EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1189

A Bizottság 1189/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. november 18. ) az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseivel kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

OJ L 302, 19.11.2011, p. 16–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 193 - 204

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1189/oj

19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/16


A BIZOTTSÁG 1189/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 18.)

az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24/EU tanácsi irányelv egyes rendelkezéseivel kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i, 2010/24/EU tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 26. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/24/EU irányelv jelentősen módosította az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat, és újra meghatározta a Bizottság végrehajtási hatásköreit a 2008/55/EK tanácsi irányelvben (2) foglaltakkal kapcsolatban. Ezért helyénvaló a Bizottság által elfogadott meglévő végrehajtási szabályokat egy új végrehajtási rendelettel felváltani.

(2)

Az illetékes hatóságok közötti gyors kommunikáció biztosítása érdekében részletes szabályokat kell elfogadni, figyelembe véve a megkeresett és a megkereső hatóságok közötti kommunikációval kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket és határidőket.

(3)

A jogbiztonság garantálása érdekében helyénvaló annak megállapítása, hogy a dokumentumok érvényességét nem érinti az a tény, hogy elektronikusan kerültek továbbításra.

(4)

Annak megerősítése érdekében, hogy a postai úton továbbított dokumentumokat egy illetékes hatóság küldi, helyénvaló különös szabályokat megállapítani a kommunikáció e formájára vonatkozóan.

(5)

A megfelelő adatok és információk továbbításának biztosítása érdekében ki kell alakítani a kézbesítési megkeresést kísérő standard űrlapok mintáit, valamint a megkeresett tagállamban a végrehajtást engedélyező okirat mintáit.

(6)

A jogbiztonság biztosítása érdekében kifejezetten meg kell határozni a megkeresett tagállam által a megkereső tagállam kérésére teljesített kézbesítések joghatását.

(7)

A jogbiztonság biztosítása érdekében azt is meg kell határozni, hogy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat kézbesítése vagy közlése semmilyen hatással nincs a végrehajtást engedélyező eredeti okirat kézbesítésének következményeire, és hogy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező felülvizsgált okirat semmilyen hatással nincs az eredeti követelésre vagy a végrehajtást engedélyező eredeti okiratra.

(8)

Az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008/55/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 28-i 1179/2008/EK bizottsági rendeletet (3) hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a behajtási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja a 2010/24/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésének, 8. cikkének, 10. cikkének, 12. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdésének, 15. cikkének, 16. cikke (1) bekezdésének és 21. cikke (1) bekezdésének részletes végrehajtási szabályait, ideértve a behajtott összegek átváltására, átutalására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a hatóságok közötti információközlés lehetséges eszközeit.

2. cikk

1.   A 2010/24/EU irányelv 5. cikkének (1) bekezdése, 8. cikke, 10. cikke és 16. cikkének (1) bekezdése szerinti összes információkéréssel, kézbesítéssel, behajtással vagy biztosítási intézkedéssel kapcsolatos megkeresést (a továbbiakban: „a segítségnyújtás iránti megkeresések”), minden kísérő okiratot, formanyomtatványt és egyéb dokumentumot, valamint a szóban forgó megkeresésekre tekintettel közölt minden egyéb információt a CCN-hálózaton belül kell elküldeni, kivéve, ha az technikai okokból kivitelezhetetlen.

2.   Az elektronikus vagy nyomtatott formában továbbított dokumentumok ugyanolyan joghatással bírnak, mint a postai úton továbbítottak.

3.   Amennyiben a megkeresést a CCN-hálózaton keresztül nem lehet továbbítani, akkor postán kell továbbítani. Ebben az esetben a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

a megkeresést a megkereső hatóság adott megkeresésre felhatalmazott tisztviselője írja alá.

b)

a 2010/24/EU irányelv 8. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett, a kézbesítési megkeresést kísérő egységes formanyomtatványt (a továbbiakban: „az egységes kézbesítési formanyomtatvány”) vagy az említett irányelv 12. cikkében említett, a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot a megkereső hatóság megfelelően felhatalmazott tisztviselője írja alá.

c)

amennyiben a megkereséshez az egységes kézbesítési formanyomtatványon vagy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiraton kívüli egyéb dokumentum másolatát mellékelték, akkor a megkereső hatóságnak a másolaton a székhelyéül szolgáló tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén a „hitelesített valódi másolat” felirat, a hitelesítő tisztviselő neve és a szóban forgó hitelesítés időpontjának feltüntetésével igazolnia kell, hogy a szóban forgó másolat megfelel az eredetinek.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a tagállamok a jelen rendelet I. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kialakított egységes kézbesítési formanyomtatványt, valamint a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, a jelen rendelet II. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kialakított egységes okiratot kötelesek használni.

4.   Ha az egységes kézbesítési formanyomtatványt vagy a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot elektronikus úton továbbítják, szerkezetüket és elrendezésüket az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében hozzá lehet igazítani az elektronikus kommunikációs rendszer követelményeihez, feltéve, hogy a benne szereplő adatok és információk nem módosulnak jelentősen az I. és a II. mellékletben meghatározott mintákhoz képest.

3. cikk

1.   A megkereső hatóság segítségnyújtás iránti megkeresést nyújthat be egy adott követelésre, illetve több követelésre vonatkozóan, amennyiben egy és ugyanazon személytől behajtandó követelésekről van szó.

2.   Az információkérés, a behajtási megkeresés vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés a következő személyek bármelyikére vonatkozhat:

a)

a főadós vagy valamely társadós;

b)

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő jogszabályai értelmében felel az adók, vámok, illetékek és egyéb intézkedések rendezéséért vagy az említett adókkal, vámokkal, illetékekkel és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos egyéb követelésekért;

c)

az a) vagy b) pontban említett személyek vagyontárgyait birtokló, illetve velük szemben tartozással rendelkező harmadik személy.

4. cikk

A megkeresett hatóság saját tagállamának hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, illetve a megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás szerinti nyelven továbbítja a 2010/24/EU irányelv 5. cikkének (1) bekezdése, 8. cikke, 10. cikke és 16. cikkének (1) bekezdése szerinti információt és egyéb adatokat a megkereső hatóságnak.

5. cikk

Amennyiben a megkeresett hatóság megtagadja a segítségnyújtás iránti megkeresés elintézését, értesíti a megkereső hatóságot a megtagadás okáról, megjelölve a 2010/24/EU irányelv azon rendelkezéseit, amelyekre döntését alapítja. Ezt az értesítést a megkeresett hatóság döntésének meghozatalát követően azonnal, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételének visszaigazolásától számított egy hónapon belül megküldi.

6. cikk

Minden egyes információkérésben, behajtási megkeresésben vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresésben jelezni kell, ha bármilyen egyéb hatósághoz is intéztek hasonló megkeresést.

II.   FEJEZET

INFORMÁCIÓKÉRÉS

7. cikk

A megkeresett hatóság az információkérés kézhezvételét a lehető legkorábban, de legfeljebb a kézhezvételtől számított hét naptári napon belül visszaigazolja.

A megkeresett hatóság a megkeresés kézhezvételét követően szükség szerint bekéri a további szükséges információkat a megkereső hatóságtól. A megkereső hatóság megad minden olyan további szükséges információt, amelyhez rendes körülmények között hozzáfér.

8. cikk

1.   A megkeresett hatóság a kért információ minden részletét eljuttatja a megkereső hatóságnak, ahogy és amikor azt megszerezte.

2.   Amennyiben az adott esetre vonatkozóan a kért információ ésszerű időn belül részben vagy egyáltalán nem szerezhető be, a megkeresett hatóság tájékoztatja erről a megkereső hatóságot, és jelzi a vonatkozó okokat.

A megkeresett hatóság a megkeresés kézhezvételének visszaigazolásától számított hat hónap elteltével minden esetben tájékoztatja a megkereső hatóságot a kért információ beszerzése céljából lefolytatott vizsgálat eredményéről.

A megkeresett hatóságtól kapott információk alapján a megkereső hatóság felkérheti a megkeresett hatóságot vizsgálatának folytatására. Ezt a megkeresést a megkeresett hatóság által végrehajtott vizsgálat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül kell megküldeni, és azt a megkeresett hatóság az eredeti megkeresésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kezeli.

9. cikk

A megkereső hatóság bármikor visszavonhatja a megkeresett hatóságnak elküldött információkérést. A visszavonásról szóló döntést eljuttatja a megkeresett hatóságnak.

III.   FEJEZET

KÉZBESÍTÉSI MEGKERESÉS

10. cikk

1.   Minden kézbesítési megkeresésnek tartalmaznia kell minden egyes olyan dokumentum eredeti vagy hiteles másolati példányát, amelynek kézbesítését kérik.

A megkeresést a 2010/24/EU irányelv 8. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint kísérő egységes kézbesítési formanyomtatványt a megkereső hatóság köteles kitölteni, illetve azt a megkereső hatóság felelősségi körében kell kitölteni. Ez a formanyomtatvány információt szolgáltat a címzettnek azokról a dokumentumokról, amelyek tekintetében a kézbesítési segítségnyújtást kérik.

2.   Az egységes kézbesítési formanyomtatványban megemlített információkra az alábbiak vonatkoznak:

a)

meg kell említeni a követelés összegét, amennyiben az már megállapításra került;

b)

azt az időszakot, amelyen belül a kézbesítésnek meg kell történnie, oly módon is fel lehet tüntetni, hogy közlik azt az időpontot, amely előtt a megkereső hatóság szándéka szerint a kézbesítésnek meg kell történnie.

11. cikk

A kézbesítési megkeresés a 2010/24/EU irányelv 3. cikkének c) pontjában említett bármely személyre vonatkozhat, akinek – a megkereső tagállam hatályban lévő jogszabályaival összhangban – tájékoztatást kell kapnia a személyét érintő összes dokumentumról.

12. cikk

1.   A megkeresett hatóság a kézbesítési megkeresés kézhezvételét a lehető legkorábban, de legfeljebb a kézhezvételtől számított hét naptári napon belül visszaigazolja.

A megkeresett hatóság a kézbesítési megkeresés kézhezvételét követően meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő jogszabályaival összhangban teljesítse a kézbesítést.

A megkeresett hatóság szükség esetén, a kézbesítési megkeresésben feltüntetett kézbesítési határidő veszélyeztetése nélkül, további információt kér a megkereső hatóságtól.

A megkereső hatóság megadja mindazt a további információt, amelyhez rendes körülmények között hozzáfér.

2.   A megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot a kézbesítés időpontjáról, mihelyt az megtörtént, olyan módon, hogy a kézbesítést igazolja a megkereső hatóság részére visszaküldött, megkeresést szolgáló formanyomtatványon.

13. cikk

1.   A megkeresett tagállam által a hatályos nemzeti jogszabályai és közigazgatási gyakorlata szerint teljesített kézbesítés úgy tekintendő, hogy a megkereső tagállamban ugyanolyan hatású, mintha maga a megkereső tagállam hajtotta volna végre saját hatályos nemzeti jogszabályai és közigazgatási gyakorlata szerint.

2.   Az egynél többféle adóval, vámmal, illetékkel vagy egyéb intézkedéssel kapcsolatos dokumentum kézbesítése akkor tekintendő érvényesnek, ha a megkeresett tagállam olyan hatósága teljesíti, amely a kézbesített dokumentumban említett adók, vámok, illetékek vagy egyéb intézkedések közül legalább az egyik tekintetében illetékes, feltéve, hogy ezt a megkeresett tagállam nemzeti joga megengedi.

14. cikk

A kézbesítés céljából a megkeresett tagállam saját hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, nemzeti jogával összhangban használhatja a 10. cikk (1) bekezdésében említett egységes kézbesítési formanyomtatványt.

IV.   FEJEZET

BEHAJTÁSI VAGY BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ MEGKERESÉSEK

15. cikk

A behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkereséseknek nyilatkozatot kell tartalmazniuk arról, hogy a kölcsönös segítségnyújtási eljárás elindításának a 2010/24/EU irányelvben lefektetett feltételei teljesültek.

16. cikk

1.   A behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresést kísérő, a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot a megkereső hatóság köteles kitölteni, illetve azt a megkereső hatóság felelősségi körében kell kitölteni a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező eredeti okirat alapján.

A 2010/24/EU irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett azon közigazgatási szankciók, bírságok, díjak és pótdíjak, valamint az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjában szereplő azon kamatok és költségek, amelyek – a megkereső tagállam hatályos szabályainak megfelelően – a végrehajtást engedélyező eredeti okirat keltétől a behajtási megkeresés elküldésének dátumát megelőző időpontig esedékesek lehetnek, feltüntethetők a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratban.

2.   Több követelés és több személy tekintetében egyetlen, a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat is kibocsátható, a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező eredeti okiratnak megfelelően.

3.   Amennyiben a megkereső tagállamban több követelés tekintetében végrehajtást engedélyező eredeti okiratokat már felváltották egy átfogó, a tagállamban az összes szóban forgó követelés végrehajtását engedélyező okirattal, a megkeresett tagállamban a végrehajtást engedélyező, egységes okirat alapulhat a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező eredeti okiratokon vagy az említett eredeti okiratokat a megkereső tagállamban átcsoportosító átfogó okiraton.

4.   Azoknak a követeléseknek a végrehajtása érdekében, amelyek tekintetében behajtási segítségnyújtást kértek, a megkeresett tagállam alkalmazhatja az adott tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot saját hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, nemzeti jogával összhangban.

17. cikk

A behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés címzettje nem hivatkozhat a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat kézbesítésére vagy közlésére a követelés vagy a végrehajtást engedélyező eredeti okirat megtámadására vonatkozó határidő meghosszabbításának vagy újrakezdésének kérelmezése érdekében, ha azt érvényesen kézbesítették.

18. cikk

1.   Amennyiben a megkeresett tagállam pénzneme eltér a megkereső tagállam pénznemétől, a megkereső hatóság mindkét pénznemben megállapítja a behajtandó követelés összegét.

2.   A behajtási segítségnyújtás körében alkalmazandó átváltási árfolyam az Európai Unió Hivatalos Lapjában a megkeresés elküldését megelőzően megjelent legutóbbi átváltási árfolyam lesz.

19. cikk

1.   A megkeresett hatóság a lehető legkorábban, de legfeljebb a behajtási vagy biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés kézhezvételtől számított hét naptári napon belül visszaigazolja a megkeresés átvételét.

2.   Ha szükséges, a megkeresett hatóság kérheti a megkereső hatóságot, hogy bocsásson rendelkezésre további információkat vagy hogy töltse ki a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okiratot. A megkereső hatóság megad minden olyan további szükséges információt, amelyhez rendes körülmények között hozzáfér.

20. cikk

1.   Amennyiben az adott eset sajátosságaira tekintettel a követelés ésszerű időn belül részben vagy egyáltalán nem hajtható be, illetve biztosítási intézkedések nem hozhatók, a megkeresett hatóság tájékoztatja erről a megkereső hatóságot, és jelzi a vonatkozó okokat.

A megkereső hatóság a megkeresett hatóságtól kapott információk alapján felkérheti ez utóbbit a behajtásra vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló eljárás ismételt megindítására. Ezt a megkeresést az eljárás eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül kell megküldeni, és azt a megkeresett hatóság az eredeti megkeresésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

2.   A megkeresett hatóság legkésőbb a megkeresés kézhezvételének visszaigazolásától számított minden hat hónapos időszak elteltével tájékoztatja a megkereső hatóságot a behajtásra vagy a biztosítási intézkedésekre vonatkozó eljárás előrehaladásáról vagy eredményéről.

21. cikk

1.   A megkereső hatóság a megkeresett hatóságot értesíti minden, a követelés vagy az annak végrehajtását engedélyező okirat megtámadására vonatkozó, a megkereső hatóság tagállamában megtett intézkedésről közvetlenül azután, hogy értesült róla.

2.   Amennyiben a megkeresett tagállamban hatályban lévő jogszabályok vagy a közigazgatási gyakorlat nem teszik lehetővé a 2010/24/EU irányelv 14. cikke (4) bekezdésének második és harmadik albekezdése értelmében kérelmezett biztosítási intézkedéseket vagy behajtást, a megkeresett hatóság a lehető legkorábban, de legfeljebb az (1) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja erről a megkereső hatóságot.

3.   A megkeresett hatóság – közvetlenül azután, hogy értesült róla – értesíti a megkereső hatóságot minden olyan intézkedésről, amelyet a megkeresett tagállamban tesznek a 2010/24/EU irányelv 14. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében behajtott követelések visszatérítése vagy a vitatott követelések behajtásával kapcsolatos kártérítés érdekében.

A megkeresett hatóság a lehetőségekhez mérten bevonja a megkereső hatóságot a visszatérítendő vagy kártérítésként fizetendő összegek rendezési eljárásába. A megkeresett hatóság indokolt megkeresése alapján a megkereső hatóság e megkeresés kézhezvételétől számított két hónapon belül átutalja a megtérített összegeket és a kifizetett kártérítéseket.

22. cikk

1.   Amennyiben a behajtási vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés a követelés megfizetése vagy megszüntetése, illetve egyéb ok miatt tárgytalanná válik, a megkereső hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a megkeresett hatóságot, hogy ez utóbbi az általa megkezdett intézkedéseket leállíthassa.

2.   Amennyiben a behajtási vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló megkeresés tárgyát képező követelés összege a 2010/24/EU irányelv 14. cikke (1) bekezdésében említett illetékes szerv határozata alapján módosul, a megkereső hatóság a megkeresett hatóságot tájékoztatja erről a határozatról, és – behajtás iránti megkeresés esetén – továbbítja a megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, felülvizsgált, egységes okiratot. A megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, felülvizsgált, egységes okiratot a megkereső hatóság köteles elkészíteni, illetve azt a megkereső hatóság felelősségi körében kell elkészíteni a követelés összegét módosító határozat alapján.

3.   A megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, felülvizsgált, egységes okiratnak semmilyen következménye nincs az eredeti követelés, a megkereső tagállamban végrehajtást engedélyező, eredeti okirat vagy az előző albekezdésben említett határozat megtámadásával kapcsolatos lehetőségek tekintetében.

4.   Amennyiben a (2) bekezdésben említett módosítás a követelés összegének csökkentését jelenti, a megkeresett hatóság folytatja a behajtási vagy a biztosítási intézkedések megtételét, amely azonban a még fennálló összegre korlátozódik.

Amennyiben addig az időpontig, amikor a megkeresett hatóság tájékoztatást kap a követelés összegének csökkentéséről, az említett hatóság a még fennálló összeget meghaladó összeget hajtott be, a 23. cikkben említett átutalási eljárást viszont még nem indította meg, a megkeresett hatóság a túlfizetés összegét visszafizeti az arra jogosult személynek.

5.   Amennyiben a (2) bekezdésben említett módosítás a követelés összegének növekedését jelenti, a megkereső hatóság a behajtási vagy a biztosítási intézkedésekre irányuló kiegészítő megkeresést nyújthat be a megkeresett hatósághoz.

Ezzel a kiegészítő megkereséssel a megkeresett hatóság – amennyire lehetséges – a megkereső hatóság eredeti megkeresésével egyidejűleg foglalkozik. Amennyiben a folyamatban lévő eljárás előrehaladására való tekintettel nem lehetséges a kiegészítő és az eredeti megkeresés összevonása, a megkeresett hatóságnak csak akkor kell a kiegészítő megkeresésnek eleget tennie, ha az legalább a 2010/24/EU irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett összegre vonatkozik.

6.   A követelés (2) bekezdésben említett módosításából eredő összegének a megkeresett hatóság tagállamának pénznemére történő átváltásakor a megkereső hatóság az eredeti megkeresésben alkalmazott árfolyamot veszi alapul.

23. cikk

1.   A megkereső hatóság részére a 2010/24/EU irányelv 13. cikkének (5) bekezdése szerint átutalandó összegeket a megkeresett tagállam pénznemében kell átutalni a megkereső hatóságnak.

A behajtott összegek átutalására a behajtástól számított két hónapon belül kerül sor.

Ha azonban a megkeresett hatóság által alkalmazott behajtási intézkedéseket olyan okból támadják meg, amely nem tartozik a megkereső tagállam felelősségi körébe, a megkeresett hatóság mindaddig várhat a megkereső tagállam követelésével kapcsolatban behajtott összegek átutalásával, amíg a vita rendezésre nem kerül, amennyiben az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:

a)

a megkeresett hatóság valószínűnek találja, hogy a szóban forgó jogvita kimenetele kedvező lesz az érintett félre nézve, és

b)

a megkereső hatóság nem jelentette ki, hogy visszafizeti a már átutalt összegeket, amennyiben a szóban forgó jogvita kimenetele kedvező az érintett félre nézve.

Ha a megkereső hatóság olyan nyilatkozatot tett, amely szerint vállalta a harmadik albekezdés b) pontjában említett visszafizetés teljesítését, köteles a visszafizetési kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül visszaszolgáltatni a megkeresett hatóság által már átutalt behajtott összegeket. Ilyen esetben minden egyéb esedékes kártérítést kizárólag a megkeresett hatóság visel.

2.   A tagállamok illetékes hatóságai eltérő rendelkezésekről is megállapodhatnak a 2010/24/EU irányelv 18. cikke (3) bekezdésének megfelelően alkalmazott küszöbérték alatti összegek átutalása esetére.

24. cikk

Függetlenül attól az összegtől, amelyet a megkeresett hatóság a 2010/24/EU irányelv 13. cikkének (4) bekezdésében említett kamat útján hajtott be, a követelés a megkeresett hatóság tagállamának pénznemében kifejezett, e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett árfolyam alapján számított összeg behajtásának arányában tekintendő behajtottnak.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Az 1179/2008/EK rendelet hatályát veszti.

26. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazható valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 84., 2010.3.31., 1. o.

(2)  HL L 150., 2008.6.10., 28. o.

(3)  HL L 319., 2008.11.29., 21. o.


I. MELLÉKLET

A kézbesített dokumentum(ok)ról információt szolgáltató egységes kézbesítési formanyomtatvány (továbbítandó a kézbesítés címzettjének)  (1)

A jelen dokumentum [a megkereső tagállam neve] illetékes hatósága által ezúton kézbesített dokumentumo(ka)t kíséri.

A jelen kézbesítés [a megkereső tagállam] illetékes hatóságainak dokumentumaira vonatkozik, amely hatóságok a 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelv 8. cikkének megfelelően kézbesítési segítségnyújtást kértek.

A.   A KÉZBESÍTÉS CÍMZETTJÉNEK AZONOSÍTÁSA

1.

Név:

2.

Cím:

3.

Születési idő:

4.

Születési hely:

B.   A KÉZBESÍTÉS CÉLJA

1.

Jelen kézbesítés célja:

a címzett tájékoztatása arról a dokumentumról (azokról a dokumentumokról), amely(ek)hez a jelen tájékoztató dokumentum csatolásra került.

az elévülési idő megszakítása a kézbesített dokumentum(ok)ban említett követelés(ek) tekintetében.

annak megerősítése, hogy a címzett köteles a C. pontban említett összegek megfizetésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetés elmulasztása esetén a hatóságok végrehajtási és/vagy biztosítási intézkedéseket hozhatnak a követelés(ek) behajtásának biztosítása érdekében. Ez a címzett számára többletköltségekkel járhat.

A jelen kézbesítésnek Ön a címzettje, mivel Önt az alábbiak valamelyikének tekintjük:

a főadós

társadós

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki a megkereső állam hatályban lévő jogszabályai értelmében felel az adók, vámok, illetékek és egyéb intézkedések rendezéséért vagy az említett adókkal, vámokkal, illetékekkel és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos egyéb követelésekért

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki birtokában tartja az adós (társadós) vagy bármilyen más, felelősséggel tartozó személy vagyontárgyait, illetve akinek az említettekkel szemben tartozása van

olyan harmadik személy, akire hatással lehetnek más személyekre vonatkozó végrehajtási intézkedések.

(Az alábbi információ akkor kerül feltüntetésre, ha a kézbesítés címzettje az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki birtokában tartja az adós (társadós) vagy bármilyen más, felelősséggel tartozó személy vagyontárgyait, illetve akinek az említettekkel szemben tartozása van, vagy olyan harmadik személy, akire hatással lehetnek a más személyekre vonatkozó végrehajtási intézkedések: a kézbesített dokumentumok olyan adókra, vámokra és illetékekre vonatkozó követelésekkel kapcsolatosak, amelyekért a következő személy(ek) tartozik (tartoznak) felelősséggel: [név és (ismert vagy feltételezett) cím]).

2.

[A megkereső tagállam neve] megkereső hatósága felkérte [a megkeresett tagállam neve] illetékes hatóságait, hogy [dátum] előtt teljesítsék a jelen kézbesítést. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a dátum nem kapcsolódik kifejezetten egyetlen elévülési időhöz sem.

C.   A KÉZBESÍTETT DOKUMENTUM(OK) BEMUTATÁSA

1.

Hivatkozási szám:

A kézbesített dokumentum kelte:

2.

A kézbesített dokumentum jellege:

Adómegállapítás

Fizetési meghagyás

Közigazgatási jogorvoslati eljárást követően született határozat

Egyéb közigazgatási dokumentum:

A (bíróság neve) ítélete/végzése

Egyéb bírósági dokumentum

3.

Az érintett követelés neve (a megkereső tagállam nyelvén):

4.

A követelés jellege:

 a)

vám

 b)

hozzáadottérték-adó

 c)

jövedéki adó

 d)

jövedelem- vagy tőkeadó

 e)

biztosítási díjakra kiszabott adó

 f)

örökösödési és ajándékozási adó

 g)

ingatlanvagyonra vonatkozó, a fent említetteken kívüli nemzeti adók és illetékek

 h)

a szállítóeszközök használatával vagy tulajdonlásával kapcsolatos nemzeti adók és illetékek

 i)

a megkereső állam által vagy annak nevében kivetett egyéb adók, vámok és illetékek

 j)

a megkereső állam területi vagy közigazgatási alrendszerei által vagy azok nevében kivetett adók és illetékek, kivéve a helyi hatóságok által kivetett adókat és illetékeket

 k)

a helyi hatóságok által vagy azok nevében kivetett adók, vámok és illetékek

 l)

egyéb adózáson alapuló követelés

 m)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) teljes vagy részleges finanszírozási rendszerének részét képező visszatérítések, intervenciók és egyéb intézkedések, köztük az e tevékenységekkel kapcsolatosan behajtandó összegek, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretében előírt lefölözések és egyéb díjak.

5.

Az érintett követelés összege [a megkereső tagállam neve] pénznemében:

Főkövetelés összege:

Közigazgatási szankciók és bírságok:

[dátum]-ig esedékes kamat:

[dátum]-ig esedékes költségek:

A 3. pontban említett követeléshez kapcsolódó eljárásokhoz kibocsátott igazolások és hasonló okmányok díjai:

A jelen követelés teljes összege:

6.

Az 5. pontban említett összeget az alábbiak szerint kell megfizetni:

a következő időpont előtt:

a jelen kézbesítés időpontját követő [szám] naptári napon belül

haladéktalanul

A jelen fizetés címzettje:

A fizetés során alkalmazandó hivatkozás:

7.

Az ezúton kézbesített dokumentum(ok)ra válaszolhat.

A válaszadás utolsó napja:

A válaszadásra nyitva álló határidő:

Annak a hatóságnak a neve és címe, amely részére a válasz elküldhető:

8.

Jogorvoslati lehetőségek

A követelés vagy a kézbesített dokumentum(ok) megtámadására nyitva álló időszak már eltelt.

A megtámadásra nyitva álló utolsó nap:

A megtámadásra nyitva álló határidő:

Annak a hatóságnak a neve és címe, amelynél a jogorvoslati kérelmet be kell nyújtani:

Felhívjuk figyelmét, hogy a követeléssel, a végrehajtást engedélyező okirattal vagy a [a megkereső tagállam neve] hatóságaitól származó bármilyen egyéb dokumentummal kapcsolatos viták a 2010/24/EU tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően [a megkereső tagállam neve] illetékes szerveinek hatáskörébe és illetékességébe tartoznak.

Minden ilyen jogvitára a/az [megkereső tagállam neve]-ban/-ben alkalmazandó eljárási és nyelvi szabályok az irányadók.

Felhívjuk figyelmét, hogy a behajtás a jogorvoslatra nyitva álló időszak vége előtt is megkezdődhet.

9.

A mellékelt dokumentum(ok) tekintetében illetékes hivatal

Név

Cím

Telefon

E-mail

A nyelv, amelyen az illetékes hivatallal kapcsolatba lehet lépni

10.

További információ

a kézbesített dokumentum(ok)ról

és/vagy a kötelezettséggel szembeni jogorvoslati lehetőségekről

az alábbi hivataltól kérhető:

a mellékelt dokumentum(ok) tekintetében illetékes, a C.9. pontban említett hivataltól.

a következő hivataltól:


(1)  A dőlt betűvel szedett elemek nem kötelezőek.


II. MELLÉKLET

A megkeresett tagállamban végrehajtást engedélyező, egységes okirat  (1)

   A 2010/24/EU TANÁCSI IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÖVETELÉSEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁST ENGEDÉLYEZŐ, EGYSÉGES OKIRAT

Kibocsátás időpontja:

   A 2010/24/EU TANÁCSI IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÖVETELÉSEKRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁST ENGEDÉLYEZŐ, FELÜLVIZSGÁLT, EGYSÉGES OKIRAT

Az eredeti egységes okirat kiadásának időpontja:

Felülvizsgálat időpontja:

A felülvizsgálat oka:  a [bíróság neve] ítélete/végzése  a [dátum]-án/-én hozott közigazgatási határozat

Hivatkozási szám:

A dokumentumot kiállító uniós tagállam:

Minden egyes uniós tagállam kérhet behajtási segítségnyújtást egy másik tagállamtól a 2010. március 16-i 2010/24/EU tanácsi irányelv 2. cikkében említett kifizetetlen követelésekkel kapcsolatban.

A megkeresett tagállam által hozott behajtási intézkedések a következőkön alapulnak:

a jelen irányelv 12. cikkének megfelelő, végrehajtást engedélyező, egységes okirat.

a jelen irányelv 15. cikkének megfelelő, végrehajtást engedélyező, felülvizsgált egységes okirat (figyelembe kell venni a jelen irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes szerv határozatát).

A jelen dokumentum a végrehajtást engedélyező, egységes [felülvizsgált] okirat. Az okirat az alábbiakban említett azon követeléssel (követelésekkel) kapcsolatos, amely(ek) [a megkereső tagállam neve]-ban/-ben kifizetetlen(ek) maradt(ak). A jelen követelés(ek) végrehajtására irányuló eredeti okiratot [a megkereső tagállam] nemzeti jogában előírtaknak megfelelően kézbesítették.

A követeléssel (követelésekkel) kapcsolatos viták a 2010/24/EU irányelv 14. cikkének megfelelően [a megkereső tagállam neve] illetékes szerveinek kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Minden ilyen jogorvoslati eljárást előttük kell megindítani a [megkereső tagállam neve]-ban/-ben hatályos eljárási és nyelvi szabályoknak megfelelően.

AZ ÉRINTETT KÖVETELÉS(EK) ÉS SZEMÉLY(EK) LEÍRÁSA

A KÖVETELÉS AZONOSÍTÁSA

1.

Hivatkozás:

2.

A követelés jellege:

 a)

vám

 b)

hozzáadottérték-adó

 c)

jövedéki adó

 d)

jövedelem- vagy tőkeadó

 e)

biztosítási díjakra kiszabott adó

 f)

örökösödési és ajándékozási adó

 g)

ingatlanvagyonra vonatkozó, a fent említetteken kívüli nemzeti adók és illetékek

 h)

a szállítóeszközök használatával vagy tulajdonlásával kapcsolatos nemzeti adók és illetékek

 i)

a (megkereső) állam által vagy annak nevében kivetett egyéb adók, vámok és illetékek

 j)

a (megkereső) állam területi vagy közigazgatási alrendszerei által vagy azok nevében kivetett adók, vámok és illetékek, kivéve a helyi hatóságok által kivetett adókat, vámokat és illetékeket

 k)

a helyi hatóságok által vagy azok nevében kivetett adók, vámok és illetékek

 l)

egyéb adózáson alapuló követelés

 m)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) teljes vagy részleges finanszírozási rendszerének részét képező visszatérítések, intervenciók és egyéb intézkedések, köztük az e tevékenységekkel kapcsolatosan behajtandó összegek, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretében előírt lefölözések és egyéb díjak.

3.

Az érintett adó/vám/illeték megnevezése:

4.

Az érintett időszak vagy időpont:

5.

A követelés megállapításának időpontja:

6.

A végrehajtás lehetővé válásának időpontja:

7.

A követelés (eredetileg esedékes – még esedékes) összege:

főkövetelés összege:

közigazgatási szankciók és bírságok:

a megkeresés elküldését megelőző napig felhalmozódott kamat:

a megkeresés elküldését megelőző napig felhalmozódott költségek:

az érintett adóhoz/vámhoz/illetékhez kapcsolódó közigazgatási eljárásokhoz kibocsátott igazolások és hasonló dokumentumok díjai;

a jelen követelés teljes összege:

8.

Az eredeti, a végrehajtást [a megkereső tagállam neve]-ban/-ben engedélyező, okirat kézbesítésének dátuma

9.

A követelés megállapításáért felelős hivatal: név, cím és egyéb elérhetőség:

10.

A követelésről és a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az alábbi helyen kérhető további információ:

a 9. pontban említett, a követelés megállapításáért felelős hivataltól

a végrehajtást engedélyező, egységes okiratért felelős hivataltól: név, cím és egyéb elérhetőség:

A VÉGREHAJTÁST ENGEDÉLYEZŐ NEMZETI OKIRAT(OK)BAN ÉRINTETT SZEMÉLY(EK) AZONOSÍTÁSA

1.

Név

2.

Cím

3.

A felelősség alapja:

főadós

társadós

az adóson (társadóson) kívül bármilyen olyan személy, aki felel az adók, vámok, illetékek és egyéb intézkedések rendezéséért vagy az említett adókkal, vámokkal, illetékekkel és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos egyéb követelésekért


(1)  A dőlt betűvel szedett elemek nem kötelezőek.


Top