EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0062

A Bizottság (EU) 2017/62 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 3-(metil-tio)propion-aldehid, a metil-3-(metil-tio)propionát, az alliltiol, a dimetil-szulfid, a dibutil-szulfid, a diallil-diszulfid, a diallil-triszulfid, a dimetil-triszulfid, a dipropil-diszulfid, az allil-izotiocianát, a dimetil-diszulfid, a 2-metil-benzol-1-tiol, az S-metil-butántioát, az allil-metil-diszulfid, a 3-(metil-tio)propán-1-ol, a 3-(metil-tio)hexán-1-ol, az 1-propán-1-tiol, a diallil-szulfid, a 2,4-ditiapentán, a 2-metil-2-(metil-ditio)propanal, a 2-metil-propán-1-tiol, a metil-szulfinil-metán, a propán-2-tiol, a 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán és a 2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2016/8236

OJ L 13, 17.1.2017, p. 186–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/62/oj

17.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/186


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/62 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. december 14.)

a 3-(metil-tio)propion-aldehid, a metil-3-(metil-tio)propionát, az alliltiol, a dimetil-szulfid, a dibutil-szulfid, a diallil-diszulfid, a diallil-triszulfid, a dimetil-triszulfid, a dipropil-diszulfid, az allil-izotiocianát, a dimetil-diszulfid, a 2-metil-benzol-1-tiol, az S-metil-butántioát, az allil-metil-diszulfid, a 3-(metil-tio)propán-1-ol, a 3-(metil-tio)hexán-1-ol, az 1-propán-1-tiol, a diallil-szulfid, a 2,4-ditiapentán, a 2-metil-2-(metil-ditio)propanal, a 2-metil-propán-1-tiol, a metil-szulfinil-metán, a propán-2-tiol, a 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán és a 2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az ilyen engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A 3-(metil-tio)propion-aldehidet, a metil-3-(metil-tio)propionátot, az alliltiolt, a dimetil-szulfidot, a dibutil-szulfidot, a diallil-diszulfidot, a diallil-triszulfidot, a dimetil-triszulfidot, a dipropil-diszulfidot, az allil-izotiocianátot, a dimetil-diszulfidot, a 2-metil-benzol-1-tiolt, az S-metil-butántioátot, az allil-metil-diszulfidot, a 3-(metil-tio)propán-1-olt, a 3-(metil-tio)hexán-1-olt, az 1-propán-1-tiolt, a diallil-szulfidot, a 2,4-ditiapentánt, a 2-metil-2-(metil-ditio)propanalt, a 2-metil-propán-1-tiolt, a metil-szulfinil-metánt, a propán-2-tiolt, a 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolánt és a 2-metil-4-propil-1,3-oxa-tiánt (a továbbiakban: érintett anyagok) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, időkorlát nélkül engedélyezték. Az említett termékeket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő termékeket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érintett anyagok valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére. A kérelmező azt kérte, hogy az említett adalékanyagokat az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2013. április 17-i véleményében (3) megállapította, hogy az érintett anyagok – a takarmányban történő felhasználás javasolt feltételei mellett – nincsenek káros hatással az állati és az emberi egészségre, valamint a környezetre. Az allil-izotiocianátot illetően a Hatóság megállapította, hogy bár a fogyasztók expozícióját nem növelné jelentősen az a további expozíció, amelyet az anyag takarmányban történő kismértékű felhasználása jelent, becslések szerint a fogyasztók expozíciója máris túllépi a megengedhető napi bevitel szintjét. Az allil-izotiocianát és a 2-metil-propán-1-tiol esetében a legnagyobb tartalmat úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa a fogyasztói biztonságot és a környezet védelmét. A Hatóság továbbá megállapította, hogy az érintett anyagok hasonló szerepet töltenek be a takarmányokban, mint az élelmiszerekben. A Hatóság korábban már megállapította, hogy az élelmiszerek esetében az érintett anyagok alkalmazása hatékony, mivel fokozzák az élelmiszerek illatát vagy ízét. Ez a megállapítás tehát a takarmányokra is kiterjeszthető. A Hatóságnak nem állt módjában következtetést levonni az érintett anyagok ivóvízben történő felhasználásának biztonságosságával kapcsolatban. A szóban forgó anyagok ugyanakkor felhasználhatók vízzel bejuttatott takarmánykeverékekben.

(5)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. Az allil-izotiocianát és a 2-metil-propán-1-tiol kivételével valamennyi anyag esetében – mivel biztonsági szempontok nem indokolják legnagyobb tartalom meghatározását, valamint figyelemmel a Hatóság által végzett újraértékelésre – az adalékanyag címkéjén az ajánlott tartalmat kell feltüntetni. Az ilyen tartalom meghaladása esetén az előkeverékek, takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok címkéjén meg kell adni bizonyos információkat.

(6)

A Hatóság megállapította, hogy az érintett anyagokat bőr-, szem- és légútirritáló, valamint bőrszenzibilizáló anyagnak kell minősíteni. Következésképpen megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nincs szükség a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokra. Ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(7)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az érintett anyagok engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben meghatározott anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2017. augusztus 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2018. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2019. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2013; 11(5):3208.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b12001

3-(metil-tio)propion-aldehid

Az adalékanyag összetétele

3-(metil-tio)propion-aldehid

A hatóanyag jellemzése

3-(metil-tio)propion-aldehid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C4H8OS

CAS-szám: 3268-49-3

FLAVIS-szám: 12.001

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 3-(metil-tio)propion-aldehid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12002

metil-3-(metil-tio)propionát

Az adalékanyag összetétele

metil-3-(metil-tio)propionát

A hatóanyag jellemzése

metil-3-(metil-tio)propionát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C5H10O2S

CAS-szám: 13532-18-8

FLAVIS-szám: 12.002

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő metil-3-(metil-tio)propionát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12004

alliltiol

Az adalékanyag összetétele

alliltiol

A hatóanyag jellemzése

alliltiol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 75 % (legalább 98 % alliltiol + allil-szulfid + allil-merkaptán)

Kémiai képlet: C3H6S

CAS-szám: 870-23-5

FLAVIS-szám: 12.004

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő alliltiol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12006

dimetil-szulfid

Az adalékanyag összetétele

dimetil-szulfid

A hatóanyag jellemzése

dimetil-szulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C2H6S

CAS-szám: 75-18-3

FLAVIS-szám: 12.006

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő dimetil-szulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12007

dibutil-szulfid

Az adalékanyag összetétele

dibutil-szulfid

A hatóanyag jellemzése

dibutil-szulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C8H18S

CAS-szám: 544-40-1

FLAVIS-szám: 12.007

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő dibutil-szulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12008

diallil-diszulfid

Az adalékanyag összetétele

diallil-diszulfid

A hatóanyag jellemzése

diallil-diszulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 80 % (legalább 98 % diallil-diszulfid + allil-szulfid + allil-merkaptán)

Kémiai képlet: C6H10S2

CAS-szám: 2179-57-9

FLAVIS-szám: 12.008

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő diallil-diszulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12009

diallil-triszulfid

Az adalékanyag összetétele

diallil-triszulfid

A hatóanyag jellemzése

diallil-triszulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 65 % (legalább 95 % allil-di-, tri- és tetra-szulfid)

Kémiai képlet: C6H10S3

CAS-szám: 2050-87-5

FLAVIS-szám: 12.009

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő diallil-triszulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12013

dimetil-triszulfid

Az adalékanyag összetétele

dimetil-triszulfid

A hatóanyag jellemzése

dimetil-triszulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C2H6S3

CAS-szám: 3658-80-8

FLAVIS-szám: 12.013

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő dimetil-triszulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12014

dipropil-diszulfid

Az adalékanyag összetétele

dipropil-diszulfid

A hatóanyag jellemzése

dipropil-diszulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C6H14S2

CAS-szám: 629-19-6

FLAVIS-szám: 12.014

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő dipropil-diszulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12025

allil-izotiocianát

Az adalékanyag összetétele

allil-izotiocianát

A hatóanyag jellemzése

allil-izotiocianát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C4H5NS

CAS-szám: 57-06-7

FLAVIS-szám: 12.025

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az allil-izotiocianát azonosítására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

0,05

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12026

dimetil-diszulfid

Az adalékanyag összetétele

dimetil-diszulfid

A hatóanyag jellemzése

dimetil-diszulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C2H6S2

CAS-szám: 624-92-0

FLAVIS-szám: 12.026

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő dimetil-diszulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12027

2-metil-benzol-1-tiol

Az adalékanyag összetétele

2-metil-benzol-1-tiol

A hatóanyag jellemzése

2-metil-benzol-1-tiol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C7H8S

CAS-szám: 137-06-4

FLAVIS-szám: 12.027

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 2-metil-benzol-1-tiol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12032

S-metil-butántioát

Az adalékanyag összetétele

S-metil-butántioát

A hatóanyag jellemzése

S-metil-butántioát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C5H10OS

CAS-szám: 2432-51-1

FLAVIS-szám: 12.032

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő S-metil-butántioát meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12037

allil-metil-diszulfid

Az adalékanyag összetétele

allil-metil-diszulfid

A hatóanyag jellemzése

allil-metil-diszulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 90 %

Kémiai képlet: C4H8S2

CAS-szám: 2179-58-0

FLAVIS-szám: 12.037

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő allil-metil-diszulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12062

3-(metil-tio)propán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

3-(metil-tio)propán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

3-(metil-tio)propán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C4H10OS

CAS-szám: 505-10-2

FLAVIS-szám: 12.062

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 3-(metil-tio)propán-1-ol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12063

3-(metil-tio)hexán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

3-(metil-tio)hexán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

3-(metil-tio)hexán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C7H16OS

CAS-szám: 51755-66-9

FLAVIS-szám: 12.063

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 3-(metil-tio)hexán-1-ol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12071

1-propán-1-tiol

Az adalékanyag összetétele

1-propán-1-tiol

A hatóanyag jellemzése

1-propán-1-tiol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C3H8S

CAS-szám: 107-03-9

FLAVIS-szám: 12.071

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 1-propán-1-tiol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12088

diallil-szulfid

Az adalékanyag összetétele

diallil-szulfid

A hatóanyag jellemzése

diallil-szulfid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C6H10S

CAS-szám: 592-88-1

FLAVIS-szám: 12.088

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő diallil-szulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12118

2,4-ditiapentán

Az adalékanyag összetétele

2,4-ditiapentán

A hatóanyag jellemzése

2,4-ditiapentán

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C3H8S2

CAS-szám: 1618-26-4

FLAVIS-szám: 12.118

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 2,4-ditiapentán meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12168

2-metil-2-(metil-ditio)propanal

Az adalékanyag összetétele

2-metil-2-(metil-ditio)propanal

A hatóanyag jellemzése

2-metil-2-(metil-ditio)propanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C5H10OS2

CAS-szám: 67952-60-7

FLAVIS-szám: 12.168

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 2-metil-2-(metil-ditio)propanal meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12173

2-metil-propán-1-tiol

Az adalékanyag összetétele

2-metil-propán-1-tiol

A hatóanyag jellemzése

2-metil-propán-1-tiol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C4H10S

CAS-szám: 513-44-0

FLAVIS-szám: 12.173

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 2-metil-propán-1-tiol azonosítására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

0,04

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12175

metil-szulfinil-metán

Az adalékanyag összetétele

metil-szulfinil-metán

A hatóanyag jellemzése

metil-szulfinil-metán

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C2H6OS

CAS-szám: 67-68-5

FLAVIS-szám: 12.175

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő metil-szulfinil-metán meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b12197

propán-2-tiol

Az adalékanyag összetétele

propán-2-tiol

A hatóanyag jellemzése

propán-2-tiol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C3H8S

CAS-szám: 75-33-2

FLAVIS-szám: 12.197

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő propán-2-tiol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b15025

3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán

Az adalékanyag összetétele

3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán

A hatóanyag jellemzése

3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 90 %

Másodlagos összetevők: dietil-triszulfid, dimetil-benzil-karbinol, N,N-dimetil-etántioamid, 4,6-dimetil-1,2,3,5-tetraciklohexán, 3-metil-1,2,4-tritiolán, 2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián

Kémiai képlet: C4H8S3

CAS-szám: 23654-92-4

FLAVIS-szám: 15.025

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b16030

2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián

Az adalékanyag összetétele

2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián

A hatóanyag jellemzése

2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H16OS

CAS-szám: 67715-80-4

FLAVIS-szám: 16.030

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő 2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 0,05 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatainak kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található az alábbi címen: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top