EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0039

A Bizottság (EU) 2017/39 végrehajtási rendelete (2016. november 3.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról

C/2016/6849

OJ L 5, 10.1.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/39/oj

10.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 5/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/39 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 3.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikkére, valamint 223. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjára, valamint 64. cikke (7) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címe II. fejezetének 1. szakasza két támogatási programról rendelkezik, amelyek célja a mezőgazdasági termékek oktatási intézményekben tanuló gyermekek részére történő elosztásának javítása. Az első program a gyermekek gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátását érinti (iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program), a második pedig a gyermekek tejjel és tejtermékekkel való ellátását (iskolatejprogram). E két programot az (EU) 2016/791 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) által bevezetett egységes program váltja fel, amely a 2017/2018-as tanévtől kezdődően lép hatályba. A szóban forgó egységes program új, közös keretet biztosít („iskolaprogram”) az oktatási intézményekben tanuló gyermekek gyümölcsökkel, zöldségekkel, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekkel, valamint a banánágazat friss termékeivel („iskolagyümölcs- és zöldség”) való ellátásához, továbbá tejjel és tejtermékekkel („iskolatej”) való ellátásához nyújtott uniós támogatás tekintetében. Az (EU) 2016/791 rendelettel módosított 1308/2013/EU rendelet emellett felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. Annak érdekében, hogy az iskolaprogram az új keretnek megfelelően zökkenőmentesen működjön, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok útján kell meghatározni. A szóban forgó jogi aktusoknak fel kell váltaniuk az 1047/2014/EU (5) és az (EU) 2016/247 (6) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet, az (EU) 2016/248 bizottsági végrehajtási rendeletet (7) és a 657/2008/EK bizottsági rendeletet (8). A felsorolt jogi aktusokat az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (9) hatályon kívül helyezi.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (8) bekezdése értelmében az iskolaprogramban részt venni kívánó tagállamoknak stratégiát kell kidolgozniuk a program végrehajtására. Az iskolaprogram végrehajtásának értékelhetősége érdekében helyénvaló meghatározni a szóban forgó stratégia elemeit. Az adminisztratív teher korlátozása érdekében indokolt megkülönböztetni azokat az elemeket, amelyeket a stratégiának magában kell foglalnia azoktól, amelyeket kérésre kell a Bizottság rendelkezésre bocsátani az ellenőrzések során, amennyiben nem képezik a stratégia részét.

(3)

A hatékony és eredményes igazgatás és költségvetési gazdálkodás érdekében az iskolaprogramot végrehajtó tagállamoknak évente kell kérelmezniük az uniós támogatást. Meg kell határozni emellett a kérelmek tartalmi követelményeit.

(4)

Meg kell határozni a kérelmezők által benyújtott támogatási kérelmek tartalmát, gyakoriságát és benyújtásuk módját. Emellett részletesen meg kell határozni a támogatás alátámasztásához benyújtandó igazoló dokumentumokat. Rögzíteni kell továbbá az illetékes hatóság által a támogatás iránti kérelmek késedelmes benyújtása esetén alkalmazandó szankciók mértékét is.

(5)

A termékek biztosításához és elosztásához nyújtandó támogatások, illetve a kísérő oktatási intézkedésekhez, a nyomon követéshez, az értékeléshez és a népszerűsítéshez kapcsolódó támogatások közötti különbségtétel érdekében pontosítani kell a támogatások kifizetésének feltételeit. Az egyes támogatások kifizetésére irányuló kérelmekhez benyújtandó igazoló dokumentumok tartalmi követelményeit is részletesen meg kell határozni.

(6)

Meg kell határozni az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej tekintetében megállapított pénzügyi előirányzatok közötti átcsoportosításokra vonatkozó határidőket, továbbá az átcsoportosításokról a Bizottságnak küldendő értesítések benyújtására, formájára és tartalmára vonatkozó követelményeket.

(7)

A rendelkezésre álló pénzeszközök teljes potenciáljának maximalizálása érdekében az 1370/2013/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak intézkedéseket kell elfogadnia az igénybe nem vett uniós támogatásoknak az iskolaprogramban részt vevő azon tagállamok közötti újraelosztására vonatkozóan, amelyek értesítést küldtek arról, hogy készek a részükre megállapított előirányzatnál magasabb összeget is felhasználni. Meg kell határozni a pénzeszközök szóban forgó, tagállamok közötti átcsoportosításának feltételeit.

(8)

Az iskolaprogram hatékonyságának értékelése céljából, valamint a tagállamok nemzeti és regionális stratégiáinak további fejlesztése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy tájékoztassák a Bizottságot a program nyomon követésének és értékelésének eredményeiről és megállapításairól. Az egyértelműség érdekében rögzíteni kell az éves nyomon követés és az értékelési jelentés eredményeinek a Bizottság részére történő eljuttatására vonatkozó határidőt. A Bizottságnak közzé kell tennie a szóban forgó dokumentumokat.

(9)

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a szabálytalanságok és csalások leküzdésére hatékony intézkedéseket kell hozni. Ezeknek az intézkedéseknek valamennyi támogatási kérelem tekintetében ki kell terjedniük a helyszíni ellenőrzéssel kiegészített módszeres adminisztratív ellenőrzésre. Meg kell határozni a szóban forgó ellenőrzési intézkedések körét, tartalmát, időzítését és jelentéstételi előírásait annak érdekében, hogy az iskolaprogram eltérő végrehajtási módjai ellenére méltányos és egységes megközelítési mód érvényesüljön a tagállamokban.

(10)

A jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése során a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (10) megfelelően kell eljárni.

(11)

Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (10) bekezdésének megfelelően a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell az Uniónak az iskolaprogramhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásáról. Az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt plakátra vonatkozó rendelkezésen túlmenően meg kell állapítani az iskolaprogram népszerűsítésére és az uniós embléma használatára vonatkozó szabályokat is.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározás

(1)   Ez a rendelet megállapítja az 1308/2013/EU és az 1370/2013/EU rendelet alkalmazására vonatkozó szabályokat az oktatási intézményekben tanuló gyermekek gyümölcsökkel, zöldségekkel, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekkel, a banánágazat friss termékeivel („iskolagyümölcs- és zöldség”), valamint tejjel és tejtermékekkel („iskolatej”) való ellátásához és e termékek elosztásához, a kísérő oktatási intézkedésekhez, továbbá egyes járulékos költségekhez az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkében említett program (a továbbiakban: iskolaprogram) keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében.

(2)   Az iskolaprogram alkalmazásában a „tanév” az adott év augusztus 1-jétől a következő év július 31-éig tartó időszak.

2. cikk

Tagállami stratégiák

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (8) bekezdésében és az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében említett tagállami stratégiának a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)

az a közigazgatási szint, amelyen végre kívánják hajtani az iskolaprogramot;

b)

az iskolaprogram végrehajtása révén kielégítendő szükségletek és azok prioritási sorrendje;

c)

az iskolaprogram végrehajtása révén elérni kívánt eredmények és az elérésük mérésére szolgáló mutatók;

d)

az a kezdeti helyzet, amelyhez viszonyítva mérni fogják az eredmények elérését a rendelkezésre álló adatok alapján;

e)

az iskolaprogram fő elemeire vonatkozó költségvetés az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej tekintetében, továbbá az egész iskolaprogramot érintő elemekre vonatkozó költségvetés;

f)

a célcsoport meghatározása;

g)

az iskolaprogram keretében biztosítandó termékek listája az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (3), (4), (5) és adott esetben (7) bekezdésében felsorolt termékcsoportok szerinti bontásban;

h)

amennyiben az iskolaprogram keretében elérhető termékek rendelkezésre bocsátása nem ingyenesen történik, az annak biztosítása érdekében hozott intézkedések, hogy a termékek ára megfelelően tükrözze az iskolaprogramhoz nyújtott uniós támogatást;

i)

amennyiben engedélyezett az egységköltség-alapú térítés, az átalányfinanszírozás és/vagy az egyösszegű kifizetés, a megállapításukra alkalmazott tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítási módszer; költségalapú rendszer használata esetében a kérelmezők által benyújtott költségek ésszerűségének értékeléséhez alkalmazott módszerek;

j)

a kísérő oktatási intézkedések célja és tartalma;

k)

a releváns hatóságok és érdekeltek bevonására alkalmazott eljárások;

l)

az iskolaprogram keretében biztosítandó termékek, anyagok és szolgáltatások beszállítóinak kiválasztására alkalmazott eljárások;

m)

az iskolaprogramhoz nyújtott uniós támogatás népszerűsítése érdekében hozott intézkedések.

(2)   A tagállamok kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátják az alábbi információkat, amennyiben azok nem szerepelnek a stratégiában:

a)

az iskolaprogram keretében biztosítandó termékek kiválasztásának kritériumai és az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (11) bekezdésében említett prioritás(ok);

b)

a termékek biztosítása és/vagy elosztása céljából hozott intézkedések, ideértve az elszámolható költségeket, az elosztás tervezett gyakoriságát és ütemezését, valamint abban az esetben, ha engedélyezett a termékeknek az iskolai gyermekétkeztetés keretében adott ételekkel együtt történő elosztása, az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének való megfelelés érdekében hozott intézkedések;

c)

amennyiben meg vannak határozva azok a legmagasabb árak, amelyeket a kedvezményezettek az iskolaprogram keretében biztosított termékekért, anyagokért és szolgáltatásokért fizethetnek, a megállapításukra alkalmazott tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítási módszer;

d)

amennyiben az uniós támogatás mellett az iskolaprogramhoz nemzeti támogatást is nyújtanak, a nemzeti támogatás összege;

e)

amennyiben az iskolaprogram keretében nyújtott uniós támogatás meglévő nemzeti programok kiterjesztését, illetve hatékonyabb végrehajtását szolgálják, az iskolaprogram hozzáadott értékének biztosítása érdekében hozott intézkedések;

f)

az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett termékek elosztása esetében az annak biztosítása érdekében hozott intézkedések, hogy az uniós támogatás kizárólag a szóban forgó termékek tejösszetevője után kerüljön kifizetésre, és ne haladja meg az 1370/2013/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett összeget;

g)

az iskolaprogramnak az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti nyomon követésére és értékelésére, valamint az e rendelet 9. és 10. cikkében előírt ellenőrzések céljából kialakított struktúrák, intézkedések és eljárások.

(3)   A Bizottság közzéteszi a tagállamok stratégiáit.

3. cikk

Uniós támogatás iránti tagállami kérelmek

A tagállamok minden év január 31-ig benyújtják a következő tanévre vonatkozó uniós támogatás iránti kérelmüket és adott esetben frissítik a folyó tanévre vonatkozó uniós támogatás iránti kérelmüket. A kérelem a következő információkat tartalmazza:

a)

A következő tanévre vonatkozó információk:

i.

az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej tekintetében az 1370/2013/EU rendelet I. mellékletében megállapított indikatív előirányzat;

ii.

az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej tekintetében megállapított indikatív előirányzat egy, legfeljebb az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (4) bekezdésében említett maximális százalékos aránynak megfelelő részének a másik indikatív előirányzat javára történő átcsoportosítására irányuló szándék, valamint az átcsoportosítás százalékos aránya és összege;

iii.

az iskolagyümölcs és -zöldség és/vagy az iskolatej tekintetében megállapított indikatív előirányzat összegét meghaladó támogatás felhasználására irányuló szándék, valamint a kérelmezett maximális kiegészítő összeg, amennyiben rendelkezésre áll kiosztható többlettámogatás;

iv.

amennyiben a tagállam nem kívánja felhasználni a részére az iskolagyümölcs és -zöldség és/vagy az iskolatej tekintetében előirányzott teljes támogatást, az indikatív előirányzat igénybe nem vett részének összege;

v.

az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej tekintetében kérelmezett teljes összeg.

b)

A folyó tanévre vonatkozó információk:

i.

az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (4) bekezdésének b) pontjában említett, végleges előirányzatok közötti átcsoportosítás;

ii.

amennyiben a tagállam nem kívánja felhasználni a részére az iskolagyümölcs és -zöldség és/vagy az iskolatej tekintetében a folyó tanévre nyújtott végleges előirányzat teljes összegét, az az összeg, amelyet az iskolagyümölcs és -zöldség és/vagy az iskolatej tekintetében nem fog kérelmezni;

iii.

az iskolagyümölcs és -zöldség és/vagy az iskolatej tekintetében megállapított és a folyó tanévben rendelkezésre álló végleges előirányzat összegét meghaladó támogatás felhasználására irányuló szándék, amennyiben rendelkezésre áll kiosztható többlettámogatás.

Az e cikkben említett összegeket euróban kell megadni.

4. cikk

A kérelmezők által benyújtott támogatási kérelmek

(1)   A tagállamok stratégiájukkal összhangban, valamint a (2)–(6) bekezdésben lefektetett szabályoknak megfelelően határozzák meg a támogatási kérelmek formai és tartalmi követelményeit, illetve benyújtásuk gyakoriságát.

(2)   A termékek biztosításához és elosztásához nyújtott támogatásra vonatkozó kérelmeknek legalább a következő információkat kell tartalmazniuk:

a)

az elosztott termékek mennyisége az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (3), (4), (5) és adott esetben (7) bekezdésében említett termékcsoportok szerinti bontásban;

b)

a kérelmező azonosítása, valamint azon oktatási intézmény vagy oktatási hatóság neve és címe vagy egyedi azonosító száma, amely részére a termékek elosztásra kerültek;

c)

a tanév elején azon oktatási intézmény(ek) iskolai nyilvántartásában szereplő gyermekek száma, amely(ek) a támogatási kérelem által lefedett időszakban az iskolaprogram keretében biztosított termékekből részesülni fog(nak).

(3)   A termékek biztosításához és elosztásához, valamint a kísérő oktatási intézkedésekhez kapcsolódó támogatási kérelmek által lefedett időszak két héttől az egész tanévig terjedhet.

(4)   A támogatási kérelmeket az általuk lefedett időszak végétől, a nyomon követéshez, az értékeléshez és a népszerűsítéshez kapcsolódó támogatási kérelmeket pedig az anyagok és szolgáltatások tényleges rendelkezésre bocsátásának időpontjától számított három hónapon belül kell benyújtani.

(5)   A (4) bekezdésben említett határidő 60 naptári napnál rövidebb túllépése esetén a kifizetendő támogatást a következő mértékben kell csökkenteni:

a)

a határidő 1–30 naptári napos túllépése esetén 5 %-kal;

b)

a határidő 31–60 naptári napos túllépése esetén 10 %-kal.

Amennyiben a tagállam több mint 60 naptári nappal lépi túl a határidőt, a támogatás összegét minden további nap után a fennmaradó egyenleg 1 %-ával kell csökkenteni.

(6)   A támogatási kérelemben megjelölt összegeket olyan igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani, amelyek feltüntetik a teljesítés által érintett termékek, anyagok és szolgáltatások árát átvételi, fizetési vagy ezekkel egyenértékű bizonylat/igazolás kíséretében. A tagállamok előírják, hogy mely igazoló dokumentumokat szükséges benyújtani a támogatási kérelmek alátámasztására.

A kísérő oktatási intézkedésekhez, a nyomon követéshez, az értékeléshez és a népszerűsítéshez kapcsolódó támogatási kérelmek esetében az igazoló dokumentumban a költségeket tevékenységek szerinti pénzügyi lebontásban, a kapcsolódó költségek szerint részletezve kell feltüntetni.

5. cikk

A támogatás kifizetése

(1)   A termékek biztosításához és elosztásához nyújtott támogatás csak a következő esetekben folyósítható:

a)

a ténylegesen biztosított és/vagy elosztott mennyiségek nyugtájának bemutatása alapján; vagy

b)

amennyiben a tagállam engedélyezi az egységköltség-alapú térítést, az átalányfinanszírozást és/vagy az egyösszegű kifizetést, az érintett mennyiségeknek az iskolaprogram céljából történő biztosítását és/vagy elosztását, valamint kifizetését tanúsító egyéb igazolás bemutatását követően.

(2)   A kísérő oktatási intézkedésekhez, a nyomon követéshez és az értékeléshez kapcsolódó támogatások kifizetésére csak az adott anyagok és szolgáltatások tényleges rendelkezésre bocsátását, valamint az illetékes hatóság által előírt kapcsolódó igazoló dokumentumok benyújtását követően kerülhet sor, illetve amennyiben a tagállam engedélyezi az egységköltség-alapú térítést, az átalányfinanszírozást és/vagy az egyösszegű kifizetést, az anyagok és szolgáltatások tényleges rendelkezésre bocsátását és kifizetését tanúsító egyéb igazolás bemutatását követően.

(3)   Amennyiben nem kerül sor igazgatási vizsgálatok kezdeményezésére, az illetékes hatóság a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül folyósítja a támogatást.

(4)   Az illetékes hatóság nem folyósíthatja a 2017/2018-as tanévhez kapcsolódó támogatásokat a szóban forgó tanév kezdetét megelőzően.

6. cikk

Előirányzatok közötti átcsoportosítások

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti, indikatív előirányzatok közötti átcsoportosításokat az e rendelet 3. cikkében említett, uniós támogatás iránti kérelmekben kell rögzíteni.

(2)   Amennyiben nem került sor indikatív előirányzatok közötti átcsoportosításra, az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti, végleges előirányzatok közötti átcsoportosításokat az e rendelet 3. cikkében említett, uniós támogatás iránti kérelmekben lehet rögzíteni.

A tagállamok minden szóban forgó átcsoportosítás összegéről az átcsoportosítás rögzítése szerinti tanév során január 31-ig tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Az uniós támogatás újraelosztása

(1)   Az e rendelet 3. cikke értelmében kérelmezett uniós támogatások összegei alapján a Bizottság az 1370/2013/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének megfelelően újra elosztja az igénybe nem vett indikatív előirányzatokat, illetve azok igénybe nem vett részeit.

Egy tagállam nem részesülhet kiegészítő támogatási összegben azon termékcsoport tekintetében, amelyből a másik termékcsoport javára a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően átcsoportosítást hajtott végre.

Amennyiben valamely tagállam nem nyújt be a 3. cikk szerinti kérelmet, úgy tekintendő, hogy az adott tagállam nem vette igénybe a részére megállapított indikatív előirányzatokat.

(2)   A Bizottság a 3. cikk b) pontjának megfelelő értesítés alapján újra eloszthatja a folyó tanévre igénybe nem vett végleges előirányzatokat, illetve azok igénybe nem vett részeit azon tagállamok között, amelyek értesítést küldtek arról, hogy készek a részükre megállapított végleges előirányzatoknál magasabb összeget is felhasználni.

Egy tagállam nem részesülhet kiegészítő támogatási összegben azon termékcsoport tekintetében, amelyből a másik termékcsoport javára a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően átcsoportosítást hajtott végre.

Az újrafelosztás az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej tekintetében megállapított előirányzat keretein belül történik a kérelmező tagállam indikatív előirányzatai alapján. Adott esetben az érintett előirányzat tekintetében a tagállamok által igénybe nem vett előirányzatot újra el lehet osztani olyan tagállamok részére, amelyek a másik előirányzat tekintetében kiegészítő összegeket kérelmeztek.

(3)   A végleges előirányzatból az (1) bekezdés értelmében egy másik tagállam részére újraelosztható összeg megállapítása az előző tanév során az érintett tagállam által az iskolagyümölcs és -zöldség, illetve az iskolatej tekintetében rendelkezésre álló uniós támogatás végleges előirányzatának felhasználási szintje alapján történik. A Bizottság részére a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (11) 10. cikkének megfelelően a támogatási kérelmet megelőző december 31-ig megküldött kiadásigazoló nyilatkozatokat figyelembe véve a végleges előirányzat összegének kiszámítása a következőképpen történik:

a)

amennyiben a végleges előirányzat felhasználása legfeljebb 50 % volt, a tagállam nem részesülhet az újraelosztott támogatási összegből;

b)

amennyiben a végleges előirányzat felhasználása 50 %-nál magasabb, de legfeljebb 75 % volt, az újraelosztott támogatási összeg felső határa az indikatív előirányzat 50 %-a;

c)

amennyiben a végleges előirányzat felhasználása 75 %-nál magasabb volt, az újraelosztott támogatási összeget nem kell felső határhoz kötni.

Az első albekezdésben ismertetett számítás nem alkalmazandó a 2017/2018-as és a 2018/2019-es tanév tekintetében megállapított végleges előirányzatokra, valamint azon tagállamok esetében, amelyek első alkalommal alkalmazzák az iskolaprogramot vagy annak valamely elemét a végrehajtás első két évében.

8. cikk

Nyomon követés és értékelés

(1)   Az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkében említett nyomon követés alapját az igazgatási és ellenőrzési kötelezettségekből származó adatok képezik, beleértve az e rendelet 4. és 5. cikkében meghatározott kötelezettségeket is.

A tagállamok az érintett tanév végét követő január 31-ig tájékoztatják a Bizottságot a nyomon követés eredményeiről.

(2)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (8) bekezdésének megfelelően kidolgozott stratégia által lefedett minden hatéves időszak tekintetében a tagállamok az előző öt tanévre kiterjedő végrehajtási időszak végét követő év március 1-jéig benyújtanak a Bizottságnak egy, az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékelés eredményeit tartalmazó értékelési jelentést az érintett ötéves időszakra vonatkozóan.

Az első értékelési jelentést legkésőbb 2023. március 1-jéig kell benyújtani.

(3)   A Bizottság közzéteszi a tagállamok által végzett éves nyomon követés eredményeit és az értékelési jelentéseket.

9. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1)   A tagállamok meghoznak minden olyan intézkedést, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a rendeletnek megfeleljenek. Ezen intézkedések magukban foglalják az iskolaprogram keretében benyújtott valamennyi támogatási kérelem módszeres adminisztratív ellenőrzését.

(2)   A tagállamok meghatározzák, hogy a termékek biztosításához és elosztásához kapcsolódóan az 5. cikknek megfelelően milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez. A tagállamok valamennyi támogatási kérelem esetében ellenőrzéseket végeznek, amelyek kiterjednek a támogatási kérelmekhez csatolt igazoló dokumentumok reprezentatív mintájára.

(3)   A nyomon követéshez, az értékeléshez, a népszerűsítéshez és a kísérő oktatási intézkedésekhez kapcsolódóan igényelt támogatások tekintetében végzett adminisztratív ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az anyagok és szolgáltatások tényleges rendelkezésre bocsátásának, valamint a leigazolt kiadások valódiságának ellenőrzésére.

(4)   A termékek biztosításához és elosztásához, valamint a kísérő oktatási intézkedésekhez kapcsolódóan igényelt támogatások esetében az adminisztratív ellenőrzéseket a 10. cikknek megfelelően végzett helyszíni ellenőrzéseknek kell kiegészíteniük.

10. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   A termékek biztosításához és elosztásához nyújtott támogatások esetében a helyszíni ellenőrzéseknek különösen a következőkre kell kiterjedniük:

a)

az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében említett nyilvántartások, beleértve a pénzügyi nyilvántartásokat, például a beszerzést és értékesítést igazoló számlákat, szállítóleveleket és banki kivonatokat;

b)

a termékek e rendeletnek megfelelő felhasználása.

(2)   A helyszíni ellenőrzéseket az ellenőrzések által érintett tanév augusztus 1-jétől július 31-éig tartó időszaka (N időszak) és/vagy az azt követő 8 hónap (N + 1 időszak) folyamán kell elvégezni.

Helyszíni ellenőrzésekre sor kerülhet a kísérő oktatási intézkedések végrehajtása alatt is.

A helyszíni ellenőrzések akkor minősülnek lezártnak, amikor elkészül a (6) bekezdésben említett vonatkozó ellenőrzési jelentés.

(3)   A helyszíni ellenőrzések teljes számának minden egyes tanév tekintetében a nemzeti szinten igényelt támogatás legalább 5 %-át és a termékek biztosítását és elosztását végző, valamint a kísérő oktatási intézkedéseket végrehajtó kérelmezők legalább 5 %-át le kell fednie.

Ha egy tagállamban a kérelmezők száma száznál kevesebb, legalább öt kérelmező helyiségeire kiterjedően kell helyszíni ellenőrzést végezni.

Ha egy tagállamban a kérelmezők száma ötnél kevesebb, valamennyi kérelmező helyiségeire kiterjedően helyszíni ellenőrzést kell végezni.

Amennyiben a kérelmező nem oktatási intézmény, és így igényel támogatást a termékek biztosításához és elosztásához, a helyiségeiben elvégzett helyszíni ellenőrzésen túl legalább két oktatási intézményben vagy – attól függően, melyik szám a nagyobb – az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke szerint a kérelmező nyilvántartásában szereplő oktatási intézmények legalább 1 %-ában kiegészítő helyszíni ellenőrzést kell végezni.

Amennyiben a kérelmező kísérő oktatási intézkedésekhez kapcsolódó támogatást kérelmez, a kérelmező helyiségeiben végzett helyszíni ellenőrzések helyett – kockázatelemzés alapján – a kísérő intézkedések megvalósításának helyszínén is végezhetők helyszíni ellenőrzések. A helyszíni ellenőrzések szintjét a tagállamok határozzák meg, kockázatelemzés alapján.

(4)   A helyszíni ellenőrzések tárgyát képező kérelmezők kiválasztását az illetékes hatóság végzi, kockázatelemzés alapján.

Ennek során az illetékes hatóság kellő figyelmet fordít különösen a következő tényezőkre:

a)

a különböző földrajzi területek;

b)

a feltárt hibák ismétlődő jellege és az elmúlt években elvégzett ellenőrzések eredményei;

c)

az érintett támogatási összeg;

d)

a kérelmezők típusai;

e)

adott esetben a kísérő oktatási intézkedések jellege.

(5)   Amennyiben ez nem veszélyezteti az ellenőrzés célját, a hatóságok – szigorúan a lehetséges legkésőbbi időpontban – előzetes értesítést küldhetnek az ellenőrzésről.

(6)   Az illetékes ellenőrző hatóság minden egyes helyszíni ellenőrzésről jelentést készít. A jelentés pontosan ismerteti a különböző ellenőrzött tételeket.

Az ellenőrzési jelentés az alábbi részekből áll:

a)

általános rész, amely különösen az alábbi információkat tartalmazza:

i.

az érintett időszak, az ellenőrzött kérelmek, termékek biztosításához és elosztásához kapcsolódó támogatási kérelmek esetében azon termékek mennyisége, amelyekre támogatást kértek, a részt vevő oktatási intézmények, a támogatásban részesült gyermekek becsült száma a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szóban forgó összegek;

ii.

a jelen lévő felelős személyek;

b)

egy, az elvégzett ellenőrzéseket külön-külön ismertető rész, amely kiterjed különösen a következő információkra:

i.

a vizsgált dokumentumok;

ii.

a végrehajtott ellenőrzések jellege és hatóköre;

iii.

észrevételek és megállapítások.

Valamennyi ellenőrzési jelentésnek legkésőbb a tanév végétől számított 8 hónapon belül el kell készülnie.

(7)   A tagállamok az érintett tanévet követő naptári év október 31-ig értesítik a Bizottságot az elvégzett helyszíni ellenőrzésekről és azok megállapításairól.

11. cikk

A jogosulatlan kifizetések visszafizettetése

A jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére a 809/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

12. cikk

Népszerűsítés

(1)   Ha a tagállam úgy határoz, hogy nem kívánja használni az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkében említett plakátot, világosan ki kell fejtenie stratégiájában, hogyan fogja tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy az iskolaprogram az Európai Unió pénzügyi támogatásával jött létre.

(2)   Az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkében említett kommunikációs és népszerűsítési intézkedések alkalmazása során, valamint a kísérő oktatási intézkedések keretében használt oktatási segédanyagokon és eszközökön fel kell tüntetni az uniós zászlót, az Európai Unió Iskolaprogramja megjelölést és – amennyiben az anyagok és eszközök mérete ezt lehetővé teszi – az Unió pénzügyi támogatásának tényét.

(3)   Az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatásra való hivatkozásokat legalább olyan jól láthatóan kell feltüntetni, mint a tagállami iskolaprogramot támogató más magán- vagy közszervezet által nyújtott támogatásokra vonatkozó hivatkozásokat.

(4)   A tagállamok továbbra is használhatják az (EU) 2016/248 és a 657/2008/EK rendeletnek megfelelően készült plakátok és egyéb népszerűsítő anyagok meglévő készleteit.

13. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok által a Bizottság felé teljesítendő értesítéseket elektronikus úton, az adattovábbításra vonatkozóan a Bizottság által rendelkezésre bocsátott műszaki előírások alkalmazásával kell megküldeni.

(2)   A szóban forgó értesítések formája és tartalma a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott minták alapján kerül meghatározásra, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság tájékoztatását követően.

14. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2017/2018-as és az azt követő tanévekre nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/791 rendelete az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcs-és zöldségfélék, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról (HL L 135., 2016.5.24., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2014. július 29-i 1047/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az iskolatejprogram céljából a tagállamok által kidolgozandó nemzeti vagy regionális stratégia tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2014.10.7., 4. o.).

(6)  A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 46., 2016.2.23., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/248 végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett támogatás indikatív elosztásának megállapításáról (HL L 46., 2016.2.23., 8. o.).

(8)  A Bizottság 2008. július 10-i 657/2008/EK rendelete az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról (HL L 183., 2008.7.11., 17. o.).

(9)  A Bizottság 2016. november 3-i (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát).

(10)  A Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).

(11)  A Bizottság 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.).


Top