EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0528

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2013/EU rendelete ( 2013. június 12. ) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 450/2008/EK rendeletnek (Modernizált Vámkódex) az alkalmazási időpont tekintetében történő módosításáról

HL L 165., 2013.6.18, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/528/oj

18.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/62


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2013/EU RENDELETE

(2013. június 12.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 450/2008/EK rendeletnek (Modernizált Vámkódex) az alkalmazási időpont tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33., 114. és 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Modernizált Vámkódex) (3) célja, hogy felváltsa a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletet (4). A 450/2008/EK rendelet 2008. június 24-én lépett hatályba, alkalmazását azonban a 188. cikkének (2) bekezdése értelmében csak akkor kell megkezdeni, amikor végrehajtási rendelkezései alkalmazandóvá válnak, de legkésőbb 2013. június 24-én.

(2)

A Bizottság 2012. február 20-án az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló rendeletjavaslatot nyújtott be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 450/2008/EK rendelet átdolgozásának formájában, azzal a céllal, hogy a rendeletet annak végső alkalmazási határidejét, 2012. június 24-ét megelőzően felváltsák. A rendes jogalkotási eljárást azonban nem lehet időben befejezni ahhoz, hogy a javasolt rendelet elfogadása és hatályba lépése e dátum előtt megtörténjen. A jogalkotási intézkedés hiányában ezért a 450/2008/EK rendelet 2013. június 24-én alkalmazandóvá válik, a 2913/92/EGK rendelet pedig hatályát veszti. Ez attól a dátumtól kezdve jogbizonytalanságot teremtene az alkalmazandó vámjogszabályok tekintetében, és a javasolt rendelet elfogadásáig akadályozná az átfogó és következetes uniós vámjogi keret fenntartását.

(3)

Az uniós vámjogszabályokkal kapcsolatos ilyen jellegű súlyos problémák elkerülése, valamint az Európai Parlament és a Tanács számára az Uniós Vámkódex átdolgozása elfogadási folyamatának befejezéséhez elegendő idő biztosítása érdekében el kell halasztani a 450/2008/EK rendeletnek az annak 188. cikke (2) bekezdése második albekezdésében meghatározott végső alkalmazási időpontját. Az e célból megfelelőnek tartott új alkalmazási időpont 2013. november 1.

(4)

Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól mentességet kell biztosítani.

(5)

A 450/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 450/2008/EK rendelet 188. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében a „2013. június 24.” időpontot a „2013. november 1.” időpont váltja fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2013. június 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

L. CREIGHTON


(1)  2013. május 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2013. május 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. június 10-i határozata.

(3)  HL L 145., 2008.6.4., 1. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


Top