EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0057

A Bizottság (EU) 2017/57 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2016/8216

OJ L 13, 17.1.2017, p. 153–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/57/oj

17.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/153


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/57 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. december 14.)

az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke rendelkezik a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékeléséről.

(2)

Az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropiránt a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, időkorlát nélkül engedélyezték. Az említett termékeket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő termékeket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érintett anyagoknak mint valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagának az újraértékelésére. A kérelmező azt kérte, hogy az említett adalékanyagokat az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2013. március 12-i véleményében (3) megállapította, hogy a szóban forgó készítmények – a takarmányban történő javasolt felhasználási feltételek mellett – nincsenek káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság továbbá megállapította, hogy az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán takarmányban és élelmiszerben betöltött szerepe hasonló. A Hatóság már megállapította, hogy az élelmiszerek esetében ezek az anyagok hatékonyan alkalmazhatók, mivel fokozzák az élelmiszerek illatát és ízét. Ez a megállapítás tehát a takarmányra is kiterjeszthető. Mivel az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán ivóvízben való felhasználását nehéz ellenőrizni, amikor ezzel párhuzamosan takarmányban is használják, az ilyen felhasználást ki kell zárni. Ugyanakkor ezen anyagok alkalmazhatók vízzel bejuttatott takarmánykeverékben.

(5)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell előírni. Mivel a maximális tartalom meghatározását nem indokolják biztonsági szempontok, valamint figyelembe véve a Hatóság által végzett újraértékelést, az adalékanyag címkéjén az ajánlott tartalmat kell feltüntetni. Amennyiben az anyag mennyisége meghaladja ezt a tartalmat, bizonyos információkat fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmánykeverékek és a takarmány-alapanyagok címkéjén.

(6)

A Hatóság megállapította, hogy az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán bőr-, szem- és légútirritáló. A Hatóság megállapította továbbá, hogy a 3,4-dihidrokumarin bőrszenzibilizáló hatású, és lenyelve ártalmas. Következésképpen megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. A Hatóság megítélése szerint nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(7)

Az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

Mivel semmilyen biztonsági ok sem indokolja az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán engedélyezési feltételeit érintő módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára arra, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben meghatározott anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2017. augusztus 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2018. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2019. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2012;10(3):2622 és EFSA Journal 2012;10(11):2967.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg hatóanyag 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b03001

1,8-cineol

Az adalékanyag összetétele

1,8-cineol

A hatóanyag jellemzése

1,8-cineol

Eucalyptus globulusból desztillációval előállítva

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H18O

CAS-szám: 470-82-6

FLAVIS-szám: 03.001

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az 1,8-cineol meghatározására.

Gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

 

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„Ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban: 5 mg/kg”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a következő értéket: 5 mg/kg.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b13009

3,4-dihidrokumarin

Az adalékanyag összetétele

3,4-dihidrokumarin

A hatóanyag jellemzése

3,4-dihidrokumarin

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C9H8O2

CAS-szám: 119-84-6

FLAVIS-szám: 13.009

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3,4-dihidrokumarin meghatározására.

Gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

 

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a következő értéket: 5 mg/kg.

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b13037

2-(2-metil-prop-1-enil)- 4-metil-tetrahidropirán

Az adalékanyag összetétele

2-(2-metil-prop-1-enil)- 4-metil-tetrahidropirán

A hatóanyag jellemzése

2-(2-metil-prop-1-enil)- 4-metil-tetrahidropirán

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C10H18O

CAS-szám: 16409-43-1

FLAVIS-szám: 13.037

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-(2-metil-prop-1-enil)- 4-metil-tetrahidropirán azonosítására.

Analitikai módszer

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

Sertések és baromfi esetében: 0,5 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 0,3 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

sertések és baromfi esetében 0,5 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,3 mg/kg.”

5.

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a következő értéket:

sertések és baromfi esetében 0,5 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,3 mg/kg.”

6.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2027. február 6.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top