EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_361_R_0011_01

2012/826/EU: A Tanács határozata ( 2012. november 28. ) az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

HL L 361., 2012.12.31, p. 11–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. november 28.)

az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2012/826/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 15-én elfogadta az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló 31/2008/EK rendeletet (1) (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás).

(2)

2012. május 10-én egy új, a partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: az új jegyzőkönyv) parafáltak. Az új jegyzőkönyv a halászat tekintetében Madagaszkár felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak.

(3)

A hatályos jegyzőkönyv 2012. december 31-én hatályát veszti.

(4)

Az uniós hajók által végzett halászati tevékenységek folytonosságának biztosítása érdekében az új jegyzőkönyv előírja a jegyzőkönyv aláírásának napjától, de leghamarabb 2013. január 1-től kezdődő, a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig történő ideiglenes alkalmazását.

(5)

Az új jegyzőkönyvet alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Madagaszkári Köztársaság között a hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás meghatározásáról szóló jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, feltételezve a jegyzőkönyv megkötését.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A jegyzőkönyvet a 15. cikkével összhangban az aláírásának napjától, de legkorábban 2013. január 1-jétől a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2012. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 15., 2008.1.18., 1. o.


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   Egy két éves időszakra vonatkozóan a halászati partnerségi megállapodás (a továbbaikban: a megállapodás) 5. cikke alapján engedélyezett halászati lehetőségek a következők:

Nagy távolságra vándorló halfajok (az Egyesült Nemzetek 1982. évi tengerjogi egyezményének 1. mellékletében felsorolt fajok), a rókacápafélék (Alopiidae) családjába, a pörölycápafélék (Sphyrnidae) családjába tartozó, valamint az alábbi fajok kivételével: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

a)

40 óceánjáró kerítőhálós tonhalhalászhajó,

b)

34 100 BT-nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajó.

c)

22 legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajó.

(2)   E cikk (1) bekezdését az 5. és 6. cikkre is figyelemmel kell alkalmazni.

(3)   A megállapodás 6. cikkének és e jegyzőkönyv 7. cikkének értelmében az Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet Madagaszkár vizein, ha szerepelnek az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) által engedélyezett halászhajók jegyzékében, és ha rendelkeznek az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek alapján és a melléklettel összhangban kiállított halászati engedéllyel.

2. cikk

Pénzügyi hozzájárulás – fizetési szabályok

(1)   Az 1. cikkben említett időszakra vonatkozóan a megállapodás 7. cikkében említett összes pénzügyi hozzájárulás e jegyzőkönyv teljes időtartamára vonatkozóan 3 050 000 EUR.

(2)   Ez az összes pénzügyi hozzájárulás a következő elemekből épül fel:

a)

évi 15 000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő évi 975 000 EUR a Madagaszkár halászati övezetéhez való hozzáférésért, és

b)

évi 550 000 EUR külön összeg Madagaszkár halászati ágazati és tengerpolitikájának támogatására és végrehajtására.

(3)   Az (1) bekezdést a 3., 5., 6., 8. és 9. cikkre is figyelemmel kell alkalmazni.

(4)   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulás címén az Unió e jegyzőkönyv alkalmazásának időszaka alatt évente 1 525 000 EUR-t fizet, amely összeg a (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő éves összegek összegének felel meg.

(5)   Ha az uniós hajók által Madagaszkár halászati övezetében halászott tonhal összmennyisége meghaladja az évi 15 000 tonnát, a hozzáférési jogért fizetett éves pénzügyi hozzájárulás összege minden egyes további kifogott tonna után 65 EUR-val emelkedik. Az Unió által kifizetett teljes éves összeg azonban nem haladhatja meg a (2) bekezdés a) pontjában jelzett összeg kétszeresét (azaz az 1 950 000 EUR-t). Ha az európai uniós hajók által Madagaszkár halászati övezetében kifogott mennyiségek meghaladják az évi teljes összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget – a melléklettel összhangban – a következő évben kell megfizetni. A referenciamennyiség mindennemű túllépésének megelőzése érdekében a Felek a fogások rendszeres nyomon követésének rendszerét fogadják el.

(6)   Az első évben a fizetést legkésőbb e jegyzőkönyv 15. cikk szerinti ideiglenes alkalmazásának kezdőnapját követő 90 napon belül, az azt követő években pedig legkésőbb e jegyzőkönyv aláírása időpontjának évfordulóin kell teljesíteni.

(7)   A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulás felhasználását illetően Madagaszkár kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

(8)   A pénzügyi hozzájárulás összegét a Madagaszkári Államkincstár által a madagaszkári központi banknál nyitott számlára folyósítják. A számla adatai a következők: Agence Comptable Centrale du Trésor public domicilié à la banque Centrale de Madagascar Antaninarenina- Antananarivo- Madagascar- számlaszám: 213 101 000 125 TP EUR.

3. cikk

A felelősségteljes halászat és a fenntartható halászat előmozdítása a madagaszkári vizeken

(1)   A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapján, de legkésőbb három hónappal ezt követően az Unió és Madagaszkár a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében megállapodik egy többéves, a madagaszkári nemzeti halászati stratégiával és az Európai Bizottság szakpolitikai keretével egyaránt összhangban lévő ágazati programról és annak részletes végrehajtási szabályairól, ideértve különösen a következőket:

a)

a pénzügyi hozzájárulásnak a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett külön összege felhasználására vonatkozó éves és többéves iránymutatások;

b)

éves és többéves célkitűzések, amelyek a fenntartható és felelősségteljes halászat kialakítását szolgálják, figyelembe véve a Madagaszkár által a nemzeti halászati politika vagy egyéb olyan szakpolitikák keretében megfogalmazott prioritásokat, amelyek kapcsolódnak a felelősségteljes és fenntartható halászat – ideértve a védett tengeri területek kezelését is – előmozdításához, vagy arra hatással vannak;

c)

az évente elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumok és eljárások, adott esetben beleértve bizonyos költségvetési és pénzügyi mutatókat is.

(2)   Bármely, a többéves ágazati program tekintetében javasolt módosítást a vegyes bizottság keretében mindkét félnek jóvá kell hagynia.

4. cikk

Tudományos együttműködés a felelősségteljes halászatért

(1)   A két fél vállalja, hogy a madagaszkári vizeken halászó különböző flották közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve alapján a szóban forgó vizeken előmozdítja a felelősségteljes halászatot.

(2)   E jegyzőkönyv időtartama alatt az Unió és Madagaszkár arra törekednek, hogy figyelemmel kísérjék Madagaszkár halászati övezetében a halászati erőforrások állapotát.

(3)   Mindkét fél törekszik a halállományok megóvásával és a felelősségteljes halászati gazdálkodással kapcsolatban az IOTC határozatainak és ajánlásainak teljesítésére, valamint az általa elfogadott gazdálkodási tervek teljesítésére. A Felek törekednek arra is, hogy tiszteletben tartsák a megállapodás 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közös tudományos munkacsoport szakvéleményeit is.

(4)   A megállapodás 4. cikkével összhangban a két Fél az IOTC keretében tett ajánlások és meghozott határozatok, a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények és adott esetben a megállapodás 4. cikkében meghatározott közös tudományos ülés eredményei alapján a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultálhat egymással, és szükség esetén Madagaszkár halászati erőforrásainak fenntartható kezelését biztosító intézkedésekről állapodhat meg.

5. cikk

A halászati lehetőségek kölcsönös megegyezéssel történő kiigazítása

(1)   Az 1. cikkben említett halászati lehetőségek közös megegyezéssel kiigazíthatók, amennyiben az IOTC és a közös tudományos munkacsoport ajánlásai és határozatai alátámasztják, hogy az ilyen kiigazítás biztosítja a tonhal és a tonhalfélék fenntartható kezelését az Indiai-óceánon.

(2)   Ebben az esetben a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás összegét arányosan és időarányosan ki kell igazítani. Az Unió által kifizetett teljes éves összeg mindazonáltal nem haladhatja meg a 2. cikk, (2) bekezdése a) pontjában jelzett összeg kétszeresét.

(3)   A Felek értesítik egymást a halászati politikájukban és szabályozásukban bekövetkezett minden változásról.

6. cikk

Új halászati lehetőségek

(1)   Abban az esetben, ha uniós halászhajók olyan halászati tevékenységeket kívánnak végezni, amelyekről a megállapodás 1. cikke nem rendelkezik, a Felek konzultálnak egymással bármely ilyen tevékenység engedélyezése előtt, és adott esetben megállapodnak az ilyen halászati tevékenységek feltételeiben, illetve ennek megfelelően módosítják e jegyzőkönyvet és annak mellékletét.

(2)   A Felek ösztönözik a kísérleti halászatot, különösen a Madagaszkár vizeiben élő, kevéssé hasznosított fajokra vonatkozóan. E célból és az egyik fél kérésére a Felek konzultálnak egymással a vonatkozó fajok, feltételek és egyéb tényezők eseti alapon történő meghatározása érdekében.

(3)   A kísérleti halászatot a Felek az általuk – adott esetben – igazgatási megállapodás keretében jóváhagyott paraméterekkel összhangban folytatják. A madagaszkári fél részéről ezeknek a paraméterek meghatározásába a Nemzeti Oceanográfiai Kutatóközpontot és a Halászati és Tengeri Tudományok Intézetét kell bevonni.

(4)   A kísérleti halászatra vonatkozó engedélyeket legfeljebb 6 hónapos időszakra lehet megadni.

(5)   Amennyiben a Felek úgy ítélik meg, hogy a kísérleti halászati programok jó eredménnyel végződtek, Madagaszkár kormánya e jegyzőkönyv lejártáig halászati lehetőségeket biztosíthat az uniós halászflotta számára az új fajokra vonatkozóan. Az e jegyzőkönyv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulást ennek megfelelően növelni kell. A hajótulajdonosok díjait és a mellékletben meghatározott egyéb feltételeket is ennek megfelelően módosítani kell.

7. cikk

A halászati tevékenységek végzésének feltételei – Kizárólagossági záradék

A megállapodás 6. cikkének sérelme nélkül az uniós hajók csak akkor halászhatnak a madagaszkári vizeken, ha rendelkeznek Madagaszkár Halászati Minisztériuma által e jegyzőkönyv és melléklete alapján kiállított, érvényes halászati engedéllyel.

8. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetésének felfüggesztése és felülvizsgálata

(1)   A 9. cikkben foglalt rendelkezések ellenére a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulást a két Fél közötti konzultációt követően felülvizsgálják vagy felfüggesztik:

a)

ha természeti jelenségektől eltérő okok megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését Madagaszkár halászati övezetében;

b)

a valamelyik Fél szakpolitikai iránymutatásaiban bekövetkező, e jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseit érintő jelentős változásokat követően;

c)

ha az Unió a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az emberi jogoknak a Megállapodás 9. cikke szerinti elengedhetetlen és alapvető elemeit megsértették. Ebben az esetben az uniós hajók madagaszkári vizekben folytatott minden tevékenységét fel kell függeszteni.

(2)   Az Unió fenntartja a jogot arra, hogy az e jegyzőkönyv 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában szereplő külön pénzügyi hozzájárulás kifizetését teljesen vagy részlegesen felfüggessze, amennyiben:

a)

a Halászati Minisztérium által készített és a vegyes bizottság keretében elemzett értékelést követően megállapítható, hogy az elért eredmények nincsenek összhangban a programozással;

b)

amennyiben a pénzügyi hozzájárulás végrehajtására nem kerül sor.

(3)   A pénzügyi hozzájárulás fizetése folytatódik, amint a Felek – konzultációkat követő közös megállapodással – az (1) bekezdésben említett események előtti állapotot helyreállítják, és/vagy amint a (2) bekezdésben szereplő pénzügyi végrehajtás eredményei ezt igazolják.

9. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése

(1)   E jegyzőkönyv végrehajtását bármely fél kezdeményezésére, a Felek közötti – a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében történő – konzultációt és megállapodást követően fel kell függeszteni:

a)

ha természeti jelenségektől eltérő rendkívüli körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységeket Madagaszkár halászati övezetében;

b)

amennyiben az Unió az e jegyzőkönyv 8. cikkében nem szereplő okokból nem teljesíti a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt kifizetéseket;

c)

amennyiben olyan vita merül fel a Felek között e jegyzőkönyv és melléklete értelmezését és végrehajtását illetően, amelyet nem lehet rendezni;

d)

ha valamelyik fél nem tartja be az e jegyzőkönyvben vagy annak mellékletében meghatározott rendelkezéseket;

e)

a valamelyik fél szakpolitikai iránymutatásaiban bekövetkező, e jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseit érintő jelentős változásokat követően;

f)

ha valamelyik fél a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy az emberi jogoknak a Megállapodás 9. cikke szerinti elengedhetetlen és alapvető elemeit megsértették;

g)

amennyiben nem tartják be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában foglaltakat, a megállapodás 3. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint.

(2)   E jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztéséhez az érintett fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról.

(3)   A végrehajtás felfüggesztése esetén a Felek folytatják a konzultációt a vita békés rendezése érdekében. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, e jegyzőkönyv végrehajtása újból megkezdődik, és a pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amelynek során e jegyzőkönyv végrehajtását felfüggesztették.

10. cikk

Nemzeti jog

(1)   Az uniós hajók madagaszkári vizeken végzett tevékenységei Madagaszkár törvényeinek és rendeleteinek a hatálya alá tartoznak, hacsak ez a jegyzőkönyv és annak melléklete erről másképpen nem rendelkezik.

(2)   A madagaszkári hatóságok a halászati politikát érintő minden változásról vagy új jogszabályról értesítik az Európai Bizottságot.

11. cikk

Bizalmas adatkezelés

A Felek biztosítják, hogy az európai uniós hajókkal és az általuk a madagaszkári vizeken folytatott halászati tevékenységekkel kapcsolatos adatokat mindenkor bizalmasan kezelik. Ezek az adatok kizárólag a megállapodás végrehajtása érdekében, valamint az illetékes hatóságokkal együttesen végzett halászati gazdálkodás, megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet céljára használhatók fel.

12. cikk

Elektronikus adatcsere

Madagaszkár és az Unió vállalja, hogy késedelem nélkül létrehozza a megállapodás végrehajtásával összefüggő minden információ és dokumentum elektronikus cseréjéhez szükséges rendszereket. Minden elektronikus adatcsere kézhezvételét vissza kell igazolni. Az elektronikus formátumú dokumentumokat minden esetben a papíralapú dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

Mindkét fél azonnal értesíti a másik felet a számítógépes rendszer bármely olyan meghibásodásáról, amely az ilyen adatcserét hátráltathatja. Ilyen esetben automatikusan a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó információk és dokumentumok papírváltozatát kell használni a mellékletben megállapított szabályok szerint.

13. cikk

Időtartam

Ez a jegyzőkönyv és melléklete a 15. cikk szerinti ideiglenes alkalmazásának kezdetétől számított két évig alkalmazandó, hacsak azt a 14. cikkel összhangban fel nem mondják.

14. cikk

Felmondás

(1)   E jegyzőkönyv felmondásához az érintett fél legalább hat hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik felet erre irányuló szándékáról.

(2)   Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

15. cikk

Ideiglenes alkalmazás

Ez a jegyzőkönyv aláírásának napjától, és legkorábban 2013. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv és melléklete azon a napon lép hatályba, amikor a Felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

Az Európai Unió részéről

A Madagaszkári Köztársaság részéről

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓS HAJÓK ÁLTAL MADAGASZKÁR HALÁSZATI ÖVEZETÉBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Az illetékes hatóság kijelölése

E melléklet alkalmazásában és ellenkező megjelölés hiányában az Európai Unióra (Unió) vagy Madagaszkárra az illetékes hatóság címén történő hivatkozás az alábbiakat jelenti:

a)

az Európai Unió tekintetében: az Európai Bizottság, adott esetben az Unió madagaszkári küldöttsége útján,

b)

Madagaszkár tekintetében: a Halászati Minisztérium.

2.   Madagaszkár halászati övezete

A jegyzőkönyvben és mellékletében foglalt minden rendelkezés az alábbi rendelkezések sérelme nélkül kizárólag Madagaszkár 3. és 4. függelékben meghatározott halászati övezetében alkalmazandó:

a)

a kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében az uniós hajók halászati tevékenységeiket az alapvonaltól számított 20 tengeri mérföldön kívül eső vizeken folytathatják;

b)

a halcsoportosulást előidéző nemzeti eszközök (FAD) körül 3 mérföldes védőzónát kell tiszteletben tartani;

c)

bizonyos tengerfenéken élő fajok nemzeti gazdasági szereplők által történő fenntartható kiaknázásának fenntartása érdekében a Leven-pad és a Castor-pad övezeteiben – amelyek koordinátái az 5. függelékben vannak meghatározva – tilos halászati tevékenység kifejtése azon felszíni horogsoros hajók számára, amelyekre e jegyzőkönyv hatálya kiterjed.

3.   Helyi ügynök kijelölése

Minden, e jegyzőkönyv értelmében halászati engedélyt szerezni szándékozó uniós hajót egy Madagaszkárban letelepedett ügynöknek kell képviselnie.

4.   Bankszámla

Madagaszkár a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapját megelőzően közli az Európai Unióval azon bankszámlájának vagy bankszámláinak az adatait, amely(ek)re az uniós hajók által a megállapodás keretében folyósítandó pénzösszegeket be kell fizetni. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok viselik.

II.   FEJEZET

TONHALHALÁSZATI ENGEDÉLYEK

1.   Tonhalhalászati engedély kiadásának feltétele – Jogosult hajók.

A megállapodás 6. cikkében említett tonhalhalászati engedélyek kibocsátásának az a feltétele, hogy az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékében a hajó szerepel az európai uniós halászhajók lajstromában, valamint hogy a megállapodás keretében Madagaszkáron végzett halászati tevékenységekből eredően a hajótulajdonosra, a hajóparancsnokra vagy a hajóra háruló, e megállapodás és a madagaszkári halászati jogszabályok értelmében fennálló minden korábbi kötelezettségnek eleget tettek.

2.   Halászati engedély iránti kérelem.

Az Európai Unió a kérelmezett érvényességi időszak kezdőnapja előtt legalább tizenöt (15) munkanappal az 1. függelékhez csatolt űrlap felhasználásával a madagaszkári hatóságok elé terjeszti minden olyan hajó halászati engedély iránti kérelmét, amely a megállapodás keretében halászni kíván.

A kérelmet géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kell megírni.

A hatályos jegyzőkönyv alapján minden első ízben benyújtott, halászati engedély iránti kérelemhez, illetve az érintett hajó műszaki módosítását követően a kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

a)

a halászati engedély kérelmezett érvényességi időszakára esedékes előleg befizetéséről szóló igazolás;

b)

az alábbi személyek neve, címe és kapcsolatfelvételi adatai:

i.

a halászhajó tulajdonosa;

ii.

a halászhajó üzemeltetője;

iii.

a halászhajó helyi ügynöke;

c)

egy nemrégiben készült, a hajót oldalnézetből mutató, legalább 15 cm × 10 cm méretű színes fénykép;

d)

a hajó hajózásra való alkalmasságáról szóló bizonyítvány;

e)

a hajó lajstromozási száma;

f)

a hajó egészségügyi megfelelőségét igazoló bizonyítvány, amelyet az Unió illetékes hatósága bocsát ki;

g)

a halászhajó kapcsolatfelvételi adatai (fax, e-mail stb.).

Azoknál a hajóknál, amelyeknél a műszaki jellemzők nem változtak, a halászati engedély hatályos jegyzőkönyv alapján történő megújításakor a vonatkozó kérelemhez csak a díj megfizetéséről szóló igazolást kell csatolni.

3.   Előlegfizetés

A díjelőleg összegét a 2. függelékhez csatolt adatlapokban meghatározott éves százalék alapján kell megállapítani. A díj minden helyi és nemzeti adót tartalmaz, kivéve a kikötői illetékeket, a kirakodási és átrakási díjakat és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos járulékokat.

4.   Halászati engedélyt kérelmező hajók ideiglenes jegyzéke

A halászati engedélykérelmek kézhezvételét követően a halászati tevékenység felügyeletéért felelős nemzeti szerv minden hajókategóriára vonatkozóan haladéktalanul elkészíti a kérelmező hajók ideiglenes jegyzékét. Ezt a jegyzéket Madagaszkár illetékes hatósága késedelem nélkül megküldi az Európai Uniónak.

Az Unió továbbítja az ideiglenes jegyzéket a hajótulajdonosnak vagy az ügynöknek. Ha az Unió irodái zárva vannak, Madagaszkár az ideiglenes jegyzéket közvetlenül is kiadhatja a hajótulajdonosnak vagy ügynökének, arról másolatot küldve az Unió részére.

5.   A halászati engedély kiadása

A halászati engedélyt az összes hajó esetében a hajótulajdonos vagy ügynöke nevére kell kiállítani a teljes kérelem illetékes hatóság általi kézhezvételének napját követő 15 munkanapon belül. E halászati engedély egy példányát haladéktalanul meg kell küldeni az Unió madagaszkári küldöttségének is.

6.   A halászatra jogosult hajók jegyzéke

A halászati engedély kibocsátását követően a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szerv minden hajókategóriára vonatkozóan haladéktalanul elkészíti a Madagaszkár halászati övezetében halászatra jogosult hajók végleges jegyzékét. Ezt a jegyzéket haladéktalanul meg kell küldeni az Uniónak, és az ekkor a fent említett ideiglenes jegyzék helyébe lép.

7.   A halászati engedély érvényességi ideje

A halászati engedélyek érvényességi ideje egy év, január 1-től december 31-ig, és az engedélyek megújíthatók.

8.   Fedélzeten tartandó dokumentumok

Amikor a halászhajó madagaszkári vizeken vagy kikötőkben tartózkodik, a következő dokumentumokat kell mindenkor a fedélzeten tartani:

a)

a halászati engedély eredeti példánya; ha azonban az eredeti példány egy hónapon belül nem beszerezhető, a halászatra jogosult hajók jegyzékének az e melléklet 6. pontjának II. fejezetében meghatározott másolata tanúsítja, hogy a hajó halászatra jogosult;

b)

a halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatósága által kiállított okiratok, amelyek igazolják az alábbiakat:

a halászhajó lajstromszáma és lajstromozási bizonyítványa,

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Torremolinosi Egyezményében előírt megfelelőségi tanúsítvány;

c)

a halászhajó naprakész, tanúsított alaprajza vagy leírása, különösen kitérve a raktereinek számára és azok köbméterben kifejezett tárolókapacitására;

d)

ha változás következett be a halászhajó jellemzőiben – teljes hosszúságában, bruttó tonnatartalmában, főhajtóművének vagy hajtóműveinek teljesítményében vagy tárolókapacitásában –, a halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatósága által hitelesített igazolás a változtatás mibenlétéről;

e)

ha a halászhajó hűtött tengervíztartályokkal rendelkezik, a hajó lobogója szerinti állam illetékes hatósága által hitelesített okirat a tartályok köbméterben kifejezett űrtartalmáról;

f)

az alkalmazandó esetekben a ballasztvíz kezeléséről szóló naplót naprakészen vezetni kell (a szivattyúzás dátumai és időpontjai, a hajó földrajzi helyzetére és a mennyiségekre vonatkozó adatokkal együtt, a visszaengedés dátumai és időpontjai a hajó földrajzi helyzetére és a mennyiségekre, valamint a víz kezelésére vonatkozó adatokkal együtt);

g)

a halászhajó számára kiadott engedély, amely feljogosítja a lobogó szerinti állam joghatósága alá tartozó vizeken kívüli halászatra, vagy az IOTC által engedélyezett halászhajók jegyzékének kivonata; és

h)

Madagaszkár hatályos halászati törvényének egy példánya.

9.   A halászati engedély átruházása

A halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére kell kiállítani, és az engedély nem ruházható át.

Bizonyított vis maior esetén azonban valamely hajó halászati engedélye az Európai Unió kérésére egy másik, hasonló vagy helyettesítő hajó számára kiadott új engedéllyel helyettesíthető anélkül, hogy amiatt új előleget kellene fizetni. Ilyen esetben a felszíni horogsoros hajók és a fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók által a IV. fejezet értelmében fizetendő díjak kiszabása során figyelembe kell venni a két hajó által Madagaszkár halászati övezetében ejtett összes fogást.

Az átruházás úgy történik, hogy a hajó tulajdonosa vagy annak madagaszkári ügynöke visszaadja a pótolandó halászati engedélyt, és Madagaszkár azonnal, a legrövidebb időn belül kiállítja a fenti engedélyt pótló új engedélyt. A korábbi engedélyt pótló új engedélyt a pótlandó engedély visszaadása után további késedelem nélkül ki kell bocsátani a hajótulajdonos vagy ügynöke részére. A korábbi engedély helyébe lépő új engedély a pótlandó engedély visszaadásának napján lép hatályba.

Madagaszkár a lehető legrövidebb időn belül naprakésszé teszi a halászatra jogosult hajók jegyzékét. Az új jegyzéket haladéktalanul el kell juttatni a halászat felügyeletéért felelős nemzeti szervnek és az Uniónak.

10.   Segédhajók

Az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő segédhajók engedélyezési eljárásának összhangban kell lennie a madagaszkári jogszabályok által előírt rendelkezésekkel és feltételekkel.

A segédhajó engedélyezésének éves díja 2 500 EUR.

Ezen engedélyek jegyzékét az illetékes madagaszkári hatóságok az Unió madagaszkári küldöttségén keresztül rendszeresen megküldik az Európai Bizottságnak.

III.   FEJEZET

TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

A halászati engedéllyel rendelkező hajókra az övezet, a halászeszközök és a járulékos fogások tekintetében alkalmazandó technikai intézkedéseket a halászat egyes kategóriáira vonatkozóan a 2. függelékhez csatolt adatlapok határozzák meg.

A hajóknak meg kell felelniük Madagaszkár halászati jogszabályainak és az IOTC által elfogadott minden határozatnak.

IV.   FEJEZET

A FOGÁSOK BEJELENTÉSE

1.   A halászati út meghatározása

E melléklet alkalmazásában az uniós hajók által megtett halászati út időtartama a következők szerint kerül megállapításra:

a)

a Madagaszkár halászati övezetébe való belépés és az övezet elhagyása közötti időtartam; vagy

b)

a madagaszkári halászati övezetbe való belépés és a Madagaszkáron történő átrakodás és/vagy kirakodás közötti időtartam.

2.   Halászati napló

A megállapodás keretében halászó európai uniós hajó parancsnoka IOTC halászati naplót vezet, amelynek mintája halászati kategóriánként a 6. és 7. függelékben található.

A halászati naplónak a hajó típusától függően meg kell felelnie az IOTC horogsoros hajókra vonatkozó 08/04, illetve kerítőhálós hajókra vonatkozó 10/03 számú határozatának.

A hajóparancsnok a halászati naplót minden olyan napra vonatkozóan kitölti, amelyet a hajó Madagaszkár halászati övezetében tölt.

A hajóparancsnok minden nap feljegyzi a halászati naplóba a kifogott és fedélzeten tartott – az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) hárombetűs kódjával azonosított – fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét. A főbb fajok esetében a hajóparancsnok a járulékos fogásokat és a visszadobott mennyiséget is megemlíti.

A halászati naplót olvashatóan, nagybetűkkel kell kitölteni, és azt a hajóparancsnoknak alá kell írnia.

A halászati naplóban rögzített adatok pontosságáért a hajóparancsnok felel.

3.   A fogások bejelentése

A hajó fogásait a hajóparancsnok a Madagaszkár halászati övezetében töltött időszakra vonatkozó halászati naplóinak a madagaszkári hatóságok részére történő átadásával jelenti be.

A halászati naplókat az alábbi módok egyikén kell átadni:

a)

valamely madagaszkári kikötőn történő áthaladáskor minden egyes halászati napló eredeti példányát be kell nyújtani Madagaszkár helyi képviselőjének, aki annak átvételét írásban igazolja; a napló másolatát a madagaszkári ellenőrző csoportnak kell átadni;

b)

ha a hajó anélkül hagyja el Madagaszkár halászati övezetét, hogy kikötne valamely madagaszkári kikötőben, minden egyes halászati napló eredeti példányát bármely más kikötőbe való megérkezéstől számított 7 (hét) munkanapon belül, de legkésőbb a madagaszkári halászati övezet elhagyását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kell elküldeni:

i.

e-mailben a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szerv által megadott e-mail címre; vagy

ii.

faxon a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szerv által megadott számra; vagy

iii.

a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős nemzeti szervnek címzett levélben.

Ha a hajó halászati engedélyének érvényességi időszaka alatt visszatér Madagaszkár halászati övezetébe, újabb fogási jelentést kell készítenie.

A Felek 2013. július 1-jétől eljárást hoznak létre a fogási és jelentéstételi adatok elektronikus napló alapján történő elektronikus cseréjére; ezután a Felek megtervezik az eljárás végrehajtását és azt, hogy a papíralapú fogási jelentéseket 2014. január 1-jéig elektronikus változattal váltsák fel.

A hajóparancsnok minden halászati napló egy példányát megküldi az Unió részére, valamint a hajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságának. A tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében a hajóparancsnok minden halászati napló egy példányát megküldi az illetékes nemzeti intézeteknek (USTA) – Unité statistique thonière d'Antsiranana) és CSP (Centre de surveillance des pêches), valamint az alábbi tudományos intézetek egyikének is:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía),

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

A fogási jelentésre vonatkozó rendelkezések be nem tartása esetén Madagaszkár a hiányzó fogási jelentés beérkezéséig felfüggesztheti az érintett hajó halászati engedélyét, és a hajótulajdonost az e célból a hatályos nemzeti jogszabályban előírt vonatkozó rendelkezések szerint büntetéssel sújthatja. Ismételt jogsértés esetén Madagaszkár megtagadhatja a halászati engedély megújítását. Madagaszkár haladéktalanul tájékoztatja az Európai Uniót az ilyen összefüggésben alkalmazott mindennemű szankcióról.

4.   Tonhalhalászhajókra és felszíni horogsoros hajókra vonatkozó végleges díjkimutatás

Az Unió a fent említett tudományos intézetek által megerősített fogási jelentései alapján minden óceánjáró kerítőhálós tonhalhalászhajóra és felszíni horogsoros hajóra vonatkozóan megállapítja az adott hajó által az előző naptári évi halászati idény után fizetendő díjak végleges kimutatását.

Az Unió e végleges díjkimutatást az adott év július 31. napja előtt továbbítja Madagaszkárnak és a hajótulajdonosnak. A továbbítást követő 30 munkanapon belül Madagaszkár – igazoló bizonylatok alapján – vitathatja a végleges díjkimutatást. Egyet nem értés esetén a Felek a vegyes bizottság keretén belül egyeztetnek egymással. Ha Madagaszkár a 30 munkanapos határidőn belül nem emel kifogást, a végleges díjkimutatás elfogadottnak minősül.

Ha a végleges díjkimutatás összege meghaladja a halászati engedély megszerzéséért előzetesen befizetett átalánydíjat, a hajótulajdonos a fennmaradó összeget legkésőbb az adott év szeptember 30-ig megfizeti Madagaszkárnak. Ha a végleges díjkimutatás összege kevesebb az előzetes átalánydíjnál, a fennmaradó összeg nem kerül visszatérítésre a hajótulajdonos számára.

V.   FEJEZET

KIRAKODÁS ÉS ÁTRAKÁS

A tengeren történő átrakás tilos. Valamennyi kikötői átrakási műveletre madagaszkári halászati ellenőrök jelenlétében kerül sor.

A fogásait kirakodni vagy átrakni kívánó uniós hajó parancsnokának legalább 48 órával a kirakodás vagy átrakás előtt értesítenie kell a halászati felügyelő központot (CSP) és azzal egyidejűleg a madagaszkári kikötői hatóságot az alábbiakról:

a)

a fogásaikat kirakodni vagy átrakni szándékozó halászhajó neve és sorszáma az IOTC halászhajó-nyilvántartásában;

b)

a kirakodási vagy átrakási kikötő;

c)

a kirakodás vagy átrakás várható napja és időpontja;

d)

a kirakodásra vagy átrakásra szánt egyes fajok mennyisége (a FAO hárombetűs kódjával azonosítva, élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezve);

Az átrakási művelethez előzetes engedély szükséges, amelyet Madagaszkár halászati felügyelő központja (CSP) a fent említett értesítést követő 24 órán belül ad meg a parancsnoknak vagy ügynökének. Az átrakási műveletet egy erre a célra engedélyezett madagaszkári kikötőben kell végrehajtani.

Átrakás esetén az a)–d) pontban említett információkon felül a hajóparancsnok közli a fogadó hajó nevét is.

A fogadó szállítóhajó parancsnoka tájékoztatja a madagaszkári hatóságokat (a halászati felügyelő központot és a kikötői hatóságot) a hajójára átrakott tonhal és tonhalfélék mennyiségéről, továbbá kitölti és 24 órán belül megküldi az átrakási nyilatkozatot a madagaszkári halászati felügyelő központnak és a kikötői hatóságnak.

Az átrakási műveletek végzésére Madagaszkáron Antsiranana halászkikötőt jelölték ki kerítőhálós halászhajók számára, míg Toliary, Ehoala és Toamasina kikötőket a horogsoros hajók számára.

E rendelkezések be nem tartása a madagaszkári jogszabályokban előírt szankciók alkalmazását vonja maga után.

A madagaszkári kikötőkben kirakodó uniós hajók járulékos halfogásaikat a helyi feldolgozó vállalkozásoknak helyi piaci áron kínálják megvásárlásra. Az európai uniós halászati vállalkozások kérésére a madagaszkári halászati minisztérium regionális igazgatóságai átadják a helyi feldolgozó vállalkozások jegyzékét a kapcsolatfelvételi adatokkal együtt.

Azok az európai uniós tonhalhalászó hajók, amelyek fogásaikat egy madagaszkári kikötőben szándékoznak kirakodni, a madagaszkári halászati övezetben az érintett hajóra vonatkozó halászati kategória keretében kifogott zsákmány után fizetendő díjnak a 2. függelékben feltüntetett összegéből tonnánként 5 eurós engedményben részesülnek.

További 5 eurós engedményt kapnak, ha a halászati termékeket madagaszkári feldolgozóüzemben adják el.

VI.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.   A halászati övezetbe való belépés és az onnan való kilépés

A halászati engedéllyel rendelkező uniós hajóknak a Madagaszkár halászati övezetébe való belépésüket és onnan való kilépésüket a belépést vagy kilépést megelőző 3 órán belül be kell jelenteniük Madagaszkárnak.

Belépésének vagy kilépésének bejelentésekor a hajó különösen az alábbiakat közli:

a)

az áthaladás várható napját, időpontját és helyét;

b)

a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes célfajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét;

c)

a járulékos fogásként a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyiségét;

A bejelentést lehetőleg e-mailben, vagy ennek hiányában faxon, a halászati felügyelő központ által megadott e-mail címen vagy telefonszámon vagy faxszámon kell megtenni a 8. függelékhez csatolt formanyomtatvány használatával. A bejelentés kézhezvételét a halászati felügyelő központ válasz-e-mailben vagy -faxban haladéktalanul visszaigazolja.

A halászati felügyelő központ (CSP) haladéktalanul értesíti az érintett hajókat és az Uniót az e-mail címben, a telefonszámban vagy az átviteli frekvenciában bekövetkező mindennemű változásról.

Minden olyan hajó, amelyet a madagaszkári halászati övezetben halászati tevékenységen érnek anélkül, hogy előzetesen bejelentette volna jelenlétét, engedély nélkül halászó hajónak minősül.

A hatályos madagaszkári halászati jogszabályokban előírt bírságokkal és szankciókkal sújtható minden olyan személy, aki megsérti az e rendelkezésben előírtakat.

A be- és kilépési fogási jelentéseket a jelentés beküldésétől számított legalább egy évig a fedélzeten kell tartani.

A halászati engedéllyel nem rendelkező uniós hajók esetében a békés áthaladás keretében kell bejelentést tenni. E bejelentés tartalma megegyezik az e pontban leírt bejelentés tartalmával.

2.   Együttműködés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén

A halászati felügyeletnek és a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemnek a megerősítése céljából a Felek bátorítják az uniós halászhajókat, hogy minden körülöttük tevékenykedő halászhajó jelenlétét jelezzék a halászati felügyelő központnak.

3.   Rendszeres fogási jelentés

Amennyiben egy uniós hajó madagaszkári vizeken halászik, a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajó parancsnokának háromnaponta értesítenie kell a halászati felügyelő központot a Madagaszkár halászati övezetében ejtett fogásról. A fogásokról első alkalommal három nappal a madagaszkári halászati övezetbe való belépés után kell jelentést tenni.

Rendszeres fogási jelentésének megküldése során a hajó minden harmadik napon bejelenti különösen a következőket:

a)

a jelentés napja, időpontja és a hajó földrajzi helyzete a jelentés küldésekor;

b)

a három napig tartó időszak során kifogott és a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes célfajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyisége;

c)

a három napig tartó időszak során járulékos fogásként halászott és a fedélzeten tartott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyisége;

d)

a három napig tartó időszak során járulékos fogásként a tengerbe visszadobott, a FAO hárombetűs kódjával azonosított egyes fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett mennyisége;

e)

a termékek kiszerelése;

f)

erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében:

az utolsó jelentés óta halcsoportosulást előidéző eszköz (FAD) igénybevételével végzett sikeres hálókivetések száma;

az utolsó jelentés óta végrehajtott, szabadon vonuló állományok fogására irányuló sikeres hálókivetések száma;

sikertelen hálókivetések száma.

g)

horogsoros tonhalhalászhajók esetében:

az utolsó jelentés óta végrehajtott hálókivetések száma;

az utolsó jelentés óta kihelyezett horgok száma.

A bejelentést lehetőleg e-mailben, vagy ennek hiányában faxon, a halászati felügyelő központ (CSP) által megadott e-mail címen vagy telefonszámon kell megtenni a 8. függelékhez csatolt formanyomtatvány használatával. A halászati felügyelő központ (CSP) haladéktalanul értesíti az érintett hajókat és az Uniót az e-mail címben, a telefonszámban vagy az átviteli frekvenciában bekövetkező mindennemű változásról.

Minden olyan hajó, amelyet a madagaszkári halászati övezetben halászati tevékenységen érnek anélkül, hogy eleget tett volna a minden harmadik napon teljesítendő rendszeres fogásbejelentési kötelezettségének, engedély nélkül halászó hajónak minősül. A hatályos madagaszkári halászati jogszabályokban előírt bírságokkal és szankciókkal sújtható minden olyan személy, aki megsérti az e rendelkezésben előírtakat.

A rendszeres fogási jelentéseket a jelentés beküldésétől számított legalább egy évig a fedélzeten kell tartani.

4.   Tengeren végzett vizsgálat

Madagaszkár halászati övezetében a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajók tengeren történő vizsgálatát a halászati ellenőrzési feladatokat ellátó, egyértelműen azonosítható madagaszkári ellenőrök végzik el.

Fedélzetre szállás előtt az engedéllyel rendelkező ellenőröknek az uniós hajót az URH 16-os csatornáján értesíteniük kell a vizsgálat végzésére vonatkozó döntésükről. A vizsgálatot halászati ellenőrök végzik, akiknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat, hivatalos ellenőri minőségüket és megbízatásukat.

Az engedéllyel rendelkező ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós hajó fedélzetén. A vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a halászati tevékenységre és a rakományra gyakorolt hatását.

Az engedéllyel rendelkező ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka is aláírja.

Az engedéllyel rendelkező ellenőrök a hajó elhagyása előtt átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának. Jogsértés esetén az erről szóló értesítés egy példányát a VIII. fejezetben foglalt előírásoknak megfelelően az Európai Uniónak is el kell juttatni.

5.   Kikötői vizsgálat kirakodás és átrakás esetén

A fogásaikat valamely madagaszkári kikötőben kirakodó vagy átrakó uniós halászhajók kikötői vizsgálatát a halászati ellenőrzési feladatokat ellátó, egyértelműen azonosítható madagaszkári ellenőrök végzik el.

Az ellenőröknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat, hivatalos ellenőri minőségüket és megbízatásukat. A madagaszkári ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós hajó fedélzetén, és a vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a kirakodási vagy átrakási műveletre és a rakományra gyakorolt hatását.

A madagaszkári ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka is aláírja.

A madagaszkári ellenőrök a vizsgálat befejezésekor átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának.

Jogsértés esetén az erről szóló értesítés egy példányát a VIII. fejezetben foglalt előírásoknak megfelelően az Európai Uniónak is el kell juttatni.

VII.   FEJEZET

MŰHOLDAS HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZER (VMS)

1.   A hajó helyzetmeghatározási jelentései – VMS-rendszer

A halászati engedéllyel rendelkező uniós hajóknak műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (Vessel Monitoring System – VMS) kell rendelkezniük, amely földrajzi helyzetüket automatikusan és folyamatosan, minden órában közli a lobogójuk szerinti állam halászati felügyelő központjával.

Minden helyzetmeghatározási jelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a.

a hajó azonosító jele;

b.

a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzete (földrajzi hosszúság és szélesség) 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidenciaintervallummal;

c.

a földrajzi helyzet feljegyzésének napja és időpontja;

d.

a hajó sebessége és iránya.

Minden helyzetmeghatározási jelentést a 9. függelékben található formátumot követve kell megtenni.

A madagaszkári halászati övezetbe való belépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „ENT” kóddal kell azonosítani. Minden ezt követő földrajzi helyzetet a „POS” kóddal kell azonosítani a madagaszkári halászati övezetből való kilépést követően regisztrált első földrajzi helyzet kivételével, amelyet az „EXI” kóddal kell azonosítani. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja biztosítja a helyzetmeghatározási jelentések automatikus kezelését és adott esetben elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási jelentéseket biztonságos módon kell feljegyezni, és három évig meg kell őrizni.

2.   A hajó általi üzenetküldés a VMS-rendszer meghibásodása esetén

A hajóparancsnoknak mindenkor meg kell győződnie arról, hogy hajójának VMS-rendszere teljes mértékben működőképes-e, illetve hogy a helyzetmeghatározási jelentések megfelelően továbbításra kerülnek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához.

Meghibásodott VMS-rendszerrel halászó uniós hajók nem léphetnek be Madagaszkár halászati övezetébe.

Ha egy hajónak akkor hibásodik meg a VMS-rendszere, amikor már Madagaszkár halászati övezetében folytat tevékenységet, a hajó VMS-rendszerét haladéktalanul meg kell javítani vagy legkésőbb 15 napon belül ki kell cserélni. E határidő leteltével a hajó nem halászhat tovább a madagaszkári halászati övezetben.

A madagaszkári halászati övezetben meghibásodott VMS-rendszerrel halászó hajóknak legalább hatóránként e-mail vagy fax útján meg kell küldeniük a minden kötelező információt tartalmazó helyzetmeghatározási jelentésüket a lobogó szerinti állam és Madagaszkár halászati felügyelő központja részére.

3.   A helyzetmeghatározási jelentések biztonságos közlése Madagaszkárral

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan továbbítja az érintett hajók helyzetmeghatározási jelentéseit Madagaszkár halászati felügyelő központjának. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja és Madagaszkár kölcsönösen kicserélik kapcsolattartási e-mail címeiket, és haladéktalanul tájékoztatják egymást az e címekben bekövetkező mindennemű változásról.

A lobogó szerinti állam és Madagaszkár halászati felügyelő központjai között a helyzetmeghatározási jelentések továbbítása biztonságos kommunikációs rendszeren keresztül, elektronikus úton történik.

Madagaszkár halászati felügyelő központja haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót a halászati engedéllyel rendelkező valamely hajó egymást követő helyzetmeghatározási jelentéseinek fogadásában bekövetkező minden kiesésről, amennyiben az érintett hajó nem jelentette be a halászati övezetből való kilépését.

4.   A kommunikációs rendszer hibás működése

Madagaszkár biztosítja, hogy elektronikus berendezései kompatibilisek legyenek a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának elektronikus berendezéseivel, és haladéktalanul tájékoztatja az Uniót e berendezéseinek a kommunikációt és a helyzetmeghatározási jelentések fogadását érintő minden meghibásodásáról, hogy a legrövidebb időn belül műszaki megoldást lehessen találni a problémára. Minden esetleges vitát a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

A hajóparancsnok tekintendő felelősnek a hajó VMS-rendszerének minden bizonyított manipulálásáért, amelynek célja a rendszer működésének megzavarása vagy a helyzetmeghatározási jelentések meghamisítása. Minden jogszabálysértés a Madagaszkár hatályos jogszabályaiban előírt szankciókkal sújtandó.

5.   A helyzetmeghatározási jelentések küldési gyakoriságának módosítása

Amennyiben bizonyos okirati bizonyítékok jogsértésre utalnak, Madagaszkár halászati felügyelő központja – az Uniónak is másolatot küldve – kérheti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjától, hogy meghatározott kivizsgálási időszak időtartamára csökkentse harminc percre a hajó jelentésküldési intervallumát. Az okirati bizonyítékokat Madagaszkár halászati felügyelő központja megküldi a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának és az Uniónak. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja haladéktalanul az új gyakoriság szerint továbbítja az érintett hajó helyzetmeghatározási jelentéseit Madagaszkár halászati felügyelő központja részére.

Madagaszkár halászati felügyelő központja a vizsgálati eljárás befejezéséről azonnal értesíti a lobogó szerinti állam ellenőrző központját és az Európai Bizottságot.

A meghatározott kivizsgálási időszak végén Madagaszkár halászati felügyelő központja tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót az esetleg szükséges megfigyelésről.

VIII.   FEJEZET

JOGSÉRTÉSEK

A jegyzőkönyvben foglalt szabályoknak és rendelkezéseknek, az élő erőforrások kezelésére és védelmére vonatkozó intézkedéseknek vagy Madagaszkár jogszabályainak be nem tartása a hajó halászati engedélyének felfüggesztésével, visszavonásával vagy megújításának elutasításával büntethető.

1.   Jogsértések kezelése

Az e melléklet rendelkezéseivel összhangban halászati engedéllyel rendelkező uniós hajó által a madagaszkári halászati övezetben elkövetett minden jogsértést (vizsgálati) jelentésben kell közölni.

Fedélzeti vizsgálat esetén a vizsgálati jelentés hajóparancsnok általi aláírása nem sértheti a hajótulajdonos védekezési jogát a jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a hajóparancsnok nem írja alá a vizsgálati jelentést, a jelentésen feltünteti az elutasítás indokait és az „Aláírás megtagadva” szöveget.

A halászati engedéllyel rendelkező uniós hajó által Madagaszkár halászati övezetében elkövetett mindennemű jogsértés esetén a hajótulajdonosoknak a madagaszkári halászati jogszabályokban előírt eljárásokat követve közvetlenül meg kell küldeni a jogsértés mibenlétéről és a hajóparancsnok vagy a halászati vállalkozás számára azokkal összefüggésben kiszabott szankciókról szóló értesítést. Az értesítés másolatát 72 órán belül meg kell küldeni a hajó lobogója szerinti államnak és az Uniónak.

2.   A hajók feltartóztatása

Ha a megállapított jogsértéssel kapcsolatban a hatályos nemzeti törvények azt előírják, minden jogsértő uniós hajó kötelezhető halászati tevékenységének beszüntetésére és, ha a hajó a tengeren van, valamely madagaszkári kikötőbe való visszatérésre.

Madagaszkár elektronikus úton 24 órán belül értesíti az Uniót a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajók feltartóztatásáról. Az értesítésnek a zár alá vétel és/vagy a feltartóztatás indokait is tartalmaznia kell.

A hajót, a hajóparancsnokot, a legénységet vagy a rakományt érintő intézkedések – kivéve a bizonyítékok megőrzését szolgáló intézkedéseket – megtétele előtt Madagaszkár halászati felügyelő központja a hajó feltartóztatásáról szóló értesítést követő egy munkanapon belül tájékoztató értekezletet szervez a hajó feltartóztatásához vezető tények tisztázása és az esetleges további intézkedések ismertetése érdekében. Ezen a tájékoztató értekezleten részt vehet a hajó lobogója szerinti állam és a hajótulajdonos képviselője.

3.   A jogsértés szankcionálása – Peren kívüli eljárás

A jogsértés szankcióját Madagaszkár hatályos nemzeti jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg.

A peres eljárás megindítása előtt a madagaszkári hatóságok és az uniós hajó peren kívüli eljárást kezdeményeznek a vita békés rendezése érdekében. A hajó lobogója szerinti állam képviselője részt vehet e peren kívüli eljárásban. A peren kívüli eljárásnak a hajó feltartóztatásáról szóló értesítéstől számítva legkésőbb 72 órán belül be kell fejeződnie.

4.   Bírósági eljárás – Banki biztosíték

Ha a fent említett peren kívüli eljárás eredménytelen, és a jogsértést az illetékes bírói szerv elé terjesztik, a jogsértő hajó tulajdonosának a Madagaszkár által meghatározott összegű banki biztosítékot kell elhelyeznie Madagaszkár Államkincstáránál, amely összeg a hajó feltartóztatásával kapcsolatos költségek, a becsült pénzbírság és az esetleges kompenzációs kártérítések fedezetéül szolgál. A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig zárolva marad.

A banki biztosítékot az ítélet kihirdetése után fel kell szabadítani és azt a hajótulajdonosnak haladéktalanul vissza kell adni:

a)

teljes egészében, ha az ítélet nem szab ki semmilyen szankciót;

b)

a fennmaradó egyenleg mértékéig, amennyiben a szankció a banki biztosíték mértékénél alacsonyabb pénzbüntetést ír elő.

Madagaszkár az ítélet kihirdetésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az Uniót a bírósági eljárás eredményéről.

5.   A hajó felszabadítása és a személyzet szabadon engedése

A hajó és személyzete a peren kívüli eljárás alapján megállapított szankció rendezését, vagy a banki biztosíték Madagaszkári Államkincstárnál történő letétbe helyezését követően hagyhatja el a kikötőt. A hajót akkor adják ki, és a legénysége akkor hagyhatja el a kikötőt, ha:

a)

amikor teljesültek a peren kívüli eljárásból eredő kötelezettségek, vagy

b)

a bírósági eljárás befejezéséig letétbe helyezték a fent említett biztosítékot és azt a Halászati Minisztérium elfogadta.

IX.   FEJEZET

TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.   A felveendő tengerészek száma

A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók tulajdonosai vállalják, hogy hajóikon AKCS-országbeli állampolgárokat foglalkoztatnak a következő feltételekkel és korlátozásokkal:

a)

a kerítőhálós tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott tonhalhalászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik,

b)

a felszíni horogsoros tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik.

A hajótulajdonosok további madagaszkári tengerészek felvételére is törekszenek.

2.   A tengerészek munkaszerződése

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az európai uniós hajókra felvett tengerészekre. Ez vonatkozik különösen az egyesülési szabadságra, a munkavállalók kollektív tárgyaláshoz való jogának tényleges elismerésére, valamint a foglalkoztatásból eredő hátrányos megkülönböztetés felszámolására.

Az AKCS-tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláírók megkapják – a hajótulajdonosok képviselője/(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kötik meg. Ezek a szerződések biztosítják a tengerészek számára a rájuk vonatkozó társadalombiztosítást, amely magában foglalja a halál, betegség és baleset esetére szóló biztosítást.

3.   A tengerészek munkabére

Az AKCS-tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fedezik. A fizetés összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kölcsönös egyetértésével kell megállapítani. Az AKCS-tengerészek javadalmazási feltételei azonban nem lehetnek kedvezőtlenebbek a saját országukból származó legénységre alkalmazandó feltételeknél, és semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek az ILO-normákban előírtaknál.

4.   A tengerészek kötelezettségei

Minden tengerésznek, akit uniós hajón alkalmaznak, meg kell jelennie a kijelölt hajó parancsnokánál a felvételére javasolt dátumot megelőző napon. Ha a tengerész nem jelenik meg a felvételére előírt napon és időpontban, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a tengerész felvételének kötelezettsége alól.

X.   FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.   A halászati tevékenységek megfigyelése

Mindkét Fél elismeri, hogy fontos tiszteletben tartani az IOTC (Indiai-óceáni Tonhalbizottság) határozataiban a tudományos megfigyelőprogram tekintetében megállapított kötelezettségeket.

A szabályozás betartása céljából a megfigyelőkre vonatkozó rendelkezések a következők, kivéve a biztonsági követelmények miatti térbeli korlátozások esetét.

A halászati partnerségi megállapodás keretében a madagaszkári vizeken folytatott halászatra feljogosított hajók a madagaszkári hatóságok által kijelölt, a szabályok betartását ellenőrző megfigyelőket vesznek fel a fedélzetre az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

A madagaszkári hatóságok kérésére az uniós hajók egy megfigyelőt vesznek fedélzetükre, hogy elérjék az engedéllyel rendelkező hajók 10 %-ának megfigyelési arányát. Mindazonáltal a 100 BT-nál kisebb hajók nem tartoznak ennek az intézkedésnek a kötelező hatálya alá.

2.   Kijelölt hajók és megfigyelők

A madagaszkári hatóságok elkészítik azon hajók jegyzékét, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük. Ezt a jegyzéket naprakészen kell tartani. Összeállítását követően a jegyzéket a lehető leghamarabb meg kell küldeni az Európai Bizottságnak.

A madagaszkári hatóságok legkésőbb 15 nappal a megfigyelő felvételének tervezett időpontja előtt közlik az érintett hajótulajdonosokkal a hajójuk fedélzetére történő felvételre kijelölt megfigyelő nevét.

A megfigyelők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges időt tölthetik a hajó fedélzetén.

3.   A megfigyelők fizetése

A megfigyelő Madagaszkáron kívüli mobilizálásának és demobilizálásának költségeit a hajótulajdonos viseli. A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási járulékait a madagaszkári hatóságok fedezik.

Minden olyan hajó esetében, amely megfigyelőt vesz a fedélzetére, a hajótulajdonos felkérést kap, hogy a fedélzeten töltött minden nap után 20 EUR nagyságrenddel járuljon hozzá a költségekhez. Ez az összeg a halászati felügyelő központ által irányított megfigyelői program számára kerül folyósításra.

4.   A hajóra való felvétel feltételei

A megfigyelő hajóra való felvételének feltételeit – különösen a fedélzeten töltött időtartamot – a hajótulajdonosok vagy azok ügynökei és Madagaszkár közötti kölcsönös megegyezéssel kell meghatározni.

A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. Mindazonáltal a megfigyelő fedélzeten történő elszállásolásakor figyelembe kell venni a hajó műszaki szerkezetét.

A megfigyelő fedélzeten való elszállásolásának és étkeztetésének költségeit a hajótulajdonos viseli.

A hajóparancsnok saját felelősségi körében mindent megtesz a megfigyelő fizikai biztonságának és általános kényelmének biztosítása érdekében.

A megfigyelő rendelkezésére kell bocsátani a feladatai ellátásához szükséges összes eszközt. A megfigyelő részére hozzáférést kell biztosítani a kommunikációs eszközökhöz, a hajó fedélzetén lévő összes irathoz, a hajó halászati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz (beleértve különösen a halászati naplót, a fagyasztási naplót és a navigációs naplót), valamint a hajó azon részeihez, amelyek közvetlenül kapcsolódnak megfigyelői feladatai teljesítéséhez.

5.   A megfigyelő fedélzetre szállása és kiszállása

A megfigyelő a hajótulajdonos által választott kikötőben száll a fedélzetre.

A hajótulajdonos vagy képviselője a beszállást megelőzően legalább tíz nappal közli Madagaszkárral a megfigyelő fedélzetre szállásának napját, idejét és kikötőjét. Abban az esetben, ha a megfigyelőt külföldön veszik fel, a megfigyelő beszállási kikötőig felmerülő utazási költségei a hajó tulajdonosát terhelik.

Ha a megfigyelő az előírt napot és időpontot követő 12 órán belül nem jelentkezik beszállásra, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő felvételének kötelezettsége alól.

Szabadon elhagyhatja a kikötőt és megkezdheti a halászati műveleteket.

Amennyiben a megfigyelőt nem madagaszkári kikötőben teszik partra, az őt hazaszállító repülőgépre való várakozás ideje alatt elszállásolásának és étkeztetésének költségeit a hajó tulajdonosa viseli.

Abban az esetben, ha a hajó nem jelenik meg az egyeztetett időpontban a megfigyelő felvételére előre kijelölt kikötőben, a hajótulajdonos köteles a megfigyelő kikötői várakozásához kapcsolódó költségeket (szállás és étkezés) rendezni.

Amennyiben a hajó nem jelenik meg a kikötőben és előzetesen nem tájékoztatta erről a halászati felügyelő központot, Madagaszkár felfüggesztheti az érintett hajó halászati engedélyét.

6.   A megfigyelő kötelezettségei

Fedélzeten tartózkodásának teljes időtartama alatt a megfigyelő:

a)

minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hajó fedélzetén való tartózkodása ne szakítsa meg és ne hátráltassa a halászati műveleteket;

b)

óvja a hajó fedélzetén található javakat és eszközöket;

c)

tiszteletben tartja a hajóhoz tartozó valamennyi irat bizalmas jellegét.

Mialatt a hajó Madagaszkár halászati övezetében tevékenykedik, a megfigyelő hetente legalább egyszer rádión, faxon vagy e-mailben közli megfigyeléseit, beleértve a fő és járulékos fogások hajón lévő mennyiségét és a hatóság által előírt minden más információt.

7.   Megfigyelői jelentés

A hajó elhagyása előtt a megfigyelő bemutatja a megfigyeléseiről készített jelentést a hajó parancsnokának. A hajóparancsnok jogosult észrevételeket fűzni a megfigyelői jelentéshez. A jelentést a megfigyelő és a hajóparancsnok is aláírja. A hajóparancsnok megkapja a megfigyelői jelentés egy példányát.

A megfigyelő jelentését eljuttatja Madagaszkárnak, amely a jelentés egy példányát a megfigyelő kiszállását követő 15 munkanapon belül megküldi az Unió részére.

A FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

1. függelék

A halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványa

2. függelék

Adatlap

3. függelék

Madagaszkár halászati övezetének földrajzi (szélességi és hosszúsági) koordinátái

4. függelék

Madagaszkár halászati övezete

5. függelék

A felszíni horogsoros hajók számára tiltott halászati övezet földrajzi koordinátái és térképe

6. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez kerítőhálós tonhalhalászhajók számára

7. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez horogsoros hajók számára

8. függelék

Űrlap a halászati övezetbe való belépés és kilépés bejelentéséhez

9. függelék

A VMS helyzetmeghatározási jelentés formátuma

1. függelék

A halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványa

MADAGASZKÁR HALÁSZATI MINISZTÉRIUMA

ENGEDÉLYKÉRELEM IDEGEN HAJÓK SZÁMÁRA, IPARI CÉLÚ HALÁSZATHOZ

1.

A hajótulajdonos neve: …

2.

A hajótulajdonos címe: …

3.

A képviselő vagy ügynök neve: …

4.

A hajótulajdonos képviselőjének vagy helyi ügynökének a címe: …

5.

Hajóparancsnok neve: …

6.

Hajó neve: …

7.

Lajstromozási szám: …

8.

Fax-szám: …

9.

E-mail cím: …

10.

Rádióhívójel: …

11.

Az építés helye és ideje: …

12.

Lobogó szerinti állam: …

13.

Lajstromozási kikötő: …

14.

Felszerelő kikötő: …

15.

Hossz (teljes hossz [L.O.A.]): …

16.

Szélesség (teljes szélesség): …

17.

A hajó bruttó tonnatartalma (SMU): …

18.

Tárolókapacitás: …

19.

Hűtő- és fagyasztókapacitás: …

20.

A motor típusa és teljesítménye: …

21.

Halászeszközök: …

22.

Tengerészek száma: …

23.

Kommunikációs rendszer: …

24.

Hívójel: …

25.

Ismertetőjelek: …

26.

Tervezett halászati műveletek: …

27.

Kirakodás helye: …

28.

Halászati övezetek: …

29.

Célzott fajok: …

30.

Érvényesség időtartama: …

31.

Különleges feltételek: …

A Halászati és Akvakultúra Főigazgatóság véleménye: …

A halászatért felelős minisztérium észrevételei: …

2. függelék

ADATLAP

Halászati övezet:

Az alapvonaltól számított 20 tengeri mérföldön túl. A 3. és 4. függelékben jelzett övezet.

A halcsoportosulást előidéző nemzeti eszközök (FAD) körül 3 mérföldes védőzónát kell tiszteletben tartani.

A Leven-pad és a Castor-pad övezeteiben – amelyek koordinátái az 5. függelékben vannak meghatározva – tilos halászati tevékenység kifejtése azon felszíni horogsoros hajók számára, amelyekre e jegyzőkönyv hatálya kiterjed.

Engedélyezett halászeszközök:

Kerítőháló.

Felszíni horogsor

Járulékos fogások:

Az IOTC ajánlásainak betartásával.

A hajótulajdonosok által fizetendő díjak/fogási egyenérték:

A hajótulajdonosok által fizetendő díj halászott tonnánként

35 EUR/tonna

A hajótulajdonosok által fizetendő éves díjelőleg összege:

kerítőhálós tonhalhalászhajónként 4 900 EUR 140 tonnára

100 BT- nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajón ként 3 675 EUR 105 tonnára

legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajónként 1 750 EUR 50 tonnára

Halászatra engedélyezett hajók száma

40 kerítőhálós hajó

34100 BT-nél nagyobb űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

22 legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajó

Egyéb

Fizetendő díj segédhajónként: hajónként 2 500 EUR

Tengerészek:

a kerítőhálós tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott tonhalhalászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik,

a felszíni horogsoros tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik.

A hajótulajdonosok további madagaszkári tengerészek felvételére is törekszenek.

Megfigyelők:

A madagaszkári hatóságok kérésére az uniós hajók megfigyelőt vesznek fedélzetükre, hogy elérjék az engedéllyel rendelkező hajók 10 %-ának megfigyelési arányát. Mindazonáltal a 100 BT-nál kisebb hajók nem tartoznak ennek az intézkedésnek a kötelező hatálya alá.

Minden olyan hajó esetében, amely megfigyelőt vesz a fedélzetére, a hajótulajdonos felkérést kap, hogy a fedélzeten töltött minden nap után 20 EUR nagyságrendű összeggel járuljon hozzá a költségekhez. Ez az összeg a halászati felügyelő központ által irányított megfigyelői program számára kerül folyósításra.

3. függelék

MADAGASZKÁR HALÁSZATI ÖVEZETÉNEK FÖLDRAJZI (SZÉLESSÉGI ÉS HOSSZÚSÁGI) KOORDINÁTÁI

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


A TILTOTT ÖVEZET KÖRÜLHATÁROLÁSA

(fokban és percben)

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

12°18.44D

47°35.63

2

11°56.64D

47°51.38K

3

11°53D

48°00K

4

12°18D

48°14K

5

12°30D

48°05K

6

12°32D

47°58K

7

12°56D

47°47K

8

13°01D

47°31K

9

12°53D

47°26K

4. függelék

Image

5. függelék

A felszíni horogsoros hajók számára tiltott halászati övezet földrajzi koordinátái és térképe

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

12°18.44D

47°35.63

2

11°56.64D

47°51.38K

3

11°53D

48°00K

4

12°18D

48°14K

5

12°30D

48°05K

6

12°32D

47°58K

7

12°56D

47°47K

8

13°01D

47°31K

9

12°53D

47°26K

6. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez kerítőhálós tonhalhalászhajók számára

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

7. függelék

Halászati napló – Űrlap a fogások bejelentéséhez horogsoros hajók számára

Image

8. függelék

Űrlap a halászati övezetbe való belépés és kilépés bejelentéséhez

A JELENTÉSEK KÖZLÉSÉNEK FORMÁJA

1.   A BELÉPÉSI JELENTÉS FORMÁJA (3 ÓRÁVAL A BELÉPÉS ELŐTT KÜLDENDŐ)

CÍMZETT: MADAGASZKÁRI HALÁSZATI FELÜGYELŐ KÖZPONT

TEVÉKENYSÉG KÓDJA: BELÉPÉS

A HAJÓ NEVE: …

NEMZETKÖZI RÁDIÓHÍVÓJEL: …

LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM: …

HAJÓTÍPUS: …

AZ ENGEDÉLY SZÁMA: …

A HAJÓ FÖLDRAJZI HELYZETE A BELÉPÉSKOR: …

DÁTUM ÉS IDŐ (UTC) A BELÉPÉSKOR: …

A FEDÉLZETEN LÉVŐ HALAK ÖSSZMENNYISÉGE KILOGRAMMBAN: …

YFT (Sárgaúszójú tonhal/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) KG-ban: …

SKJ (Csíkoshasú tonhal/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) KG-ban: …

BET (Nagyszemű tonhal/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) KG-ban: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) KG-ban: …

EGYÉB (NEVEZZE MEG) KG-ban: …

2.   A KILÉPÉSI JELENTÉS FORMÁJA (3 ÓRÁVAL A KILÉPÉS ELŐTT KÜLDENDŐ)

CÍMZETT: MADAGASZKÁRI HALÁSZATI FELÜGYELŐ KÖZPONT

TEVÉKENYSÉG KÓDJA: KILÉPÉS

A HAJÓ NEVE: …

NEMZETKÖZI RÁDIÓHÍVÓJEL: …

LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM: …

HAJÓTÍPUS: …

AZ ENGEDÉLY SZÁMA: …

A HAJÓ FÖLDRAJZI HELYZETE A KILÉPÉSKOR: …

DÁTUM ÉS IDŐ (UTC) A KILÉPÉSKOR: …

A FEDÉLZETEN LÉVŐ HALAK ÖSSZMENNYISÉGE KILOGRAMMBAN: …

YFT (Sárgaúszójú tonhal/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) KG-ban: …

SKJ (Csíkoshasú tonhal/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) KG-ban: …

BET (Nagyszemű tonhal/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) KG-ban: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) KG-ban: …

EGYÉB (NEVEZZE MEG) KG-ban: …

3.   A HETI FOGÁSI JELENTÉS FORMÁJA (HÁROMNAPONTA KÜLDENDŐ, AMIKOR A HAJÓ A MADAGASZKÁRI VIZEKEN HALÁSZIK)

CÍMZETT: MADAGASZKÁRI HALÁSZATI FELÜGYELŐ KÖZPONT

TEVÉKENYSÉG KÓDJA: TEVÉKENYSÉG

A HAJÓ NEVE: …

NEMZETKÖZI RÁDIÓHÍVÓJEL: …

LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM: …

HAJÓTÍPUS: …

AZ ENGEDÉLY SZÁMA: …

A FEDÉLZETEN LÉVŐ HALAK ÖSSZMENNYISÉGE KILOGRAMMBAN: …

YFT (Sárgaúszójú tonhal/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) KG-ban: …

SKJ (Csíkoshasú tonhal/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) KG-ban: …

BET (Nagyszemű tonhal/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) KG-ban: …

ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) KG-ban: …

EGYÉB (NEVEZZE MEG) KG-ban: …

AZ UTOLSÓ JELENTÉS ÓTA VÉGZETT HÁLÓKIVETÉSEK SZÁMA: …

Valamennyi jelentést meg kell küldeni az illetékes hatóság részére a következő telefaxszámra vagy e-mail címre:

Fax: +261 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

9. függelék

A VMS helyzetmeghatározási jelentés formátuma

A VMS-ÜZENETEK KÖZLÉSE MADAGASZKÁRRAL HELYZETMEGHATÁROZÁSI JELENTÉS

Adat

Kód

Kötelező (K)/ nem kötelező (N)

Tartalom

Az adatrögzítés kezdete

SR

K

Rendszeradat – a jelentés rögzítésének kezdetét jelzi

Címzett

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a fogadó fél. Az ország Alpha-3 ISO-kódja

Feladó

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a küldő fél. Az ország Alpha-3 ISO-kódja

Lobogó szerinti állam

FS

N

 

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat – «POS» üzenettípus

Rádióhívójel

RC

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele

A Szerződő Fél belső referenciaszáma

IR

N

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma (a lobogó szerinti állam 3 betűből álló ISO-kódja, amelyet egy szám követ)

Külső lajstromozási szám

XR

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám

Földrajzi szélesség

LA

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és percben megadva É/D FFPP (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LO

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és percben megadva K/NY FFFPP (WGS-84)

Irány

CO

K

A hajó útiránya 360°-os skálán megadva

Sebesség

SP

K

A hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Dátum

DA

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-időpontja (ÓÓPP)

A jelentés vége

ER

K

A rendszerre vonatkozó adat – a jelentés rögzítésének végét jelzi

Karakterkészlet: ISO 8859.1

Az adatokat tartalmazó közlemény a következőképpen épül fel:

kettős perjel (//) és egy kód jelzi az üzenet elejét,

szimpla perjel (/) választja el a kódot az adatoktól.

A nem kötelező adatokat az üzenet eleje és vége közé kell beilleszteni.


Top