EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0103

2013/103/EU: A Tanács határozata ( 2011. június 16. ) az Európai Uniónak az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet közötti megállapodás aláírásáról és megkötéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 51, 23.2.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 286 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj

23.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. június 16.)

az Európai Uniónak az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet közötti megállapodás aláírásáról és megkötéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/103/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (5) bekezdésével és a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A vasutak kölcsönös átjárhatóságának fejlesztése – mind az Unión belül, mind az Unió és a környező országok között – a közös közlekedéspolitika kulcseleme, amely különösen az egyes közlekedési módok közötti harmonikusabb egyensúly megteremtését célozza.

(2)

Az Unió kizárólagos vagy tagállamaival megosztott hatáskörrel rendelkezik az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) (a továbbiakban: az Egyezmény) által szabályozott területeken.

(3)

Az Európai Uniónak az Egyezményhez – hatásköre gyakorlása céljából – való csatlakozására az Egyezmény 38. cikke alapján lehetőség nyílik.

(4)

Az Unió nevében a Bizottság tárgyalásokat folytatott a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezettel (a továbbiakban: az OTIF) az Unió az Egyezményhez való csatlakozásáról szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás).

(5)

Az Egyezményt jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az Európai Uniónak az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról szóló, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezettel kötött megállapodását (a továbbiakban: a megállapodás) a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja.

(2) A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás aláírásakor az Unió az e határozathoz csatolt I. melléklet szerint nyilatkozatot tesz hatáskörei gyakorlásáról, valamint a határozathoz csatolt II. melléklet szerint szükség esetén nyilatkozatot tesz az Egyezmény 2. cikkével kapcsolatban.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személyt és megtegye a 2. cikkben hivatkozott nyilatkozatokat.

4. cikk

Az Uniót a Bizottság képviseli az OTIF ülésein.

5. cikk

Az OTIF üléseinek előkészítésére, valamint az üléseken való képviseletre és szavazásra vonatkozó belső megállapodásokat e határozat III. melléklete tartalmazza.

6. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

VÖLNER P.


I. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ NYILATKOZATA A HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL

A vasúti ágazatban az Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 90. és 91. cikke alapján, összefüggésben a 100. cikkének (1) bekezdésével, valamint a 171. és 172. cikkével, hatáskörét az Unió tagállamaival megosztva gyakorolja.

Az EUMSZ VI. címe meghatározza az Unió közös közlekedéspolitikáját, XVI. címe pedig megállapítja a közlekedés területén az Uniónak a transzeurópai hálózatok kiépítéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulását.

Az EUMSZ VI. címének 91. cikke különösen arról rendelkezik, hogy az Unió meghatározhatja:

a valamely tagállam területére irányuló vagy onnan kiinduló, illetve egy vagy több tagállam területén áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályokat,

azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely tagállamban egy ott nem honos fuvarozó közlekedési szolgáltatásokat végezhet,

a közlekedés biztonságát javító intézkedéseket,

az egyéb megfelelő rendelkezéseket.

A transzeurópai hálózatok tekintetében az EUMSZ XVI. címének 171. cikke különösen arról rendelkezik, hogy az Unió:

iránymutatás-csomagot dolgoz ki, amely a transzeurópai hálózatok területén a tervezett intézkedések célkitűzéseire, prioritásaira és főbb vonalaira vonatkozik; ezek az iránymutatások közös érdekű projekteket határoznak meg,

végrehajt minden olyan intézkedést, különösen a műszaki szabványok összehangolásának területén, amely a hálózatok átjárhatóságának biztosításához szükséges,

támogathatja – különösen megvalósíthatósági tanulmányok, hitelgaranciák vagy kamattámogatások formájában – a tagállamok által támogatott, az első francia bekezdésben említett iránymutatások által meghatározott közös érdekű projekteket; az Unió emellett a Kohéziós Alapon keresztül hozzájárulhat a közlekedési infrastruktúra területén egyedi projektek finanszírozásához a tagállamokban.

E két rendelkezés alapján az Unió jelentős számú, a vasúti közlekedésre alkalmazandó jogi aktust fogadott el.

Az uniós jog alapján az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a vasúti közlekedéssel kapcsolatos ügyekben, amennyiben az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) (a továbbiakban: az Egyezmény), illetve az ez alapján elfogadott jogi aktusok ezen meglévő uniós szabályok hatályát érinthetik vagy megváltoztathatják.

Az Egyezmény által szabályozott azon ügyek felett, amelyek tekintetében az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, a tagállamoknak nincs hatásköre.

Olyan meglévő uniós szabályok esetében, amelyeket az Egyezmény vagy az az alapján elfogadott jogi aktusok nem érintenek, az Unió az Egyezménnyel kapcsolatos ügyekben a tagállamokkal megosztva gyakorolja hatáskörét.

Az e megállapodás megkötésekor érvényes vonatkozó uniós jogi aktusok jegyzékét az e melléklethez csatolt függelék tartalmazza. Az e jogszabályokból eredő uniós hatáskörök terjedelmét az egyes jogszabályok meghatározott rendelkezései alapján kell megállapítani, különösen amennyiben e rendelkezések közös szabályokat határoznak meg. Az uniós hatáskörök folyamatosan alakulnak. Az Európai Unióról szóló Szerződés és az EUMSZ keretében az illetékes uniós intézmények hozhatnak az Európai Unió hatáskörének terjedelmét meghatározó határozatokat. Az Unió ezért fenntartja a jogot arra, hogy ezt a nyilatkozatot megfelelően módosítsa, anélkül, hogy ez előfeltétele lenne az Egyezményben szabályozott kérdések tekintetében fennálló hatásköre gyakorlásának.

Az I. melléklet függeléke

AZ EGYEZMÉNY TÁRGYÁT KÉPEZŐ TÉMÁKRA VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS JOGI AKTUSOK

A mai napig az Unió többek között a következő uniós jogi aktusokon keresztül gyakorolta hatáskörét:

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL/PIACRA JUTÁSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet (HL 52., 1960.8.16., 1121/60. o.)

A Tanács 91/440/EGK irányelve (1991. július 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről (HL L 237., 1991.8.24., 25. o.)

A Tanács 95/18/EK irányelve (1995. június 19.) a vasúttársaságok engedélyezéséről (HL L 143., 1995.6.27., 70. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/12/EK irányelve (2001. február 26.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 75., 2001.3.15., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/13/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 75., 2001.3.15., 26. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról (HL L 75., 2001.3.15., 29. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 164., 2004.4.30., 164. o., javított változat: HL L 220., 2004.6.21., 58. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK (2007. október 23.) rendelete a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (HL L 315., 2007.12.3., 44. o.)

A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGRA ÉS A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Tanács 96/48/EK irányelve (1996. július 23.) a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 235., 1996.9.17., 6. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/16/EK irányelve (2001. március 19.) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 110., 2001.4.20., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (HL L 164., 2004.4.30., 44. o., javított változat: HL L 220., 2004.6.21., 16. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/50/EK irányelve (2004. április 29.) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi irányelv és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 164., 2004.4.30., 114. o., javított változat: HL L 220., 2004.6.21., 40. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 881/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról (ügynökségi rendelet) (HL L 164., 2004.4.30., 1. o., javított változat: HL L 220., 2004.6.21., 3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről (HL L 315., 2007.12.3., 51. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve (2008. június 17.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozott szöveg) (HL L 191., 2008.7.18., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról (HL L 345., 2008.12.23., 62. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1335/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet (vasúti ügynökségi rendelet) módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 51. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (HL L 276., 2010.10.20., 22. o.)

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)


II. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ NYILATKOZATA AZ EGYEZMÉNY 2. CIKKE TEKINTETÉBEN

A „meghatározott tárgyat szabályozó” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az az Egyezmény, ideértve a függelékeket is, valamely rendelkezése által szabályozott konkrét esetre vonatkozik, és amelyre nem vonatkoznak Európai Unió jogszabályai.


III. MELLÉKLET

A TANÁCS, A TAGÁLLAMOK ÉS A BIZOTTSÁG ÁLTAL AZ OTIF SZERINTI ELJÁRÁSOK SORÁN ALKALMAZANDÓ BELSŐ MEGÁLLAPODÁSOK

Figyelemmel arra, hogy az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban az Unió és tagállamai nemzetközi képviseletének egységessége a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási szakaszában is követelmény, a Tanács, a tagállamok és a Bizottság a következő belső megállapodásokat alkalmazza:

1.   Hatály

Ezek a belső megállapodások az OTIF alapján létrehozott valamennyi testület valamennyi ülésére vonatkoznak. Az „ülés” e megállapodásokban szereplő előfordulásai értelemszerűen magukban foglalják az írásbeli eljárásához hasonló más eljárásokra való utalásokat.

2.   Koordinációs eljárás

2.1.

Valamennyi OTIF-ülés – így többek között, de nem kizárólag a Közgyűlés, az igazgatási bizottság és egyéb bizottságok ülései – előkészítése érdekében koordinációs üléseket fognak tartani:

Brüsszelben, a Tanács illetékes munkacsoportja (rendszerint a szárazföldi közlekedési munkacsoport) keretében, a lehető legrövidebb időn belül és a szükséges gyakorisággal az OTIF-ülés előtt, és emellett

a helyszínen, különösen az OTIF-ülés kezdetén, és ha szükséges alatta és a végén.

2.2.

A koordinációs üléseken megállapodnak azokról az állásfoglalásokról, amelyeket csak az Unió nevében, vagy adott esetben az Unió és tagállamai nevében képviselnek. Ezeken az üléseken összehangolhatják a tagállamok kizárólagos hatáskörükkel kapcsolatos állásfoglalásait, amennyiben a tagállamok erről megállapodnak.

2.3.

A koordinációs üléseken határoznak a nyilatkozatokra és szavazásra vonatkozó kötelezettségek gyakorlásáról az OTIF üléseinek napirendi pontjaival kapcsolatban, amelyekhez nyilatkozat tehető, illetve amelyeknél szavazás várható.

2.4.

A 2.1. pontban említett koordinációs ülések előkészítéseként, ideértve a nyilatkozattervezeteket és a tárgyalási álláspontokat, szükség esetén előzetes megbeszéléseket tartanak a vonatkozó uniós vasúti jogszabályok által létrehozott megfelelő bizottságban, nevezetesen:

a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottságban az Egyezmény C. függelékének tárgyát képező áruk esetében; amennyiben ezek az áruk a vasúti vonalak kölcsönös átjárhatóságát vagy a 2004/49/EK irányelv alapján kidolgozott közös biztonságos megközelítést érintik, a vasutak kölcsönös átjárhatóságával és biztonságával foglalkozó bizottságot is be kell vonni,

az uniós vasutak fejlesztésével foglalkozó bizottságban az Egyezmény A., B., C. és E. függelékének tárgyát képező áruk és az OTIF által kidolgozott egyéb, egységesen szabályozott rendszerek esetében,

a vasutak kölcsönös átjárhatóságával és biztonságával foglalkozó bizottságban az Egyezmény F. és G. függelékének tárgyát képező áruk esetében.

2.5.

A Bizottság minden OTIF-ülés előtt megjelöli azon napirendi pontokat, amelyek uniós koordináció alá tartoznak, és előkészíti a koordinációs üléseken megvitatandó nyilatkozattervezeteket és tárgyalási álláspontokat.

2.6.

Abban az esetben, ha a Bizottság és a tagállamok a koordinációs üléseken nem tudnak megállapodni egy közös álláspontban – többek között a hatáskörmegosztással kapcsolatos nézeteltérések miatt –, akkor a kérdést az Állandó Képviselők Bizottsága és/vagy a Tanács elé kell terjeszteni.

3.   Nyilatkozatok és szavazás az OTIF ülésein

3.1.

Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek az Unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak, a Bizottság szólal fel és szavaz az Unió nevében. Kellő koordinációt követően a tagállamok szintén felszólalhatnak annak érdekében, hogy támogassák és/vagy kiegészítsék az Unió álláspontját.

3.2.

Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartoznak, a tagállamok szólalnak fel és szavaznak.

3.3.

Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek mind nemzeti, mind uniós hatáskörbe tartozó elemeket tartalmaznak, az elnökség és a Bizottság fejti ki a közös álláspontot. Kellő koordinációt követően a tagállamok felszólalhatnak annak érdekében, hogy támogassák és/vagy kiegészítsék a közös álláspontot. Az esetnek megfelelően a tagállamok vagy a Bizottság szavaz az Unió és annak tagállamai nevében a közös állásponttal összhangban. A hatásköri erőviszonyok figyelembevételével határozzák meg (pl. elsősorban tagállami vagy elsősorban uniós hatáskör), hogy ki szavaz.

3.4.

Amennyiben a napirendi pont olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek mind nemzeti, mind uniós hatáskörbe tartozó elemeket tartalmaznak, és a Bizottság és a tagállamok nem tudtak megegyezni a 2.6. pontban említett közös álláspontról, a tagállamok és a Bizottság olyan ügyekben szólalhatnak fel és szavazhatnak, amelyek egyértelműen az ő hatáskörükbe tartoznak.

3.5.

Olyan ügyekben, amelyeknél nem született megegyezés a Bizottság és a tagállamok között a hatáskör megosztásáról, vagy ha nem sikerült elérni az uniós állásponthoz szükséges többséget, mindent meg kell tenni a helyzet tisztázása, illetve az uniós álláspont kialakítása érdekében. Ennek eléréséig és kellő koordináció után a tagállamok és/vagy adott esetben a Bizottság jogosulttá válik a felszólalásra azzal a feltétellel, hogy a kifejtett álláspont nem érinti a jövőbeli uniós álláspontot, összhangban van az uniós politikákkal és a korábbi uniós álláspontokkal, valamint megfelel az uniós jognak.

3.6.

A tagállamok és a Bizottság képviselői részt vehetnek azon OTIF-munkacsoportokban, amelyek az OTIF műszaki bizottságait – nevezetesen a veszélyes áruk szállításával foglalkozó szakértők bizottságát (RID) és a műszaki szakértők bizottságát (TEC) – készítik elő. Az e munkacsoportokban való részvétel alkalmával a tagállamok és a Bizottság képviselői technikai hozzájárulást nyújthatnak, és technikai tudásuk alapján teljeskörűen részt vehetnek a technikai megbeszélésekben. E megbeszélések nem kötik az Uniót.

A tagállamok és a Bizottság képviselői komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy közös álláspontot alakítsanak ki, és azt megvédjék az OTIF-munkacsoportok keretében folytatott megbeszélések során.

4.   E megállapodások felülvizsgálata

Bármely tagállam vagy a Bizottság kérésére e megállapodásokat felül kell vizsgálni, a működésük során szerzett tapasztalatok figyelembevételével.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet között az Európai Uniónak az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról

Az EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió

egyrészről, valamint

a NEMZETKÖZI VASÚTI FUVAROZÁSÜGYI ÁLLAMKÖZI SZERVEZET, a továbbiakban: OTIF

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek,

tekintettel az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményre (COTIF) (a továbbiakban: az Egyezmény) és különösen annak 38. cikkére,

tekintettel azokra a felelősségi körökre, amelyeket az Egyezmény által szabályozott bizonyos területek tekintetében az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) ruházott az Unióra,

emlékeztetve arra, hogy a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően az Unió az Európai Közösség helyébe lépett és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei,

mivel az Egyezmény létrehozza a berni székhelyű Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezetet (OTIF),

mivel az Unió azzal a céllal csatlakozik az Egyezményhez, hogy támogassa az OTIF-ot a nemzetközi vasúti közlekedés mind műszaki, mind jogi szempontból történő támogatására, javítására és előmozdítására vonatkozó célkitűzéseinek megvalósításában,

mivel az Egyezmény 3. cikke alapján azon tagállamok esetében, amelyek egyben az Uniónak is tagállamai, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes tagállamai is, az Egyezményből eredő nemzetközi együttműködésre vonatkozó kötelezettségek nem élveznek elsőbbséget az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban való tagállamiságból eredő kötelezettségeikkel szemben,

mivel az Egyezmény azon részei tekintetében, amelyek az Unió hatáskörébe tartoznak, elválasztó záradék szükséges annak jelzésére, hogy az Unió tagállamai nem hivatkozhatnak az Egyezményből eredő jogokra és kötelezettségekre és azokat nem alkalmazhatják közvetlenül egymás között,

mivel az Egyezmény teljes mértékben alkalmazandó egyrészt az Unió és tagállamai, másrészt az Egyezmény többi szerződő fele között,

mivel az Uniónak az Egyezményhez való csatlakozása megköveteli, hogy az Egyezmény rendelkezéseinek az Unióban és tagállamaiban történő alkalmazására vonatkozó szabályokat egyértelműen megállapítsák,

mivel az Unió Egyezményhez való csatlakozási feltételeinek lehetővé kell tenniük, hogy az Unió az Egyezmény keretein belül gyakorolja a tagállamai által ráruházott hatásköröket,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az Egyezmény 38. cikkével összhangban az Unió, az e megállapodásban meghatározott feltételekkel, csatlakozik az Egyezményhez.

2. cikk

Az Egyezménynek a nemzetközi vasúti szállítás elősegítésére, jobbítására és fejlesztésére irányuló céljának sérelme nélkül és annak az Egyezmény többi felével egymás közötti kapcsolataikban való teljes mértékű alkalmazásának sérelme nélkül az Egyezmény azon felei, amelyek az Unió tagállamai, az uniós szabályokat alkalmazzák, és ezért nem alkalmazzák az Egyezményből származó szabályokat, kivéve, ha nem áll rendelkezésre a meghatározott tárgyat szabályozó uniós szabály.

3. cikk

E megállapodás rendelkezéseire is figyelemmel, az Egyezmény rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azok az Unióra is vonatkoznak, annak hatásköri keretein belül, és az Egyezmény feleinek, illetve képviselőiknek megnevezésére használt különböző meghatározásokat ennek megfelelően kell érteni.

4. cikk

Az Unió nem járul hozzá az OTIF költségvetéséhez, és nem vesz részt a költségvetést érintő döntésekben.

5. cikk

A 6. cikk szerinti szavazati jog gyakorlásának sérelme nélkül, az Unió jogosult képviseltetni magát és részt venni valamennyi olyan OTIF-szerv munkájában, amelyekben valamelyik tagállama az Egyezmény feleként jogosult képviseltetni magát, és amelyekben a hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak.

Az Unió nem lehet az igazgatási bizottság tagja. Meghívást kaphat az említett bizottság üléseire, amikor a bizottság a napirendre vett közös érdekű kérdésekben konzultálni kíván vele.

6. cikk

(1)   Az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó döntések során az Unió tagállamainak az Egyezmény szerinti szavazati jogát az Unió gyakorolja.

(2)   Az Unió és tagállamai megosztott hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó döntések esetén vagy az Unió, vagy annak tagállamai szavaznak.

(3)   Az Egyezmény 26. cikkének (7) bekezdésére is figyelemmel, az Unió az Egyezmény feleinek is minősülő tagállamaival egyenlő számú szavazattal rendelkezik. Amennyiben az Unió él szavazati jogával, tagállamai nem szavazhatnak.

(4)   Az Unió, eseti alapon, tájékoztatja az Egyezmény szerződő feleit azokról az esetekről, amikor – a közgyűlés és más döntéshozó testület napirendjén szereplő különböző témákra vonatkozóan – gyakorolni fogja a fenti (1) és (3) bekezdésben meghatározott szavazati jogát. E kötelezettség a levélváltás formájában hozott döntésekre is vonatkozik. A tájékoztatás elküldésekor elegendő időt kell biztosítani az OTIF főtitkára számára az információk és tárgyalási anyagok továbbítására vagy a levélváltás formájában hozott döntések elfogadására.

7. cikk

Az uniós hatáskör mértékét általánosságban az Unió írásos nyilatkozatban jelzi e megállapodás megkötésekor. A nyilatkozat adott esetben módosítható, ha az Unió erre vonatkozóan értesítést küld az OTIF számára. A nyilatkozat nem helyettesítheti, és semmiféleképpen nem korlátozhatja azokat az ügyeket, amelyek az OTIF szavazással vagy más módon lefolytatott döntéshozatali eljárása előtt tett uniós hatáskörről szóló értesítések tárgyát képezhetik.

8. cikk

Az Egyezmény V. címe a szerződő felek között, a megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetében alkalmazandó, beleértve a megállapodás fenntartását, érvényességét és megszüntetését.

9. cikk

E megállapodás a megállapodás Szerződő Felek általi aláírását követő első hónap első napján lép hatályba. Az Egyezmény 34. cikkének (2) bekezdése ez esetben nem alkalmazandó.

10. cikk

E megállapodás határozatlan időre marad hatályban.

Amennyiben az Egyezmény valamennyi olyan tagja felmondja az Egyezményt, amely az Uniónak is tagja, az Egyezmény felmondásáról, valamint az e megállapodás felmondásáról szóló értesítést, attól az időponttól kezdve, hogy az Egyezményt felmondani szándékozó utolsó uniós tagállam is elküldte az Egyezmény 41. cikke szerinti felmondásról szóló értesítését, úgy kell tekinteni, hogy az Unió mondta fel a megállapodást.

11. cikk

Az Egyezmény azon felei, amelyek nem tagjai az Uniónak, de amelyek az Unióval kötött nemzetközi megállapodások révén alkalmazzák a vonatkozó európai uniós jogszabályokat, az Egyezmény letéteményesének elismervényével egyéni nyilatkozatokat tehetnek az Unióval kötött megállapodások, az Egyezmény és egyéb kapcsolódó szabályozások szerinti jogaik és kötelezettségeik fenntartásáról.

Ez a megállapodás két-két példányban készült, melyek közül egy eredeti példányt az OTIF, a másikat pedig az Unió őrzi meg, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Mindez nem érinti az Egyezmény 45. cikkének (1) bekezdését.

A FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott kellően felhatalmazott személyek aláírták ezt a megállapodást.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

Image


Top