EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1183

A Tanács 1183/2011/EU rendelete ( 2011. november 14. ) az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról

OJ L 302, 19.11.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 206 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; hatályon kívül helyezte: 32014R0559

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1183/oj

19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/3


A TANÁCS 1183/2011/EU RENDELETE

(2011. november 14.)

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 187. és 188. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: az FCH közös vállalkozás) 2008. május 30-án a 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendelettel (2) hozták létre az alapító tagjai: az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban: az Ipari Csoport) és a Bizottság.

(2)

A Kutatási Csoport 2008. július 14-én vált az FCH közös vállalkozás tagjává. A Kutatási csoport mind pénzben, mind természetben hozzájárul az FCH közös vállalkozás célkitűzéseinek a megvalósításához. Az FCH közös vállalkozás sajátos összetételét, a működésére vonatkozó szabályokat, valamint tevékenységének természetét, céljait és körét figyelembe véve a Kutatási Csoport tagjai az Ipari Csoport tagjaival azonos feltételekkel profitálhatnak az elért eredményekből. Ezért a hozzájárulások egymásnak való megfelelésének vonatkozásában indokolt lehetővé tenni mind az Ipari Csoport, mind a Kutatási Csoport természetbeni hozzájárulásainak a figyelembevételét.

(3)

A Kutatási Csoport az FCH közös vállalkozás tagjává vált, ezért az 521/2008/EK rendelethez csatolt, az FCH közös vállalkozás alapszabálya (a továbbiakban: az alapszabály) értelmében indokolt átgondolni, hogy a kutatószervezetek (köztük az egyetemek és a kutatóközpontok) természetbeni hozzájárulásai megfeleljenek az Unió hozzájárulásainak.

(4)

Az FCH közös vállalkozás több mint két éve működik, és ez alatt az idő alatt a pályáztatás teljes ciklusát lebonyolította: pályázati felhívásokat tett közzé, pályázatokat bírált el, finanszírozási tárgyalásokat folytatott és támogatási megállapodásokat kötött. Ezen időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az FCH közös vállalkozás keretében megvalósuló projektek hozzájárulásainak legfelső mértékét az összes résztvevő esetében jelentős mértékben csökkenteni kellett. Emiatt az FCH közös vállalkozás cselekvéseiben való részvétel jelentősen elmaradt a kezdeti várakozásoktól.

(5)

Az irányítótestület jóváhagyta az 521/2008/EK rendelet módosításait.

(6)

A tevékenységekben részt vevő összes jogalany által nyújtott természetbeni hozzájárulásoknak a hozzájárulások egymásnak való megfelelésének vizsgálata során történő figyelembevételével elismerhető lenne a Kutatási Csoport tagsága és növelhető lenne a hozzájárulások mértéke, miközben továbbra is teljesülne a hozzájárulások egymásnak való megfelelésének alapelve, mint ahogy az is, hogy a különböző típusú résztvevőknek nyújtott hozzájárulások csökkentése méltányos és kiegyensúlyozott módon történjék.

(7)

Az FCH közös vállalkozás programirodájának (a továbbiakban: a programiroda) üzemeltetési költségeit a három tagnak kell viselnie. Indokolt úgy rendelkezni, hogy az FCH közös vállalkozás valamennyi tagja azonos időütemezés szerint teljesítse befizetéseit.

(8)

A hozzájárulások egymásnak való nem megfelelése esetén alkalmazandó intézkedések vonatkozásában a Bizottságot mérlegelési jogkörrel kell felruházni.

(9)

A hozzájárulások mértékének meghatározása jelenleg a beérkező pályázatok elbírálása után történik. Annak érdekében, hogy a kedvezményezettek előre felbecsülhessék a várható hozzájárulás mértékét, lehetővé kell tenni, hogy minden pályázati felhívás megjelölje a hozzájárulás legalsó mértékét.

(10)

Az 521/2008/EK rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 521/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az FCH közös vállalkozás saját belső pénzügyi ellenőrzési kapacitással rendelkezhet.”;

2.

a melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 521/2008/EK rendelet melléklete 12. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére e módosító rendelet nem érinti az FCH közös vállalkozás által e rendelet hatálybalépése előtt megkötött támogatási megállapodásokból és más szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket. E módosító rendelet nem érinti különösen az azokban megállapított hozzájárulások legfelső határait.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Mindazonáltal e rendelet mellékletének 2. a) pontját 2008. július 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SAWICKI


(1)  A 2011. szeptember 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 153., 2008.6.12., 1. o.


MELLÉKLET

Az 521/2008/EK rendelethez csatolt, az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás alapszabálya a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben az első és második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

biztosítja, hogy hozzájárulása az FCH közös vállalkozás forrásaihoz, amely az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 50 %-át fedezi, ezen alapszabály 12. cikkével összhangban előre, készpénzben kerüljön teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása az FCH közös vállalkozás költségvetése részére megállapodás szerinti részletekben történjen,

biztosítja, hogy az ágazat és a többi kedvezményezett együttes hozzájárulása az FCH közös vállalkozás által finanszírozott KTF-tevékenységekhez legalább akkora legyen, mint az Unió hozzájárulása,”;

b)

a (3) bekezdésben a második albekezdés negyedik francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„—

biztosítja, hogy hozzájárulása az FCH közös vállalkozás forrásaihoz, amely az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeinek 1/12-ed részét fedezi, ezen alapszabály 12. cikkével összhangban előre, készpénzben kerüljön teljesítésre, és a hozzájárulás átutalása az FCH közös vállalkozás költségvetése részére megállapodás szerinti részletekben történjen.”.

2.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az FCH közös vállalkozás működési költségei részben az Unió pénzügyi hozzájárulása, részben a tevékenységeiben részt vevő jogalanyok természetbeni hozzájárulásai révén kerülnek finanszírozásra. A részt vevő jogalanyok hozzájárulásának legalább akkorának kell lennie, mint az Unió pénzügyi hozzájárulásának.

A bevételeket az 1982/2006/EK határozatban előírt részvételi szabályokkal összhangban kell kezelni.

Ezt a bekezdést akkortól fogva kell alkalmazni, amikor a Kutatási Csoport az FCH közös vállalkozás tagjává vált.”;

b)

a (7) bekezdésben a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a vizsgálat megállapítja, hogy a részt vevő jogalanyoktól származó természetbeni hozzájárulás szintje nem éri el az előírt szintet, a Bizottság a következő évre nézve csökkentheti hozzájárulását.

Ha megállapítást nyer, hogy a részt vevő jogalanyoktól származó természetbeni hozzájárulás szintje két egymást követő évben nem éri el az előírt szintet, a Bizottság javasolhatja a Tanácsnak az FCH közös vállalkozás megszüntetését.”,

3.

A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az irányítótestület dönthet úgy, hogy egy adott pályázati felhívásban a résztvevők minden egyes kategóriájára nézve meghatározza a hozzájárulás legalsó mértékét.”.


Top