EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0833

A Tanács 833/2014/EU rendelete ( 2014. július 31. ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

HL L 229., 2014.7.31, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

31.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 229/1


A TANÁCS 833/2014/EU RENDELETE

(2014. július 31.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 269/2014/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2014/145/KKBP határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket. Az intézkedések magukban foglalják egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, valamint egyes beruházásokra vonatkozó korlátozásokat a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt.

(2)

A Tanács 2014. július 22-én megállapította, hogy amennyiben Oroszország nem teljesíti az Európai Tanács 2014. június 27-i következtetéseiben és a Tanács 2014. július 22-i következtetéseiben meghatározott követeléseket, úgy a Tanács készen áll további jelentős korlátozó intézkedések haladéktalan bevezetésére. Ezért további korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni egyrészt annak érdekében, hogy az Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásására irányuló orosz intézkedések költségei megnövekedjenek, másrészt pedig a válság békés rendezésének előmozdítása céljából. Ezen intézkedések folyamatos felülvizsgálat alatt állnak majd, valamint a helyi fejleményekre tekintettel ezeket fel lehet függeszteni vagy vissza lehet vonni, illetve ki lehet egészíteni más korlátozó intézkedésekkel.

(3)

Korlátozásokat kell alkalmazni a 428/2009/EK tanácsi rendeletben (4) foglaltak szerinti bizonyos kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a fegyverekhez és katonai felszerelésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amennyiben a tagállamok embargót alkalmaznak ilyen árukra. Ez a tilalom nem érinti a nem katonai felhasználásra és/vagy nem katonai végfelhasználásra szánt kettős felhasználású, többek között a repüléstechnikában és az űriparban alkalmazott termékek és technológiák kivitelét.

(4)

Előzetes engedélyezési kötelezettség formájában korlátozásokat kell alkalmazni az oroszországi kőolajipari technológiák közvetlen vagy közvetett értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére is.

(5)

Helyénvaló ezen túlmenően korlátozásokat alkalmazni egyes pénzügyi intézmények tőkepiaci forráshoz jutására is, azon kormányközi megállapodások révén létrehozott, nemzetközi jogállású, oroszországi székhelyű intézmények kivételével, amelyeknek Oroszország is részvényese. Más pénzügyi szolgáltatások – például a betéti szolgáltatások, a pénzforgalmi szolgáltatások és az ezen rendelet által szabályozott intézményeknek vagy azok által folyósított kölcsönök – a 5. cikkben említettek kivételével- nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(6)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „kettős felhasználású termékek és technológiák”: a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt termékek;

b)   „hatáskörrel rendelkező hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai;

c)   „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása, köztük a támogatás szóbeli formái is;

d)   „közvetítői szolgáltatás”:

i.

olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii.

áruk és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

e)   „brókertevékenység”: az alábbi szolgáltatások és tevékenységek:

i.

pénzügyi instrumentummal kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii.

megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii.

saját számlás kereskedés;

iv.

portfóliókezelés;

v.

befektetési tanácsadás;

vi.

pénzügyi instrumentumok elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése;

vii.

pénzügyi instrumentum elhelyezése az instrumentum vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül;

viii.

szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

f)   „átruházható értékpapírok”: az értékpapírok tőkepiacon forgatható fajtái, olyan fizetőeszközök kivételével, mint például:

i.

társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii.

a kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii.

minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget;

g)   „pénzpiaci eszköz”: az eszközök azon osztályai, amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, például kincstárjegyek, letéti jegyek és kereskedelmi értékpapírok, a fizetőeszközök kivételével;

h)   „hitelintézet”: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;

i)   „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)   Tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítése, szállítása, átruházása vagy kivitele közvetlenül vagy közvetve – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben az említett termékeket teljes mértékben vagy részben katonai célokra vagy katonai végfelhasználó számára szánják vagy szánhatják.

Amennyiben a végfelhasználó az orosz hadsereg, az általa beszerzett minden kettős felhasználású termék és technológia úgy tekintendő, mintha azt katonai célra szánták volna.

(2)   Az engedélykérelmeknek a 428/2009/EK tanácsi rendelettel összhangban történő elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy a végfelhasználó katonai végfelhasználó lehet, illetve hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok azonban megadhatják az engedélyt, amennyiben a kivitel 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződésből vagy megállapodásból eredő kötelezettség végrehajtására vonatkozik.

Az exportőrök az exportengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére.

3. cikk

(1)   Előzetesen engedélyeztetni kell a II. mellékletben felsorolt technológiák értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét közvetlenül vagy közvetve – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – bármilyen oroszországi vagy bármilyen más országból származó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amennyiben az ilyen berendezést vagy technológiát Oroszországban szándékozzák felhasználni.

(2)   Minden, az e cikk alapján engedélyköteles értékesítésre, szállításra, átruházásra vagy kivitelre vonatkozó engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai adnak ki, összhangban a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében meghatározott részletes szabályokkal. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3)   A II. melléklet tartalmaz egyes, a mélyvízi kőolajfeltárásra és -kitermelésre, sarkvidéki kőolajfeltárásra és -kitermelésre, valamint Oroszországban palaolajprojektekre használt, a kőolajipar számára hasznos technológiákat.

(4)   Az exportőrök az exportengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére.

(5)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok nem engedélyezik a II. mellékletben szereplő technológiák értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy a technológiák értékesítése, szállítása, átruházása vagy kivitele mélyvízi kőolajfeltárásra és -kitermelésre, sarkvidéki kőolajfeltárásra és -kitermelésre irányuló projekteket, valamint Oroszországban palaolajprojekteket szolgál.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok azonban megadhatják az engedélyt, amennyiben a kivitel 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződésből vagy megállapodásból eredő kötelezettség végrehajtására vonatkozik.

(6)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk megadott exportengedélyt.

(7)   Amennyiben egy hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, vagy az (5) vagy (6) bekezdésnek megfelelően érvénytelenít, felfüggeszt, lényegesen korlátoz vagy visszavon egy engedélyt, az érintett tagállam értesíti erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megosztja velük a releváns információkat, betartva egyúttal a kölcsönös segítségnyújtásról szóló 515/97/EK tanácsi rendeletnek (5) az ilyen információk bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseit.

(8)   Mielőtt egy tagállam az (5) bekezdéssel összhangban megadna egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében ugyanolyan, mint amelyre vonatkozóan más tagállam vagy tagállamok az engedélyt a (6) és a (7) bekezdésben előírtaknak megfelelően megtagadták, és a megtagadás még mindig érvényes, a szóban forgó tagállam először azon tagállammal vagy tagállamokkal konzultál, amely vagy amelyek az engedély megadását megtagadták. Ha e konzultációkat követően az érintett tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, rendelkezésre bocsátva a döntését indokoló valamennyi információt.

4. cikk

(1)   Tilos:

a)

a közös katonai listán (6) felsorolt termékekhez és technológiákhoz, vagy a felsorolt termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

b)

a közös katonai listán felsorolt termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást vagy -garanciát – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

c)

a kettős felhasználású termékekhez vagy technológiákhoz vagy az ilyen termékek vagy technológiák rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben a termékeket teljes mértékben vagy részben katonai célokra vagy katonai végfelhasználó számára szánják vagy szánhatják;

d)

a kettős felhasználású termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben a termékeket teljes mértékben vagy részben katonai célokra vagy katonai végfelhasználó számára szánják vagy szánhatják.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződésből vagy megállapodásból eredő kötelezettség végrehajtását, valamint az Unión belül meglévő képességek fenntartásához és biztonságához szükséges segítségnyújtást.

(3)   Az alábbiak biztosításához az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye szükséges:

a)

a II. mellékletben felsorolt technológiákhoz vagy az ilyen termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy – amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi felhasználású technológiákra vonatkozik – bármilyen más országban lévő bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére;

b)

a II. mellékletben említett technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, transzferével vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi felhasználású technológiákra vonatkozik, bármilyen más országban lévő bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére.

(4)   Amennyiben az e cikk (2) bekezdése szerinti engedélyt kérnek, a 3. cikk és különösen annak (2) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

5. cikk

Tilos 2014. augusztus 1. után kibocsátott, 90 naposnál hosszabb futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz közvetítői szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve azokkal más formában kereskedni, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

a)

2014. augusztus 1-től az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, Oroszországban alapított és 50 %-ot meghaladó mértékben állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény, a III. mellékletben felsoroltaknak megfelelően; vagy

b)

olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak legalább 50 %-ával a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c)

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet képviseletében vagy utasítása alapján jár el.

6. cikk

(1)   A tagállamok és a Bizottság értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a)

a 3. cikk alapján megadott engedélyek;

b)

a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)   A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az I. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

8. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megnevezik az I. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul a Bizottság tudomására hozzák az e kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóságaikat – ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is –, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3)   Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az I. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

10. cikk

A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

11. cikk

(1)   Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a)

a b) vagy c) pontban, az 5. cikkben említett vagy a III. mellékletben felsorolt szervezetek;

b)

bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv;

c)

az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Egy igény érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az igény teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

(3)   Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek e rendelettel összhangban fennálló, a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát.

12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az 2., 4. és 5. cikkben említett tilalmak megkerülése, ideértve az 5. cikkben említett szervezetek helyetteseként való eljárást.

13. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén;

b)

a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c)

az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre vagy szervezetre az Unió területén belül vagy kívül;

e)

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre vagy szervezetre.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 13. oldalát.

(2)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.

(3)  A Tanács 2014. március 17-i 2014/145/KKBP határozata az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).

(4)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

(5)  A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 8. kötet, 217. o.).

(6)  Legfrissebb változata: HL C 107., 2014.4.9., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

1.

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak tájékoztató honlapjai

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett technológiák jegyzéke

KN-kód

Árumegnevezés

7304 11 00

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból

7304 19 10

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 19 30

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 19 90

Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 22 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső rozsdamentes acélból

7304 23 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső vasból vagy acélból (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 10

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 30

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7304 29 90

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)

7305 11 00

Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel

7305 12 00

Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesztéssel készült termékek kivételével)

7305 19 00

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú ívhegesztéssel készült termékek kivételével)

7305 20 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt béléscső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel

7306 11

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

7306 19

Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

7306 21 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

7306 29 00

Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)

8207 13 00

Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, zsugorított fémkarbidból vagy cermetből készült munkavégző résszel

8207 19 10

Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel

8413 50

Dugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú (a 8413 11 és a 8413 19 alszám alá tartozók, és a belső égésű, dugattyús motorhoz használt üzemanyag-, kenőanyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú és a betonszivattyú kivételével)

8413 60

Forgódugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú (a 8413 11 és a 8413 19 alszám alá tartozók, és a belső égésű, dugattyús motorhoz használt üzemanyag-, kenőanyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú kivételével)

8413 82 00

Folyadékemelő (elevátor) (a szivattyú kivételével)

8413 92 00

Alkatrész folyadékemelőhöz (elevátorhoz), máshol meg nem nevezett

8430 49 00

Föld fúrására vagy ásványok és ércek kitermelésére használt, nem önjáró és nem hidraulikus fúró- vagy mélyítőgép (az alagútfúró gép és a kézi használatú szerszám kivételével)

ex 8431 39 00

A 8428 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze, máshol meg nem nevezett

ex 8431 43 00

A 8430 41 vagy a 8430 49 alszám alá tartozó fúró- vagy mélyítőgép-alkatrész, máshol meg nem nevezett

ex 8431 49

A 8426, 8429 és 8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze, máshol meg nem nevezett

8705 20 00

Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi

8905 20 00

Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés

8905 90 10

Tengerjáró világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés (a kotróhajó, az úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a halász- és hadihajó kivételével)


III. MELLÉKLET

Az 5. cikk a) pontjában említett intézmények listája

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top