimerítő jellegének egyértelművé tétele érdekében.

(6)

A 2000/54/EK irányelv III. melléklete meghatározza azon biológiai anyagok listáját, amelyek tudvalevőleg fertőző betegségeket okoznak az embereknek, a fertőzés kockázata szerint osztályozva. Az említett melléklet 6. bevezető megjegyzésének megfelelően a listát módosítani kell, hogy tükrözze a tudomány legújabb állását a lista legutóbbi frissítése óta bekövetkezett jelentős változásokat eredményező tudományos fejlődés tekintetében, különösen a biológiai anyagok taxonómiáját, nómenklatúráját, osztályozását és jellemzőit, valamint az új biológiai anyagokat illetően.

(7)

A 2000/54/EK irányelv V. és VI. melléklete a laboratóriumokra, állattartó helyiségekre és ipari folyamatokra vonatkozó biztonsági intézkedéseket és szinteket állapítja meg. Az V. és VI. mellékletet módosítani kell és át kell alakítani annak érdekében, hogy összhangban legyenek a 2009/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (5) foglalt elszigetelési és más védelmi intézkedésekkel, és figyelembe vegyék azokat.

(8)

A 2000/54/EK irányelv I., III. V. és VI. mellékletének jelenlegi frissítése előkészítése során figyelmet fordítottak a biológiai anyagoknak a munkájuk során ténylegesen vagy potenciálisan kitett munkavállalók aktuális védelmi szintjének fenntartására, valamint annak biztosítására, hogy a módosítások csak a területen végbemenő tudományos fejlődést tükrözzék, és csupán technikai jellegű kiigazításokat tegyenek szükségessé a munkahelyeken.

(9)

Konzultációt folytattak a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal a „Biztonságosabb és egészségesebb munka mindenki számára – Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása” című bizottsági közlemény elfogadásából eredő azon intézkedésekről, amelyek az Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályai célszerűségének és eredményességének fenntartásához szükségesek.

(10)

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a hat munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós irányelv mindenki számára biztonságosabb munkavégzés érdekében történő korszerűsítéséről szóló, 2017. december 6-án elfogadott véleményében (6) a 2000/54/EK irányelv módosítását javasolja relevanciája és hatékonysága növelésének érdekében.

(11)

Egy későbbi, 2018. május 31-én elfogadott véleményében (7) (Vélemény a biológiai anyagokról szóló 2000/54/EK irányelv mellékleteinek technikai frissítéseiről) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság az I., a III., az V. és a VI. melléklet konkrét frissítésekkel való módosítását javasolja, amelyek tükrözik a területen végbement legújabb technológiai és tudományos fejleményeket.

(12)

A 2000/54/EK irányelv I., III., V. és VI. melléklete jelenlegi frissítésének előkészítése során a Bizottságot a tagállamokat képviselő szakértők segítették, akik technikai és tudományos támogatást nyújtottak.

(13)

A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (8) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(14)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/391/EGK tanácsi irányelv (9) 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/54/EK irányelv I., III., V. és VI. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2021. november 20-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 262., 2000.10.17., 21. o.

(2)  Szociális jogok európai pillére, 2017. november, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(3)  SWD(2017) 10 végleges

(4)  COM(2017) 12

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/41/EK irányelve ( 2009. május 6. ) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról (HL L 125., 2009.5.21., 75. o.).

(6)  Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 1718/2017. sz. dokumentum

(7)  Mmunkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 434/18. sz. dokumentum

(8)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

(9)  A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).


Melléklet

1.   

A 2000/54/EK irányelv I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„„I. MELLÉKLET

A TEVÉKENYSÉGEK INDIKATÍV LISTÁJA

(4. cikk (2) bekezdés)

Előzetes megjegyzés

Amennyiben az ezen irányelv 3. cikkével és 4. cikke (2) bekezdésével összhangban elvégzett kockázatértékelés eredménye alapján előfordulhat a biológiai anyagoknak való nem szándékos kitettség, a mellékletben nem szereplő más tevékenységeket is figyelembe kell venni.

1.

Élelmiszertermelő üzemekben végzett munka

2.

Mezőgazdasági munka

3.

Olyan munkatevékenységek, amelyek állatokkal és/vagy állati eredetű termékekkel való érintkezéssel járnak

4.

Egészségügyi munka, beleértve az elkülönítőket és a kórbonctani részlegeket

5.

Klinikai, állatorvosi és diagnosztikai laboratóriumokban végzett munka, a diagnosztikai mikrobiológiai laboratóriumok kivételével

6.

A hulladékártalmatlanító létesítményekben végzett munka

7.

A szennyvíztisztítókban végzett munka”.

2.   

A 2000/54/EK irányelv III. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„III. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI OSZTÁLYOZÁS

2. cikk második bekezdés és 18. cikk

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1.

Ezen irányelv alkalmazási körének megfelelően csak azokat az anyagokat kell felvenni az osztályozási listára, amelyek tudvalevőleg fertőző betegségeket okoznak az embereknek.

Ahol szükséges, jelölés utal ezen anyagok toxikus és allergizáló hatásaira.

A lista az emberre nem ható állati és növényi kórokozókat nem tartalmazza.

Az osztályozott biológiai anyagok listájának készítésekor a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat nem vették figyelembe.

2.

Az osztályozott anyagok listája ezen anyagoknak az egészséges munkavállalókra gyakorolt hatásán alapul.

A lista nem veszi külön figyelembe az azokra a munkavállalókra gyakorolt különleges hatásokat, akiknek az érzékenységét valamilyen ok, például eleve meglévő betegség, gyógyszerfogyasztás, legyengült immunrendszer, terhesség vagy szoptatás befolyásolhatja.

Az ilyen munkavállalókat érintő többletkockázatot az ebben az irányelvben előírt kockázatértékelés során kell figyelembe venni.

Egyes olyan ipari folyamatokban, laboratóriumi munkákban vagy állatokkal végzett munkákban, amelyek a 3. vagy 4. csoportba sorolt biológiai anyagnak való tényleges vagy potenciális kitettséggel járnak, a technikai óvintézkedéseknek összhangban kell állniuk az irányelv 16. cikkével.

3.

Azok a biológiai anyagok, amelyek nem szerepelnek a lista 2–4. csoportjában, nem tartoznak automatikusan az 1. csoportba.

Azon nemzetségek esetében, amelyeknél ismert, hogy egynél több faj okoz megbetegedést az emberben, a listán azok a fajok szerepelnek, amelyek tudvalevőleg a leggyakoribb kórokozók, emellett pedig tartalmaz egy arra vonatkozó általánosabb utalást, hogy a nemzetség egyéb fajai is káros hatással lehetnek az egészségre.

Amikor egy egész nemzetség szerepel az osztályozott biológiai anyagok listáján, akkor azt úgy kell érteni, hogy a tudvalevőleg nem kórokozó fajok és törzsek nem szerepelnek a listán.

4.

Ha valamely törzs gyengített, vagy a virulenciát okozó géneket elvesztette, akkor az anyatörzs osztályozása szerinti biztonsági intézkedést nem kell szükségszerűen alkalmazni, a munkahelyi kockázatnak megfelelő értékelésre is figyelemmel.

Ez például abban az esetben áll fenn, ha ilyen törzset termékként vagy egy termék összetevőjeként profilaktikus vagy terápiás célra tervezik használni.

5.

Az osztályozott anyagoknak e lista elkészítéséhez használt nómenklatúrája az anyagok taxonómiájáról és nómenklatúrájáról szóló, a lista elkészítése időpontjában érvényes legújabb nemzetközi egyezményeket tükrözi, és azokkal összhangban áll.

6.

Az osztályozott biológiai anyagok listája a tudománynak a lista készítése időpontjában ismert állását tükrözi.

Frissítésére akkor kerül sor, mihelyst már nem tükrözi a tudomány legújabb állását.

7.

A tagállamok biztosítják, hogy az emberekben már izolált, de még nem értékelt és e mellékletben még nem szereplő vírusokat legalább a 2. csoportba sorolják, hacsak nem bizonyítják, hogy ezek valószínűleg nem okoznak megbetegedést az emberekben.

8.

A 3. csoportba sorolt egyes biológiai anyagok, amelyeket a mellékelt listában két csillag (**) jelöl, a munkavállalókra nézve korlátozott fertőzési kockázatot jelenthetnek, mivel levegő útján általában nem fertőzőek.

A tagállamok értékelik az ilyen anyagok tekintetében alkalmazandó biztonsági intézkedéseket, figyelembe véve az adott tevékenységek jellegét és az érintett anyagok mennyiségét annak meghatározása céljából, hogy bizonyos körülmények között el lehet-e tekinteni ezen intézkedések némelyikétől.

9.

A paraziták osztályozásából következő biztonsági követelmények a paraziták életciklusának csak abban a szakaszában alkalmazandók, amelyben valószínűleg megfertőzhetik az embereket a munkahelyen.

10.

A lista külön utal azokra az esetekre, amelyekben a biológiai anyagok valószínűleg allergiás vagy toxikus reakciókat váltanak ki, illetve ha hatékony oltóanyag áll rendelkezésre, vagy ha tanácsos a kockázatoknak kitett munkavállalók listáját tíz évnél tovább megőrizni.

Ezeket az utalásokat a következő betűk jelölik:

A:

allergizáló hatás lehetséges

D:

a biológiai anyagnak kitett munkavállalók listáját az utolsó ismert expozíció végét követően legalább 10 évig meg kell őrizni

T:

toxintermelés

V:

Az EU-ban nyilvántartásba vett hatékony oltóanyag áll rendelkezésre

Megelőző védőoltás alkalmazásakor figyelembe kell venni a VII. mellékletben foglalt magatartási szabályokat.

BAKTÉRIUMOK

és hasonló organizmusok

MEGJEGYZÉS: Az ezen a listán szereplő biológiai anyagok esetében az egész nemzetség „spp.” kiegészítéssel történő bejegyzése az adott nemzetséghez tartozó olyan fajokra utal, amelyek nem szerepelnek kifejezetten a jegyzékben, de amelyek az emberekre nézve ismert kórokozók. További részletekért lásd a 3. bevezető megjegyzést.

Biológiai anyag

Csoport

Megjegyzések

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus, fetus subsp.

2

 

Campylobacter fetus, venerealis alfaj

2

 

Campylobacter jejuni, doylei subsp.

2

 

Campylobacter jejuni, jejuni subsp.

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (madarakat fertőző törzsek)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (egyéb törzsek)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae, cloacae (Enterobacter cloacae )subsp.

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (a nem kórokozó törzsek kivételével)

2

 

Escherichia coli, verocitotoxin-termelő törzsek (pl. O157:H7 vagy O103)

3 (*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis, holarctica subsp.

2

 

Francisella tularensis, mediasiatica subsp.

2

 

Francisella tularensis, novicida subsp.

2

 

Francisella tularensis, tularensis subsp.

3

 

Fusobacterium necrophorum, funduliforme subsp.

2

 

Fusobacterium necrophorum, necrophorum subsp.

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae, ozaenae subsp.

2

 

Klebsiella pneumoniae, pneumoniae subsp.

2

 

Klebsiella pneumoniae, rhinoscleromatis subsp.

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila, fraseri subsp.

2

 

Legionella pneumophila, pascullei subsp.

2

 

Legionella pneumophila, pneumophila subsp.

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (valamennyi szerotípus)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii, ivanovii subsp.

2

 

Listeria invanovii, londoniensis subsp.

2

 

Morganella morganii, morganii (Proteus morganii) subsp.

2

 

Morganella morganii, sibonii subsp.

2

 

Mycobacterium abscessus, abscessus subsp.

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium aviumsubsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium, paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) subsp.

2

 

Mycobacterium avium, silvaticum subsp.

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis, caprae) subsp.

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3 (*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3 (*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neoricettsia sennettsu (Rickettsia sennettsu, Ehrlihia sennettsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida, gallicida (Pasteurella gallicida) subsp.

2

 

Pasteurella multocida, multocida subsp.

2

 

Pasteurella multocida, septica subsp.

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

3 (*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

3 (*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis), arizonae subsp.

2

 

Salmonella Enteritidis

2

 

Salmonella Paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella Typhi

3 (*1)

V

Salmonella Typhimurium

2

 

Salmonella (egyéb szerotípusok)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (1. típus)

3 (*1)

T

Shigella dysenteriae, az 1. típustól eltérő

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

T

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus agalactiae

2

 

Streptococcus dysgalactiae, equisimilis subsp.

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

T, V

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Trueperella pyogenes

2

 

Ureaplasma parvum

2

 

Ureaplasma urealyticum

2

 

Vibrio cholerae (az El Tor is)

2

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica, enterolitica subsp.

2

 

Yersinia enterocolitica, palearctica subsp.

2

 

Yersinia pestis

3

 

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

VÍRUSOK (*)

(*) Lásd a 7. bevezető megjegyzést.

MEGJEGYZÉS: E listán a vírusok rend (O), család (F) és nemzetség (G) szerinti rangsorban szerepelnek.

Biológiai anyag

(vírusfajok vagy jelzett taxonómiai sorrend)

Csoport

Megjegyzések

Bunyavirales (O)

 

 

Hantaviridae (F)

 

 

Orthohantavírus (G)

 

 

Andes hantavírus (hantavírus pulmonáris szindrómát [HPS] okozó hantavírus fajok)

3

 

Bayou hantavírus

3

 

Black Creek Canal hantavírus

3

 

Cano Delgadito hantavírus

3

 

Choclo hantavírus

3

 

Dobrava-Belgrade hantavírus (haemorhágiás lázt és veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus fajok)

3

 

El Moro Canyon hantavírus

3

 

Hantaan hantavírus (haemorhágiás lázt és veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus fajok)

3

 

Laguna Negra hantavírus

3

 

Prospect Hill hantavírus

2

 

Puumala hantavírus (Nephropathia Epidemica [NE] betegséget okozó hantavíros fajok)

2

 

Seoul hantavírus (haemorhágiás lázt és veseelégtelenséget [HFRS] okozó hantavírus fajok)

3

 

Sin Nombre hantavírus (hantavírus pulmonáris szindrómát [HPS] okozó hantavírus fajok)

3

 

Egyéb, smerten kórokozó hantavírusok

2

 

Nairoviridae (F)

 

 

Orthonairovírus (G)

 

 

Krími-kongói haemorhágiás láz nairovírus

4

 

Dugbe nairovírus

2

 

Hazara nairovírus

2

 

Nairobi-betegség nairovírus

2

 

Egyéb, ismerten kórokozó nairovírusok

2

 

Peribunyaviridae (F)

 

 

Orthobunyavírus (G)

 

 

Bunyamwera bunyavírus (Germiston vírus)

2

 

California encephalitis bunyavírus

2

 

Oropouche bunyavírus

3

 

Egyéb, ismerten kórokozó bunyavírusok

2

 

Phenuiviridae (F)

 

 

Phlebovírus (G)

 

 

Bhanja phlebovírus

2

 

Punta Toro phlebovírus

2

 

Rift-völgyi láz phlebovírus

3

 

Sandfly fever Naples phlebovírus (Toscana Vírus)

2

 

SFTS phlebovírus (magas lázzal járó trombicitopénia szindrómát okozó virus)

3

 

Egyéb, ismerten kórokozó phlebovírusok

2

 

Herpesvirales (O)

 

 

Herpesviridae (F)

 

 

Citomegalovírus (G)

 

 

Humán herpeszvírus 5 (citomegalovírus)

2

 

Limfo-kriptovírus (G)

 

 

Humán herpeszvírus 4 (Epstein-Barr vírus)

2

 

Rhadinovírus (G)

 

 

Humán herpeszvírus 8

2

D

Roseololvírus (G)

 

 

Humán herpeszvírus 6A (humán B-limfotróp vírus)

2

 

Humán herpeszvírus 6B

2

 

Humán herpeszvírus 7

2

 

Simplexvírus (G)

 

 

Makákó herpeszvírus 1 (herpeszvírus simiae, herpesz B vírus)

3

 

Humán herpeszvírus 1 (humán herpeszvírus 1, herpesz simplex vírus, 1. típus)

2

 

Humán herpeszvírus 2 (humán herpeszvírus 2, herpesz simplex vírus, 2. típus)

2

 

Varicellovírus (G)

 

 

Humán herpeszvírus 3 (Varicella-zoster herpeszvírus)

2

V

Mononegavirales (O)

 

 

Filoviridae (F)

 

 

Ebola vírus (G)

4

 

Marburg vírus (G)

 

 

Marburg marburgvirus

4

 

Paramyxoviridae (F)

 

 

Avulavírus (G)

 

 

Baromfipestis vírus (Newcastle-betegség vírus)

2

 

Henipavírus (G)

 

 

Hendra henipavírus

4

 

Nipah henipavírus

4

 

Morbillivírus (G)

 

 

Kanyaró morbillivírus

2

V

Respirovírus (G)

 

 

Humán respirovírus 1 (parainfluenza vírus 1)

2

 

Humán respirovírus 3 (parainfluenza vírus 3)

2

 

Rubulavírus (G)

 

 

Mumpsz rubulavírus

2

V

Humán rubulavírus 2 (parainfluenza vírus 2)

2

 

Humán rubulavírus 4 (parainfluenza vírus 4)

2

 

Pneumoviridae (F)

 

 

Metapneumovírus (G)

 

 

Orthopneumovírus (G)

 

 

Humán orthopneumovírus (óriássejtes tüdőmegbetegedést okozó vírus)

2

 

Rhabdoviridae (F)

 

 

Lyssavírus (G)

 

 

Ausztrál denevér-lyssavírus

3 (*3)

V

Duvenhage-lyssavírus

3 (*3)

V

Ausztrál denevér-lyssavírus 1

3 (*3)

V

Ausztrál denevér-lyssavírus 2

3 (*3)

V

Lagosi denevér-lyssavírus

3 (*3)

 

Mokola-lyssavírus

3

 

Veszettség-lyssavírus

3 (*3)

V

Vesiculovírus (G)

 

 

Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Alagoas vesiculovírus

2

 

Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, Indiana vesiculovírus

2

 

Hólyagos szájgyulladást okozó vírus, New Jersey vesiculovírus

2

 

Piry vesikulovírus (Piry vírus)

2

 

Nidovirales (O)

 

 

Coronaviridae (F)

 

 

Betacoronavírus (G)

 

 

Súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus (SARS-vírus)

3

 

Közel-keleti légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus (MERS-vírus)

3

 

Egyéb, ismerten kórokozó Coronaviridae

2

 

Picornavirales (O)

 

 

Picornaviridae (F)

 

 

Cardivírus (G)

 

 

Saffold vírus

2

 

Cosavírus (G)

 

 

Cosavírus A

2

 

Enterovírus (G)

 

 

Enterovírus A

2

 

Enterovírus B

2

 

Enterovírus C

2

 

Enterovírus D, humán Enterovírus, 70. típus (akut vérzéses kötőhártya-gyulladást okozó vírus)

2

 

Rhinovírusok

2

 

Poliovírus, 1. és 3. típus

2

V

Poliovírus, 2. típus  (1)

3

V

Hepatovírus (G)

 

 

Hepatovírus A (hepatitis A-vírus, humán enterovírus, 72. típus)

2

V

Kobuvírus (G)

 

 

Aichivírus A (Aichi vírus 1)

2

 

Parechovírus (G)

 

 

Parechovírusok A

2

 

Parechovirvírusok B (Ljungan vírus)

2

 

Egyéb, ismerten kórokozó Picornaviridae

2

 

Nem besorolt (O)

 

 

Adenoviridae (F)

2

 

Astroviridae (F)

2

 

Arenaviridae (F)

 

 

Mammarenavírus (G)

 

 

Brazil mammarenavírus

4

 

Chapare mammarenavírus

4

 

Flexal mammarenavírus

3

 

Guanarito mammarenavírus

4

 

Junín mammarenavírus

4

 

Lassa mammarenavírus

4

 

Lujo mammarenavírus

4

 

Limfocitás choriomeningitis vírus, neurotróp törzsek

2

 

Limfocitás choriomeningitis vírus (egyéb törzsek)

2

 

Machupo mammarenavírus

4

 

Mobala mammarenavírus

2

 

Mopeia mammarenavírus

2

 

Tacaribe mammarenavírus

2

 

Whitewater Arroyo mammarenavírus

3

 

Caliciviridae (F)

 

 

Norovírus (G)

 

 

Norovírus (Norwalk vírus)

2

 

Egyéb, ismerten kórokozó Caliciviridae

2

 

Hepadnaviridae (F)

 

 

Orthohepadnavírus (G)

 

 

Hepatitis B-vírus

3 (*3)

V, D

Hepeviridae (F)

 

 

Orthohepevírus (G)

 

 

Orthohepevírus A (hepatitis E-vírus)

2

 

Flaviviridae (F)

 

 

Flavivírus (G)

 

 

Dengue-láz vírus

3

 

Japán encephalitis vírus

3

V

Kyasanur Forest vírus

3

V

Louping-ill vírus

3 (*3)

 

Murray Valley encephalitis vírus (Ausztrál agyvelőgyulladás vírus)

3

 

Omszki haemorhágiás lázt okozó vírus

3

 

Powassan vírus

3

 

Rocio vírus

3

 

St. Louis encephalitis vírus

3

 

Kullancsencephalitis vírus

 

 

Absettarov vírus

3

 

Hanzalova vírus

3

 

Hypr vírus

3

 

Kumlinge vírus

3

 

Negishi vírus

3

 

Orosz tavaszi-nyári encephalitis vírus (1)

3

V

Kullancsencephalitis vírus, közép-európai altípus

3 (1)

V

Kullancsencephalitis vírus távol-keleti altípus

3

 

Kullancsencephalitis vírus, szibériai altípus

3

V

Wesselsbron vírus

3 (*3)

 

Nyugat-nílusi láz vírus

3

 

Sárgaláz vírus

3

V

Zika-vírus

2

 

Egyéb, ismerten kórokozó flavivírusok

2

 

Hepacivírus (G)

 

 

Hepacivírus C (hepatitis C-vírus)

3 (*3)

D

Orthomyxoviridae (F)

 

 

Gammainfluenzavírus (G)

 

 

Influenza C-vírus

2

V (c)

Influenzavírus A (G)

 

 

Magas patogenitású madárinfluenza vírusok HPAIV (H5), pl. H5N1

3

 

Magas patogenitású madárinfluenza vírusok HPAIV (H7), pl. H7N7, H7N9

3

 

Influenza A-vírus

2

V (c)

Influenza A-vírus A/New York/1/18 (H1N1) (Spanyol nátha 1918)

3

 

Influenza A-vírus A/Singapore/1/57 (H2N2)

3

 

Alacsony patogenitású madárinfluenza vírus (LPAI) H7N9

3

 

Influenzavírus B (G)

 

 

Influenza B-vírus

2

V (3)

Thogoto vírus (G)

 

 

Dhori vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: Dhori)

2

 

Thogoto vírus (kullancs terjesztette orthomyxoviridae: Thogoto)

2

 

Papillomaviridae (F)

2

D (3)

Parvoviridae (F)

 

 

Eritroparvovírus (G)

 

 

Főemlős eritroparvovírus 1 (humán parvovírus, B 19 vírus)

2

 

Polyomaviridae (F)

 

 

Betapoliómavírus (G)

 

 

Humán poliómavírus 1 (BK-vírus)

2

D (3)

Humán poliómavírus 2 (JC-vírus)

2

D (4)

Poxviridae (F)

 

 

Molluscipoxvírus (G)

 

 

Molluscum contagiosum vírus

2

 

Himlővírus (G)

 

 

Tehénhimlővírus

2

 

Majomhimlővírus

3

V

Vaccinia virus (ideértve a bivalyhimlővírust  (5), az elefánthimlővírust  (6) és a nyúlhimlővírust  (7))

2

 

Variolavírus (major és minor)

4

V

Parapoxvírus (G)

 

 

Orf vírus

2

 

Pszeudo-tehénhimlővírus (fejőstehenek himlővírusa, parapoxvírus bovis)

2

 

Yatapoxvírus (G)

 

 

Tanapox vírus

2

 

Yaba majom tumorvírus

2

 

Reoviridae (F)

 

 

Seadornovírus (G)

 

 

Banna vírus

2

 

Coltivírus (G)

2

 

Rotavírusok (G)

2

 

Orbivírus (G)

2

 

Retroviridae (F)

 

 

Deltaretovírus (G)

 

 

Főemlős T-limfotróp vírus 1 (humán T-sejtes limfotróp vírus, 1. típus)

3 (*3)

D

Főemlős T-limfotróp vírus 2 (humán T-sejtes limfotróp vírus, 2. típus)

3 (*3)

D

Lentivírus (G)

 

 

Humán immundeficiencia-vírus 1

3 (*3)

D

Humán immundeficiencia-vírus 2

3 (*3)

D

Majom immunficiencia-vírus (SIV) (8)

2

 

Togaviridae (F)

 

 

Alfavírus (G)

 

 

Cabassouvírus

3

 

Keleti ló-encephalomyelitis vírus

3

V

Bebaru vírus

2

 

Chikungunya vírus

3 (*3)

 

Everglades vírus

3 (*3)

 

Mayaro vírus

3

 

Mucambo vírus

3 (*3)

 

Ndumu vírus

3 (*3)

 

O’nyong-nyong vírus

2

 

Ross River vírus

2

 

Semliki Forest vírus

2

 

Sindbis virus

2

 

Tonate vírus

3 (*3)

 

Lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladását okozó vírus

3

V

Nyugati ló-encephalomyelitis vírus

3

V

Egyéb, ismerten kórokozó alfavírusok

2

 

Rubivírus (G)

 

 

Rubeolavírus

2

V

Nem besorolt (F)

 

 

Deltavírus (G)

 

 

Hepatitis delta vírus (3)

2

V, D

A FERTŐZŐ SZIVACSOS AGYVELŐBÁNTALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

Biológiai anyag

Csoport

Megjegyzések

A Creutzfeldt–Jakob-betegség kórokozója

3 (*4)

D (9)

A Creutzfeldt–Jakob-betegség kórokozójának a variánsa

3 (**)

D (d)

A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegségének (BSE) és az egyéb kapcsolódó, állati TSE-k kórokozója

3 (*4)

D (9)

A Gerstmann-Sträussler-Scheinker szindróma kórokozója

3 (*4)

D (9)

A Kuru kórokozója

3 (*4)

D (9)

A surlókór kórokozója

2

 

ÉLŐSKÖDŐK

MEGJEGYZÉS: Az ezen a listán szereplő biológiai anyagok esetében az egész nemzetség „spp.” kiegészítéssel történő bejegyzése az adott nemzetséghez tartozó olyan egyéb fajokra utal, amelyek nem szerepelnek kifejezetten a jegyzékben, de amelyek az emberekre nézve ismert kórokozók. További részletekért lásd a 3. bevezető megjegyzést.

Biológiai anyag

Csoport

Megjegyzések

Acanthamoeba castellani

2

 

Ancylostoma duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricensis

2

 

Anisakis simplex

2

A

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balamuthia mandrillaris

3

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Brugia timori

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)

2

 

Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)

2

 

Cryptosporidium hominis

2

 

Cryptosporidium parvum

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dicrocoelium dentriticum

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3 (*5)

 

Echinococcus multilocularis

3 (*5)

 

Echinococcus oligarthrus

3 (*5)

 

Echinococcus vogeli

3 (*5)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Enterobius vermicularis

2

 

Enterocytozoon bieneusi

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

2

 

Heterophyes spp.

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania braziliensis

3 (*5)

 

Leishmania donovani

3 (*5)

 

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

3 (*5)

 

Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

3 (*5)

 

Leishmania major

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

3 (*5)

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania spp.

2

 

Loa loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Mansonella streptocerca

2

 

Metagonimus spp.

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opistorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Paragonimus spp.

2

 

Plasmodium falciparum

3 (*5)

 

Plasmodium knowlesi

3 (*5)

 

Plasmodium spp. (humán és majomban előforduló)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

3 (*5)

 

Toxocara canis

2

 

Toxocara cati

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella nativa

2

 

Trichinella nelsoni

2

 

Trichinella pseudospiralis

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichomonas vaginalis

2

 

Trichostrongylus orientalis

2

 

Trichostrongylus spp.

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3 (*5)

 

Trypanosoma cruzi

3 (*5)

 

Wuchereria bancrofti

2

 

GOMBÁK

MEGJEGYZÉS: Az ezen a listán szereplő biológiai anyagok esetében az egész nemzetség „spp.” kiegészítéssel történő bejegyzése az adott nemzetséghez tartozó olyan egyéb fajokra utal, amelyek nem szerepelnek kifejezetten a jegyzékben, de amelyek az emberekre nézve ismert kórokozók. További részletekért lásd a 3. bevezető megjegyzést.

Biológiai anyag

Csoport

Megjegyzések

Aspergillus flavus

2

A

Aspergillus fumigatus

2

A

Aspergillus spp.

2

 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Blastomyces gilchristii

3

 

Candida albicans

2

A

Candida dubliniensis

2

 

Candida glabrata

2

 

Candida parapsilosis

2

 

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

3

 

Cladophialophora modesta

3

 

Cladophialophora spp.

2

 

Coccidioides immitis

3

A

Coccidioides posadasii

3

A

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

2

A

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Epidermophyton spp.

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum

3

 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum

3

 

Histoplasma duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp.

2

A

Nannizzia spp.

2

 

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

A

Paracoccidioides lutzii

3

 

Paraphyton spp.

2

 

Rhinocladiella mackenziei

3

 

Scedosporium apiospermum

2

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

2

A

Trichophyton rubrum

2

A

Trichophyton tonsurans

2

A

Trichophyton spp.

2

 

3.   

A 2000/54/EK irányelv V. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS BIZTONSÁGI SZINTEK MEGJELÖLÉSE

(15. cikk (3) bekezdés és 16. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Előzetes megjegyzés

Az e mellékletben felsorolt intézkedéseket a tevékenységek jellegével, a munkavállalókat érintő kockázatok értékelésével és az érintett biológiai anyagok jellegével összhangban kell alkalmazni.

A táblázatban az „ajánlott” szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, hacsak a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei nem teszik feleslegessé.

A. Biztonsági intézkedések

B. Biztonsági szintek

2

3

4

Munkahely

1. A munkahelyet az ugyanabban az épületben folyó minden más tevékenységtől el kell különíteni

nem

ajánlott

igen

2. A munkahelynek lezárhatónak kell lennie a gázzal való fertőtlenítés lehetővé tétele érdekében

nem

ajánlott

igen

Berendezések

3. A fertőzött anyagot, beleértve az állatokat is, biztonságos helyen vagy elkülönítőben, illetve más megfelelő, elszigetelt helyen kell kezelni

szükség esetén

igen, ha a fertőzés levegő útján terjed

igen

Felszerelések

4. A munkahelyre beáramló és onnan kiáramló levegőt szűrni kell pl. HEPA-szűrővel1 vagy ahhoz hasonló szűrővel

nem

igen, a kiáramló levegőt

igen, a beáramló és a kiáramló levegőt

5. A munkahelyen a külső környezeténél kisebb légnyomást kell biztosítani

nem

ajánlott

igen

6. Vízhatlan és könnyen tisztítható felületek

igen, a munkaasztal és a padló esetében

igen, a munkaasztal, a padló és a kockázatértékelés által meghatározott egyéb felületek esetében

igen, a munkaasztal, a falak, a padló és a mennyezet esetében

7. Savaknak, lúgoknak, oldószereknek és fertőtlenítőszereknek ellenálló felületek

ajánlott

igen

igen

Munkaszabályok

8. A belépés csak a kijelölt dolgozók számára engedélyezett

ajánlott

igen

igen, légzsilippel2

9. Vektorok (pl. rágcsálók és rovarok) hatékony ellenőrzése

ajánlott

igen

igen

10. Meghatározott fertőtlenítő eljárások

igen

igen

igen

11. A biológiai anyag biztonságos tárolása

igen

igen

igen, védett helyen

12. A dolgozók kötelesek lezuhanyozni az elkülönített terület elhagyása előtt

nem

ajánlott

ajánlott

Hulladék

13. Validált inaktiválási eljárás az állati tetemek biztonságos ártalmatlanítására

ajánlott

igen, a helyszínen vagy azon kívül

igen, a helyszínen

Egyéb intézkedések

14. A laboratóriumnak saját felszereléssel kell rendelkeznie

nem

ajánlott

igen

15. Megfigyelőablak vagy hasonló biztosítandó, hogy a bent lévők láthatók legyenek

ajánlott

ajánlott

igen

4.   

A 2000/54/EK irányelv VI. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„VI. MELLÉKLET

AZ IPARI FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

(4. cikk (1) bekezdés és 16. cikk (2) bekezdés a) pont)

Előzetes megjegyzés

A táblázatban az „ajánlott” szó azt jelenti, hogy az intézkedéseket elvileg alkalmazni kell, kivéve, hacsak a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei nem teszik feleslegessé.

Az 1. csoportba sorolt biológiai anyagok

Az 1. csoportba sorolt biológiai anyagokkal folytatott munka esetén, ideértve a gyengített élő oltóanyagokat is, be kell tartani a megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem elveit.

A 2., 3. és 4. csoportba tartozó biológiai anyagok

Helyénvaló lehet a különböző alábbi kategóriákba tartozó biztonsági követelményeket egy meghatározott folyamathoz vagy annak egy részéhez kapcsolódó kockázatértékelés alapján kiválasztani és egymással kombinálni.

A. Biztonsági intézkedések

B. Biztonsági szintek

2

3

4

Általános intézkedések

1. Az életképes organizmusokat olyan rendszerben kell kezelni, amely a folyamatot fizikailag elkülöníti a környezettől

igen

igen

igen

2. A zárt rendszerben keletkező gázokat úgy kell kezelni, hogy:

a kibocsátás minimális legyen

a kibocsátás gátolva legyen

a kibocsátás gátolva legyen

3. A mintavételt, az anyagadagolást zárt rendszerbe, illetve az életképes mikroorganizmusok átoltását egy másik zárt rendszerbe úgy kell végezni, hogy:

a kibocsátás minimális legyen

a kibocsátás gátolva legyen

a kibocsátás gátolva legyen

4. Nagy mennyiségű tenyésztő folyadékok tápoldatát a zárt rendszerből kizárólag akkor szabad kiengedni, ha az életképes mikroorganizmusokat:

validált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják

validált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják

validált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják

5. A védőzárakat úgy kell megtervezni, hogy:

a kibocsátás minimális legyen

a kibocsátás gátolva legyen

a kibocsátás gátolva legyen

6. Az ellenőrzött területet úgy kell megtervezni, hogy a zárt rendszer teljes tartalmának kiömlése esetén megtartsa azt

nem

ajánlott

igen

7. Az ellenőrzött terület lezárása a gázzal való fertőtlenítés lehetővé tétele érdekében

nem

ajánlott

igen

Berendezések

 

8. Dekontaminálási és tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani a személyzet számára

igen

igen

igen

Felszerelések

9. Az ellenőrzött területre be-, valamint onnan kiáramló levegőt HEPA-szűrőn (4) kell átengedni

nem

ajánlott

igen

10. Az ellenőrzött területeken a külső környezeténél kisebb légnyomást kell biztosítani

nem

ajánlott

igen

11. Az ellenőrzött területet megfelelően szellőztetni kell a légszennyezés minimálisra csökkentése érdekében

ajánlott

ajánlott

igen

Munkaszabályok

12. A zárt rendszereket (5) ellenőrzött területen belül kell elhelyezni

ajánlott

ajánlott

igen, egyedileg tervezett módon

13. Biológiai veszélyt jelző táblát kell kifüggeszteni

ajánlott

igen

igen

14. A belépés csak a kijelölt személyzet számára engedélyezett

ajánlott

igen

igen, légzsilippel (6)

15. A személyzet köteles lezuhanyozni az ellenőrzött terület elhagyása előtt

nem

ajánlott

igen

16. A személyzet köteles védőruházatot viselni

igen, munkaruházat

igen

igen, teljes váltás

Hulladék

17. A mosdókból és zuhanyozókból származó szennyvizet össze kell gyűjteni és a kieresztés előtt inaktiválni kell

nem

ajánlott

igen

18. A szennyvíz kezelése a végső kibocsátás előtt

validált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják

validált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják

validált kémiai vagy fizikai eszközök révén inaktiválják


(*1)  Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(*2)  Lásd a 7. bevezető megjegyzést.

(1)  Az osztályozás alapja a vad poliovírusok típusspecifikus felszámolását és a szájon át alkalmazott poliovírus védőoltás fokozatos megszüntetését követően a poliovírussal összefüggő kockázatok minimalizálására vonatkozó WHO globális cselekvési terv.

(*3)  Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(1)  kullancscsípés útján terjedő agyvelőgyulladás.

(2)  A hepatitis delta-vírus csak a hepatitis-B vírus okozta egyidejű, illetve másodlagos fertőzés jelenléte mellett válik kórokozóvá a munkavállalókban. A hepatitis-B vírus elleni védőoltás ezért védelmet biztosít a hepatitis delta vírussal szemben azon munkavállalóknak, akik hepatitis-B vírussal nem fertőzöttek.

(3)  Csak az A és B típusok esetében.

(4)  Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.

(5)  Két vírus azonosított: az egyik egy bivalyhimlő-típusú vírus, a másik a Vaccinia vírus egy variánsa.

(6)  A tehénhimlő vírus variánsa.

(7)  A Vaccinia vírus variánsa.

(8)  Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy más, majomból származó retrovírusok megbetegedést okoznának emberben. Elővigyázatosságból 3. biztonsági szint ajánlott az ilyenekkel folytatott munka során.

(*4)  Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(9)  Az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezéssel járó munkavégzés esetén ajánlott.

(*5)  Lásd a 8. bevezető megjegyzést.

(2)  HEPA: nagy hatásfokú részecskeszűrő

(3)  Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg egyidejűleg nem nyitható ajtókkal kell elszigetelni..

(4)  HEPA: nagy hatásfokú részecskeszűrő

(5)  Zárt rendszer: Olyan rendszer, amely fizikailag elválasztja a folyamatot a környezettől (pl. inkubátortartályok, tartályok stb.).

(6)  Légzsilip: csak egy légzsilipen át lehet bejutni, ami egy, a laboratóriumtól elkülönített kis helyiség. A zsilip fehér oldalát a fekete oldaltól öltözővel vagy zuhanyzóval, és lehetőleg egyidejűleg nem nyitható ajtókkal kell elszigetelni.


Top