EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0165

A Bizottság 165/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. február 22. ) a vajra vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2013. évre előre történő megállapításáról

OJ L 51, 23.2.2013, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 122 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/165/oj

23.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/11


A BIZOTTSÁG 165/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 22.)

a vajra vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2013. évre előre történő megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 43. cikke a) és d) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 28. cikke rendelkezik a vajra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról.

(2)

A vaj árának és készleteinek alakulása a piac egyensúlyának olyan zavarára utal, amely szezonális tárolás segítségével megszüntethető vagy csökkenthető. A jelenlegi piaci helyzetre tekintettel 2013. március 1-jétől indokolt támogatást nyújtani a vaj magántárolásához.

(3)

Az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározta a magántárolási támogatási rendszer végrehajtásának közös szabályait.

(4)

A 826/2008/EK rendelet 6. cikke értelmében az előre rögzített támogatást a rendelet III. fejezetében foglalt részletes szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell nyújtani.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet 29. cikkével összhangban a támogatást a tárolási költségekre, valamint a friss vaj és a készletezett vaj árának várható alakulására figyelemmel kell megállapítani.

(6)

Indokolt támogatást megállapítani az érintett termékek be- és kitárolásának költségeire, valamint a hűtőházi tárolás napi költségeire és a finanszírozási költségekre vonatkozóan.

(7)

A szóban forgó intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében és a tagállamok jelenlegi gyakorlatára figyelemmel indokolt előírni, hogy a támogatás csak a már teljesen betárolt termékekre vonatkozzon. Következésképpen eltérést kell biztosítani a 826/2008/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében foglaltaktól.

(8)

Az igazgatás hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele érdekében abban az esetben, ha a tárolásra vonatkozó szükséges információk már szerepelnek a támogatás iránti kérelemben, helyénvaló mentességet adni azon kötelezettség alól, hogy ugyanezeket az információkat a 826/2008/EK rendelet 20. cikke első bekezdésének a) pontja alapján a szerződés megkötését követően is bejelentsék.

(9)

Az egyszerűsítés és a logisztikai hatékonyság érdekében azokban az esetekben, ahol a szerződésszám szerepel a tárolási nyilvántartásban, célszerű lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy eltekintsenek azon kötelezettségtől, amely szerint a szerződésszámot minden egyes tárolt egységen fel kell tüntetni.

(10)

Az igazgatás hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele érdekében és a vajtárolás különleges helyzetét figyelembe véve indokolt a 826/2008/EK rendelet 36. cikkének (6) bekezdése szerinti ellenőrzéseket a szerződések legalább felének tekintetében elvégezni. Ezért rendelkezni kell az említett cikktől való eltérésről.

(11)

A közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK bizottsági rendelet (3) közös szabályokat állapít meg a tagállami illetékes hatóságok által a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbításával kapcsolatban. Az említett szabályok egyebek mellett kötelezővé teszik a tagállamok számára a Bizottság által rendelkezésre bocsátott információs rendszerek használatát, és szabályozzák az értesítések küldésére jogosult hatóságok vagy személyek hozzáférési jogainak validálását. Ezenkívül a szóban forgó rendelet közös elveket állapít meg az információs rendszerek tekintetében a dokumentumok mindenkori hitelességének, teljességének és olvashatóságának biztosítására. A személyes adatok védelméről is rendelkezik.

(12)

A 792/2009/EK rendelet értelmében az információs rendszereknek az említett rendelettel összhangban történő használatára vonatkozó kötelezettséget bele kell foglalni a konkrét értesítési kötelezettséget előíró rendeletekbe.

(13)

A Bizottság olyan információs rendszert fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy a dokumentumok kezelése és az eljárások lebonyolítása a Bizottság belső munkafolyamataiban és a közös agrárpolitika végrehajtásában részt vevő hatóságokkal való kapcsolattartásban egyaránt elektronikus úton történjék.

(14)

A vaj magántárolására vonatkozó értesítési kötelezettségeknek a 792/2009/EK rendelettel összhangban álló rendszer útján is eleget lehet tenni, különös tekintettel a 826/2008/EK rendelet 35. cikkében előírt kötelezettségekre.

(15)

Az egyértelműség érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy ez a rendelet a szerződéses tárolási időszak végeként meghatározott záró időpontban veszítse hatályát.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet az 1234/2007/EK rendelet 28. cikkének a) pontjában említett sózott és sózatlan vaj magántárolási támogatásáról rendelkezik a 2013. március 1-jétől kezdődően kötendő szerződések tekintetében.

(2)   Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, a 826/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

A mennyiségeknek a 826/2008/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett mértékegysége a „tárolási tétel”, amely az e rendeletben szabályozott termék legalább egy tonna tömegű, homogén összetételű és minőségű, egyetlen gyártóüzemben előállított és egy adott napon egy adott raktárba betárolt mennyiségének felel meg.

3. cikk

(1)   A 826/2008/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a kérelmek csak a már teljesen betárolt termékekre vonatkozhatnak.

(2)   A 826/2008/EK rendelet 20. cikke első bekezdésének a) pontja nem alkalmazandó.

(3)   A tagállamok mentességet adhatnak a 826/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, a szerződésszám feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól, feltéve, hogy a raktár vezetője vállalja, hogy a szerződésszámot feltünteti a szóban forgó rendelet I. mellékletének III. pontjában említett nyilvántartásban.

(4)   A 826/2008/EK rendelet 36. cikkének (6) bekezdésétől eltérve az ellenőrzésért felelős hatóság a szerződéses tárolási időszak végén – a 2013. augusztustól 2014. februárig terjedő kitárolási időszak teljes ideje alatt – a szerződések legalább felével kapcsolatban mintavétel útján ellenőrzi a raktáron lévő vaj tömegét és azonosságát.

4. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett termékekre vonatkozó támogatás összege:

a rögzített tárolási költségekre 14,88 EUR/tárolt tonna,

a szerződéses tárolás időtartamára 0,25 EUR/tonna/nap.

(2)   A szerződéses tárolás keretében a betárolásra 2013. március 1. és augusztus 15. között kerül sor. A kitárolásra csak 2013. augusztus 16-tól kerülhet sor. A szerződéses tárolás vége a kitárolás napját megelőző nap vagy legkésőbb a betárolás évét követő év februárjának utolsó napja.

(3)   Támogatás csak akkor nyújtható, ha a szerződéses tárolási időszak hossza 90 és 210 nap között van.

5. cikk

(1)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

minden kedden az előző hétre vonatkozóan arról a mennyiségről, amelyre szerződést kötöttek, valamint arról a termékmennyiségről, amelyre szerződéskötési kérelmet nyújtottak be, a 826/2008/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírtaknak megfelelően;

b)

legkésőbb minden hónap végén az előző hónapra vonatkozóan a 826/2008/EK rendelet 35. cikke 1) bekezdésének b) pontjában előírt információkról a készletekre vonatkozóan.

(2)   Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a 792/2009/EK rendeletnek megfelelően kell megküldeni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv 2014. február 28-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 223., 2008.8.21., 3. o.

(3)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.


Top