EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0477

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/477 rendelete ( 2015. március 11. ) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről

OJ L 83, 27.3.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/477/oj

27.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/11


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/477 RENDELETE

(2015. március 11.)

a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 452/2003/EK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

Az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (4) közös szabályokat állapított meg az Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemre vonatkozóan.

(3)

Az 597/2009/EK tanácsi rendelet (5) közös szabályokat állapított meg az Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemre vonatkozóan.

(4)

A 260/2009/EK tanácsi rendelet (6) és a 625/2009/EK tanácsi rendelet (7) közös szabályokat állapított meg egyes, az Unióban tagsággal nem rendelkező országokból történő behozatallal szembeni védintézkedések elfogadására vonatkozóan. A védintézkedés tarifális intézkedés is lehet, amely vagy az összes behozatalra, vagy csak egy előzetesen meghatározott mennyiségen felüli behozatalra vonatkozik. Az ilyen védintézkedések azzal járnak, hogy az áruk csak a vonatkozó vámok megfizetése esetén jogosultak az uniós piacra való belépésre.

(5)

Egyes áruk behozatala mind dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedésekhez, mind tarifális védintézkedésekhez köthető egyszerre. Az előbbiek célja, hogy orvosolják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által előidézett piaci torzulásokat, az utóbbiak célja pedig, hogy védelmet biztosítsanak a jelentősen megnövekedett behozatallal szemben.

(6)

A dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és a tarifális védintézkedések egy és ugyanarra a termékre történő együttes alkalmazásának a hatása azonban az Unió kereskedelmi védelmi politikája és céljai szempontjából a tervezett vagy kívánatosnak tartott hatásnál nagyobb lehet. Így különösen, az intézkedések ilyen együttes alkalmazása nem kívánt súlyos terhet róhat egyes, az Unióba exportálni szándékozó exportőr-termelőkre, aminek hatására lehetetlenné válhat számukra az uniós piacra való bejutás.

(7)

Következésképpen az Unióba exportálni szándékozó exportőr-termelőket nem szabad alávetni nem kívánt súlyos terheknek, és továbbra is lehetővé kell tenni számukra az uniós piacra való bejutást.

(8)

Ezért kívánatos annak biztosítása, hogy a tarifális védintézkedések és a dömpingellenes és/vagy szubvencióellenes intézkedések célja elérhetők legyenek anélkül, hogy a fenti exportőr-termelőktől megtagadnák az uniós piacra való bejutást. Ezért külön rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy lehetővé váljék a Bizottság részére, hogy – ha helyénvalónak találja – intézkedéseket hozzon annak biztosítása céljából, hogy az ugyanarra a termékre vonatkozó dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és tarifális védintézkedések együttes alkalmazásának ne legyen ilyen hatása.

(9)

Miközben előre látható, hogy mind a védővám, mind a dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések egyszerre vonatkozhatnak ugyanarra a termékre, nem mindig lehet előre meghatározni azt, hogy ez pontosan mely időpontban fordulhat elő. Ezért a Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, hogy ilyen esetben megtehesse a megfelelő intézkedéseket oly módon, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő számára biztosítja az előreláthatóság és a jogbiztonság elégséges szintjét.

(10)

A Bizottság helyénvalónak találhatja a dömpingellenes és/vagy szubvencióellenes intézkedések módosítását, felfüggesztését vagy hatályon kívül helyezését, teljes vagy részleges mentesség biztosítását bármely olyan dömpingellenes vagy kiegyenlítő vám alól, amelyet egyébként meg kellene fizetni, illetve bármely más különleges intézkedés elfogadását. A dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések bármely felfüggesztése vagy módosítása, vagy azok alóli mentesség biztosítása kizárólag korlátozott időtartamra vonatkozhat.

(11)

Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket – azok eltérő rendelkezése hiányában – hatálybalépésük napjától kell alkalmazni, és ezért azok nem nyújtanak alapot az ezen időpont előtt beszedett vámok visszatérítésére.

(12)

Az e rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell gyakorolni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és a tarifális védintézkedések ugyanazon behozatalra történő együttes alkalmazása az Unió kereskedelemvédelmi politikája szempontjából kívánatosnál nagyobb hatást fejthet ki, a következők közül a 3. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadhat egy vagy több, általa megfelelőnek tekintett intézkedést:

a)

a meglévő dömpingellenes és/vagy szubvencióellenes intézkedések módosítására, felfüggesztésére vagy hatályon kívül helyezésére irányuló intézkedések;

b)

a behozatalnak az egyébként fizetendő dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámok alóli teljes vagy részleges mentesítésére irányuló intézkedések;

c)

az adott körülmények között megfelelőnek tartott bármely más különleges intézkedés.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti bármely módosítás, felfüggesztés vagy mentesítés időben korlátozott, és csak az alatt az időtartam alatt alkalmazható, amíg a vonatkozó védintézkedések hatályban vannak.

2. cikk

Az e rendelet alapján elfogadott bármely intézkedést az intézkedés hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. Az ilyen intézkedés – annak eltérő rendelkezése hiányában – nem nyújt alapot az említett időpont előtt beszedett vámok visszatérítésére.

3. cikk

(1)   A Bizottságot az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

4. cikk

A 452/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(2)  A Tanács 452/2003/EK rendelete (2003. március 6.) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén a Közösség által hozható intézkedésekről (HL L 69., 2003.3.13., 8. o.).

(3)  Lásd I. melléklet.

(4)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(5)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(6)  A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 84., 2009.3.31., 1. o.).

(7)  A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 185., 2009.7.17., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

A Tanács 452/2003/EK rendelete

(HL L 69., 2003.3.13., 8. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 10. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

452/2003/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

2a. cikk

3. cikk

4. cikk

3. cikk

5. cikk

I. melléklet

II. melléklet


Top