EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0213(01)

AZ EK–TÖRÖKORSZÁG TÁRSULÁSI TANÁCS 1/95 HATÁROZATA (1995. december 22.) a vámunió végső szakaszának megvalósításáról (96/142/EK)

OJ L 13, 17.1.2014, p. 74–121 (BG, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SK, SL)
OJ L 35, 13.2.1996, p. 1–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj

17.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/74


Kiegészítés

Az EK–Törökország Társulási Tanács 1/95 határozata hozzáfűzendő az Európai Unió Hivatalos Lapja magyar nyelvű különkiadása 11. fejezetének 12. kötetéhez

AZ EK–TÖRÖKORSZÁG TÁRSULÁSI TANÁCS 1/95 HATÁROZATA

(1995. december 22.)

a vámunió végső szakaszának megvalósításáról

(96/142/EK)

AZ EK–TÖRÖKORSZÁG TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodásra (a továbbiakban: az Ankarai Megállapodás),

tekintettel arra, hogy a Törökország és a Közösség közötti társulást létrehozó Ankarai Megállapodásban és különösen annak 28. cikkében lefektetett célkitűzések továbbra is nagy jelentőséggel bírnak akkor, amikor Európa politikai és gazdasági színtere nagyszabású változásokon megy át,

emlékeztetve 1993. november 8-i állásfoglalására, amelyben újólag megerősítette a felek azon szándékát, hogy az Ankarai Megállapodásban és annak kiegészítő jegyzőkönyvében foglalt ütemtervnek és szabályoknak megfelelően vámunióra lépjenek egymással,

tekintettel arra, hogy az Ankarai Megállapodás 5. cikkében foglaltak szerinti társulási kapcsolatok a vámunión alapuló záró szakaszba lépnek, amely lezárja az átmeneti szakaszt azáltal, hogy a két fél eleget tesz kölcsönös kötelezettségeinek, és amely a vámuniónak az Ankarai Megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyve keretén belüli hatékony működését biztosító szabályok kidolgozását vonja magával,

tekintettel arra, hogy a vámunió a felek közötti társulási kapcsolatokon belül fontos minőségi lépést jelent politikai és gazdasági szempontból,

azt követően, hogy a felek 1995. március 6-án Brüsszelben találkoztak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Ankarai Megállapodás, valamint kiegészítő jegyzőkönyvei rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Társulási Tanács megállapítja a vámuniónak a fent említett megállapodás 2. és 5. cikkében előirányzott végső szakaszának a végrehajtására vonatkozó szabályokat.

I.   FEJEZET

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA ÉS A KERESKEDELEMPOLITIKA

2. cikk

Ez a fejezet a társulási megállapodás 11. cikkében meghatározott mezőgazdasági termékektől eltérő termékekre alkalmazandó. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó különös rendelkezéseket e határozat II. fejezete tartalmazza.

3. cikk

(1)   Ez a fejezet az alábbiakra alkalmazandó:

a Közösségben vagy Törökországban előállított árukra, beleértve azokat az árukat, amelyeket teljes egészében vagy részben harmadik országokból származó, a Közösségben vagy Törökországban szabad forgalomban lévő áruk felhasználásával állítanak elő,

harmadik országokból származó, a Közösségben vagy Törökországban szabad forgalomban lévő árukra.

(2)   A harmadik országokból származó termékek akkor tekinthetők a Közösségben vagy Törökországban szabad forgalomban lévőnek, ha a Közösségben vagy Törökországban eleget tettek a behozatal alaki követelményeinek, és a fizetendő vámot vagy az azzal azonos hatású díjakat e termékekre beszedték, és azt sem teljes egészében, sem részben nem térítették vissza.

(3)   A vámunió vámterülete magában foglalja:

a Közösség vámterületét a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (1) 3. cikke szerint,

Törökország vámterületét.

(4)   E fejezet azokra a Közösségben vagy Törökországban előállított árukra is alkalmazandó, amelyek előállítása során harmadik országokból származó olyan termékeket használtak fel, amelyek sem a Közösségben, sem Törökországban nincsenek szabad forgalomban.

E rendelkezések azonban csak abban az esetben alkalmazandók az említett árukra, ha eleget tettek a behozatal alaki követelményeinek, és az előállításukhoz felhasznált, harmadik országból származó termékekre fizetendő vámot vagy az azzal azonos hatású díjakat az exportáló államban beszedték.

(5)   Amennyiben az exportáló állam nem alkalmazza a (4) bekezdés második albekezdését, úgy a (4) bekezdés első albekezdésében említett áruk nem tekinthetők szabad forgalomban lévőknek, és az importáló állam ennélfogva azokra a harmadik országból érkező árukra vonatkozó vámjogszabályokat alkalmazza.

(6)   A Társulási Tanács 2/1969 határozata által létrehozott Vámügyi Együttműködési Bizottság meghatározza az (1), (2) és (4) bekezdés végrehajtásához alkalmazandó közigazgatási együttműködés módszereit.

I.   SZAKASZ

A vámok és az azokkal azonos hatású díjak eltörlése

4. cikk

A behozatali és kiviteli vámokat, valamint az azokkal azonos hatású díjakat a Közösség és Törökország között e határozat hatálybalépésének napjától teljes mértékben el kell törölni. A Közösség és Törökország a fenti időponttól tartózkodik minden új vám vagy azzal azonos hatású díj kivetésétől az import- és exportárukra. Ezeket a rendelkezéseket a fiskális vámokra is alkalmazni kell.

II.   SZAKASZ

A mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású korlátozások eltörlése

5. cikk

A felek között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

6. cikk

A felek között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

7. cikk

Az 5. és a 6. cikk rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

8. cikk

(1)   Törökország e határozat hatálybalépésének időpontjától számított öt éven belül belső jogrendjébe átülteti a kereskedelem technikai akadályainak felszámolására vonatkozó közösségi jogi eszközöket.

(2)   Az említett eszközök jegyzékét, valamint az azok Törökország általi végrehajtására vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat a Társulási Tanács e határozat hatálybalépésétől számított egy éven belül határozatba foglalja.

(3)   Ez a rendelkezés nem akadályozza meg Törökországot abban, hogy e határozat hatálybalépésétől kezdve alkalmazza a különleges jelentőséggel bírónak tekintett közösségi eszközöket.

(4)   A felek hangsúlyozzák, hogy hatékony együttműködésre van szükség a szabványosítás, a mérésügy és a kalibrálás, a minőség, az engedélyezés, a tesztelés és tanúsítás terén.

9. cikk

Amennyiben Törökország hatályba léptette az adott termék kereskedelmét korlátozó technikai korlátok felszámolásához szükséges közösségi eszközt vagy eszközöket, úgy a felek között az adott termék kereskedelme az említett eszközökben foglalt feltételekkel összhangban történik, e határozat rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül.

10. cikk

(1)   E határozat hatálybalépésének időpontjától kezdődően és a 9. cikkben említett eszközök alkalmazásához Törökország számára szükséges ideig Törökország tartózkodik a területén a Közösségből származó olyan termékek forgalomba hozatalának és üzembe helyezésének akadályozásától, amelyek igazoltan megfelelnek az ilyen termékek által teljesítendő követelményeket meghatározó közösségi irányelveknek, az említett irányelvekben foglalt feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben Törökország úgy véli, hogy valamely termék, amely az (1) bekezdéssel összhangban igazoltan megfelel a közösségi irányelveknek, és amely terméket rendeltetésszerűen használnak, nem felel meg a 7. cikkben említett követelmények valamelyikének, úgy a (3) bekezdésben előírt feltételekkel és eljárásokkal összhangban meghozhatja a szóban forgó termék piacról való kivonásához, illetve annak forgalomba hozatala vagy üzembe helyezése megtiltásához vagy korlátozásához szükséges intézkedéseket.

(3)

a)

Amennyiben Törökországnak szándékában áll valamely, a (2) bekezdés szerinti intézkedés meghozatala, úgy arról haladéktalanul értesíti a Közösséget a vámunióval foglalkozó vegyes bizottságon keresztül, és minden releváns információt a rendelkezésére bocsát.

b)

A felek haladéktalanul konzultációkat kezdenek a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság keretein belül, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldást találjanak.

c)

Törökország nem hozhat a (2) bekezdésben említett intézkedést a (3) bekezdés a) pontjában említett értesítés időpontjától számított egy hónap elteltéig, kivéve, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti konzultációs eljárást a határidő letelte előtt befejezték. Amennyiben azonnali intézkedést szükségessé tevő rendkívüli körülmények folytán nem lehetséges az előzetes vizsgálat elvégzése, úgy Törökország haladéktalanul alkalmazhatja a helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges intézkedést.

d)

Törökország az általa meghozott intézkedésről haladéktalanul értesíti a vámunióval foglalkozó vegyes bizottságot, és minden releváns információt a rendelkezésére bocsát.

e)

A Közösség bármikor kérheti, hogy a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság vizsgálja felül az intézkedést.

(4)   Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az élelmiszerekre.

11. cikk

A Közösség a 9. cikkben említett eszközök alkalmazásához Törökország számára szükséges időszak folyamán elfogadja a Törökországban alkalmazott eljárások eredményeit annak tekintetében, hogy az ipari termékek megfelelnek-e a közösségi jog követelményeinek, feltéve, hogy az említett eljárások megfelelnek a Közösségben érvényes követelményeknek, valamint figyelembe véve, hogy a törökországi gépjárműiparban a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (2) alkalmazandó.

III.   SZAKASZ

Kereskedelempolitika

12. cikk

(1)   Törökország e határozat hatálybalépésének időpontjától az alábbi rendeletekben foglalt közösségi kereskedelempolitikai rendelkezésekhez és végrehajtási intézkedésekhez lényegében hasonló rendelkezéseket és intézkedéseket alkalmaz azon országok vonatkozásában, amelyek nem tagjai a Közösségnek:

a Tanács 3285/94/EK rendelete (3) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról,

a Tanács 519/94/EK rendelete (4) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról,

a Tanács 520/94/EK rendelete (5) a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról, (a rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok: a Bizottság 738/94/EK rendelete (6)),

a Tanács 3283/94/EK rendelete (7) és 3284/94/EK rendelete (8) (dömpingelt vagy támogatott behozatallal szembeni védelem),

a Tanács 3286/94/EK rendelete (9) (a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások),

a Tanács 2603/69/EK rendelete (10) (a közös exportszabályozás létrehozásáról),

a Tanács 93/112/EGK határozata (11) (hivatalosan támogatott exporthitelek),

a Tanács 3036/94/EK rendelete (12) (textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések),

a Tanács 3030/93/EK rendelete (13) (textiltermékek behozatalának közös szabályai),

a Tanács 517/94/EK rendelete (14) (textiltermékek különálló megállapodások hatálya alá eső behozatala),

a Tanács 3951/92/EK rendelete (15) (textiltermékek behozatala Tajvanból).

(2)   A GATT XXIV. cikkének követelményeivel összhangban Törökország e határozat hatálybalépésének időpontjától a közösségivel gyakorlatilag azonos kereskedelempolitikát alkalmaz a textilipar területén, ideértve a textil- és ruházati kereskedelemre vonatkozó megállapodásokat is. A Közösség Törökország rendelkezésére bocsátja az e cél eléréséhez szükséges együttműködést.

(3)   E megállapodások Törökország általi megkötéséig a Törökországból a Közösségbe irányuló textil- és ruhakivitel céljából a származási bizonyítványok jelenlegi rendszere marad érvényben, és a nem Törökországból származó ilyen termékek továbbra is a szóban forgó harmadik országokra vonatkozó közösségi kereskedelempolitika hatálya alá tartoznak.

(4)   E határozat rendelkezései nem hátráltathatják a Közösség és Japán között a gépjármű-kereskedelemre vonatkozóan létrejött megállapodás végrehajtását, amely megállapodásról említést tesz a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezményhez csatolt, védintézkedésekről szóló megállapodás melléklete.

E határozat hatálybalépéséig Törökország és a Közösség meghatározzák az együttműködés szabályait annak érdekében, hogy megelőzzék az említett megállapodás megkerülését.

Az említett szabályok hiányában a Közösség fenntartja magának a jogot arra, hogy a területére történő behozatal vonatkozásában megtegyen bármely, az említett megállapodás alkalmazása miatt szükségessé váló intézkedést.

IV.   SZAKASZ

Közös vámtarifa és preferenciális vámtarifa-politikák

13. cikk

(1)   E határozat hatálybalépésétől Törökország a Közösségben tagsággal nem rendelkező országok viszonylatában a közös vámtarifához igazodik.

(2)   Amennyiben a közös vámtarifa módosulásának figyelembevételéhez szükséges, Törökország kiigazítja saját vámtarifáját.

(3)   A Vámügyi Együttműködési Bizottság meghatározza, mely intézkedések szükségesek az (1) és (2) bekezdés végrehajtásához.

14. cikk

(1)   Törökország a Közösség által a közös vámtarifa módosításával, a vámok felfüggesztésével vagy újbóli bevezetésével kapcsolatban hozott valamennyi határozatról, valamint a vámkontingenseket vagy -plafonokat érintő valamennyi határozatról megfelelő időben tájékoztatást kap ahhoz, hogy a török vámtarifát egyidejűleg a közös vámtarifához igazíthassa. E célból a vámunióval foglalkozó vegyes bizottsággal előzetes konzultációkra kerül sor.

(2)   Amennyiben a török vámtarifát nem lehet egyidejűleg a közös vámtarifához igazítani, a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság dönthet úgy, hogy meghosszabbítja az e célból Törökország rendelkezésére álló határidőt. A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság semmilyen körülmények között nem engedélyezheti Törökország számára, hogy a közös vámtarifában szereplőnél alacsonyabb vámtarifát alkalmazzon bármely termék tekintetében.

(3)   Amennyiben Törökország az (1) bekezdésben említett eseteken kívül átmenetileg vámokat kíván felfüggeszteni vagy ismét bevezetni, arról haladéktalanul értesíti a Közösséget. A fent említett határozatokkal kapcsolatban konzultációkra kerül sor a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság keretein belül.

15. cikk

A 13. cikktől eltérve és a kiegészítő jegyzőkönyv 19. cikkével összhangban Törökország a harmadik országok viszonylatában 2001. január 1-jéig fenntarthat a közös vámtarifában foglaltnál magasabb vámokat a Társulási Tanács által engedélyezett termékek tekintetében.

16. cikk

(1)   Kereskedelempolitikájának a közösségivel való összehangolása céljából Törökország e határozat hatálybalépésének időpontjától számított öt éven belül fokozatosan igazodik a Közösség preferenciális vámrendszeréhez. Az igazodás vonatkozik mind az autonóm rendszerekre, mind pedig a harmadik országokkal kötött preferenciális megállapodásokra. E célból Törökország meghozza a szükséges intézkedéseket, és az érintett országokkal kölcsönösen előnyös megállapodásokat köt. A Társulási Tanács rendszeres időközönként felülvizsgálja az elért előrelépést.

(2)   Az (1) bekezdésben említett valamennyi esetben a vámpreferenciák azzal a feltétellel adhatók meg, hogy megfelelnek a termékek származását érintő ugyanazon rendelkezéseknek, mint amelyek az ilyen preferenciák Közösség általi megadását szabályozzák.

(3)

a)

Amennyiben az (1) bekezdésben említett időszak folyamán Törökország a közösségitől eltérő vámpolitikát tart fenn, úgy a harmadik országokból a Közösségbe behozott árukra, amelyeket származási vagy exportáló országuk folytán kedvezményes bánásmód útján szabad forgalomba bocsátottak, kompenzációs felárat kell fizetni a Törökországba való behozatal esetén, az alábbi körülmények mellett:

ha olyan országból importálták őket, amelyet Törökország nem részesít ugyanolyan kedvezményes bánásmódban, és

ha megállapítható, hogy az árukat ilyen országból importálták, továbbá

ha a Törökországnak fizetendő vám legalább öt százalékponttal magasabb a Közösségben alkalmazandónál, valamint

ha ezen árukkal kapcsolatban a forgalom jelentős torzulását észlelték;

b)

A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság összeállítja azon áruk jegyzékét, amelyekre kompenzációs felár alkalmazandó, valamint meghatározza a felár összegét.

V.   SZAKASZ

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletének alkalmazási körén kívül eső feldolgozott mezőgazdasági termékek

17. cikk

Az 1. mellékletben felsorolt árukra e szakasz rendelkezései alkalmazandók.

18. cikk

A 13. cikk ellenére Törökország az 1. mellékletben felsorolt, harmadik országokból származó áruk behozatalára mezőgazdasági alkotóelemet alkalmazhat. A mezőgazdasági alkotóelemet a 19. cikknek megfelelően kell meghatározni.

19. cikk

(1)   A Törökországba behozott árukra alkalmazható mezőgazdasági alkotóelemet úgy kapjuk meg, hogy a szóban forgó áru előállításához felhasználtnak tekintett mezőgazdasági alaptermékek mennyiségeit összeadjuk, és megszorozzuk az egyes mezőgazdasági alaptermékeknek megfelelő, a (3) bekezdésben meghatározott alapösszeggel.

(2)

a)

A figyelembe veendő mezőgazdasági alaptermékek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

b)

A figyelembe veendő mezőgazdasági alaptermék-mennyiségeket a 3. melléklet tartalmazza.

c)

A 3. és 4. mellékletben említett nómenklatúra-kódok alatt szereplő áruk esetében, a figyelembe veendő mezőgazdasági alkotóelem összegét a 4. melléklet tartalmazza.

(3)   Az egyes mezőgazdasági alaptermékeknek megfelelő alapösszeg a valamely nem preferenciális harmadik országból származó mezőgazdasági terméknek a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó referencia-időszak során Törökországba való behozatalára alkalmazandó díj összegét jelenti. Az alapösszegeket az 5. melléklet tartalmazza.

20. cikk

(1)   A 4. cikk ellenére Törökország és a Közösség az egymással folytatott kereskedelem során is alkalmazhat az alábbi rendelkezésekkel összhangban meghatározott mezőgazdasági alkotóelemeket.

(2)   Az ilyen – adott esetben a 22. cikkel összhangban csökkentett – mezőgazdasági alkotóelemek kizárólag az 1. mellékletben felsorolt árukra alkalmazhatók.

(3)   A Közösség Törökország tekintetében a harmadik országokra alkalmazandó mezőgazdasági alkotóelemmel megegyező specifikus vámokat alkalmazza.

(4)   Törökország a Közösségből származó behozatalokra a 19. cikkel összhangban alkalmazott mezőgazdasági alkotóelemet alkalmazza.

21. cikk

Az e határozatban foglalt szabályok ellenére a 6. melléklet 1. és 2. táblázatában felsorolt áruk tekintetében eltérési rendszer bevezetését tervezik, amelynek értelmében a törökországi importterheket három lépésben csökkentik, az 1. táblázatban foglalt áruk tekintetében három év alatt, a 2. táblázatban foglalt áruk tekintetében pedig egy év alatt. Az említett importterhek szintjét a 6. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

A megfelelő időtartam lejártával e szakasz rendelkezései teljes mértékben alkalmazandók.

22. cikk

(1)   Amennyiben a Közösség és Törökország közötti kereskedelemben a valamely mezőgazdasági alaptermékre alkalmazandó vám mértéke csökken, úgy a törökországi behozatalokra vonatkozóan a 20. cikk (4) bekezdésével összhangban meghatározott mezőgazdasági alkotóelemet vagy a közösségi behozatalok tekintetében a 20. cikk (3) bekezdésben említett alkotóelemet arányosan csökkenteni kell.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett csökkentésekre vámkontingens keretében kerül sor, a Társulási Tanács összeállítja azon áruk és mennyiségek jegyzékét, amelyek tekintetében a csökkentett mezőgazdasági alkotóelem alkalmazandó.

(3)   A fenti (1) és (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandók a 21. cikkben említett importterhekre.

23. cikk

Ha az eltérési rendszer alkalmazási körébe tartozó egy vagy több termék behozatala Törökország számára komoly zavart okoz vagy okozhat, amely veszélyeztetheti a vámunió feldolgozott mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos céljait, a felek között a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság keretein belül konzultációkat kell tartani a kölcsönösen elfogadható megoldás feltárása céljából.

Amennyiben ilyen megoldás nem található, úgy a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság a vámunió megfelelő működésének fenntartására irányuló módszereket ajánlhat a 63. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül.

II.   FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

24. cikk

(1)   Társulási Tanács újólag megerősíti a felek közös célját, hogy országaik között a mezőgazdasági termékek szabad mozgásának irányában haladjanak a kiegészítő jegyzőkönyv 32–35. cikkében foglaltak szerint.

(2)   A Társulási Tanács megállapítja, hogy az említett termékek szabad mozgásának megvalósításához szükséges feltételek megteremtéséhez kiegészítő időszakra van szükség.

25. cikk

(1)   Törökország kiigazítja politikáját oly módon, hogy elfogadja a közös agrárpolitika (KAP) azon intézkedéseit, amelyek a mezőgazdasági termékek szabad mozgásának megteremtéséhez szükségesek. Törökország az e tekintetben hozott határozatokról értesíti a Közösséget.

(2)   A Közösség, amennyiben lehetséges, figyelembe veszi Törökország mezőgazdasági érdekeit saját agrárpolitikájának kialakítása során, és értesíti Törökországot a vonatkozó bizottsági javaslatokról és az e javaslatok alapján hozott határozatokról.

(3)   A Társulási Tanács keretein belül konzultációk megtartására kerülhet sor a (2) bekezdésben említett javaslatokról és határozatokról, valamint azon intézkedésekről, amelyeket Törökország szándékozik meghozni a mezőgazdaság terén az (1) bekezdés értelmében.

26. cikk

A Közösség és Törökország kölcsönösen előnyös alapon fokozatosan javítja a mezőgazdasági termékek kereskedelme terén egymás számára biztosított preferenciális rendszereket. A Társulási Tanács rendszeresen megvizsgálja a preferenciális rendszereken eszközölt javításokat.

27. cikk

A Társulási Tanács annak megállapítását követően, hogy Törökország elfogadta a 25. cikk (1) bekezdésében említett KAP-intézkedéseket, elfogadja a mezőgazdasági termékeknek a Közösség és Törökország közötti szabad mozgásának megvalósításához szükséges rendelkezéseket.

III.   FEJEZET

VÁMRENDELKEZÉSEK

28. cikk

(1)   E határozat hatálybalépésének napján Törökország a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet, valamint a Vámkódex végrehajtási rendelkezéseiről szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (16) alapján rendelkezéseket fogad el az alábbi területeken:

a)

az áruk származása;

b)

az áruk vámértéke;

c)

az áruk első belépése a vámunió területére;

d)

vámáru-nyilatkozat;

e)

szabad forgalomba bocsátás;

f)

felfüggesztő eljárás és gazdasági vámeljárások;

g)

az áruk mozgása;

h)

vámtartozás;

i)

jogorvoslati jog.

(2)   Törökország e határozat hatálybalépésének napján meghozza az alábbiakon alapuló rendelkezések végrehajtásához szükséges intézkedéseket:

a)

a hamisított áruk szabad forgalomba bocsátását tiltó intézkedések megállapításáról szóló, 1986. december 1-jei 3842/86/EGK tanácsi rendelet (17) és az annak végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló, 1987. október 14-i 3077/87/EGK bizottsági rendelet (18);

b)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet (19) és az annak végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló, 1983. július 29-i 2287/83/EGK, 2288/83/EGK, 2289/83/EGK és 2290/83/EGK bizottsági rendeletek (20);

c)

a közös vámtarifa 51., illetve 53–62. fejezetébe tartozó és a Közösségbe behozott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló 616/78/EGK tanácsi rendelet (21).

(3)   A Vámügyi Együttműködési Bizottság meghatározza az (1) és (2) bekezdés végrehajtásához megfelelő intézkedéseket.

29. cikk

A felek közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtást a 7. melléklet rendelkezései szabályozzák, amely a Közösség részéről a közösségi hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozik.

30. cikk

A Vámügyi Együttműködési Bizottság e határozat hatálybalépését megelőzően kidolgozza az adósságok behajtására vonatkozó kölcsönös segélynyújtást érintő megfelelő rendelkezéseket.

IV.   FEJEZET

JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE

I.   SZAKASZ

A szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme

31. cikk

(1)   A felek megerősítik, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmének és érvényesítésének.

(2)   A felek elismerik, hogy a vámunió csak akkor működhet megfelelően, ha a vámuniót alkotó két félnél a szellemi tulajdonjogok hatékony védelme azonos szintű. A felek ennek megfelelően vállalják a 8. mellékletben foglalt kötelezettségek teljesítését.

II.   SZAKASZ

Versenypolitika

A.   Versenyszabályok a vámunióban

32. cikk

(1)   Az alábbiak tilosak, mert összeegyeztethetetlenek a vámunió megfelelő működésével, amennyiben a Közösség és Törökország közötti kereskedelmet befolyásolhatják: valamennyi olyan, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amelynek célja vagy eredménye a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, különösen az alábbiak:

a)

a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;

b)

a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés és a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;

c)

a piacok vagy a beszerzési források felosztása;

d)

egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;

e)

a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

(2)   Az e cikk alapján tiltott megállapodás vagy döntés semmisnek minősül.

(3)   Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától azonban el lehet tekinteni az olyan esetekben, amikor

a vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja,

a vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja,

az összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások csoportja

hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, és lehetővé teszi a fogyasztók méltányos részesedését az ezekből eredő előnyökből anélkül, hogy:

a)

az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek;

b)

lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a kérdéses áruk jelentős része tekintetében megszüntessék a versenyt.

33. cikk

(1) A vámunió megfelelő működésével összeegyeztethetetlen és ezért tilos egy vagy több vállalkozásnak a Közösség és/vagy Törökország egész területen vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélése, amennyiben ez hatással lehet a Közösség és Törökország közötti kereskedelemre.

(2) Ilyen visszaélésnek minősül különösen:

a)

tisztességtelen beszerzési vagy eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett kikötése;

b)

a termelés, az értékesítés vagy a műszaki fejlesztés korlátozása a fogyasztók kárára;

c)

egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;

d)

a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

34. cikk

(1)   A vámunió megfelelő működésével összeegyeztethetetlen a Közösség tagállamai vagy Törökország által állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget, amennyiben ez a támogatás érinti a Közösség és Törökország közötti kereskedelmet.

(2)   A vámunió működésével összeegyeztethetők az alábbiak:

a)

a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás, feltéve hogy azt a termék származásán alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják;

b)

a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás;

c)

a Németországi Szövetségi Köztársaság Németország felosztása által érintett egyes területei gazdaságának nyújtott támogatás, amennyiben a támogatásra a felosztásból eredő gazdasági hátrányok ellensúlyozásához szükség van;

d)

e határozat hatálybalépésétől számított öt éven át Törökország kevésbé fejlett régióinak gazdasági fejlődését előmozdító támogatás, feltéve, hogy az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a Közösség és Törökország közötti kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben.

(3)   A vámunió működésével összeegyeztethetők az alábbiak:

a)

a kiegészítő jegyzőkönyv 43. cikke (2) bekezdésével összhangban az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság;

b)

valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására vagy egy közösségi tagállam vagy Törökország gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás;

c)

e határozat hatálybalépésétől számított öt éven át és a kiegészítő jegyzőkönyv 43. cikkének (2) bekezdésével összhangban a vámunió létrehozása révén szükségessé váló strukturális kiigazítások megvalósítását célzó támogatások. A Társulási Tanács az említett időszak elteltével felülvizsgálja e záradék alkalmazását.

d)

az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a Közösség és Törökország közötti kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben;

e)

a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha a Közösség és Törökország közötti kereskedelmi feltételeket nem befolyásolja hátrányosan a közös érdekkel ellentétes mértékben;

f)

adott esetben olyan egyéb támogatástípusok, amelyeket a Társulási Tanács határoz meg.

35. cikk

Bármely, a 32., 33. és 34. cikkel ellentétes gyakorlatot az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 85., 86. és 92. cikkében foglalt szabályok, valamint a másodlagos jogszabályok alkalmazásából eredő feltételek alapján kell értékelni.

36. cikk

A felek információcserét folytatnak egymással, amelynek során figyelembe veszik a szakmai és az üzleti titokra vonatkozó követelmények szabta korlátozásokat.

37. cikk

(1)   A Társulási Tanács a vámunió hatálybalépését követő két éven belül határozat révén elfogadja a 32., 33. és 34. cikk, valamint a 35. cikk kapcsolódó részeinek végrehajtásához szükséges szabályokat. E szabályok a Közösségben már érvényes szabályokon alapulnak, és egyebek között meghatározzák az egyes versenyhatóságok szerepét.

(2)   Az említett szabályok elfogadásáig

a)

a Közösség és Törökország hatóságai döntenek a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások elfogadhatóságáról, valamint az erőfölénnyel való visszaélés fennállásáról, összhangban a 32. és 33. cikkel;

b)

a 34. cikk végrehajtására vonatkozó szabályokként a GATT támogatási kódex rendelkezései alkalmazandók.

38. cikk

(1)   Amennyiben a Közösség vagy Törökország úgy véli, hogy valamely magatartás nem összeegyeztethető a 32., 33. vagy 34. cikkben foglaltakkal, továbbá

a 37. cikkben említett végrehajtási szabályok azt nem megfelelően kezelik, vagy

ilyen szabályok hiányában, és amennyiben az ilyen magatartás a másik fél érdekeit komolyan sérti, vagy fennáll ennek veszélye, vagy jelentős kárt okozhat a hazai iparának, Törökország vagy a Közösség a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság keretein belül folytatott konzultációt követően, vagy 45 munkanappal azután, hogy a bizottságot a konzultáció iránti kérelemmel megkereste, meghozhatja a megfelelő intézkedéseket.

(2)   A 34. cikkel nem összeegyeztethető magatartás esetén, az ilyen megfelelő intézkedéseket – amennyiben arra az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény vonatkozik – kizárólag az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben foglalt eljárásokkal és feltételekkel és az annak keretében megtárgyalt, a felek között alkalmazandó egyéb vonatkozó eszközökkel összhangban lehet elfogadni.

B.   A jogszabályok közelítése

39. cikk

(1)   A vámunió céljaként kitűzött gazdasági integráció megvalósítása céljából Törökország biztosítja, hogy a versenypolitika terén érvényes jogszabályai összeegyeztethetők legyenek az Európai Közösségével, és azokat hatékonyan alkalmazzák.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kötelezettségek teljesítése céljából Törökország

a)

a vámunió hatálybalépését megelőzően jogszabályt fogad el, amely tiltja a vállalkozásoknak az EK-Szerződés 85–86. cikkében foglalt feltételek szerinti magatartásait. Biztosítja továbbá, hogy a Közösségben érvényben lévő csoportmentességi rendeletekben foglalt elveket, valamint az EK hatóságai által alkalmazott ítélkezési gyakorlatot a vámunió hatálybalépésétől számított egy éven belül alkalmazzák Törökországban. A Közösség a vámunió hatálybalépését követően a lehető leghamarabb tájékoztatja Törökországot minden olyan eljárásról, amely az EK csoportmentességi rendeleteinek elfogadásával, eltörlésével vagy módosításával kapcsolatos. Az ilyen információ közlését követően Törökországnak egy év áll a rendelkezésére, hogy szükség esetén kiigazítsa jogszabályait;

b)

a vámunió hatálybalépését megelőzően versenyhatóságot hoz létre, amely e szabályokat és elveket hatékonyan alkalmazza;

c)

e határozat hatálybalépését megelőzően valamennyi, a textil- és ruházati szektor számára nyújtott támogatást az EK-Szerződés 92–93. cikke szerinti vonatkozó közösségi keretben és iránymutatásokban foglalt szabályokhoz igazítja. Törökország tájékoztatja a Közösséget valamennyi, az e szektornak nyújtott és az említett keretekhez és iránymutatásokhoz igazított támogatási rendszeréről. A Közösség a vámunió hatálybalépését követően a lehető leghamarabb tájékoztatja Törökországot minden olyan eljárásról, amely az ilyen keretek és iránymutatások Közösség általi elfogadásával, eltörlésével vagy módosításával kapcsolatos. Az ilyen információ közlését követően Törökországnak egy év áll a rendelkezésére, hogy elfogadja jogszabályait;

d)

e határozat hatálybalépését követő két éven belül, a textil- és ruházati szektor számára nyújtott támogatásoktól eltérő valamennyi támogatási rendszert az EK-Szerződés 92–93. cikke szerinti közösségi keretben és iránymutatásokban foglalt szabályokhoz igazítja. A Közösség a vámunió hatálybalépését követően a lehető leghamarabb tájékoztatja Törökországot az ilyen keretek és iránymutatások Közösség általi elfogadásával, eltörlésével vagy módosításával kapcsolatos bármely eljárásról. Az ilyen információ közlését követően Törökországnak egy év áll a rendelkezésére, hogy kiigazítsa jogszabályait;

e)

a vámunió hatálybalépésétől számított két éven belül tájékoztatja a Közösséget a Törökországban érvényben lévő valamennyi, a d) pontban foglaltakkal összhangban kiigazított támogatási rendszerről. Amennyiben Törökország új rendszer elfogadására készül, a lehető leghamarabb tájékoztatja a Közösséget az ilyen rendszer tartalmáról;

f)

előzetesen értesíti a Közösséget a valamely vállalkozásnak vagy vállalkozások csoportjának nyújtandó olyan egyedi támogatásokról, amelyek – ha valamely tagállam ítélte volna oda – a közösségi keretek és iránymutatások értelmében bejelentési kötelezettség alá tartoznának, vagy a közösségi kereteken és iránymutatásokon kívül eső, 12 millió ECU-t meghaladó összegű olyan egyedi támogatásokról, amelyek – ha valamely tagállam ítélte volna oda – a közösségi jog értelmében bejelentési kötelezettség alá tartoznának.

A tagállamok által odaítélt és az EK-Szerződés 93. cikke alapján a Bizottság általi elemzés tárgyát képező egyedi támogatások tekintetében Törökország a tagállamokkal megegyező alapon tájékoztatást kap.

(3)   A Közösség és Törökország közli egymással a vállalkozások korlátozó gyakorlataira vonatkozó jogszabályaik valamennyi módosítását. Továbbá tájékoztatják egymást azon esetekről, amikor e jogszabályokat alkalmazzák.

(4)   A (2) bekezdés c), e) és f) pontjában foglaltak szerint nyújtott információ tekintetében a Közösségnek jogában áll kifogást emelni a Törökország által odaítélt olyan támogatások ellen, amelyek a közösségi jog értelmében jogszerűtlennek tekintendők lennének, ha azokat valamely tagállam ítélte volna oda. Amennyiben Törökország nem ért egyet a Közösség véleményével, és ha az esetet 30 napon belül nem oldják meg, úgy a Közösségnek és Törökországnak egyaránt jogában áll az ügyet választott bíróság elé utalni.

(5)   Törökországnak jogában áll kifogást emelni és a Társulási Tanácshoz fordulni a valamely tagállam által odaítélt olyan támogatások ellen, amelyeket Törökország a közösségi jog értelmében jogszerűtlennek ítél meg. Amennyiben a Társulási Tanács három hónapon belül nem oldja meg az esetet, úgy a Társulási Tanács úgy dönthet, hogy az ügyet az Európai Közösségek Bírósága elé utalja.

40. cikk

(1)   A Közösség a lehető leghamarabb tájékoztatja Törökországot az EK-Szerződés 85., 86. és 92. cikke értelmében hozott minden olyan határozatról, amely érintheti Törökország érdekeit.

(2)   Törökországnak jogában áll tájékoztatást kérni minden olyan egyedi esetről, amelynek kapcsán a Közösség az EK-Szerződés 85., 86. és 92. cikke szerinti határozatot hozott.

41. cikk

Törökország biztosítja, hogy a közvállalkozások és azon vállalkozások tekintetében, amelyeknek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak, a vámunió hatálybalépését követő első év végére megfelelnek az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződésben, nevezetesen annak 90. cikkében, valamint a másodlagos joganyagban és az annak alapján kialakult ítélkezési gyakorlatban foglalt elveknek.

42. cikk

Törökország a Társulási Tanács által meghatározott feltételekkel és ütemtervvel összhangban fokozatosan kiigazítja a kereskedelmi jellegű állami monopóliumokat oly módon, hogy e határozat hatálybalépésétől számított második év végére az áruk beszerzési és értékesítési feltételeire vonatkozóan a tagállamok és Törökország állampolgárai között ne álljon fenn megkülönböztetés.

43. cikk

(1)   Amennyiben a Közösség vagy Törökország feltételezi, hogy a másik fél területén megvalósuló versenyellenes tevékenységek hátrányosan érintik az érdekeit vagy vállalkozásai érdekeit, az érintett fél értesítheti a másik felet, és kérheti, hogy a másik fél versenyhatósága kezdeményezzen megfelelő végrehajtási intézkedést. Az értesítésben a lehető legrészletesebben meg kell határozni a versenyellenes tevékenységek jellegét és az értesítő fél érdekeire gyakorolt hatását, valamint az értesítő félnek fel kell ajánlania, hogy lehetőségei szerint ezzel kapcsolatban további információkat és együttműködést biztosít.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt értesítés kézhezvételét követően és a felek között az adott körülmények között megfelelőnek és hasznosnak ítélt további megbeszéléseket követően az értesített fél versenyhatósága fontolóra veszi, hogy kezdeményezzen-e végrehajtási intézkedést az értesítésben meghatározott versenyellenes tevékenységre vonatkozóan. Az értesített fél döntéséről tájékoztatja az értesítő felet. Ha végrehajtási intézkedést kezdeményeztek, az értesített fél tájékoztatja az értesítő felet annak kimeneteléről, és – lehetőség szerint – az időközben bekövetkezett jelentősebb fejleményekről.

(3)   E cikk semmilyen módon nem korlátozza az értesített fél versenyjoga és végrehajtási politikája szerinti mérlegelési jogkörét a tekintetben, hogy hozzon-e végrehajtási intézkedést az értesítés tárgyát képező versenyellenes tevékenységre vonatkozóan, és nem zárja ki, hogy az értesítő fél végrehajtási intézkedést hozzon az ilyen versenyellenes tevékenységek tekintetében.

III.   SZAKASZ

Kereskedelemvédelmi eszközök

44. cikk

(1)   A Társulási Tanács bármely fél kérésére felülvizsgálja, hogy az egyik fél milyen, a védintézkedésektől eltérő kereskedelemvédelmi eszközöket alkalmaz a másik féllel fennálló kapcsolataiban. Az ilyen felülvizsgálat során a Társulási Tanács határozhat ezen eszközök alkalmazásának felfüggesztéséről, feltéve, hogy Törökország végrehajtotta a közösségi vívmányoknak a versenyre és az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó részeit és más olyan vonatkozó részeket, amelyek kapcsolódnak a belső piachoz, továbbá biztosította azok hatékony végrehajtását, a belső piacon belül létezőhöz hasonló garanciát biztosítva ezáltal a tisztességtelen verseny ellen.

(2)   A kiegészítő jegyzőkönyv 47. cikkében foglalt dömpingellenes intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályok továbbra is érvényben maradnak.

45. cikk

Az V. fejezet II. szakaszában foglalt rendelkezésektől eltérve, az említett szakaszban hivatkozott konzultációs és döntéshozatali eljárások nem alkalmazandók a felek által hozott kereskedelemvédelmi intézkedésekre.

A harmadik országokkal szembeni kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának keretében a felek az információcsere és konzultáció révén törekednek arra, hogy amennyiben a körülmények és a nemzetközi kötelezettségek mindkét fél számára lehetővé teszik, összehangolják tevékenységeiket.

46. cikk

Az áruk szabad mozgásának az I. fejezetben foglalt elvétől eltérve, amennyiben valamely fél a másik féllel vagy harmadik országokkal szemben dömpingellenes intézkedéseket vagy más, a 44. cikkben említett kereskedelempolitikai eszközök szerinti intézkedéseket hozott vagy hoz, az érintett fél a kérdéses termékeknek a másik fél területéről való behozatalát az említett intézkedések alkalmazásához kötheti. Az ilyen esetekben erről tájékoztatja a vámunióval foglalkozó vegyes bizottságot.

47. cikk

Az előző cikkekben előírt kereskedelempolitikai intézkedések hatálya alá tartozó típusú termék behozatalával kapcsolatos vámeljárás során az importáló állam hatóságai felkérik az importálót, hogy a vámáru-nyilatkozaton jelölje az érintett termék származását.

Amennyiben súlyos és megalapozott kétségek miatt feltétlenül szükséges, további bizonyíték kérhető a szóban forgó termék tényleges származásának megállapítása érdekében.

IV.   SZAKASZ

Közbeszerzés

48. cikk

A Társulási Tanács e határozat hatálybalépését követően a lehető leghamarabb meghatározza a felek közbeszerzési piacának kölcsönös megnyitására irányuló tárgyalások megkezdésének napját.

A Társulási Tanács évente felülvizsgálja az e téren elért előrehaladást.

V.   SZAKASZ

Közvetlen adózás

49. cikk

E határozat egyetlen rendelkezése sem idézheti elő:

azt, hogy felek bármelyike által nyújtott adózási előnyöket a rá nézve kötelező nemzetközi megállapodás vagy intézkedés keretében kiterjesszék,

azt, hogy a felek bármelyike akadályoztatva legyen abban, hogy az adókikerülés vagy adókijátszás megakadályozása érdekében intézkedéseket fogadjon el vagy alkalmazzon,

azt, hogy bármelyik félnek sérüljön azon joga, hogy saját adótörvényeinek vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza a tartózkodási helyük szempontjából eltérő helyzetben levő adófizetők esetében.

Közvetett adózás

50. cikk

(1)   A felek sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek ki a másik fél termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót.

A felek továbbá nem vetnek ki a másik fél termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja.

(2)   A felek bármelyikének területére exportált termékek nem jogosultak az említett termékekre közvetlenül vagy közvetetten kivetett közvetett adót meghaladó belső közvetett adó visszatérítésére.

(3)   A felek e határozat hatálybalépésének időpontjában hatályon kívül helyezik az érvényben lévő azon rendelkezéseket, amelyek ellentétesek a fenti szabályokkal.

51. cikk

A Társulási Tanács ajánlásokat tehet a feleknek, hogy tegyenek intézkedéseket törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseik közelítése céljából azokon a területeken, amelyeket e határozat nem szabályoz, de amelyek közvetlenül hatnak a társulás működésére, valamint azokon a területeken is, amelyeket szabályoz ugyan e határozat, de nem állapít meg külön eljárást velük kapcsolatban.

V.   FEJEZET

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

I.   SZAKASZ

Az EK–Törökország vámunióval foglalkozó vegyes bizottság

52. cikk

(1)   A társulási megállapodás 24. cikkével összhangban létrejön az EK–Törökország vámunióval foglalkozó vegyes bizottság. A bizottság feladatkörébe tartozóan vélemény- és információcserét folytat, ajánlásokat fogalmaz meg a Társulási Tanács számára, és véleményeket fogad el a vámunió megfelelő működésének biztosítása céljából.

(2)   A felek a bizottság keretében konzultálnak az e határozat végrehajtásával kapcsolatos bármely olyan kérdéssel kapcsolatban, amely nehézséget okoz bármely félnek.

(3)   A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

53. cikk

(1)   A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság a felek képviselőiből áll.

(2)   A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság elnöki tisztét a Közösség képviselője –, azaz az Európai Bizottság – és Törökország képviselője hathónapos időszakonként felváltva tölti be.

(3)   A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság a feladatai ellátása érdekében főszabályként legalább havonta egyszer ülésezik. A bizottság az eljárási szabályzatával összhangban ülésezik, továbbá az elnök kezdeményezésére vagy valamely fél kérésére.

(4)   A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság dönthet úgy, hogy a feladatai ellátásának segítésére albizottságokat vagy munkacsoportokat hoz létre. A vámunióval foglalkozó vegyes bizottság az eljárási szabályzatában meghatározza az ilyen albizottságok és munkacsoportok összetételét és működési szabályait. Ezek feladatkörét minden egyes esetben a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság határozza meg.

II.   SZAKASZ

Konzultációs és döntéshozatali eljárások

54. cikk

(1)   A vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területeken és az I–IV. fejezetből eredő egyéb kötelezettségek sérelme nélkül a török jogszabályokat a lehető legnagyobb mértékben össze kell hangolni a közösségi jogszabályokkal.

(2)   A vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területek a következők: a kereskedelempolitika és a harmadik országokkal kötött, az ipari termékek kereskedelmi vetületét is magukban foglaló megállapodások, az ipari termékek kereskedelme előtti technikai akadályok megszüntetéséről szóló jogszabályok, a versenypolitika, az ipari és szellemi tulajdonjog, valamint a vámjogszabályok.

A Társulási Tanács a társulási folyamat eredményeinek fényében úgy határozhat, hogy kibővíti azon területek jegyzékét, ahol a harmonizációt végre kell hajtani.

(3)   Az 55–60. cikkben foglalt eljárási szabályok e cikkre is alkalmazandók.

55. cikk

(1)   Amennyiben az Európai Közösségek Bizottsága új jogszabály-tervezetet készít valamely, a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területen, és az Európai Közösségek Bizottsága közösségi tagállami szakértőkkel konzultál, úgy török szakértőkkel is informális konzultációt folytat.

(2)   Javaslatának az Európai Unió Tanácsa részére történő előterjesztésekor az Európai Közösségek Bizottsága Törökország számára is megküldi annak másolatát.

(3)   Az Európai Unió Tanácsa általi döntéshozatalt megelőző szakaszban a felek bármely fél kérésére ismét konzultációt folytatnak egymással a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság keretein belül.

(4)   A felek jóhiszeműen együttműködnek egymással a tájékoztatási és konzultációs szakaszban, elősegítve ezáltal, hogy a folyamat végén a vámunió megfelelő működését a legalkalmasabb módon szolgáló döntések szülessenek.

56. cikk

(1)   Amennyiben a Közösség az 54. cikk (2) bekezdése értelmében a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területen fogad el jogszabályt, arról haladéktalanul tájékoztatja Törökországot a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság keretein belül, hogy lehetővé tegye Törökország számára a vámunió megfelelő működését biztosító kapcsolódó jogszabályok elfogadását.

(2)   Amennyiben Törökország számára gondot jelent a megfelelő jogszabály elfogadása, úgy a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság mindent megtesz azért, hogy olyan kölcsönösen elfogadható megoldást találjon, amely mellett fenntartható a vámunió megfelelő működése.

57. cikk

(1)   Az 54. cikkben meghatározott harmonizációs elv nem érinti Törökország azon jogát – az I–IV. fejezetből eredő kötelezettségei sérelme nélkül –, hogy módosítsa a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területeken hozott jogszabályokat, feltéve, hogy a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság úgy ítélte meg, hogy a módosított jogszabály nem sérti a vámunió megfelelő működését, és feltéve, hogy az e cikk (2)–(4) bekezdésében említett eljárások lezárultak.

(2)   Amennyiben Törökország a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területen tervezi új jogszabály elfogadását, informális úton kérnie kell az Európai Közösségek Bizottságának véleményét a szóban forgó jogszabályjavaslattal kapcsolatban, hogy a török jogalkotó annak teljes tudatában hozhassa meg döntését, hogy az a vámunió működésére nézve milyen következményekkel járna.

A felek jóhiszeműen együttműködnek egymással, hogy megkönnyítsék a folyamat végén a vámunió megfelelő működéséhez legalkalmasabb döntés meghozatalát.

(3)   Amikor a jogszabályjavaslat a megszövegezés kellőképpen előrehaladott szakaszába lépett, a vámunióval foglalkozó vegyes bizottságon belül konzultációkra kerül sor.

(4)   Amennyiben Törökország a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területen fogad el jogszabályt, arról haladéktalanul tájékoztatja a Közösséget a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság keretein belül.

Amennyiben az ilyen jogszabály Törökország általi elfogadása feltehetően fennakadást okozna a vámunió megfelelő működésében, a vámunióval foglalkozó vegyes bizottságnak törekednie kell arra, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjon.

58. cikk

(1)   Amennyiben az 56. cikk (2) bekezdésében vagy az 57. cikk (4) bekezdésében előírt eljárás értelmében kezdett konzultációk végeztével a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság nem talál kölcsönösen elfogadható megoldást, és ha valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó jogszabályban található eltérések hátrányosan befolyásolhatják az áruk szabad mozgását, torzíthatják a kereskedelmet, vagy gazdasági problémákat okozhatnak a területén, akkor az ügyet a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság elé utalhatja, amely szükség esetén javaslatot tesz az esetleges károk elkerülésének megfelelő módjára.

Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területen elfogadott jogszabályok végrehajtásában fellelhető különbségek az áruk szabad mozgásának akadályozását, a kereskedelem torzulását vagy gazdasági problémákat okoznak, vagy fennáll ezek veszélye.

(2)   Amennyiben a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területen hozott közösségi és török jogszabályok közötti eltérések vagy a végrehajtásukban fellelhető különbségek az áruk szabad mozgásának akadályozását vagy a kereskedelem torzulását okozzák, vagy fennáll ezek veszélye, és ha az érintett fél úgy véli, hogy haladéktalanul fellépésre van szükség, úgy ő maga meghozhatja a szükséges védelmi intézkedéseket, majd arról értesíti a vámunióval foglalkozó vegyes bizottságot; ez utóbbi határozhat az ilyen intézkedések módosításáról vagy eltörléséről. Elsősorban olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a vámunió működését a legkisebb mértékben zavarják.

59. cikk

A vámunió megfelelő működéséhez közvetlenül kapcsolódó területeken az Európai Közösségek Bizottsága biztosítja, hogy a török szakértőket – amennyire csak lehetséges – bevonják azon intézkedéstervezetek kidolgozásába, amelyeket azt követően az Európai Közösségek Bizottságát a végrehajtói hatáskörök gyakorlásában segítő bizottságok elé terjesztenek. E tekintetben az Európai Közösségek Bizottsága a javaslatok megszövegezésénél a Közösség tagállamaiból származó szakértőkkel megegyező alapon folytat konzultációt a törökországi szakértőkkel. Amennyiben az Európai Unió Tanácsa elé utalt ügy összhangban van az érintett bizottság típusára alkalmazandó eljárással, úgy az Európai Közösségek Bizottsága az Európai Unió Tanácsa elé terjeszti a török szakértők véleményét.

60. cikk

A török szakértők részt vesznek az Európai Közösségek Bizottságát a vámunió működéséhez közvetlenül kapcsolódó területeken a végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő néhány szakértői bizottság munkájában, amennyiben az a vámunió megfelelő működésének biztosításához szükséges. Az ilyen részvételre vonatkozó eljárásról a Társulási Tanács e határozat hatálybalépését megelőzően dönt. A bizottságok felsorolását a 9. melléklet tartalmazza. Amennyiben a felek úgy vélik, hogy az ilyen részvételt ki kellene terjeszteni más bizottságokra is, úgy a vámunióval foglalkozó vegyes bizottság a szükséges ajánlásokat határozathozatalra a Társulási Tanács elé terjesztheti.

III.   SZAKASZ

Jogviták rendezése

61. cikk

Az Ankarai Megállapodás 25. cikke (1)–(3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a Társulási Tanács nem tudja az eljárás megkezdésétől számított hat hónapon belül rendezni az 58. cikk (2) bekezdésével összhangban hozott védelmi intézkedések, a 63. cikkel összhangban hozott védintézkedések vagy a 64. cikkel összhangban hozott helyreállító intézkedések alkalmazási körével vagy időbeli hatályával kapcsolatos vitát, úgy bármelyik fél a 62. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően a vitát választott bíróság elé utalhatja. A választott bírósági ítélet a vitás felekre nézve kötelező.

62. cikk

(1)   Amennyiben a vitát választott bíróság elé utalták, úgy három választott bírára van szükség.

(2)   A vitában részt vevő két fél egy-egy választott bírát nevez ki harminc napon belül.

(3)   A két kijelölt választott bíró közös megegyezéssel egy meghívott választott bírát nevez ki, aki nem lehet egyik fél állampolgára sem. Ha a választott bírák a kinevezésüktől számított két hónapon belül nem jutnak egyezségre, a Társulási Tanács által összeállított hét fős listáról választják ki a meghívott választott bírát. A Társulási Tanács e listát az eljárási szabályzatával összhangban állítja össze és vizsgálja felül.

(4)   A választott bíróság Brüsszelben ülésezik. A választott bíróság elfogadja saját eljárási szabályzatát, kivéve, ha a felek másképp döntenek. Határozatait többséggel hozza meg.

IV.   SZAKASZ

Védintézkedések

63. cikk

A felek megerősítik, hogy a kiegészítő jegyzőkönyv 60. cikkében előírt védintézkedések mechanizmusai és módozatai érvényben maradnak.

64. cikk

(1)   Amennyiben a valamely fél által hozott véd- vagy védelmi intézkedés egyensúlyhiányt idéz elő az e határozat szerinti jogok és kötelezettségek között, úgy a másik fél az említett fél tekintetében az egyensúlyt helyreállító intézkedéseket hozhat. Elsősorban olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a vámunió működését a legkisebb mértékben zavarják.

(2)   A 63. cikkben előírt eljárások alkalmazandók.

VI.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

65. cikk

(1)   Ez a határozat 1995. december 31-jén lép hatályba.

(2)   1995 folyamán az e határozat végrehajtásában elért előrehaladást a társulási bizottság rendszeresen megvizsgálja, és arról jelentést tesz a Társulási Tanácsnak.

(3)   1995. október végét megelőzően a két fél a Társulási Tanács keretein belül megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az e határozatban foglalt, a vámunió megfelelő működését szolgáló rendelkezések.

(4)   Amennyiben egyrészről Törökország vagy másrészről a Közösség és tagállamai a társulási bizottság jelentése(i) alapján úgy vélik, hogy a (3) bekezdésben említett rendelkezések nem teljesülnek, úgy az érintett fél értesítheti a Társulási Tanácsot az (1) bekezdésben említett időpont elhalasztásának kérelmezésére irányuló döntéséről. Ilyen esetben az említett dátumot 1996. július 1-jére halasztják.

(5)   Ebben az esetben a (2)–(4) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó.

(6)   A Társulási Tanács más megfelelő döntéseket is hozhat.

Értelmezés

66. cikk

E határozat rendelkezéseit – amennyiben a lényeget illetően megegyeznek az Európai Közösséget létrehozó szerződés megfelelő rendelkezéseivel – a vámunió hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó végrehajtásuk és alkalmazásuk céljának megfelelően kell értelmezni, az Európai Közösségek Bíróságának vonatkozó határozataival összhangban.

Kelt Brüsszelben, 1995. december 22-én.

az EK–Törökország Társulási Tanács részéről

L. ATIENZA SERNA

Nyilatkozatok

Törökország nyilatkozata a 3. cikk (4) bekezdéséhez:

Törökország vállalja annak biztosítását, hogy a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban kivetett vámok vagy azokkal azonos hatású díjakat nem rendelik semmilyen konkrét célhoz, hanem ezek csak a nemzeti költségvetés bevételét gyarapítják, az egyéb vámbevételekkel azonos módon.

A Bizottság nyilatkozata a 3. cikk (3) bekezdéséhez:

„A Közösség emlékeztet a Görög Köztársaságnak az Európai Közösségekhez történő csatlakozásáról szóló okmányához csatolt együttes nyilatkozattal összhangban az Athos-hegynek megadott különleges státuszra.”

Törökország nyilatkozata az 5. cikkhez:

„E határozat 5. cikkének sérelme nélkül Törökországnak e határozat hatálybalépését követően egy bizonyos ideig szándékában áll a behozatali rendszerére vonatkozó rendelet (Törökország Hivatalos Lapja 22158a, 1994.12.31.) használt gépjárművekről szóló rendelkezéseinek fenntartása, miáltal az ilyen termékek importját előzetes engedélyhez köti.”

A Közösség nyilatkozata a textil- és ruházati termékekre vonatkozóan a 6. cikkhez:

„1.

A textil- és ruházati termékek kereskedelmére vonatkozó megállapodások hatályukat veszítik azt követően, hogy megállapítást nyert, hogy Törökország hatékonyan végrehajtotta az e határozat értelmében elfogadandó, a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonra (a 8. melléklet 2., 3., 4. és 5. cikke), valamint a versenyre, ezen belül az állami támogatásokra (IV. fejezet, II. szakasz, 39. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a), b) és c) pont) vonatkozó intézkedéseket, továbbá hogy Törökország a jelenleg hatályos többoldalú szabályokkal összhangban alkalmazni kezdte a kereskedelempolitikájának a Közösségével való összehangolásához szükséges intézkedéseket a textiliparban, különösen a III. szakaszban a 12. cikk (2) bekezdésében említett megállapodásokat.

2.

A Közösség alkalmazni fogja a kiegészítő jegyzőkönyv 60. cikkében előírt védintézkedéseket, amennyiben – még ha Törökország nem is teljesíti az (1) bekezdésben említett feltételeket – a textil- és ruházati termékek kereskedelmére vonatkozó jelenlegi megállapodásokat nem hosszabbítják meg.

3.

A Közösség nyomatékosítja, hogy az említett ágazatban a piacra jutásnak valóban kölcsönösnek kell lennie.”

Törökország nyilatkozata a textil- és ruházati termékekre vonatkozóan a 6. cikkhez:

„1.

Amennyiben – annak ellenére, hogy Törökország teljesíti a Közösség által a textil- és ruházati termékek kereskedelmére vonatkozó megállapodások lejártáról tett nyilatkozat első bekezdésében említett intézkedéseket – az említett megállapodásoknak nem vetnek véget, úgy Törökország meghozza a megfelelő helyreállító intézkedéseket.

2.

A Közösség által a textil- és ruházati termékekre vonatkozóan a 6. cikkhez fűzött nyilatkozat 1. pontjára hivatkozva, Törökország abból indul ki, hogy a Törökország által a textilágazatban harmadik országokkal létrejött megállapodások megkötéséhez kapcsolódó intézkedések azt jelentik, hogy Törökország megtette a 12. cikk (2) bekezdésében említett, megkötéshez szükséges lépéseket, és hogy a megállapodások megkötéséig a 12. cikk (3) bekezdésében említett intézkedések érvényben maradnak.

3.

Törökország nyomatékosítja az említett iparágban a piac teljes megnyitásának fontosságát.”

Törökország nyilatkozata a 6. cikkhez:

„Törökország szükségesnek tartja, hogy részt vehessen a textiltermékekkel foglalkozó bizottság munkájában.”

Törökország nyilatkozata a 8. cikkhez:

„Törökország szükségesnek tartja, hogy részt vehessen a szabványokkal és műszaki szabályokkal foglalkozó bizottság munkájában, a harmonizáció céljával arányos mértékű együttműködés biztosítása érdekében.”

Törökország nyilatkozata a 8. cikkhez:

„Törökország hangsúlyozni kívánja az eszközök, eljárások és infrastruktúrák átfogó, gyors és – amennyire csak lehet – akadályoktól mentes értékelésének jelentőségét a tekintetben, hogy Törökország telesíti-e a 8. cikk (2) bekezdésében említett listán szereplő jogi eszközökben foglalt követelményeket.

Törökország nyomatékosítja továbbá, hogy a Közösségnek el kell végeznie a fent említett követelmények Törökország általi teljesítése következtében szükségessé váló technikai kiigazításokat.”

Együttes nyilatkozat a 11. cikkről:

„A felek megállapodnak abban, hogy haladéktalanul megbeszéléseket kezdenek a szakértők szintjén a kereskedelem technikai akadályainak felszámolására vonatkozó közösségi joganyag Törökország általi átültetéséről.”

Törökország nyilatkozata a 16. cikkhez:

„Törökország a Társulási Tanács keretein belül konzultációt kezdeményezhet a Gazdasági Együttműködési Szervezetben való tagságából adódó kötelezettségei tekintetében.”

Törökország nyilatkozata a 16. cikkhez:

„A 16. cikkre vonatkozóan Törökország kijelenti, hogy az alábbi országokkal kötött preferenciális megállapodások élveznek elsőbbséget: Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Izrael, Észtország, Lettország, Litvánia, Marokkó, Tunézia, Egyiptom.”

A Közösség nyilatkozata a 8. melléklethez:

„Az e mellékletben említett rendelkezések hatékony végrehajtása és alkalmazása érdekében a Közösség készen áll arra, hogy megfelelő szakértői segítséget nyújtson Törökország számára a vámunió hatálybalépését megelőzően és azt követően is.”

Törökország nyilatkozata a 8. melléklet 1. cikkéhez:

„Ezen kötelezettségvállalás nem érinti Törökország fejlődő országként való részvételét a Kereskedelmi Világszervezetben.”

A Közösség nyilatkozata a 44. cikkhez:

„A 44. cikk (2) bekezdésével kapcsolatban a Közösség megállapítja, hogy az Európai Közösségek Bizottsága – az Európai Unió Tanácsa álláspontjának sérelme nélkül – a dömpingellenes és védintézkedésekre vonatkozó feladatának ellátása során az eljárások megkezdése előtt tájékoztatással szolgál Törökország számára. E célból a 49. cikk alkalmazásának megfelelő módozatait e határozat hatálybalépését megelőzően közösen meg fogják állapítani. A Közösség továbbá szükség esetén, eseti alapon előnyben részesíti az árra vonatkozó kötelezettségvállalásokat a vámokkal szemben annak érdekében, hogy károk megállapítása esetén le lehessen zárni a dömpingellenes intézkedéseket.”

Törökország nyilatkozata a 48. cikkhez:

„Törökország kijelenti, hogy tárgyalásokat szándékozik kezdeni a célból, hogy csatlakozzon a GATT közbeszerzési megállapodásához.”

Törökország nyilatkozata a 60. cikkhez:

„1995 folyamán, és azzal párhuzamosan, hogy harmonizálja jogszabályait a közösségi jogszabályokkal, Törökország arra fog törekedni, hogy a Társulási Tanács kiterjessze részvételét egyéb bizottságokra is.”

Együttes nyilatkozat a 65. cikkről:

„1.

Bármely, a Közösség és tagállamai által közösen hozott olyan döntést, amely a vámunió hatálybalépésének e határozat 65. cikkének (4) bekezdése értelmében történő elhalasztásának kérelmezésére irányul, az Európai Közösségek Bizottsága által elkészített javaslat alapján kell meghozni az e határozat elfogadásához alkalmazott döntéshozatali eljárás alkalmazásával.

2.

Ezen túlmenően, e határozat hatálybalépésének elhalasztása nem érinti a felek által a kiegészítő jegyzőkönyv értelmében vállalt szerződéses kötelezettségeket.”

MELLÉKLETEK

1. melléklet

A 17. cikkben említett áruk jegyzéke

2. melléklet

A 19. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett áruk jegyzéke

3. melléklet

A 19. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett áruk jegyzéke

4. melléklet

A 19. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett áruk jegyzéke

5. melléklet

A 19. cikk (3) bekezdésében említett áruk jegyzéke

6. melléklet

A 21. cikkben említett 1. és 2. táblázat

7. melléklet

A közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról

8. melléklet

A szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelméről

9. melléklet

A 60. cikkben említett bizottságok jegyzéke

10. melléklet

A 16. cikkben említett autonóm rendszerekről és preferenciális megállapodásokról

1. MELLÉKLET

KN-kód

Leírás

(1)

(2)

ex 0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 10 51 –

0403 10 99

Joghurt, ízesítve vagy gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával

0403 90 71 –

0403 90 99

Más, ízesítve vagy gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával

0710 40 00

Csemegekukorica (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva

0711 90 30

Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban;

ex 1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, az 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

1517 10 10

Margarin, 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal, a folyékony margarin kivételével

1517 90 10

Más, 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor

ex 1704

Cukoráru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül; a 1704 90 10 KN-kód alá tartozó, 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú, más anyag hozzáadása nélküli édesgyökér-kivonat kivételével

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

ex 1902

Tészta, a 1902 20 10  és a 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tészta kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona szem formában, előfőzve vagy másképp készítve, kukorica kivételével

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2001 90 30

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2001 90 40

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2004 10 91

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2004 90 10

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2005 20 10

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

2008 92 45

Pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítmény

2008 99 85

Kukorica, a csemegekukorica kivételével (Zea mays var. saccharata) más módon elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2008 99 91

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2101 10 99

Kávékivonaton, -eszencián és -koncentrátumon vagy kávén alapuló készítmények a 2101 10 91 KN-kód alá tartozó készítmények kivételével

2101 20 90

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és az e kivonatokon, vagy teán, vagy matéteán alapuló készítmények, a 2101 20 10 KN-kód alá tartozó készítmények kivételével

2101 30 19

Pörkölt pótkávé és ennek kivonata, eszenciája és koncentrátuma

2101 30 99

Pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma, a pörkölt cikória kivonata, eszenciája és koncentrátuma kivételével

2102 10 31

2102 10 39

Sütőélesztő

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

ex 2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény, a 2106 10 10  és 2106 90 91 KN-kód alá tartozó, nem ízesített vagy színezett cukorszirup kivételével

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Alkoholmentes ital – a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével –, amely tartalmaz a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó termékeket vagy a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó termékekből nyert zsírt

2905 43 00

Mannit

2905 44

Szorbit (D-glucit)

ex 3501

Kazeinek, kazeinátok, más kazeinszármazékok

ex 3505 10

Dextrin és más átalakított keményítő, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével

3505 20

Keményítőt vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyvek

3809 10

A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok), keményítőtartalommal

3823 60

Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

2. MELLÉKLET

Alaptermékek jegyzéke

Az 1001 90 99 KN-kód alá tartozó közönséges búza,

Az 1001 10 KN-kód alá tartozó keménybúza (durumbúza)

Az 1002 00 00 KN-kód alá tartozó rozs

Az 1003 00 90 KN-kód alá tartozó árpa

Az 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukorica

Az 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált rizs

Az 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukor

Az 1702 40 10 KN-kód alá tartozó izoglükóz

Az 1703 KN-kód alá tartozó melasz

Az ex 0402 10 19 KN-kód alá tartozó sovány tejpor (2. termékcsoport)

Az ex 0402 21 19 KN-kód alá tartozó zsíros tejpor (teljes tejpor) (3. termékcsoport)

Az ex 0405 00 KN-kód alá tartozó vaj (6. termékcsoport)

3. MELLÉKLET

(az áru 100 kilogrammjaként)

KN-kód

Leírás

Közönséges búza

Keménybúza (durumbúza)

Rozs

Árpa

Kukorica

Rizs

Fehér cukor

Melasz

Sovány tejpor (2. termékcsoport)

Zsíros tejpor (teljes tejpor) (3. termékcsoport)

Vaj (6. termékcsoport)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

– Joghurt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ízesítve vagy gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

53

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

59

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

 

– – – Más, tejzsírtartalma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

2

93

– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

5

99

– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

10

0403 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Ízesítve vagy gyümölcs vagy kakaó hozzáadásával:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

73

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

79

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

 

– – Más, tejzsírtartalma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

2

93

– – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

5

99

– – – 6 tömegszázalékot meghaladó

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

10

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40

– Csemegekukorica

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

– Más zöldség; zöldségkeverék:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

– – Csemegekukorica

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, az 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarin, a folyékony margarin kivételével:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1517 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1702 50

Vegytiszta gyümölcscukor

 

 

 

 

 

 

 (2)

 

 

 

 

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

– Rágógumi, cukorbevonattal is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – 60 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve az invertcukrot szacharózban kifejezve is)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – Lapka-rágógumi

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

19

– – – Más

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

 

– – 60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szacharóztartalommal (beleértve az invertcukrot szacharózban kifejezve is):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – Lapka-rágógumi

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

99

– – – Más

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

– – Fehér csokoládé

 

 

 

 

 

 

45

 

 

20

 

1704 90 31

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

1704 90 71

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

1704 90 72

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

1704 90 73

Lokum

 

 

 

 

17

 

85

 

 

 

 

1704 90 73

 

 

 

 

 

 

10

85

 

 

 

5

1704 90 81

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 –99

 

Lásd a 4. mellékletet.

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

– Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Szacharóztartalom nélkül vagy 65 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) és/vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal

 

 

 

 

 

 

60  (3)

 

 

 

 

30

– – Legalább 65, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

90

– – Legalább 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 20

– Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:

Lásd a 4. mellékletet

 

– – Más, tömb, tábla vagy rúd alakban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 31

– – – Töltött

Lásd a 4. mellékletet

ex 1806 31

 

 

 

 

 

 

 

44

 

10

 

 

1806 32

– – – Töltetlen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – – – Gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadásával

Lásd a 4. mellékletet

ex 1806 32 10

 

 

 

 

 

 

10

45

 

 

 

 

90

– – – Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Legalább 3, de kevesebb mint 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

 

 

 

 

 

50

 

 

20

 

 

– – – – Más

Lásd a 4. mellékletet

1806 90

– Más

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 40

 

 

 

 

 

 

 

50

 

11

 

 

11 –90

 

Lásd a 4. mellékletet

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10

– Élelmiszerkészítmémy gyermekek számára, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

Lásd a 4. mellékletet

1901 20

– Keverék és tészta a 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez

Lásd a 4. mellékletet

1901 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Malátakivonat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – Legalább 90 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

19

– – – Más

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

90

– – Más

Lásd a 4. mellékletet

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11

– – Tojástartalommal

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – keménybúzából (durumbúzából) készült tészta, amely nem tartalmaz, vagy csak legfeljebb 3 tömegszázalékban tartalmaz egyéb gabonát

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Más

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20

– Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – Főzve

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

– – – Más

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30

– Más tészta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Szárítva

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – Más

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Kuszkusz (búzadarakása):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Nem elkészítve

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – Más

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona (a kukorica kivételével) szem formában, előfőzve vagy másképp készítve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Kukoricából

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

30

– – Rizsből

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

90

– – Más

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Rizsből

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

90

– – Más

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10

– Ropogós kenyér („knäckebrot”)

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20

– Mézeskalács és hasonló:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – 30 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

30

– – Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb mint 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

90

– – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

1905 30 11 –99

– Édes keksz (biscuit); gofri és ostya

Lásd a 4. mellékletet

1905 40

– Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék

Lásd a 4. mellékletet

1905 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Pászka

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

– – Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

30 –90

– – Más:

Lásd a 4. mellékletet

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

40

– – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2004

Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

– Burgonya:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – Liszt, dara vagy pelyhesített formában,

Lásd a 4. mellékletet

2004 90

– Más zöldség és zöldségkeverék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2005

Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

– Burgonya:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

Lásd a 4. mellékletet

2005 80

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 92 45

– Pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítmény

Lásd a 4. mellékletet

2008 99

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

– – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

91

– – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 10

– Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Kivonat, eszencia vagy koncentrátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Készítmények:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

– – – Más

Lásd a 4. mellékletet

2101 20

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és az e kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy teán, vagy matéteán alapuló készítmények:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – Más:

Lásd a 4. mellékletet

2101 30

– Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

– – – Más:

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

– – – Más:

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

– Aktív élesztő:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Sütőélesztő:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

– – – Szárított

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

39

– – – Más

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– Tejzsírtartalom nélkül vagy az ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

 

– Tejzsírtartalma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

99

– – Legalább 7 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

20

 

 

35

 

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

– Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – Más:

Lásd a 4. mellékletet

2106 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Sajtfondü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

99

– – Más:

Lásd a 4. mellékletet

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglé kivételével:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90

– Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Más, a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó termékekből nyert készítmény, amelynek zsírtartalma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – Kevesebb mint 0,2 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

95

– – – Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

99

– – – Legalább 2 tömegszázalék

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

 

II.

ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Más többértékű alkoholok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43

– – Mannit

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44

– – Szorbit (D-glucit):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Vizes oldatban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék mannit tartalmú, szorbit (D-glucit) tartalom alapján számítva

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

19

– – – – Más

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

– – – Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – – Legfeljebb 2 tömegszázalék mannit tartalmú, szorbit (D-glucit) tartalomra számítva

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

99

– – – – Más

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

– Dextrinek és más átalakított keményítők:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Dextrinek:

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

 

– – Más átalakított keményítők:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – – Más

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20

– Enyvek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – 25 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

30

– – Legalább 25, de kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

50

– – Legalább 55, de kevesebb mint 80 tömegszázalék keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

90

– – Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, vagy dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

– Keményítőtartalommal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – Kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőtartalommal

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

30

– – Legalább 55, de kevesebb mint 70 tömegszázalék keményítőtartalommal

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

50

– – Legalább 70, de kevesebb mint 83 tömegszázalék keményítőtartalommal

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

90

– – Legalább 83 tömegszázalék keményítőtartalommal

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és a rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Vizes oldatban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – Legfeljebb 2 tömegszázalék mannit tartalmú, szorbit (D-glucit) tartalomra számítva

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

19

– – – Más

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

– – Más:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – Legfeljebb 2 tömegszázalék mannit tartalmú, szorbit (D-glucit) tartalomra számítva

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

99

– – – Más

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

4. MELLÉKLET

Tejzsír

Tejfehérje-tartalom

Keményítő/Glükóz (tömegszázalék) (*1)

≥0<5

≥5<25

≥25<50

≥50<75

≥75

Szacharóz/Invertcukor/Izoglükóz (tömegszázalék) (*2)

(tömegszázalék) (*3)

≥0

<5

≥5

<30

≥30

<50

≥50

<70

≥70

≥0

<5

≥5

<30

≥30

<50

≥50

<70

≥70

≥0

<5

≥5

<30

≥30

<50

≥50

≥0

<5

≥5

<30

≥30

≥0

<5

≥5

≥0<1,5

≥0<2,5

0,00

8,80

16,51

23,84

34,11

2,28

11,08

18,78

26,12

36,39

4,86

13,67

21,37

28,71

7,66

16,46

24,17

10,45

19,26

 

≥2,5<6

19,73

28,53

36,23

43,57

53,84

22,00

30,81

38,51

45,85

56,12

24,59

33,39

41,10

48,43

27,39

36,19

43,89

30,18

38,98

 

≥6<18

59,18

67,98

75,68

83,02

93,29

61,46

70,26

77,96

85,30

95,57

64,04

72,85

80,55

87,88

66,84

75,64

83,34

69,63

78,43

 

≥1 830 <

105,68

114,48

122,18

129,52

139,79

107,95

116,76

124,46

131,79

142,06

110,54

119,34

127,05

134,38

113,33

122,14

129,84

116,13

124,93

 

≥30<60

205,71

214,52

222,22

229,56

293,83

207,99

216,79

224,50

231,83

XXX

210,58

219,38

227,08

XXX

213,37

222,18

XXX

XXX

XXX

 

≥60

293,07

301,88

309,58

XXX

XXX

295,35

304,15

311,86

XXX

XXX

297,94

306,74

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

≥1,5<3

0≥2,5<

5,17

13,97

21,67

29,01

39,28

7,44

16,25

23,95

31,28

41,55

10,03

18,83

26,54

33,87

12,82

21,63

29,33

15,62

24,42

 

≥2,5<6

24,89

33,69

41,40

48,73

59,00

27,17

35,97

43,67

51,01

61,28

29,76

38,56

46,26

56,60

32,55

41,35

49,06

35,34

44,15

 

≥6<18

64,34

73,15

80,85

88,19

98,46

66,62

75,42

83,13

90,46

100,73

69,21

78,01

85,71

93,05

72,00

80,81

88,51

74,80

83,60

 

≥18<30

110,84

119,64

127,35

134,68

144,95

113,12

121,92

129,62

136,96

147,23

115,70

124,51

132,21

139,55

118,50

127,30

135,01

121,29

130,10

 

≥30<60

210,88

219,68

227,39

234,72

244,99

213,16

221,96

229,66

237,00

XXX

215,74

224,55

232,25

XXX

218,54

227,34

XXX

XXX

XXX

 

≥60

298,24

307,04

314,74

XXX

XXX

300,51

309,32

317,02

XXX

XXX

303,10

311,90

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

≥3<6

≥0<2,5

10,33

19,13

26,84

34,17

44,44

12,61

21,41

29,11

36,45

46,72

15,19

24,00

31,70

39,04

17,99

26,79

34,50

20,78

29,59

 

≥2,5<12

45,37

54,17

61,88

69,21

79,48

47,65

56,45

64,15

71,49

81,76

50,23

59,04

66,74

74,08

53,03

61,83

69,54

55,82

64,63

 

≥12

110,37

126,88

126,88

134,21

144,48

112,65

121,45

129,15

136,49

146,76

115,23

124,04

131,74

139,08

118,03

126,83

XXX

120,82

XXX

≥6<9

≥0<4

17,22

26,02

33,72

41,06

51,33

19,49

28,30

36,00

43,34

53,61

22,08

30,88

38,59

45,92

24,88

33,68

41,38

27,67

36,47

 

≥4<15

59,63

68,43

76,14

83,47

93,74

61,91

70,71

78,41

85,75

96,02

64,49

73,30

81,00

88,34

67,29

76,09

83,79

70,08

78,89

 

≥15

117,26

126,06

133,76

141,10

151,37

119,53

128,34

136,04

143,38

153,65

122,12

130,92

138,63

145,96

124,92

133,72

XXX

127,71

XXX

≥9<12

≥0<6

24,10

32,91

40,61

47,95

58,22

26,38

35,18

42,89

50,22

60,49

28,97

37,77

45,47

52,81

31,76

40,57

48,27

34,56

43,36

 

≥6<18

73,87

82,68

90,38

97,72

107,99

76,15

84,95

92,66

99,99

110,26

78,74

87,54

95,24

102,58

81,53

90,34

98,04

84,33

93,13

 

≥18

122,73

131,54

139,24

146,58

156,85

125,01

133,81

141,52

148,85

XXX

127,60

136,40

144,10

XXX

130,39

139,20

XXX

XXX

XXX

≥12<18

≥0<6

34,43

43,24

50,94

58,28

68,55

36,71

45,51

53,22

60,55

70,82

39,30

48,10

55,80

63,14

42,09

50,90

58,60

44,89

53,69

 

≥0<18

83,14

91,94

99,64

106,98

117,25

85,41

94,22

101,92

109,26

119,53

88,00

96,80

104,51

111,84

90,80

99,60

107,30

93,59

102,39

 

≥18

126,02

134,82

142,53

149,86

160,13

128,30

137,10

144,80

152,14

XXX

130,88

139,69

147,39

XXX

133,68

142,48

XXX

XXX

XXX

≥18<26

≥0<6

49,93

58,73

66,44

73,77

84,04

52,21

61,01

68,71

76,05

86,32

54,79

63,60

71,30

78,64

57,59

66,39

74,09

60,38

69,19

 

≥6

120,38

129,18

136,89

144,22

154,49

122,66

131,46

139,16

146,50

156,77

125,24

134,05

141,75

149,09

128,04

136,84

XXX

130,83

XXX

≥26<40

≥0<6

77,48

86,28

93,98

101,32

111,59

79,75

88,56

96,26

103,60

XXX

82,34

91,14

98,85

XXX

85,10

93,94

XXX

XXX

XXX

 

≥6

131,02

139,82

147,52

154,86

XXX

133,30

142,10

149,80

157,14

XXX

135,88

144,69

152,39

XXX

138,68

147,48

XXX

XXX

XXX

≥40<55

 

108,47

117,27

124,97

132,31

XXX

110,74

119,55

127,25

134,59

XXX

113,33

122,13

129,84

XXX

116,13

124,93

XXX

XXX

XXX

≥55<70

 

139,46

148,26

155,96

XXX

XXX

141,73

150,54

158,24

XXX

XXX

144,32

153,13

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

≥70<85

 

170,45

179,25

186,95

XXX

XXX

172,73

181,53

XXX

XXX

XXX

175,31

184,12

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

≥85

 

201,44

210,24

XXX

XXX

XXX

203,72

212,52

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

5. MELLÉKLET

A mezőgazdasági alaptermékeknek az EK tagállamaitól eltérő harmadik országokból származó behozatalára Törökország által 1996-ban alkalmazott alapösszegek (ECU/100 kg)

Alaptermékek

Közönséges búza

7,44

Keménybúza (durumbúza)

6,39

Rozs

2,33

Árpa

2,95

Kukorica

2,91

Fehér cukor

36,68

Sovány tejpor

140,90

Zsíros tejpor (teljes tejpor)

142,31

Melasz

15,14

Vaj

172,17

Rizs

25,41

Izoglükóz

23,51

6. MELLÉKLET

1.   TÁBLÁZAT

Azon áruk jegyzéke, amelyek esetében a mezőgazdasági alkotóelem célértékét 1999. január 1-jén érik el

KN-kód

HR-kód

1996. január 1.

1997. január 1.

1998. január 1.

1999. január 1.

Mezőgazdasági alkotóelem

Mezőgazdasági alkotóelem

Mezőgazdasági alkotóelem

Mezőgazdasági alkotóelem célértéke

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1704 10 11

1704 10 11

72,74

52,50

37,32

22,14

1704 10 19

1704 10 19

94,30

65,44

43,79

22,14

1704 10 91

1704 10 21

79,81

58,34

42,23

26,13

1704 10 99

1704 10 29

72,99

54,25

40,19

26,13

1704 90 99

1704 90 71

65,51

46,20

31,71

17,23

 

1704 90 72

65,51

46,20

31,71

17,23

 

1704 90 73  (*5)

79,94

60,63

46,14

31,66

 

1704 90 73  (*6)

88,35

69,04

54,55

40,07

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

1902 20 31

50,89

31,58

17,09

2,61

1902 20 99

1902 20 39

48,89

32,30

19,85

7,41

1902 30 10

1902 30 10

40,27

28,43

19,55

10,67

1902 30 90

1902 30 90

39,01

25,09

14,65

4,21

1902 40 90

1902 40 90

30,21

19,81

12,01

4,21

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

1903 00 00

18,88

13,20

8,94

4,68

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

1904 10 11

55,63

35,85

21,02

6,19

 

1904 10 19

55,63

35,85

21,02

6,19

1904 10 90

1904 10 31

62,62

45,55

32,74

19,94

 

1904 10 39

62,62

45,55

32,74

19,94

1904 90 10

1904 90 11

59,00

53,08

48,65

44,21

 

1904 90 19

53,90

50,02

47,12

44,21

1904 90 90

1904 90 21

22,33

17,84

14,48

11,11

 

1904 90 29

22,33

17,84

14,48

11,11

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

1905 10 00

37,91

24,05

13,66

3,26

1905 20 10

1905 20 10

85,45

56,62

34,99

13,37

1905 20 30

1905 20 20

79,82

55,75

37,69

19,64

1905 20 90

1905 20 30

93,89

66,69

46,29

25,89

1905 30 11

1905 30 11  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 19

1905 30 19  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 30

1905 30 21  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 51

1905 30 31  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 59

1905 30 39  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 91

1905 30 41  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 99

1905 30 49  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 40 10

1905 40 10  (*4)

48,34  (*4)

32,28  (*4)

20,23  (*4)

8,18  (*4)

1905 40 90

1905 40 90  (*4)

48,34  (*4)

32,28  (*4)

20,23  (*4)

8,18  (*4)

1905 90 10

1905 90 10

62,17

42,30

27,39

12,49

1905 90 20

1905 90 21

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 22

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 23

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 24

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 29

49,10

36,96

27,85

18,74

1905 90 30

1905 90 31  (*4)

26,54  (*4)

19,37  (*4)

14,00  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 40

1905 90 32  (*4)

63,87  (*4)

41,77  (*4)

25,20  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 45

1905 90 33  (*4)

63,87  (*4)

41,77  (*4)

25,20  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 55

1905 90 34  (*4)

55,54  (*4)

36,77  (*4)

22,70  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 60

1905 90 41  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 42  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 43  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 90

1905 90 44  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 49  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 51  (*4)

41,26  (*4)

28,20  (*4)

18,41  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 59  (*4)

41,26  (*4)

28,20  (*4)

18,41  (*4)

8,62  (*4)

2001 90 30

2001 90 30

28,43

18,22

10,57

2,91

2001 90 40

2001 90 40

16,46

10,34

5,75

1,16

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

2004 10 21  (*4)

25,71  (*4)

18,64  (*4)

13,34  (*4)

8,04  (*4)

 

2004 10 29  (*4)

25,71  (*4)

18,64  (*4)

13,34  (*4)

8,04  (*4)

2004 90 10

2004 90 10

24,69

15,98

9,44

2,91

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

2005 20 11  (*4)

30,65  (*4)

21,61  (*4)

14,82  (*4)

8,04  (*4)

 

2005 20 21  (*4)

30,65  (*4)

21,61  (*4)

14,82  (*4)

8,04  (*4)

 

2005 20 29  (*4)

30,65  (*4)

21,61  (*4)

14,82  (*4)

8,04  (*4)

2005 80 00

2005 80 00

22,90

14,90

8,91

2,91

 

 

 

 

 

 

2008 92 45

2008 92 31  (*4)

48,86  (*4)

33,51  (*4)

21,99  (*4)

10,48  (*4)

2008 99 85

2008 99 81

49,77

30,03

16,97

2,91

2008 99 91

2008 99 82

37,37

22,89

12,02

1,16

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

2101 30 19

108,32

66,61

35,32

4,04

2101 30 99

2101 30 29

92,50

58,39

32,80

7,22

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

2105 00 11

64,30

47,88

35,57

23,26

 

2105 00 19

64,30

47,88

35,57

23,26

2105 00 91

2105 00 21

90,46

70,30

55,18

40,06

 

2105 00 29

90,46

70,30

55,18

40,06

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

2202 90 21

51,23

36,49

25,44

14,39

2202 90 95

2202 90 22

40,79

29,35

20,77

12,19

2202 90 99

2202 90 23

47,68

37,47

29,82

22,16


2.   TÁBLÁZAT

Azon áruk jegyzéke, amelyek esetében a mezőgazdasági alkotóelem célértékét 1997. január 1-jén érik el

KN-kód

HR-kód

1995. július 1.

1996. január 1.

1996. július 1.

1997. január 1.

Mezőgazdasági alkotóelem

Mezőgazdasági alkotóelem

Mezőgazdasági alkotóelem

Mezőgazdasági alkotóelem célértéke

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1704 90 30

1704 90 20

89,67

71,79

58,38

44,96

1704 90 51

1704 90 31

73,95

54,64

40,16

25,67  (*7)

1704 90 55

1704 90 32

89,96

63,44

43,55

23,66  (*7)

1704 90 61

1704 90 34

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 61

1704 90 39

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 65

1704 90 41

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 65

1704 90 42

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 65

1704 90 49

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 71

1704 90 51

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 75

1704 90 52

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 81

1704 90 61

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 99

1704 90 81

83,85

64,54

50,06

35,57  (*7)

1704 90 99

1704 90 82

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 99

1704 90 89

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

1806 10 10

68,40

49,84

35,92

22,00

1806 10 30

1806 10 20

71,71

54,03

40,77

27,51

1806 10 90

1806 10 30

106,68

78,68

57,68

36,68

1806 20 10

1806 20 10

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 20 30

1806 20 20

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 20 50

1806 20 31

66,80

53,60

43,75

33,86  (*7)

1806 20 70

1806 20 32

53,90

45,94

39,93

33,86  (*7)

1806 20 80

1806 20 33

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 20 95

1806 20 39

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 31 00

1806 31 10

101,36

74,36

54,11

33,86  (*7)

1806 31 00

1806 31 90

97,72

70,72

50,48

30,22  (*7)

1806 32 10

1806 32 10

92,54

69,07

51,47

33,86  (*7)

1806 32 90

1806 32 90

82,81

57,83

39,09

20,35  (*7)

1806 90 11

1806 90 11

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 19

1806 90 19

113,24

81,49

57,68

33,86

1806 90 31

1806 90 21

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 39

1806 90 22

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 50

1806 90 30

113,24

81,49

57,69

33,86  (*7)

1806 90 60

1806 90 40

113,21

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 70

1806 90 50

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 90

1806 90 90

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

1901 10 19

139,12

108,50

85,53

62,55  (*7)

1901 10 00

1901 10 20

139,12

108,50

85,53

62,55  (*7)

1901 10 00

1901 10 90

139,12

108,50

85,53

62,55

1901 20 00

1901 20 10

37,85

26,76

18,44

10,11  (*7)

1901 20 00

1901 20 20

37,85

26,76

18,44

10,11  (*7)

1901 20 00

1901 20 90

37,85

26,76

18,44

10,11  (*7)

1901 90 11

1901 90 11

35,45

23,57

14,66

5,75

1901 90 19

1901 90 19

21,85

14,99

9,85

4,69

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

2106 90 51

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 52

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 53

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 54

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 55

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 56

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 59

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

7. MELLÉKLET

a közigazgatási hatóságok közötti, a vámügyekre vonatkozó kölcsönös segítségnyújtásról

1. cikk

Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

a)   „vámjogszabályok”: azok az Európai Közösség és Törökország által elfogadott rendelkezések, amelyek az áruk behozatalát, kivitelét, az árutovábbítást és az áruk bármely vámeljárás alá helyezését szabályozzák, beleértve a tiltásra, korlátozásra és ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket;

b)   „vámok”: a Felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kivetett és beszedett vámok, adók, díjak és más illetékek valamennyi formája, a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségére korlátozódó díjak és illetékek kivételével;

c)   „megkereső hatóság”: a Felek egyike által e célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóság, amely vámügyekben segítségnyújtást kér;

d)   „megkeresett hatóság”: a Felek egyike által e célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóság, amelyhez a vámügyi segítségnyújtás iránti megkeresés érkezik;

e)   „személyes adat”: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2. cikk

Hatály

(1)   A Felek hatáskörükön belül és az e mellékletben meghatározott módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok megfelelő a