EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0433

A Bizottság 433/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. május 23. ) az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

OJ L 136, 25.5.2012, p. 41–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 146 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/433/oj

25.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/41


A BIZOTTSÁG 433/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 23.)

az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról és a 2791/1999/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 15-i 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére, 5. cikke (2) bekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésére, 9. cikke (4) bekezdésére, 10. cikke (3) bekezdésére, 11. cikkére, 12. cikke (2) bekezdésére, 16. cikke (2) bekezdésére, 18. cikke (3) és (4) bekezdésére, 19. cikkére, 20. cikke (9) bekezdésére, 24. cikke (4) bekezdésére, 27. cikke (1) bekezdésére és 45. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1236/2010/EU rendelet rögzít bizonyos, az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) hatáskörébe tartozó területen folytatott halászati tevékenység nyomon követésére szolgáló konkrét ellenőrzési intézkedéseket, és kiegészíti a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletben (2) előírt ellenőrzési intézkedéseket. Indokolt megállapítani az 1236/2010/EU rendelet végrehajtásának részletes szabályait. A NEAFC által elfogadott több olyan ajánlás mellékletei, amelyek egy ellenőrzési és végrehajtási rendszert (a továbbiakban: Rendszer) hoznak létre az Egyezménynek a szerződő felek joghatósága alá tartozó vizeken kívüli területein tevékenységet folytató hajókra vonatkozóan, megállapítják az adatközlés formátumát és egyes ellenőrző eszközök modelljeit; e rendelkezéseket helyénvaló átültetni az uniós jogba.

(2)

Mivel az 1236/2010/EU rendelet új ellenőrzési és végrehajtási rendszert határoz meg, az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területeken alkalmazandó ellenőrzési intézkedések alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. május 15-i 1085/2000/EK bizottsági rendeletet (3) hatályon kívül kell helyezni, és e rendelettel fel kell váltani.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a halászati és akvakultúra-ágazati bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „helyzetmeghatározási üzenet”: a hajó földrajzi helyzetéről szóló jelentés, amelyet a hajó műholdas nyomkövető rendszere automatikusan továbbít a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába;

b)   „helyzetmeghatározási jelentés”: a 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) 25. cikkében előírtak szerint a hajóparancsnok által készített jelentés;

c)   „CFR-szám”: a hajó közösségiflotta-nyilvántartási száma a 26/2004/EK bizottsági rendelet (5) 10. cikkében említettek szerint.

2. cikk

Kapcsolattartó pontok

(1)   A tagállamok az 1236/2010/EU rendelet 4. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett kapcsolattartók adatait számítógépen olvasható formátumban megküldik a NEAFC titkárságának és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak (a továbbiakban: a Hivatal).

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat a tagállamok közzéteszik honlapjuknak az 1224/2009/EK rendelet 114. és 116. cikke szerinti biztonságos részén.

II.   FEJEZET

NYOMONKÖVETÉSI INTÉZKEDÉSEK

3. cikk

Uniós részvétel

(1)   Az 1236/2010/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékben szerepeltetni kell az egy vagy több szabályozott – fajok szerinti bontásban megadott – erőforrás halászatára engedéllyel rendelkező hajókat.

A jegyzékben adott esetben fel kell tüntetni az egyes hajók CFR-számát.

(2)   A tagállamok számítógépes adatátvitel útján haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot azokról a hajókról, amelyeknek a szabályozási területen való halászatra vonatkozó engedélyét visszavonták vagy felfüggesztették.

4. cikk

A fogás dokumentálása

(1)   Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében meghatározott információkon túlmenően az 1236/2010/EU rendelet 8. cikkében említett halászati naplónak tartalmaznia kell az e rendelet I. mellékletének A. szakaszában meghatározott adatokat.

(2)   Az 1236/2010/EU rendelet 8. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett termelési hajónaplót az I. melléklet B. szakasza határozza meg.

(3)   A 8. cikk (2) és (3) bekezdésében említett tárolási tervet az I. melléklet C. szakasza határozza meg.

(4)   Az egyes fajok esetében használandó kódok az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghatározott, a II. mellékletben szereplő kódok.

5. cikk

A szabályozott erőforrásokból származó fogások és a földrajzi helyzet jelentése

A NEAFC titkársága részére az 1236/2010/EU rendelet 9. és 11. cikke értelmében teljesítendő adatközlések céljára a tagállamok a III. mellékletben meghatározott formátumot és paramétereket használják.

6. cikk

A fogásról szóló átfogó jelentés

Az 1236/2010/EU rendelet 10. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat a tagállamok XML-formátumban küldik.

III.   FEJEZET

ELLENŐRZÉSEK

7. cikk

Kijelölt szerv

A Hivatal feladatai a következők:

a)

az 1236/2010/EU rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek koordinálása;

b)

az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében, 19. cikkének (1) bekezdésében és 20. cikkének (9) bekezdésében említett értesítések fogadása, küldése és továbbítása;

c)

az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (4) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése.

8. cikk

Az ellenőrök és az ellenőrzési eszközök azonosítása

(1)   Az 1236/2010/EU rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett különleges személyazonosító okmányoknak meg kell felelniük a IV. melléklet A. szakaszában szereplő mintának.

(2)   Az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett, ellenőrzésre vonatkozó különleges jelzésnek meg kell felelnie a IV. melléklet B. szakaszában szereplő mintának.

9. cikk

Ellenőrzési tevékenységek

A tagállamok az V. mellékletben meghatározott formának megfelelően az 1236/2010/EU rendelet 18. cikkének (4) bekezdésében említett ellenőrhajók és légi járművek tekintetében közlik a Hivatallal a tevékenységek megkezdésének és befejezésének napjára és órájára vonatkozó adatokat.

10. cikk

Felügyeleti eljárás

(1)   Az 1236/2010/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett megfigyelési jelentést a VI. melléklet A. szakaszában meghatározott formának megfelelően kell megküldeni.

(2)   Az 1236/2010/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett felügyeleti jelentést a VI. melléklet B. szakaszában szereplő mintának megfelelő formanyomtatványon kell elkészíteni.

11. cikk

Ellenőrzési jelentések

Az 1236/2010/EU rendelet 20. cikkének (9) bekezdésében említett ellenőrzési jelentéseket a VII. mellékletben szereplő mintának megfelelő formanyomtatványon kell elkészíteni.

IV.   FEJEZET

A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉS

12. cikk

A kikötőbe való belépésre vonatkozó előzetes értesítés

Az 1236/2010/EU rendelet 24. cikkében említett előzetes értesítést a VIII. mellékletben szereplő, a kikötő szerinti államok általi ellenőrzésre vonatkozó formanyomtatvány-minta (PSC) A. részének megfelelő kitöltésével kell megtenni a következőképpen:

a)

a PSC 1. formanyomtatványt kell használni abban az esetben, ha a hajó saját fogásait szándékozik kirakodni;

b)

a PSC 2. formanyomtatványt kell használni abban az esetben, ha a hajó átrakodási műveletben vett részt. Utóbbi esetben minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

13. cikk

Az előzetes értesítések feldolgozása

Az előzetes értesítés egy példányának az 1236/2010/EU rendelet 25. cikkével összhangban történő visszaküldésekor a lobogó szerinti tagállamok a VIII. melléklet B. részében szereplő minta szerinti, megfelelően kitöltött PSC-formanyomtatványt használják.

14. cikk

Kikötői ellenőrzési jelentések

Az 1236/2010/EU rendelet 27. cikkében említett ellenőrzési jelentést a IX. mellékletben szereplő formanyomtatvány-mintának megfelelően kell elkészíteni, majd annak eredeti példányát meg kell küldeni a NEAFC titkárságának, egy másolati példányt pedig a Bizottságnak.

V.   FEJEZET

JOGSÉRTÉSEK

15. cikk

Kijelölt szerv

A Hivatal az 1236/2010/EU rendelet 29., 30., 32., 33., 34., 36. és 43. cikkében említett információk fogadására, küldésére és továbbítására kijelölt szerv.

VI.   FEJEZET

ADATOK

1.   SZAKASZ

Adatközlés

16. cikk

Kommunikáció a NEAFC titkárságával

A NEAFC titkárságának küldendő jelentések és információk küldéséhez használatos, az 1236/2010/EU rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett adatcsere-formátumoknak és -protokolloknak meg kell felelniük a X. mellékletben meghatározott szabályoknak; a NEAFC-cal folytatott kommunikációban használandó vonatkozó kódokat a XI. melléklet tartalmazza.

2.   SZAKASZ

Adatbiztonság és az információk bizalmas kezelése

17. cikk

Az adatbiztonsággal és az információk bizalmas kezelésével kapcsolatos közös rendelkezések

(1)   E szakasz az 1236/2010/EU rendelet 45. cikkének végrehajtása tekintetében megállapítja az információk bizalmas kezelésére vonatkozó részletes szabályokat. A rendelet 6. cikkében említett, a fogásokra vonatkozó átfogó jelentéstétel kivételével a szakasz a rendelet alapján küldött valamennyi elektronikus jelentésre és üzenetre vonatkozik.

(2)   A NEAFC titkárságának kérésére szükség esetén valamennyi tagállam helyesbíti vagy törli azokat az elektronikus jelentéseket vagy üzeneteket, amelyek feldolgozása nem e rendeletnek vagy az 1236/2010/EU rendeletnek megfelelően történt.

(3)   Az elektronikus jelentések és üzenetek csak az 1236/2010/EU rendelet szerinti rendszerben meghatározott célokra használhatók fel.

18. cikk

Ellenőrzésekből származó adatok

(1)   Az ellenőrzést végző tagállamok a kilépéstől számított 24 óráig tarthatják meg és tárolhatják a NEAFC titkársága által küldött, a szabályozott területet ismételt belépés nélkül elhagyó hajókra vonatkozó elektronikus jelentéseket és üzeneteket. Úgy kell tekinteni, hogy a kilépés hat órával a szabályozott területről való kilépésre vonatkozó szándékot közlő üzenet elküldése után megtörtént.

(2)   Az ellenőrzést végző tagállamok biztosítják az elektronikus jelentések és üzenetek megfelelő elektronikus adatfeldolgozási rendszerekkel történő biztonságos feldolgozását, különösen akkor, ha a feldolgozás az adatok hálózaton belüli továbbítását is magában foglalja.

(3)   A tagállamok megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadnak el az elektronikus jelentések és üzenetek véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisítése, vagy véletlenszerű elvesztése, módosítása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférhetővé tétele, illetve minden nem megfelelő feldolgozási mód ellen.

(4)   Az ellenőrzést végző tagállamok az elektronikus jelentéseket és üzeneteket ellenőrzési célra és kizárólag az 1236/2010/EU rendeletben meghatározott rendszer keretében kinevezett ellenőrök számára rendelkezésre bocsátják.

19. cikk

Adatfeldolgozó rendszerek

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Hivatal által használt adatfeldolgozási rendszereknek meg kell felelniük a XII. melléklet A. szakaszában meghatározott biztonsági minimumkövetelményeknek.

(2)   Főbb számítógépes rendszereik tekintetében a tagállamoknak teljesíteniük kell a XII. melléklet B. szakaszában meghatározott kritériumokat.

(3)   Az 1236/2010/EU rendeletben meghatározott rendszerhez kapcsolódó adatok közléséhez a https-protokollt kell használni. Ilyen adatok közlésekor titkosítási protokollokat kell alkalmazni a bizalmas jelleg és a hitelesség biztosítására.

(4)   Az adatokhoz való hozzáférés korlátozását rugalmas felhasználói azonosítóval és jelszóalapú mechanizmussal kell biztosítani. Az egyes felhasználók csak a feladatuk elvégzéséhez szükséges adatokhoz férhetnek hozzá.

(5)   A tagállamok, a Bizottság és a Hivatal közötti elektronikus adatcserére vonatkozó műszaki előírásokat a tagállamokkal, a Bizottsággal és a Hivatallal egyeztetve kell megállapítani.

VII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1085/2000/EK rendelet hatályát veszti.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 348., 2010.12.31., 17. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(3)  HL L 128., 2000.5.29., 1. o.

(4)  HL L 112., 2011.4.30., 1. o.

(5)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o.


I. MELLÉKLET

A FOGÁSI ADATOK RÖGZÍTÉSE

A.   Hajónapló-bejegyzések

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Információk a szabályozási területre való belépéskor

Dátum

DA

k

Tevékenységadat, a szabályozási területre való belépés napja

Belépés időpontja

TI

k

Tevékenységadat, a szabályozási területre való belépés időpontja

Helyzet

 

 

Tevékenységadat, a szabályozási területre való belépés helye

Földrajzi szélesség

LA

k

helyzet a belépés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k

helyzet a belépés időpontjában

A fedélzeten lévő mennyiség

OB

 

Tevékenységadat, a fedélzeten lévő mennyiség fajonkénti bontásban

Faj neve (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Fogások vontatásonként/halászati műveletenként

Halászat helye

 

 

Tevékenységadat; helyzet

Földrajzi szélesség

LA

k (2)

Helyzet a halászati művelet megkezdésekor

Földrajzi hosszúság

LO

k (2)

Helyzet a halászati művelet megkezdésekor

Idő

TI

k (2)

Tevékenységadat; a halászati művelet megkezdésének időpontja

Fogás

CA

 

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő fogás halászati művelet és faj szerinti bontásban

Faj (1)

 

k (2)

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k (2)

Élőtömeg kilogrammban

Halászati mélység

FD

k (3)

A vízfelszín és a halászeszköz legmélyebben lévő része közötti távolság (méterben).

Napi információk

A vontatások/halászati műveletek teljes száma a nap során

FO

k (4)

Tevékenységadat; a halászati műveletek száma 24 órás időszakonként

Visszadobott mennyiség

RJ

 

Tevékenységadat; a fogott és visszadobott mennyiség fajonként

Faj

 

k

FAO-fajkód

Mennyiség

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Összesített fogás

CC

 

Tevékenységadat; a becsült összesített fogás a szabályozási területre való belépés óta, fajonként.

Faj (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Átrakodásra vonatkozó adatok

Dátum

DA

k

Tevékenységadat; az átrakodás(ok) dátuma

Átrakodás

KG

 

Tevékenységadat; a szabályozási területen berakodott és kirakodott mennyiség fajonként.

Faj (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

Átrakodva másik hajóra

TT

k

Hajólajstromozási adat; az átvevő hajó nemzetközi rádióhívójele

Átrakodva másik hajóról

TF

k

Hajólajstromozási adat; az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Az üzenetküldésre vonatkozó adatok

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés napja

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Igénybe vett adattovábbító eszköz

TU

k (4)

Üzenetadat; az üzenetküldésre használt rádióállomás neve

Üzenet típusa

TM

k

Üzenetadat;

Információk a szabályozási területről való kilépéskor

Időpont

TI

k

Tevékenységadat; kilépés időpontja (UTC)

Dátum

DA

k

Tevékenységadat; kilépés napja

Helyzet

 

 

Tevékenységadat, a szabályozási területről való kilépés helye

Földrajzi szélesség

LA

k

helyzet a kilépés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k

helyzet a kilépés időpontjában

A fedélzeten tartott összesített fogás

OB

 

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő összesített fogás fajonként

Faj (1)

 

k

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség (1)

 

k

Élőtömeg kilogrammban

A parancsnok neve és aláírása

MA

k

 

B.   Termelésinapló-bejegyzések

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

1.   A hajót azonosító adatok  (5)

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; nemzetközi rádióhívójel

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

A szerződő fél belső referenciaszáma

IR

n

Hajólajstromozási adat; a szerződő fél hajójának egyedi száma, amely a lobogó szerinti állam hárombetűs kódjából és az azt követő számból áll

A hajó külső lajstromozási száma

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

2.   Termelési adatok

Dátum

DA

k

Tevékenységadat; termelés napja

Kitermelt mennyiség

QP

 

Tevékenységadat; a naponta kitermelt mennyiség fajonként

Faj neve

 

k

FAO-fajkód

Mennyiség

 

k

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

k

A termékforma kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

k

Terméktömeg kilogrammban

A termékforma kódja és a termék tömege: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

Az időszak összesített termelése

AP

 

Tevékenységadat; a szabályozási területre való belépés óta kitermelt összmennyiség fajonkénti bontásban.

Faj neve

 

k

FAO-fajkód

Mennyiség

 

k

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

k

A termékforma kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

k

Terméktömeg kilogrammban

A termékforma kódja és a termék tömege: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

3.   Csomagolásadatok

Faj neve

SN

n

Tevékenységadat; FAO-fajkód

A termék kódja

PR

n

Tevékenységadat; termék kódja (a XI. melléklet E. része)

A csomagolás típusa

TY

n

Tevékenységadat; csomagolás típusa (a XI. melléklet F. része)

Egységtömeg

NE

n

Tevékenységadat; a termék nettó tömege kilogrammban

Az egységek száma

NU

n

Tevékenységadat; a becsomagolt egységek száma

4.

A parancsnok neve és címe

MA

k

 

C.   Tárolási terv

1.

A feldolgozott fogásokat olyan módon kell tárolni és megjelölni, hogy a rakodótér különböző részein tárolt azonos fajok, termékkategóriák és mennyiségek azonosíthatók legyenek.

2.

A tárolási tervben fel kell tüntetni a termékek rakodótérben való elhelyezkedését, valamint a fedélzeten levő termékmennyiséget kilogrammban.

3.

A tárolási tervet minden nap frissíteni kell a 00:00 órától 24:00 (UTC) óráig számított előző nap vonatkozásában.


(1)  Minden olyan fajt rögzíteni kell, melynél a fogás meghaladja az 50 kg-ot.

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy halászhajói ezt az információt fogásonként vagy halászati műveletenként, illetve mindkét módon naponta rögzítsék.

(3)  Kötelező, ha azt az egyedi gazdálkodási intézkedések előírják.

(4)  Csak rádióállomás használata esetén kötelező.

(5)  A rádióhívójelen túl egy további hajóazonosító adat megadása kötelező.


II. MELLÉKLET

FAJOK JEGYZÉKE

Hárombetűs

FAO-kód

Közönséges név

Tudományos név

ALF

Tízujjú nyálkásfejűhalak

Beryx spp.

ALC

Tarfejű hal

Alepocephalus bairdii

ANT

Lila tőkehal

Antimora rostrata

API

Izlandi macskacápák

Apristuris spp

ARG

Ezüstlazacok

Argentina spp.

BLI

Kék menyhal

Molva dypterygia

BRF

Rózsás álsügér

Helicolenus dactylopterus

BSF

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

BSH

Kékcápa

Prionace glauca

BSK

Óriáscápa

Cetorhinus maximus

BSS

Farkassügér

Dicentrarchus labrax

CAP

Kapelán

Mallotus villosus

CAS

Pettyes farkashal

Anarhichas minor

CAT

Farkashalak

Anarhichas spp.

CFB

Fekete tüskéscápa

Centroscyllium fabricii

CMO

Tengeri macska

Chimaera monstrosa

COD

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

COE

Tengeri angolna

Conger conger

CYO

Portugál cápa

Centroscymnus coelolepis

CYH

Nagyszemű tengeri macska

Hydrolagus mirabilis

CYP

Hosszúorrú tüskéscápa

Centroscymnus crepidater

DCA

Madárcsőrű macskacápa

Deania calceus

ELP

Norvég farkasangolna

Lycodes esmarkii

EPI

Izzószemű (mélyvízi) hal

Epigonus telescopus

FOR

Villás tőkehal

Phycis phycis

GAM

Egércápa

Galeus murinus

GHL

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

GSK

Grönlandi cápa

Somniosus microcephalus

GUP

Tüskéscápa

Centrophorus granulosus

GUQ

Érdes tüskéscápa

Centrophorus squamosus

HAD

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Óriás laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HER

Hering

Clupea harengus

HOM

Fattyúmakréla

Trachurus trachurus

HPR

Csillagos szemű hal (rózsaszínű)

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Galléros cápa

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Norvég rája

Raja nidarosiensus

KCD

Vörös királyrák

Paralithodes camtschaticus

KEF

Mélytengeri vörös tarisznyarák

Chaceon (Geryon) affinis

LIN

Északi menyhal

Molva molva

LUM

Tengeri nyúlhal

Cyclopterus lumpus

MAC

Makréla

Scomber scombrus

MOR

Lágyhalak

Moridae

ORY

Atlanti tükörhal

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Vitorlás disznócápa

Oxynotus paradoxus

PHO

Kopaszhal

Alepocephalus rostratus

PLA

Érdes laposhal

Hippoglossoides platessoides

PLE

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa European plaice

POC

Sarki tőkehal

Boreogadus saida

POK

Fekete tőkehal

Pollachius virens

PRA

Norvég garnéla

Pandalus borealis

REB

Mélyvízi vörös álsügér

Sebastes mentella

RED

Vörös álsügérek

Sebastes spp.

REG

Vörös álsügér

Sebastes marinus

RHG

Hagymaszemű gránátoshal

Macrourus berglax

RIB

Lágyhal

Mora moro

RNG

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

SBL

Hatkopoltyús szürke cápa

Hexanchus griseus

SBR

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

SCK

Búvárcápa

Dalatias licha

SFS

Villásfarkú abroncshal

Lepidopus caudatus

SHL

Nagy lámpáscápa

Etmopterus princeps

SHL

Fekete tüskéscápa

Etmopterus spinax

SHO

Fűrészfarkú cápa

Galeus melastomus

RCT

Hosszúorrú tengeri macska

Rhinochimaera atlantica

RJG

Sarki rája

Raja hyperborean

RJY

Fylla-rája

Raja fyllae

SFV

Kis álsügér (norvég tőkehal)

Sebastes viviparus

SKA

Valódi ráják

Raja spp.

SKH

Cápák

Selachimorpha

SYR

Spanyol tüskéscápa

Scymnodon ringens

TJX

Tüskés (mélytengeri) skorpióhal

Trachyscorpia cristulata

USK

Norvég menyhal

Brosme brosme

WHB

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

WRF

Roncssügér

Polyprion americanus


III. MELLÉKLET

A FOGÁSOK, ÁTRAKODÁSOK ÉS A FÖLDRAJZI HELYZET JELENTÉSE

1.   „FOGÁS BELÉPÉSKOR” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/ nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; sorszám az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „COE” = „fogás belépéskor” jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám.

Földrajzi szélesség

LA

k

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

A fedélzeten lévő mennyiség

OB

 

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő mennyiség fajonként, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


2.   „FOGÁSI” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező /nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus, „CAT” = fogási jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (1)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (1)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Heti fogások

CA

 

Tevékenységadat; fedélzeten lévő összesített fogás fajonként a szabályozott területen végzett halászat megkezdése (2) vagy az előző fogási jelentés elküldése óta, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Halászattal töltött napok száma

DF

k

Tevékenységadat; halászattal töltött napok száma a szabályozott területen a halászat megkezdése vagy az előző fogási jelentés elküldése óta

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


3.   „FOGÁS KILÉPÉSKOR” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; „COX” = „fogás kilépéskor” jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (3)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (3)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Heti fogás

CA

 

Tevékenységadat; fedélzeten tartott összesített fogás fajonként a szabályozott területen végzett halászat megkezdése (4) vagy az előző fogási jelentés elküldése óta, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Halászattal töltött napok száma

DF

k

Tevékenységadat; halászattal töltött napok száma a szabályozott területen a halászat megkezdése vagy az előző fogási jelentés elküldése óta

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


4.   „ÁTRAKODÁS” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „TRA” = átrakodási jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Be- vagy kirakodott mennyiség

KG

 

A fedélzetre vagy a fedélzetről a szabályozott területen átrakodott halmennyiség fajonként, szükség esetén párosítva.

faj

 

k

FAO-fajkód

élőtömeg

 

k

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Átrakodva másik hajóra

TT

k (5)

Hajólajstromozási adat; a fogadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Átrakodva másik hajóról

TF

k (5)

Hajólajstromozási adat; az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Földrajzi szélesség

LA

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült földrajzi szélesség, ahol a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni

Földrajzi hosszúság

LO

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült földrajzi hosszúság, ahol a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni

Előrejelzett dátum

PD

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült UTC-dátum, amikor a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni (ÉÉÉÉHHNN)

Előrejelzett időpont

PT

k (6)

Tevékenységadat; az a becsült UTC-időpont, amikor a parancsnok az átrakodást el kívánja végezni (ÓÓPP)

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


5.   „HELYZET” jelentés/üzenet

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely; „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k (7)

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM (8)

k

Üzenetadat; üzenet típusa, a „POS” = az aktuális földrajzi helyzetről szóló jelentés/üzenet, melyet a hajómegfigyelési rendszeren keresztül vagy a műholdas nyomkövető rendszer meghibásodása esetén más módon kell továbbítani

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (9)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (9)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi szélesség (tizedes pontossággal)

LT

k (10)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság (tizedes pontossággal)

LG

k (10)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Sebesség

SP

k

Tevékenységadat; a hajó sebessége;

Haladási irány

CO

k

Tevékenységadat; a hajó haladási iránya

Lobogó szerinti állam

FS

k (11)

Tevékenységadat; a hajó lobogó szerinti állama

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


6.   „Kirakodási KIKÖTŐ” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Sorozatszám

SQ

k

Üzenetadat; jelentés sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus, „POR”

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Út sorszáma

TN

n

Tevékenységadat; a halászati út sorszáma az adott évben

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; a hajó neve

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (CFR)

IR

n

Hajólajstromozási adat. A szerződő fél hajójának egyedi sorszáma, amely a tagállam (három betűs ISO) kódját és az azt követő (kilenc karakterbólálló) azonosító számsort foglalja magában

Külső lajstromozási szám

XR

n

Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Földrajzi szélesség

LA

k (12)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Földrajzi hosszúság

LO

k (12)

Tevékenységadat; helyzet az üzenetküldés időpontjában

Parti állam

CS

k

Tevékenységadat; a kirakodási kikötő szerinti parti állam

Kikötő neve

PO

k

Tevékenységadat; a kirakodási kikötő neve

Előrejelzett dátum

PD

k

Tevékenységadat; az a becsült UTC-dátum, amikor a parancsnok a kikötőbe kíván érni (ÉÉÉÉHHNN)

Előrejelzett időpont

PT

k

Tevékenységadat; az a becsült UTC-időpont, amikor a parancsnok a kikötőbe kíván érni (ÓÓPP)

Kirakodásra szánt mennyiség

KG

k

Tevékenységadat; a kikötőben való kirakodásra szánt mennyiség fajonként, szükség esetén párosítva.

faj

 

 

FAO-fajkód

élőtömeg

 

 

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

A fedélzeten lévő mennyiség

OB

k

Tevékenységadat; a fedélzeten lévő mennyiség fajonként, szükség esetén párosítva

faj

 

 

FAO-fajkód

élőtömeg

 

 

Élőtömeg kg-ban, a legközelebbi 100 kg-ra kerekítve

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés UTC-dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés UTC-időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


7.   „ÉRVÉNYTELENÍTÉS” jelentés

Adatelem

Mezőkód

Kötelező /nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Küldő

FR

k

Küldő fél neve

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „CAN” (13) = jelentés érvénytelenítése

Rádióhívójel

RC

k

Hajólajstromozási adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Érvénytelenített jelentés

CR

k

Üzenetadat; Az érvénytelenítendő jelentés nyilvántartási száma

Az érvénytelenített jelentés éve

YR

k

Üzenetadat; az érvénytelenítendő jelentés éve

Dátum

DA

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Időpont

TI

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


(1)  Nem kötelező, ha a hajót az 1236/2010/EU rendelet 11. cikkének megfelelően műhold segítségével nyomon követik.

(2)  A szabályozási területet érintő jelenlegi halászati útra vonatkozó első fogási jelentés.

(3)  Nem kötelező, ha a hajót az 1236/2010/EU rendelet 11. cikkének megfelelően műhold segítségével nyomon követik.

(4)  Az adott halászati út során a szabályozott területen ejtett fogásokról szóló első jelentés.

(5)  A nem kívánt rész törlendő.

(6)  Nem kötelező a fogadó hajó által az átrakodás után küldött jelentések esetében.

(7)  Nem kötelező VMS-üzenet esetében.

(8)  

 

Az üzenet típusa „ENT” a szerződő fél halászati felügyelő központja által észlelt, a szabályozási területről köldött első VMS-üzenet esetében.

 

Az üzenet típusa „EXI” a szerződő fél halászati felügyelő központja által észlelt, a szabályozási területen kívülről küldött első VMS-üzenet esetében, és ebben az üzenetben nem kötelező megadni a földrajzi szélességi és hosszúsági adatokat.

 

A 404/2011/EU rendelet 25. cikkben foglaltakon túlmenően a „MAN” üzenettípust kell használni olyan hajó által küldött üzenetek esetében, amelynek a műholdas nyomkövető eszköze meghibásodott.

(9)  Kötelező manuális üzenetek esetében.

(10)  Kötelező VMS-üzenetek esetében.

(11)  Kötelező; kizárólag a NEAFC titkársága és a halászati felügyelő központok közötti üzenetküldések céljára használandó.

(12)  Nem kötelező, ha a hajót műhold segítségével nyomon követik.

(13)  Az érvénytelenítési jelentés nem használható egy másik érvénytelenítési jelentés érvénytelenítésére.


IV. MELLÉKLET

AZONOSÍTÁS AZ ELLENŐRZÉS SORÁN

A.   Az ellenőrök azonosítása

Image

Image

Az igazolvány mérete 10 × 7 cm, és készülhet laminált műanyagból.

A NEAFC ellenőrző árbocszalag színeit a VI. melléklet B. szakasza adja meg.

Az igazolványszám a hárombetűs országkódból és a szerződő fél négyjegyű sorozatszámából áll.

B.   NEAFC ellenőrzési jelzés

1.

Nappali órákban, rendes látási viszonyok között két árbocszalagot kell kitűzni.

Image

A két árbocszalag távolsága legfeljebb egy méter lehet.

Image

2.

A kikötő hajón a fentieknek megfelelően egyetlen ellenőrző árbocszalagot kell elhelyezni. Ennek mérete lehet a mintaként megadott árbocszalag méretének a fele. Az árbocszalag elhelyezése történhet a jármű törzsére vagy bármely függőleges felületére történő felfestéssel. Felfestett árbocszalag esetében a fekete „NE” betűket el lehet hagyni.


V. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS

A.   Az ellenőrzési és felügyeleti feladatokat ellátó járművek belépési jelentése szabályozott területre történő belépéskor

Adatelem

Kód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat, rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; az üzenetet küldő szerződő fél címe

Üzenet száma

RN

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat, üzenettípus, „SEN” = a felügyeletet végző jármű szabályozási területre való belépésére vonatkozó jelentés.

Üzenet dátuma

RD

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Üzenet időpontja

RT

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Felügyeleti eszközök

MI

k

Felügyeleti adat; „VES” a felszíni hajó jelzésére, „AIR” merevszárnyú légi jármű jelölésére, „HEL” helikopter jelölésére

Rádióhívójel

RC

k

Felügyeleti adat; a felügyeletet végző jármű nemzetközi rádióhívójele

Kijelölt ellenőr azonosítása

AI

k

Felügyeleti adat; igazolványszám, szükség szerint megismételve

Dátum

DA

k

Felügyeleti adat, belépés napja (1)

Időpont

TI

k

Felügyeleti adat, belépés időpontja (1)

Földrajzi szélesség

LA

k

Felügyeleti adat, helyzet a belépés időpontjában (1)

Földrajzi hosszúság

LO

k

Felügyeleti adat, helyzet a belépés időpontjában (1)

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


B.   Az ellenőrzési és felügyeleti feladatokat ellátó járművek kilépési jelentése szabályozott területről történő kilépéskor

Adatelem

Kód

Kötelező/nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat, rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; az üzenetet küldő szerződő fél címe

Üzenet száma

RN

k

Üzenetadat; üzenet sorszáma az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat, üzenettípus, „SEX” = az ellenőrhajó szabályozási területről való kilépéséről szóló jelentés.

Üzenet dátuma

RD

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Üzenet időpontja

RT

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Felügyeleti eszközök

MI

k

Felügyeleti adat; „VES” a felszíni hajó jelzésére, „AIR” merevszárnyú légi jármű jelölésére, „HEL” helikopter jelölésére

Rádióhívójel

RC

k

Felügyeleti adat; a felügyeletet végző jármű nemzetközi rádióhívójele

Dátum

DA

k

Felügyeleti adat; kilépés napja (2)

Időpont

TI

k

Felügyeleti adat, kilépés időpontja (2)

Földrajzi szélesség

LA

k

Felügyeleti adat, helyzet a kilépés időpontjában (2)

Földrajzi hosszúság

LO

k

Felügyeleti adat, helyzet a kilépés időpontjában (2)

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi


(1)  Becsült adat, amennyiben az üzenetet a felügyeleti feladatokat ellátó jármű belépése előtt küldik.

(2)  A SEN üzenet érvénytelenítése esetén megegyezik az abban megadott becsült felügyeleti adatokkal.


VI. MELLÉKLET

FELÜGYELETI ÉS MEGFIGYELÉSI JELENTÉSEK

A.   NEAFC megfigyelési jelentés

Adatelem

Kód

Kötelező/ nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat, rendeltetési hely, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; az üzenetet küldő fél címe (szerződő fél)

Üzenet száma

RN

k

Üzenetadat; sorszám az adott évben

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; üzenettípus „OBS” = megfigyelési jelentés

Rádióhívójel

RC

k

Felügyeleti adat; a felügyeletet végző jármű nemzetközi rádióhívójele

Üzenet dátuma

RD

k

Üzenetadat; az üzenetküldés dátuma

Üzenet időpontja

RT

k

Üzenetadat; az üzenetküldés időpontja

Megfigyelési sorozat száma

OS

k

Felügyeleti adat; a megfigyelési sorozat száma

Dátum

DA

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelésének napja

Időpont

TI

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelésének időpontja

Földrajzi szélesség

LA

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelési helyének földrajzi szélessége

Földrajzi hosszúság

LO

k

Felügyeleti adat; a hajó észlelési helyének földrajzi hosszúsága

Objektum azonosítása

OI

k

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó nemzetközi rádióhívójele

Külső lajstromozási szám

XR

k

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Hajó neve

NA

n

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó neve

Lobogó szerinti állam

FS

k

Hajólajstromozási adat; az észlelt hajó lobogó szerinti állama

Hajó típusa

TP

n

A hajó jellemzője; az észlelt hajó típusa

Sebesség

SP

n

Felügyeleti adat; az észlelt hajó sebessége

Iskolarendszerű (középfok, felsőfok, egyéb)

CO

n

Felügyeleti adat; az észlelt hajó haladási iránya

Tevékenység

AC

k

Felügyeleti adat; az észlelt hajó tevékenysége, a XI. melléklet B. szakasza

Fénykép

PH

k

Felügyeleti adat; készült-e fénykép az észlelt hajóról, „I” vagy „N”

Megjegyzések

MS

n

Felügyeleti adat; szabad szöveg a jelentés kiegészítésére

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az egyedi feljegyzés végét jelzi

Az egyértelmű azonosítást csak a hajón feltüntetett rádióhívójel vagy külső lajstromozási szám vizuális ellenőrzésével lehet elvégezni.

Ha az egyértelmű azonosítás nem lehetséges, annak okát a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.

B.   NEAFC felügyeleti jelentés

SZERZŐDŐ FÉL:

KIJELÖLT ELLENŐRHAJÓ:

TÍPUS: …

HÍVÓJEL: …

NEAFC-HIVATKOZÁS: …

KIJELÖLT ELLENŐRÖK:

NÉV: …

NEAFC-HIVATKOZÁS: …

NÉV: …

NEAFC-HIVATKOZÁS: …

A.   ŐRJÁRAT

A1

A SZABÁLYOZÁSI TERÜLETRE ÉRKEZŐ ŐRJÁRAT:

DÁTUM: …

IDŐPONT: …

UTC

FÖLDRAJZI SZÉLESSÉG: …

FÖLDRAJZI HOSSZÚSÁG: …

A2

A SZABÁLYOZÁSI TERÜLETET ELHAGYÓ ŐRJÁRAT:

DÁTUM: …

IDŐPONT: …

UTC

FÖLDRAJZI SZÉLESSÉG: …

FÖLDRAJZI HOSSZÚSÁG: …

A3

A HELYZETMEGHATÁROZÁSHOZ HASZNÁLT BERENDEZÉS: …

B.   ÉSZREVÉTELEK

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Szám

Dátum

Időpont UTC

Pozíció

Az észlelt hajó (1)

IRCS/külső jelölés

Lobogó szerinti állam

Irány/Sebesség

Hajó típusa

Tevékenység

Fénykép számao

Jogsértés vagy észrevétel

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Felhatalmazott ellenőr(ök) aláírása …

Aláírás …


(1)  Azonosítás (név/szám)


VII. MELLÉKLET

NEAFC JELENTÉS AZ ELLENŐRZÉSEKRŐL

SZERZŐDŐ FÉL:

 

KIJELÖLT ELLENŐRHAJÓ:

NÉV

LAJSTROMSZÁM

HÍVÓJEL

NEAFC-HIVATKOZÁS

KIJELÖLT ELLENŐRÖK:

NÉV

NEAFC-HIVATKOZÁS

NÉV

NEAFC-HIVATKOZÁS

A. RÉSZ:   AZ ELLENŐRZÖTT HAJÓ AZONOSÍTÁSA

A.1.1.

IMO-szám …

A.1.2.

Nemzetközi rádióhívójel …

A.1.3.

Hajó neve …

A.2.

Külső lajstromozási szám …

A.3.

Hajó típusa …

A.4.

Az ellenőrhajó által meghatározott helyzet ellenőrzéskor

DÁTUM …

IDŐPONT … UTC

Földrajzi szélesség: … Földrajzi hosszúság …

A.5.

Helymeghatározáshoz használt berendezés

A.6.

Lobogó szerinti állam …

A.7.

A parancsnok neve és címe …

A.8.

Hajó tevékenysége …

A.9.

Az ellenőrzött hajó által meghatározott helyzet ellenőrzéskor

DÁTUM …

IDŐPONT … UTC

Földrajzi szélesség … Földrajzi hosszúság …

A.10.

Helymeghatározáshoz használt berendezés

Az ellenőrök esetleges észrevételei: …

… kézjegy: …

B. RÉSZ:   ELLENŐRZÉS  (1)

B.1.

A hajó dokumentációja

Ellenőrizve: I/N

B.1.1.

Engedély a NEAFC szabályozási területen történő halászatra:

I/N

B.1.2.

Engedély a következő szabályozott erőforrások halászatára: …

 

B.1.3.

Szükség szerint,

I/N

A hal fedélzeti tárolására szolgáló helyiség hitelesített rajza vagy leírása:

I/N

B.10.4.

Szükség szerint,

I/N

A fedélzeti hűtött tengervizes tartályok hitelesített rajza vagy leírása:

I/N

B.10.5.

Szükség szerint,

I/N

A fedélzeti hűtött tengervizes tartályok hitelesített kalibrációs táblázata:

I/N

Az ellenőrök esetleges észrevételei:

… kézjegy …


B.2.

A hajó mozgásainak jelentése/VMS

Ellenőrizve: I/N

B.2.1.

Halászati út

B.2.2.

Jelentések/VMS

 

Érkezés az alábbi helyre: NEAFC szabályozási terület

Utolsó helyzet bejelentve

VMS-transzponder felszerelve

I/N

VMS-rendszer működőképes

I/N

Dátum

 

 

A jelentéseket elküldték-e?

I/N – ha igen, jelölje be:

Időpont

 

 

a)

„Fogás belépéskor” jelentés

dátum: …

Földrajzi hosszúság

 

 

b)

heti fogásjelentés

dátum: …

Földrajzi szélesség

 

 

c)

Átrakodás

dátum: …

A NEAFC szabályozási területen töltött napok száma

 

d)

Legutóbbi manuális helyzetjelentés

dátum: …

e)

„Fogás kilépéskor” jelentés

dátum: …

B.3.   A halászati erőkifejtés és a fogások nyilvántartása

B.3.1.

Halászati napló

Ellenőrizve: I/N

B.3.1.1.

A bejegyzések megfelelnek-e a 9. cikknek (2):

I/N

B.3.1.1.1.

Ha nem, adja meg a pontatlan vagy hiányzó adato(ka)t:

 

a)

a napló oldalai számozatlanok;

b)

az alkalmazott halászeszközök;

c)

fogások rögzítése fajonként és összesen;

d)

halászati övezetek/helyszín;

e)

szükség szerint,

I/N

átrakodások;

f)

szükség szerint,

I/N

rádióüzenetek küldése;

g)

a bejegyzések parancsnok általi hitelesítése.

h)

egyéb: …


B.3.2.

Termelési hajónapló és tárolási terv

Ellenőrizve: I/N

B.3.2.1.

Kötelező-e a termelési hajónapló és a tárolási terv:

I/N

B.3.2.2.

Termelési hajónapló rendelkezésre áll:

I/N

Ha nem, folytassa a kitöltést a 3.2.4. pontban

B.3.2.3

Ha igen, az adatok:

TELJES KÖRŰEK/HIÁNYOSAK

B.3.2.3.1.

Ha nem, adja meg a hiányzó adatokat:

 

a)

a fedélzeten tartott mennyiségek terméktömegben kereskedelmi kiszereléstípusonként és fajonként;

b)

átváltási együttható minden kiszerelési típus esetében;

c)

a bejegyzések parancsnok általi hitelesítése.

d)

egyéb: …

B.3.2.4.

Tárolási tervet vezetnek-e:

I/N

B.3.2.5.

Ha igen, az adatok:

TELJES KÖRŰEK/HIÁNYOSAK

B.3.2.5.1.

Ha nem, adja meg a hiányzó adatokat:

 

a)

a nem kereskedelmi kiszerelési típusonként és fajonként, a tervben megadott módon tárolt mennyiségek;

b)

a hajóraktérben található, nem azonosított mennyiségek kereskedelmi kiszerelési típusonként és fajonként.

c)

egyéb: …


B.4.

A fedélzeten tartott fogások

Ellenőrizve: I/N

B.4.1.

A parancsnok által feljegyzett mennyiségek

Faj

A fedélzeten tartott, bevallott mennyiségek

(élőtömeg-kilogramm)

Ha rendelkezésre áll

Feldolgozott mennyiségek

(kilogrammban kifejezett feldolgozott tömeg)

Átváltási együttható

A fedélzeten (3)

Kifogva (4)

Átrakodva (5)

Fedélzeten összesen (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Az ellenőrök által meghatározott, fedélzeten tartott mennyiség

Faj

Mennyiség

(kilogrammban kifejezett feldolgozott tömeg)

Térfogat/sűrűség együttható / átváltási együttható

Számított mennyiségek

(élőtömeg-kilogramm)

Különbség egész %-ban (7)

Észrevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 


B.5.

Halászeszközök és jelölések

Ellenőrizve: I/N

B.5.1.

A használt halászeszköz típusa (a II. melléklet 2. függelékének A. része (8)) …

B.5.2.

A használt hálótartozékok típusa (a II. melléklet 2 függelékének B. része (9)) …

B.5.3.

A használt rögzített halászeszköz megjelölve:

I/N

Megjegyzés: …

B.5.4.

A nem használt halászeszköz biztonságosan feltekerve és elrakva:

I/N

Megjegyzés: …


B.5.5.

A használt halászeszköz szembősége

Ellenőrizve: I/N

B.5.5.1.

Zsákvég (beleértve a toldásokat is, ha van ilyen – 20 hálószemből vett minta)

Eszköz típusa (10)

FELTÉTEL: NEDVES/SZÁRAZ

ANYAG:…

Átlagos szélesség

Jogszerű méret

HÁLÓSZEMBŐSÉG (SZÉLESSÉG)

milliméterben

(mm-ben)

(mm-ben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Kopásvédő – hálószemből vett minták

Típus (12)

FELTÉTEL: NEDVES/SZÁRAZ

ANYAG: …

Átlagos szélesség

Jogszerű méret

HÁLÓSZEMBŐSÉG (SZÉLESSÉG)

milliméterben

(mm-ben)

(mm-ben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

A háló többi része – 20 hálószemből vett minta

Típus (14)

FELTÉTEL: NEDVES/SZÁRAZ

ANYAG: …

Átlagos szélesség

Jogszerű méret

HÁLÓSZEMBŐSÉG (SZÉLESSÉG)

milliméterben

(mm-ben)

(mm-ben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RÉSZ   ÉRTÉKELÉS

C.1.

A legutóbbi vontatás fogásainak elemzése

Ellenőrizve: I/N

MINTAVÉTEL TÖRTÉNT-E: I/N

Tömeg: … kg-ban.

BECSLÉS SZEMREVÉTELEZÉS ALAPJÁN I/N

A FAJOK FAO

betűkódja

Fajok tömege

(élőtömeg kg-ban)

Méret alatti hal

%-ban

A tengerbe visszadobott halállomány

%-ban

Megjegyzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

D. RÉSZ   EGYÜTTMŰKÖDÉS

D.1

:

Megfelelőnek tartott együttműködési szint

:

I/N

D.1.1.

:

Ha nem, adja meg a hiányosságokat

:

a)

az ellenőr megakadályozása feladatainak elvégzésében;

b)

a halászhajó jelöléseinek, azonosításának vagy bejegyzésének a meghamisítása vagy elrejtése;

c)

a vizsgálathoz tartozó bizonyíték elrejtése, meghamisítása vagy megsemmisítése;

d)

az ellenőrök gyors és biztonságos fedélzetre lépése és távozása elősegítésének elmulasztása;

e)

az ellenőrök számára a lobogó szerinti állam és az ellenőrzést végző állam hatóságaival való kapcsolatfelvétel lehetővé tételének elmulasztása;

f)

hozzáférés biztosításának elmulasztása a halászhajó minden olyan lényeges területéhez, fedélzeteihez és helyiségeihez, a fogáshoz (akár feldolgozott, akár nem), a hálókhoz vagy egyéb eszközökhöz és berendezésekhez, valamint az összes vonatkozó okmányhoz

Az ellenőrök esetleges észrevételei: …

… kézjegy …

E. RÉSZ   JOGSÉRTÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

E.1.

Észlelt jogsértések

Cikk

Hivatkozás a megsértett NEAFC-rendelkezés(ek)re és az idevágó észrevételek, illetve tények ismertetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plombaszám(ok)

Tüntesse fel a bizonyítékokat, okmányokat vagy fényképeket

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Az ellenőr észrevételei

_

_

_

_

_

_

kézjegy: …

Tanú nyilatkozata: _

_

_

dátum: _ aláírás: _

név: _ cím:_

E.3.   A hajóparancsnok észrevételei

_

_

_

_

_

_

Alulírott …, hajóparancsnok megerősítem, hogy a jelentés egy másolatát és az esetlegesen készített fényképek másodpéldányait a mai napon átvettem. Az adott esetben általam tett észrevételek kivételével aláírásom nem jelenti a jelentésben foglaltak elismerését.

Aláírás: _ Dátum: _

F. RÉSZ   A NEAFC-ELLENŐRÖK NYILATKOZATA

A fedélzetre lépés dátuma …, időpontja … UTC A fedélzetről való távozás

dátuma …, időpontja … UTC

Adott esetben az ellenőrzés megszüntetésének dátuma … és időpontja … UTC

Az ellenőr(ök) aláírása …

Az ellenőr(ök) neve: …


(1)  Az ellenőrzés pozitív eredményét az I, negatív eredményét az N betű bekarikázásával kell jelölni, egyébként a kért adatokat kell megadni.

(2)  A Rendszer 9. cikke az 1236/2010/EU rendelet 8. cikkének felel meg.

(3)  A NEAFC szabályozási területre történő belépéskor érvényes mennyiségek.

(4)  NEAFC szabályozási területen fogott és a fedélzeten tartott mennyiségek.

(5)  A NEAFC szabályozási területen berakodott (+) vagy kirakodott (-) mennyiségek.

(6)  A fedélzeten az ellenőrzés időpontjában lévő, teljes bevallott mennyiség.

(7)  Az ellenőrök által meghatározott és a parancsnok által bevallott, fedélzeten lévő mennyiségek különbsége.

(8)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének A. része e rendelet XI. melléklete C. részének felel meg.

(9)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének B. része e rendelet XI. melléklete D. részének felel meg.

(10)  A II. melléklet 2. függelékének A. része. ()

(11)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének A. része e rendelet XI. melléklete C. részének felel meg.

(12)  A II. melléklet 2. függelékének B. része ()

(13)  A Rendszer II. melléklete 2. függelékének B. része e rendelet XI. melléklete D. részének felel meg.

(14)  A II. melléklet 2. függelékének B. része.


VIII. MELLÉKLET

A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ FORMANYOMTATVÁNYOK

Image

Image


IX. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSEKRŐL KÉSZÍTENDŐ JELENTÉSEK FORMÁTUMA

Image

Image

Image


X. MELLÉKLET

ADATÁTVITELI FORMÁTUMOK ÉS PROTOKOLLOK

A.   Adatcsere-formátum

1.

Az adatkarakterek megfelelnek az ISO 8859.1 szabványnak.

2.

Az adatátvitel a következőképpen épül fel:

 

kettős perjel („//”) és az „SR” betűk jelzik az üzenet kezdetét;

 

kettős perjel („//”) és a mezőkód jelzi az adatelem kezdetét;

 

egy perjel („/”) választja el a mezőkódot és az adatokat,

 

az adatpárokat szóköz választja el;

 

az „ER” betűk és kettős dőlt vonal („//”) jelzi az üzenet végét.

B.   Adatcsere-protokollok

A Bizottság kellően bevizsgálja a jelentéseknek és üzeneteknek a tagállamok és a titkárság közötti elektronikus küldésére szolgáló adatcsere-protokollokat.

C.1.   A halászati megfigyelő, ellenőrzési és felügyeleti információk elektronikus forgalmának formátuma

Kategória

Adatelem

Mezőkód

Betűkép

Tartalom

Fogalommeghatározások

Rendszer-adatok

Üzenet kezdete

SR

 

 

Az üzenet kezdetét jelzi

Üzenet vége

ER

 

 

Az üzenet végét jelzi

Visszajelzés

RS

kar.*3

Kódok

ACK/NAK = elismert/nem elismert

Válaszhiba száma

RE

szám*3

001 – 999

Az üzemeltetési központba érkező hibát jelző kódok)

Üzenet-adatok

Rendeltetési hely címe

AD

kar.*3

ISO-3166 Cím

Az üzenetet fogadó fél címe, „XNE” = NEAFC

Üzenetküldő

FR

kar.*3

ISO-3166 Cím

Az üzenetet küldő fél címe (szerződő fél)

Üzenettípus

TM

kar.*3

Kód

Az üzenettípus első három betűje

Sorozatszám

SQ

szám*6

NNNNNN

Az üzenet sorozatszáma

Üzenet száma

RN

szám*6

NNNNNN

Az üzenet sorszáma az adott éven belül

Üzenet dátuma

RD

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Év, hónap és nap

Üzenet időpontja

RT

szám*4

ÓÓPP

Óra és perc UTC szerint

Dátum

DA

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Év, hónap és nap

Időpont

TI

szám*4

ÓÓPP

Óra és perc UTC szerint

Érvénytelenített jelentés

CR

szám*6

NNNNNN

Az érvénytelenítendő jelentés száma

Az érvénytelenítendő jelentés éve

YR

szám*4

NNNN

Az érvénytelenítendő jelentés éve

Hajó-lajstromozási adatok

Rádióhívójel

RC

kar*7

IRCS-kód

A hajó nemzetközi rádióhívójele

Hajó neve

NA

kar*30

 

A hajó neve

Külső lajstromozás

XR

kar*14

 

A hajó oldalán feltüntetett szám vagy a hajó oldalán feltüntetett szám hiányában az IMO-szám

Lobogó szerinti állam

FS

kar.*3

ISO-3166

Lajstromozás szerinti állam

A szerződő fél belső hivatkozási száma

IR

kar.*3

ISO-3166

A lobogó szerinti állam által a lajstromozást követően kiadott egyedi hajósorszám

szám*9

+ max. 9 számjegy

Kikötő neve

PO

kar.*20

 

A hajó lajstromozási kikötője

Hajótulajdonos

VO

kar.*60

 

A hajó tulajdonosának neve és címe

Hajó bérlője

VC

kar.*60

 

A hajó bérlőjének neve és címe

A hajót jellemző adatok

A hajó kapacitása

VT

kar*2

„OC”/„LC”

A következők szerint: „OC” az 1947. évi Oslói Egyezmény/ „LC” az ICTM-69 „London” egyezmény

Egység

 

szám*4

Űrtartalom

A hajó kapacitása metrikus tonnában

A hajó teljesítménye

VP

kar*2

0-99999

Annak megadása, hogy az „LE” vagy „KW” mértékegységet használják

Egység

 

szám*5

 

 

A hajó hossza

VL

kar*2

„OA”/„PP”

Az „OA” egység a teljes hossz, a „PP” a függélyek között mért hossz

 

 

szám*3

Hosszúság méterben

A hajó teljes hossza méterben, méterre kerekítve

Hajó típusa

TP

kar.*3

Kód

A XI. melléklet A. részében szereplő felsorolás szerint

Halászeszköz

GE

kar.*3

FAO-kód

A halászeszköz nemzetközi szabvány szerinti statisztikai besorolása a (XI. melléklet C. része szerint)

Engedély-adatok

Kiadás napja

IS

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Az egy vagy több szabályozott fajra vonatkozó engedély kelte

Szabályozott erőforrások

RR

kar.*3

FAO-fajkód

A szabályozott erőforrás FAO-fajkódja

Kezdési időpont

SD

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Az engedély/felfüggesztés érvényének lejárati napja

Záró időpont

ED

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

A szabályozott erőforrásra szóló halászati engedély lejáratának napja

Korlátozott engedély

LU

kar*1

 

„I” vagy „N” a korlátozott engedély érvényességének jelölésére

Érintett terület

RA

kar.*6

ICES-kód

Tiltott terület(ek)

Faj neve

SN

kar.*3

FAO-fajkód

Tilalom hatálya alá tartozó fajok

Tevékenység- adatok

Földrajzi szélesség

LA

kar.*5

NDDMM *WGS-84)

pl. //LA/N6235 = északi szélesség 62°35’

Földrajzi hosszúság

LO

kar.*6

E/WDDDMM (WGS-84)

pl. //LO/W02134 = nyugati hosszúság 21°34’

Földrajzi szélesség (tizedes pontossággal)

LT

kar*7

+/-DD,ddd 1

Az érték negatív, ha déli szélességről van szó1 (WGS84)

Földrajzi hosszúság (tizedes pontossággal)

LG

kar.*8

+/-DDD,ddd 1

Az érték negatív, ha nyugati hosszúságról van szó1 (WGS84)

Út sorszáma

TN

szám*3

001-999

A halászati út sorszáma az adott évben

Halászattal töltött napok száma

DF

szám*3

1 – 365

Az út során a szabályozási területen halászattal töltött napok száma

Előrejelzett dátum

PD

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

Valamely jövőbeli esemény becsült napja UTC szerint

Előrejelzett időpont

PT

szám*4

ÓÓPP

Valamely jövőbeli esemény becsült időpontja UTC szerint

Heti fogás

CA

 

 

A fedélzeten lévő összesített fogás fajonként, élőtömeg-kilogrammban, 100 kg-ra kerekítve, a hajó szabályozási területre történő belépése – vagy amennyiben ugyanezen út során ezt az adatot már megadták – az utolsó fogási jelentés óta, szükség esetén párban megadva.

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

 

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

 

Fedélzeten lévő mennyiség

OB

 

 

A hajó fedélzetén lévő mennyiség fajonként, élőtömeg-kilogrammban, 100 kg-ra kerekítve, szükség esetén párban megadva

Faj

 

kar.*3

FAO-kód

 

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

 

Átrakodott fajok

KG

 

 

A hajók között a szabályozási területen történő üzemelés közben átrakott mennyiségekre vonatkozó adatok, élőtömeg-kilogrammban, 100 kg-ra kerekítve.

Faj

 

kar.*3

FAO-kód

 

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

 

Átrakodva másik hajóról

TF

kar*7

IRCS-kód

Az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele

Átrakodva másik hajóra

TT

kar*7

IRCS-kód

Az átvevő hajó nemzetközi rádióhívójele

Parti állam

CS

kar.*3

ISO-3166

Parti állam

Kikötő neve

PO

kar.*20

 

Az adott kikötő neve

Jelentés- adatok

Fogás

CA

 

 

A szerződő fél halászhajójának összesített kirakodott vagy átrakodott fogása, fajonként élőtömegtonnában, tonnára kerekítve, szükség esetén párokban

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

 

Mennyiség

 

szám*6

0-9999999

 

Összesített fogás

CC

 

 

A szerződő fél halászhajójának göngyölítve összesített kirakodott vagy átrakodott fogása, fajonként élőtömegtonnában, tonnára kerekítve, szükség esetén párokban

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

 

Mennyiség

 

szám*6

0-9999999

 

Érintett terület

RA

kar.*6

ICES/NAFO-kódok

Az adott halászati terület kódja

Zóna

ZO

kar.*3

ISO-3166

A szerződő fél övezetének kódja

Év és hónap

YM

szám*6

ÉÉÉÉHH

Az adott jelentéstétel éve és hónapja

Felügyeleti/észlelési adatok

Földrajzi szélesség

LA

kar.*5

NDDMM *WGS-84)

pl. //LA/N6235 = északi szélesség 62°35’

Földrajzi hosszúság

LO

kar.*6

E/WDDDMM (WGS-84)

pl. //LO/W02134 = nyugati hosszúság 21°34’

Sebesség

SP

szám*3

Csomó * 10

pl. //SP/105 = 10,5 csomó

Haladási irány

CO

szám*3

360° fokos skála

pl. //CO/270 = 270° fok

Tevékenység

AC

kar.*3

Tevékenység kódja

A tevékenység első három karaktere, lásd a XI. melléklet B. részét

Felügyeleti eszközök

MI

kar.*3

NEAFC-kód

„VES” = felszíni hajó, „AIR” = merevszárnyú légi jármű, „HEL” helikopter

A szerződő fél kijelölt ellenőrének azonosítása

AI

kar*7

NEAFC-kód

A szerződő fél ISO-3166 szerinti kódja egy négyjegyű számmal, szükség szerint ismételve

Megfigyelési sorozat száma

OS

szám*3

0 - 999

A szabályozási területen történő járőrözés során végzett megfigyelés sorozatszáma

Észlelés napja

DA

szám*8

ÉÉÉÉHHNN

A hajó észlelésének napja

Észlelés időpontja

TI

szám*4

ÓÓPP

A hajó észlelésének időpontja UTC szerint

Objektum azonosítása

OI

kar*7

IRCS-kód

Az észlelt hajó nemzetközi rádióhívójele

Fénykép

PH

kar*1

 

Készült-e fénykép, „I” vagy „N”

Szabad szöveges karakterlánc

MS

kar.*255

 

Szöveges megjegyzések helye

C.2.   A mellékletekben használt, de a NEAFC titkársága és a szerződő felek közötti adatforgalomban nem használatos mezőkódok

Kategória

Adatelem

Mezőkód

Típus

Tartalom

Fogalommeghatározások

Hajónapló

Napi fogás

CD

 

 

A 24 órás időszak halászati műveleteiből a fedélzeten tartott teljes fogás

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

A II. mellékletben felsorolt fajok FAO-kódja

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

Élőtömeg kilogrammban

A vontatások/halászati műveletek teljes száma a nap során

FO

szám*6

0-999999

A halászati műveletek (fogások) száma 24 órás időszakban

Visszadobott mennyiség

RJ

 

 

Fogott és visszadobott mennyiség fajonként

Faj

 

kar.*3

FAO-fajkód

FAO-fajkód

Mennyiség

 

szám*7

0-9999999

Élőtömeg kilogrammban

Az igénybe vett adattovábbító eszköz

TU

 

 

A jelentés küldésére használt rádióállomás neve

A parancsnok neve

MA

kar*30

 

A parancsnok neve

Termelési hajónapló

Kitermelt mennyiség

QP

 

 

A naponta kitermelt mennyiség fajonként

Faj neve

 

 

 

FAO-fajkód

Mennyiség

 

 

 

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

 

 

A termék formájának kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

 

 

A termék tömege kilogrammban

 

 

 

 

A termékforma kódja és a termék tömege: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

Az időszak összesített termelése

AP

 

 

A kitermelt teljes fogás a szabályozási területre való belépés óta, fajonként.

Faj neve

 

 

 

FAO-fajkód

Mennyiség

 

 

 

A termék összmennyisége kilogrammban

Termék formája

 

 

 

A termék formájának kódja (a XI. melléklet E. része)

Mennyiség

 

 

 

Terméktömeg kilogrammban

 

 

 

 

A termékforma kódja és a termék súlya: az összes termék jelentése érdekében valamennyi szükséges párosítást használni kell

A termék kódja

PR

kar*1

 

A termék kódja (a XI. melléklet E. része)

A csomagolás típusa

TY

kar.*3

 

A csomagolás típusa (a XI. melléklet F. része)

Egységtömeg

NE

 

 

A termék nettó tömege kilogrammban

Az egységek száma

NU

 

 

A becsomagolt egységek száma

C3.   A C.1. vagy C.2. szakaszban ismertetett mezőkódok betűrendes listája

Mezőkód

Adatelem

Jelentésben vagy üzenetben használt

AC

Tevékenység

OBS

AD

Rendeltetési hely címe

összes

AI

Kijelölt ellenőr

SEN

AP

Az időszak összesített termelése

Termelési hajónapló

CA

Fogás

REP, JUR ,CAT, COX, hajónapló

CC

Összesített fogás

REP, JUR, hajónapló

CD

Napi fogás

Hajónapló

CO

Haladási irány

OBS

CR

Érvénytelenített jelentés

CAN

CS

Parti állam

POR

DA

Dátum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, hajónapló, termelési hajónapló, RET

DF

Halászattal töltött napok száma

CAT, COX

ED

Záró időpont

LIM, AUT

ER

Üzenet vége

összes

FO

A vontatások/halászati műveletek teljes száma a nap során

Hajónapló

FR

Üzenetküldő

összes

FS

Lobogó szerinti állam

NOT, OBS

GE

Halászeszköz

NOT, hajónapló

IR

A szerződő fél belső referenciaszáma

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, hajónapló, termelési hajónapló

IS

Kiadás napja

AUT

KG

Átrakodott fajok

TRA, POR, hajónapló

LA

Földrajzi szélesség

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, hajónapló

LG

Földrajzi hosszúság (tizedes pontossággal)

POS, ENT

LO

Földrajzi hosszúság

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, hajónapló

LT

Földrajzi szélesség (tizedes pontossággal)

POS, ENT

LU

Korlátozott engedély

NOT

MA

A parancsnok neve

hajónapló, termelési hajónapló

MI

Felügyeleti eszközök

SEN, SEX

MS

Szabad szöveges karakterlánc

OBS

NA

Hajó neve

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, hajónapló, termelési hajónapló

NE

Egységtömeg

Termelési hajónapló

NU

Az egységek száma

Termelési hajónapló

OB

Fedélzeten lévő mennyiség

COE, POR, hajónapló

OI

Objektum azonosítása

OBS

OS

Megfigyelési sorozat száma

OBS

PD

Előrejelzett dátum

TRA, POR

PH

Fénykép

OBS

PO

Kikötő neve

NOT, POR

PR

A termék kódja

Termelési hajónapló

PT

Előrejelzett időpont

TRA, POR

QP

Kitermelt mennyiség

Termelési hajónapló

RA

Érintett terület

REP, JUR, LIM, hajónapló

RC

Rádióhívójel

összes

RD

Üzenet dátuma

összes

RE

Válaszhiba száma

RET

RJ

Visszadobott mennyiség

Hajónapló

RN

Üzenet száma

összes

RR

Szabályozott erőforrások

AUT, SUS

RS

Visszajelzés

RET

RT

Üzenet időpontja

összes

SD

Kezdési időpont

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Faj neve

Termelési hajónapló, LIM

SP

Sebesség

OBS

SQ

Sorozatszám

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Üzenet kezdete

összes

TF

Átrakodva másik hajóról

TRA, hajónapló

TI

Időpont

összes

TM

Üzenettípus

összes, a hajónapló és termelési hajónapló kivételével

TN

Út sorszáma

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, hajónapló

TP

Hajó típusa

NOT, OBS

TT

Átrakodva másik hajóra

TRA, hajónapló

TU

Az igénybe vett adattovábbító eszköz

Hajónapló

TY

A csomagolás típusa

Termelési hajónapló

VC

Hajó bérlője

NOT

VL

A hajó hossza

NOT

VO

Hajótulajdonos

NOT

VP

A hajó teljesítménye

NOT

VT

A hajó kapacitása

NOT

XR

Külső lajstromozás

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Év és hónap

REP, JUR

YR

Az érvénytelenített jelentés éve

CAN

ZO

Zóna

JUR

D. 1.   A III. melléklet szerinti, a tagállamok által a NEAFC titkárságának küldött jelentések és üzenetek szerkezete

Szükség esetén minden tagállam újra megküldi a NEAFC-titkárságnak a hajóiról az 1236/2010/EU rendelet 9. és 11. cikkének megfelelően kapott jelentéseket és üzeneteket, a következő módosítások végrehajtásával:

a címet (AD) a NEAFC-titkárság címével (XNE) kell helyettesíteni

az „üzenet dátuma” (RD), „üzenet időpontja” (RT), „üzenet száma” (RN), és a „küldő” (FR) adatelemeket be kell illeszteni

D. 2.   Válaszüzenetek

Ha a szerződő fél azt kéri, a NEAFC titkársága minden jelentés vagy üzenet elektronikus továbbításának fogadása után válaszüzenetet küld.

a)

A válaszüzenet formátuma:

Adatelem

Mezőkód

Kötelező/ nem kötelező

Megjegyzések

Üzenet kezdete

SR

k

Rendszeradat; az üzenet kezdetét jelzi

Cím

AD

k

Üzenetadat; rendeltetési hely, az üzenetet küldő szerződő fél

Üzenetküldő

FR

k

Üzenetadat; XNE = NEAFC (a válaszüzenet feladója)

Üzenettípus

TM

k

Üzenetadat; válaszüzenet esetében az üzenettípus RET

Sorozatszám

SQ

n

Jelentésadat; az adott hajóról érkező jelentés sorszáma az adott évben, az eredeti jelentésből másolva.

Rádióhívójel

RC

n

Jelentésadat; a hajó nemzetközi rádióhívójele, az eredeti jelentésből másolva.

Visszajelzés

RS

k

Jelentésadat; az üzenet elismerését vagy annak hiányát jelző kód (ACK vagy NAK)

Válaszhiba száma

RE

n

Jelentésadat; a hiba típusát jelző szám. A válaszhiba számokat lásd a b) táblázatban

Adatrögzítés száma

RN

k

Jelentésadat; a kapott jelentés/üzenet nyilvántartási száma

Dátum

DA

k

Üzenetadat; a RET üzenet továbbításának napja

Időpont

TI

k

Üzenetadat; a RET üzenet továbbításának időpontja

Üzenet vége

ER

k

Rendszeradat; az üzenet végét jelzi

b)

Válaszhibaszámok:

Tárgy/melléklet

Hibák

Hiba oka

Nyomon követést igényel

Elfogadva

Jelentés

101

 

Az üzenet nem olvasható

 

102

 

Az adatérték vagy -méret tartományon kívül esik

 

104

 

Hiányzó kötelező adat

 

105

 

Ez a jelentés egy másodpéldány, amelynek státusza „nem visszaigazolt” (NAK), mivel korábbi beérkezésekor is ez volt a státusza.

 

106

 

Nem engedélyezett adatforrás

 

 

150

Sorrendi hiba

 

 

151

Jövőbeli nap/időpont

 

 

155

Ez a jelentés egy másodpéldány, amelynek státusza „visszaigazolt” (ACK), mivel korábbi beérkezésekor is ez volt a státusza.

I. melléklet

 

250

Hajó újbóli értesítésének kísérlete

 

 

251

A hajó nincs értesítve

 

 

252

A faj nem AUT, illetve LIM vagy SUS

III. melléklet

301

 

Fogás a belépéskori fogás előtt

 

302

 

Átrakodás a belépéskori fogás előtt

 

303

 

Kilépéskori fogás a belépéskori fogás előtt

 

304

 

Helyzetadat nem érkezett (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Helyzet belépéskori fogás nélkül

VIII. melléklet

401

 

Felügyelet vége a felügyelet kezdete előtt

 

 

450

Megfigyelés felügyelet kezdete nélkül

 

 

451

Az ellenőr vagy az ellenőrhajó nincs bejelentve


XI. MELLÉKLET

AZ NEAFC TITKÁRSÁGÁVAL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN HASZNÁLANDÓ KÓDOK

A.   Fő hajótípusok

FAO-kód

Hajó típusa

BO

Védőhajó

CO

Halászati oktatóhajó

DB

Szakaszos kotróhálót működtető hajó

DM

Folyamatos kotróhálót működtető hajó

DO

Keretes fenékhálót működtető hajó

DOX

Kotróhajó m.n.j.

FO

Halszállító hajó

FX

Halászhajó m.n.j.

GO

Kopoltyúhálós hajó

HOX

Anyahajó m.n.j.

HSF

Feldolgozó anyahajó

KO

Kórházhajó

LH

Kézi horogsoros hajó

LL

Hosszú horogsoros hajó

LO

Horogsoros hajó

LP

Horgászbotos hajó

LT

Pergető halászhajó

MO

Többcélú hajó

MSN

Kerítőhálós-horogsoros hajó

MTG

Vonó- és eresztőhálós hajó

MTS

Vonó- és kerítőhálós hajó

NB

Emelőhálós hajó segédhajója

NO

Emelőhálós hajó

NOX

Emelőhálós hajó m.n.j.

PO

Szivattyút használó hajó

SN

Fenéken vontatott kerítőhálót működtető hajó

SO

Kerítőhálós hajó

SOX

Kerítőhálós hajó m.n.j.

SP

Erszényes kerítőhálós hajó

SPE

Európai erszényes kerítőhálós hajó

SPT

Erszényes kerítőhálós tonhalhalászó hajó

TO

Vonóhálós halászhajó

TOX

Vonóhálós halászhajó m.n.j.

TS

Oldalvonóhálós hajó

TSF

Oldalvonóhálós hajó fagyasztóval

TSW

Oldalvonóhálós hajó friss hal partra szállítására

TT

Tatvonóhálós halászhajó

TTF

Tatvonóhálós hajó fagyasztóval

TTP

Tatvonóhálós feldolgozóhajó

TU

Ikervonóhálós hajó

WO

Csapdakihelyező hajó

WOP

Rákcsapdarakó hajó

WOX

Csapdakihelyező hajó m.n.j.

ZO

Halászati kutatóhajó

DRN

Eresztőhálós hajó

m.n.j. = máshol nem jelzett


B.   A hajók fő tevékenységei

Betűkód

Kategória

ANC

Horgonyzás

DRI

Eresztés

FIS

Halászat

HAU

Vontatás

PRO

Feldolgozás

STE

Hajózás

TRX

Átrakodás, be- vagy kirakodás

OTH

Egyéb – meghatározandó


C.   Halászeszközök fő típusai

FAO betűkód

Halászeszköz típusa

Kerítőhálók

PS

Szorítózsinórral (erszényes kerítőhálók)

PS1

1 erszényes kerítőhálós hajó

PS2

2 erszényes kerítőhálós hajó

Kerítőhálók

SSC

Skót kerítőháló

Fenékvonóhálók

OTB

Feszítőlapos fenékvonóháló

PTB

Páros fenékvonóháló

TBN

Norvég homár fogására szolgáló fenékvonóháló

TBS

Garnéla fogására szolgáló fenékvonóháló

OTT

Feszítőlapos ikervonóháló

Vízközi vonóhálók

OTM

Vízközi feszítőlapos vonóháló

PTM

Vízközi páros vonóhálók

Kopoltyúhálók és állítóhálók

GNS

Kopoltyúhálók (horgonyzott)

GND

Eresztőhálók

GEN

Kopoltyúhálók és állítóhálók (nem meghatározott)

Csapdák

FPO

Rákcsapda

Horgok és horogsorok

LHP

Kézi horogsorok

LHM

Mechanikus kézi horogsor

LLS

Rögzített zsinór rögzített horogsor

LLD

Sodortatott horogsor

LL

Horogsor

LTL

Pergetett horogsor

LX

Horgok és horogsorok

Lehalászó gépek

HMP

Szivattyúk


D.   A halászeszközök szerelékeinek és tartozékainak fő kategóriái

Hárombetűs FAO-kód

Tartozék vagy szerkezet

BSC

Alsó kopásvédő

TSC

Felső kopásvédő

SBG

Erősítőzsák

CPP

Kopásvédő elem

CDL

Zsákkötél

LST

Emelőpántok

RST

Körpántok

FLP

Belső terelőháló

SNT

Léhés

SRP

Erősítő kötelek

TQT

Zsákvégerősítő hálópanel

MLT

A kettős zsákvég középső illesztése

STL

Erősítő fűzőzsinór

LAR

Fűzőkötél

FLT

Hálóbója

EMD

Elektromechanikus berendezések

KTE

Felínemelő lap

SPG

Elválasztó háló

SMP

Négyzetes hálószemekből álló panel

CSS

Zsákvég sensu stricto

OTH

Egyéb – meghatározandó


E.   Termékformakódok

Hárombetűs kód

Kiszerelés

Leírás

CBF

Pillangófilé (escalado) közönséges tőkehalból

HEA, de nem távolítják el a bőrt, a gerincet és a farkat

CLA

Ollók

Kizárólag az ollók

DWT

ICCAT-kód

Kopoltyú nélkül, kizsigerelve, a fej egy része és úszók nélkül

FIL

Filé

HEA + GUT + TLD + csont nélkül; minden egyes halból két filét nyernek

FIS

Filé és bőr nélküli filé

FIL + SKI Minden egyes halból két, egymástól különválasztott filét nyernek

FSB

Filé bőrrel és csonttal

Filé bőrrel és csonttal

FSP

Filé bőr nélkül, csonttal

Filézik, a bőrt eltávolítják, a csontot viszont nem

GHT

Kizsigerelve, fej és farok nélkül

GUH + TLD

GUG

Kizsigerelve, kopoltyú nélkül

Eltávolítják a zsigereket és a kopoltyúkat

GUH

Kizsigerelve, fej nélkül

Eltávolítják a zsigereket és a fejet

GUL

Kizsigerelve, májjal

GUT, de a májat nem távolítják el

GUS

Kizsigerelve, fej és bőr nélkül

GUH + SKI

GUT

Kizsigerelve

Az összes zsigert eltávolítják

HEA

Fej nélkül

Eltávolítják a fejet

HET

Fej és farok nélkül

Eltávolítják a fejet és a farkat

JAP

Japán metszés

Átlós metszés a fejtől a hasig minden rész eltávolításával

JAT

Japán metszés a farok eltávolításával

Japán metszés, amelynek során a farkat is eltávolítják

LAP

Lappen

Dupla filé, HEA, bőrrel, farokkal és úszókkal

LVR

Máj

Kizárólag a máj. Együttes kiszerelés* esetén az „LVR-C” kódot kell alkalmazni

OTH

Egyéb

Bármely egyéb kiszerelés

ROE

Halikra

Kizárólag halikra. Együttes kiszerelés* esetén az „ROE-C” kódot kell alkalmazni

SAD

Salted drySzárazon sózva

Eltávolítják a fejet, viszont nem távolítják el a bőrt, a gerincet és a farkat, majd szárazon sózzák

SAL

Nedvesen sózva (enyhén)

CBF + sózva

SGH

Sózva, kizsigerelve, fej nélkül

GUH + sózva

SGT

Sózva, kizsigerelve

GUT + sózva

SKI

Nyúzva

Bőr nélkül

SUR

Szurimi

Szurimi

TAL

Farok

Kizárólag a farok

TAD

Farok nélkül

Eltávolítják a farkat

TNG

Nyelv

Kizárólag a nyelv. Együttes kiszerelés* esetén a „TNG-C” kódot kell alkalmazni

TUB

Kizárólag a törzs

Kizárólag a törzs (kalmár)

WHL

Egészben

A halat nem dolgozzák fel

WNG

Úszók

Kizárólag az úszók


F.   A csomagolás típusa

Kód

Típus

CRT

Kartondoboz

BOX

Láda

BGS

Zsák

BLC

Blokk


XII. MELLÉKLET

AZ ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK ÉS ÜZENETEK BIZTONSÁGOS ÉS BIZALMAS KEZELÉSE

A.

Biztonsági minimumkövetelmények:

a)

Rendszerhozzáférés ellenőrzése: a rendszernek ellen kell állnia az illetéktelen személyek behatolási kísérleteinek;

b)

Az eredetiség és az adathozzáférés ellenőrzése: a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a jogosult személyek adathozzáférését csak az előzetesen meghatározott adatokra korlátozza;

c)

Kommunikációs biztonság: garantálni kell, hogy a jelentések és az üzenetek közlése biztonságosan történjék;

d)

Adatbiztonság: biztosítani kell, hogy a rendszerbe bekerülő összes jelentést és üzenetet az előírt időtartamig biztonságosan tárolják, és azokat nem változtassák meg;

e)

Biztonsági eljárások: a biztonsági eljárásokat a rendszerhez való hozzáférésre (mind hardver, mind szoftver), a rendszer irányítására és fenntartására, valamint a rendszer háttérmentésére és általános használatára tekintettel tervezik meg.

B.

A számítógépes rendszerre vonatkozó minimumkövetelmények:

a)

Szigorú jelszó- és azonosító rendszer. A rendszer minden egyes felhasználójának legyen egyéni felhasználói azonosítója és ehhez kapcsolódó jelszava. Minden alkalommal, amikor a felhasználó belép a rendszerbe, meg kell adnia a helyes jelszót. Ha a felhasználó már belépett a rendszerbe, akkor is csak azokhoz a funkciókhoz és adatokhoz férhet hozzá, amelyekre jogosult. Csak a kiemelt rendszergazdának lehet hozzáférése az összes adathoz.

b)

A számítógépes rendszerhez való fizikai hozzáférést ellenőrzik.

c)

Ellenőrzés, az események szelektív feljegyzése elemzés és a biztonsági előírások megsértésének felderítése céljából.

d)

Időhöz kötött hozzáférés, a rendszerhez való hozzáférést meg lehet határozni azon napi időszakok és a hét azon napjai vonatkozásában, amikor az egyes felhasználók beléphetnek a rendszerbe.

e)

Munkaállomáshoz való hozzáférés ellenőrzése; minden munkaállomás esetében meg van határozva, hogy arra mely felhasználók léphetnek be.


Top