EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0082

A Bizottság 82/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. január 29. ) a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (kodifikált szöveg)

OJ L 28, 30.1.2013, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 69 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/82/oj

30.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/3


A BIZOTTSÁG 82/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. január 29.)

a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak a 4. cikkével összefüggésben értelmezett 144. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2004. december 8-i 2092/2004/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A mezőgazdasági termékeknek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kereskedelméről szóló megállapodás (4) (a továbbiakban: a megállapodás), amelyet a Közösség részéről a 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági (5) határozat hagyott jóvá, évi 1 200 tonna mennyiségű, az ex 0210 20 90 KN-kód alá eső szárított, kicsontozott marhahús vámmentes importjáról rendelkezik.

(3)

Az alkalmazás részletes szabályait ezért éves bázison a megfelelő vámmentes importkontingensre kell megállapítani.

(4)

A vámkontingensnek az előnyeiben való részesüléshez az adott terméknek a megállapodás 4. cikkében hivatkozott szabályoknak megfelelően Svájcból kell származnia. A megfelelő termékek pontos definícióját meg kell határozni. Ellenőrzési okokból az ez alá a kontingens alá tartozó importhoz olyan eredetiségigazolás bemutatása szükséges, amely igazolja, hogy a hús pontosan megfelel a megfelelőségi definíciónak. Meg kell határozni ezeknek az igazolásoknak a mintáját és használatuk részletes szabályait.

(5)

A megállapodások végrehajtása behozatali engedélyek útján történik. E célból szabályokat kell meghatározni a kérelmek benyújtására és a kérelmeken, valamint az engedélyeken feltüntetendő információkra vonatkozóan, ahol szükséges, eltérve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelettől (6) és a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelettől (7).

(6)

Az érintett termékek importja megfelelő kezelésének biztosítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy a behozatali engedélyek kibocsátása ellenőrzés feltételével történjék, amelynek különösen az eredetiségigazolások bejegyzéseire kell kiterjednie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a a Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésével foglalkozó Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Egy uniós vámmentes importkontingens nyílik meg az ex 0210 20 90 KN-kód alá eső, Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra minden évben a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra évi 1 200 tonna mennyiségre vonatkozóan (a továbbiakban: a kontingens).

A kontingens sorszáma 09.4202.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékre alkalmazandó származási szabályok az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 4. cikkében meghatározott szabályok.

(3)   Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a szárított, kicsontozott marhahús legalább 18 hónapos marha hátsójából vágott hús, nem látható izomközti zsírral (3 és 7 % között) és 5,4 és 6,0 közötti pH-értékkel; sózott, ízesített, összepréselt, csak szabad levegőn szárított és nemes penészt érlelő (mikroszkopikus gombatenyészet). A késztermék szárazanyag-tartalma sózás előtt 41 % és 53 % közötti.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek importja behozatali engedély bemutatásához kötött a szabad forgalomba való bocsátáskor.

(2)   A 3. cikknek megfelelően kiállított eredetiségigazolás eredeti példányát és annak egy másolatát be kell mutatni az illetékes hatóságnak az eredetiségigazoláshoz kapcsolódó első behozataliengedély-kérelemmel együtt.

(3)   Egy eredetiségigazolást több behozatali engedély kiadásához is fel lehet használni, de a mennyiségek nem haladhatják meg az igazoláson feltüntetett mennyiséget. Ahol egynél több engedély kerül kiadásra, ott az illetékes hatóság a megadott mennyiség feltüntetésével záradékolja az eredetiségigazolást.

(4)   Az illetékes hatóság csak akkor adhat ki behozatali engedélyeket, miután meggyőződtek arról, hogy az eredetiségigazoláson lévő minden információ megfelel annak, amelyet e tárgyban a Bizottságtól minden héten megkapnak. Az engedélyeket közvetlenül ezután ki kell kiadni.

Ugyanakkor az illetékes hatóság kivételes esetekben és megfelelően indokolt kérelem alapján a vonatkozó eredetiségigazolások alapján kiadhatja a behozatali engedélyeket a Bizottságtól való információ kézhezvétele előtt. Ezekben az esetekben az importengedélyek biztosítékának meg kell egyezni a közös vámtarifa szerinti teljes vám összegével. Az igazolással összefüggő információ kézhezvétele után a tagállamok ezt a biztosítékot a 382/2008/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett biztosítékkal helyettesítik.

(5)   Az engedélykérelmek és maguk az engedélyek 20. rovata az I. mellékletben felsorolt egyik bejegyzést tartalmazzák.

3. cikk

(1)   A 2. cikkben hivatkozott eredetiségigazolást egy eredetiben és két másolatban kell kiállítani, kinyomtatni és az Unió egyik hivatalos nyelvén kitölteni a II. mellékletben található formátumnak megfelelően. Az igazolást az exportáló ország hivatalos nyelvén vagy egyik hivatalos nyelvén is ki lehet nyomtatni és ki lehet tölteni.

Azon tagállamok illetékes hatóságai, amelyekben a behozataliengedély-kérelmeket benyújtották, kérhetik az adott igazolás fordítását.

(2)   Az igazolás mérete 210 × 297 mm. A használt papír súlya minimum 40 g/m2. Az eredeti példány fehér, az első másolat rózsaszín és a második másolat sárga.

(3)   Az igazolás eredeti példánya és annak másolatai lehetnek gépeltek vagy kézzel írottak. Az utóbbi esetben fekete tintával és nyomtatott nagybetűkkel kell azokat kitölteni.

(4)   Minden igazolásnak egyedi sorszáma van, amelyet a kibocsátó ország neve követ.

A másolatoknak ugyanaz a sorszáma és ugyanazt a nevet tartalmazzák, mint az eredeti.

(5)   Az igazoláson világosan fel kell tüntetni a szárított, kicsontozott hús 1. cikk (3) bekezdésben meghatározott definícióját.

(6)   Az igazolások csak akkor érvényesek, ha megfelelő hátirattal látta el azokat a III. mellékletben felsorolt valamelyik hatóság.

Az igazolások akkor tekinthetők hátirattal megfelelően ellátottnak, ha igazolják a kiállítás keltét és helyét, és ha viselik a kiállító hatóság bélyegzőjét és annak a személynek vagy személyeknek az aláírását, akik felhatalmazottak azok aláírására.

4. cikk

(1)   A III. mellékletben felsorolt kiállító hatóságoknak:

a)

Svájc által elismert hatóságnak kell lenni;

b)

meg kell vizsgálnia az erediségigazolások bejegyzéseit;

c)

továbbítania kell a Bizottság felé, legalább hetente egyszer, minden olyan információt, amely lehetővé teszi az eredetiségigazolások bejegyzéseinek ellenőrzését, különös tekintettel az igazolás számára, az exportőr és a címzett személyére, a rendeltetési országra, a termékre, a nettó súlyra és az aláírás dátumára.

(2)   A III. mellékletben található listát a Bizottság felülvizsgálhatja, ha az (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott feltétel már nem áll fenn, vagy ahol a kiállító hatóság a ráháruló kötelezettségek bármelyikét nem teljesíti.

5. cikk

Az eredetiségigazolások és a behozatali engedélyek a kiállításuk dátumától számított három hónapig érvényesek.

6. cikk

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 376/2008/EK rendeletet, a 382/2008/EK rendeletet és az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (8) III. fejezetét kell alkalmazni.

7. cikk

Svájc hatóságai a Bizottság felé közlik a kibocsátó hatóságaik által használt bélyegzőlenyomatok mintáját és azoknak a személyeknek a nevét és aláírásmintáját, akik felhatalmazást kaptak eredetiségigazolások aláírására. A bélyegzők vagy a nevek bármilyen későbbi változásait a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a Bizottságnak. A Bizottság ezt az információt közli a tagállamok illetékes hatóságaival.

8. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítést küldenek a Bizottságnak:

a)

legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő február 28-ig azon termékek mennyiségéről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyekre az előző behozatali vámkontingens-időszakban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő április 30-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiadták.

(2)   A tagállamok az 1301/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban értesítik a Bizottságot a szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségére vonatkozó részletekről.

(3)   Az (1) bekezdésben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendelettel (9) összhangban kell megküldeni, és a 382/2008/EK rendelet V. mellékletében szereplő termékkategóriákat kell használni.

9. cikk

A 2092/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 362., 2004.12.9., 4. o.

(3)  Lásd a IV. mellékletet.

(4)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(5)  HL L 114., 2002.4.30., 1. o.

(6)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(7)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.

(8)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(9)  HL L 228., 2009.9.1., 3. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (5) bekezdésében említett bejegyzések

:

Bolgárul

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

Spanyolul

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

Csehül

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

Dánul

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

Németül

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

Észtül

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

Görögül

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

Angolul

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

Franciául

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

Olaszul

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

Lettül

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

Litvánul

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

Magyarul

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

Máltaiul

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

Hollandul

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

Lengyelül

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

Portugálul

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

Románul

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

Szlovákul

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

Szlovénül

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

Finnül

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

Svédül

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


II. MELLÉKLET

Image


III. MELLÉKLET

Svájcban az eredetigazolás kibocsátására felhatalmazott hatóságok listája

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


IV. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 2092/2004/EK rendelete

(HL L 362., 2004.12.9., 4. o.)

 

A Bizottság 1830/2006/EK rendelete

(HL L 354., 2006.12.14., 3. o.)

 

A Bizottság 1965/2006/EK rendelete

(HL L 408., 2006.12.30., 27. o.)

Csak a 7. cikk és a VIII. melléklet

A Bizottság 749/2008/EK rendelete

(HL L 202., 2008.7.31., 37. o.)

Csak a 2. cikk és a II. melléklet

A Bizottság 381/2009/EK rendelete

(HL L 116., 2009.5.9., 16. o.)

 

A Bizottság 666/2012/EU végrehajtási rendelete

(HL L 194., 2012.7.21., 3. o.)

Csak az 1. cikk


V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2092/2004/EK rendelet

Ez a rendelet

1–7. cikk

1–7. cikk

7a. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

I., II. és III. melléklet

I., II. és III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet


Top