EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011O0015

Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2011. október 14. ) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2011/15)

OJ L 279, 26.10.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; hatályon kívül helyezte: 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/704/oj

26.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/5


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2011. október 14.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról

(EKB/2011/15)

(2011/704/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa elfogadta a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló, 2007. április 26-i EKB/2007/2 iránymutatást (1) a TARGET2 vonatkozásában, amelyet az Egységes Közös Platformnak nevezett egységes műszaki platform jellemez.

(2)

Az EKB/2007/2 iránymutatás módosításra szorul a következők miatt: a) a „prudenciális okok” felvétele a TARGET2-ben való részvétel iránti kérelem elutasítására, a résztvevő TARGET2-ben való részvételének vagy napközbeni hitelhez való hozzáférésének felfüggesztésére, korlátozására vagy megszüntetésére alapot adó kritériumok közé; és b) a TARGET2-résztvevőkre a Szerződés 75. cikke alapján bevezetett igazgatási, illetve a 215. cikke alapján bevezetett korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó új követelmények megjelenítése,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2007/2 iránymutatás módosításai

(1)   Az EKB/2007/2 iránymutatás 2. cikkében meghatározott „átmeneti időszak” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„—   »átmeneti időszak«: minden eurorendszerbeli KB vonatkozásában az eurorendszerbeli KB SSP-re való áttérésétől számított, négyéves időszak a Kormányzótanács esetenkénti, adott jellemzőkkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ellentétes döntésének hiányában.”

(2)   Az EKB/2007/2 iránymutatás II., III. és V. melléklete ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás elfogadása után két nappal lép hatályba. Az iránymutatást 2011. november 21-től kell alkalmazni.

3. cikk

Címzettek és végrehajtási intézkedések

(1)   Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

(2)   A részt vevő NKB-k 2011. október 21-ig megküldik az EKB számára azokat az intézkedéseket, amelyekkel ennek az iránymutatásnak meg kívánnak felelni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. október 14-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 237., 2007.9.8., 1. o.


MELLÉKLET

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „kedvezményezett” és a „fizető” 1. cikkben meghatározott fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„—   »kedvezményezett«: olyan TARGET2-résztvevő, amelynek PM-számláját jóváírják a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeképpen, a szó e melléklet 39. cikkében történő használata kivételével,

—   »fizető«: olyan TARGET2-résztvevő, amelynek PM-számláját megterhelik a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeképpen, a szó e melléklet 39. cikkében történő használata kivételével,”.

b)

A 8. cikk (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

ha a [írja be a KB nevét] értékelése szerint az ilyen részvétel veszélyeztetné a TARGET2-[KB neve/országkód] vagy bármely más TARGET2-rendszerösszetevő általános stabilitását, megbízhatóságát és biztonságát, vagy ha az veszélyeztetné a [írja be a KB nevét] feladatainak [hivatkozás a megfelelő nemzeti jogszabályra]-ban és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában leírt teljesítését, vagy pedig prudenciális okból jelent kockázatot.”

c)

A 34. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

bármely olyan, résztvevővel kapcsolatos esemény bekövetkezik, ami a [írja be a KB nevét] értékelése szerint veszélyeztetné a TARGET2-[írja be a KB/országhivatkozást] vagy bármely más TARGET2-rendszerösszetevő általános stabilitását, megbízhatóságát és biztonságát, vagy ha az ilyen résztvevő veszélyeztetné a [írja be a KB nevét] feladatainak [hivatkozzon a megfelelő nemzeti jogszabályra]-ban és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában leírt teljesítését, vagy pedig prudenciális okból jelent kockázatot; és/vagy”.

d)

A 39. cikk a következőképpen módosul:

i.

az „Adatvédelem, pénzmosás megelőzése és kapcsolódó kérdések” cím helyébe az „Adatvédelem, pénzmosás megelőzése, igazgatási vagy korlátozó intézkedések és kapcsolódó kérdések” cím lép;

ii.

a szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A fizető vagy a kedvezményezett fizetési szolgáltatójaként eljáró résztvevőknek meg kell felelniük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 75. vagy 215. cikke alapján kirótt igazgatási vagy korlátozó intézkedésekből eredő összes követelménynek, ideértve a tranzakciók feldolgozásával kapcsolatban az illetékes hatóságoknak történő bejelentéssel vagy azok hozzájárulásának beszerzésével kapcsolatos követelményt. Ezen túlmenően:

a)

a [KB neve beillesztendő] fizető résztvevő fizetési szolgáltatója:

i.

a résztvevőnek kell megtennie a szükséges bejelentést vagy beszereznie a hozzájárulást azon központi bank képviseletében, amely a bejelentésre vagy a hozzájárulás beszerzésére elsődlegesen köteles, és át kell adnia a [KB neve beillesztendő] a bejelentés megtételének vagy a hozzájárulás megadásának bizonyítékait;

ii.

a résztvevő mindaddig nem viheti be a TARGET2-be az átutalási megbízást, ameddig nem kapja meg a [KB neve beillesztendő]-tól az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy a fizető fizetési szolgáltatójának képviseletében a szükséges bejelentést megtették, illetve a hozzájárulást megadták;

b)

amennyiben a [KB neve beillesztendő] a fizető résztvevő fizetési szolgáltatója, a résztvevőnek kell megtennie a szükséges bejelentést vagy beszereznie a hozzájárulást azon központi bank képviseletében, amely a bejelentésre vagy a hozzájárulás beszerzésére elsődlegesen köteles, és át kell adnia a [KB neve beillesztendő] a bejelentés megtételének vagy a hozzájárulás megadásának bizonyítékait.

E bekezdés alkalmazásában a »fizetési szolgáltató«, »fizető« és »kedvezményezett« az irányadó igazgatási vagy korlátozó intézkedésben hozzájuk rendelt jelentéssel bír.”

2.

A III. melléklet a következők szerint módosul:

a)

A h) pontban a „nemteljesítési esemény” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„h)

ha a jogalany részvételét valamely másik TARGET2 tagrendszerben és/vagy valamely kapcsolódó rendszerben felfüggesztették vagy megszüntették;”.

b)

„A napközbeni hitel felfüggesztése vagy megszüntetése” cím helyébe „A napközbeni hitel felfüggesztése, korlátozása vagy megszüntetése” cím lép.

c)

A (12) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(12)

a)

A részt vevő KB-k felfüggesztik vagy megszüntetik a napközbeni hitelhez való hozzáférés lehetőségét, ha valamely nemteljesítési esemény és/vagy a következő események egyike bekövetkezik:

i.

az érintett jogalany részt vevő NKB-nál vezetett számláját felfüggesztették vagy megszüntették;

ii.

az érintett jogalany többé már nem teljesíti a napközbeni hitel nyújtására e mellékletben meghatározott követelmények bármelyikét;

iii.

valamely hatáskörrel rendelkező bíróság vagy egyéb hatóság a jogalany felszámolásáról vagy a jogalany részére felszámolóbiztos vagy hasonló tisztviselő kijelöléséről vagy bármely hasonló eljárásról dönt;

iv.

a jogalany pénzeszközei befagyasztásra kerülnek és/vagy az Unió által előírt olyan más intézkedések tárgyát képezik, amelyek korlátozzák a jogalanyt a pénzeszközei használatában.

b)

A részt vevő NKB-k felfüggeszthetik vagy megszüntethetik a napközbeni hitelhez való hozzáférés lehetőségét, ha valamely NKB a II. melléklet 34. cikke (2) bekezdésének b)–e) pontja alapján felfüggeszti vagy megszünteti a résztvevő TARGET2-ben való részvételét, illetve egy vagy több (a 34. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérő) nemteljesítési esemény következik be.

c)

Ha az eurorendszer prudenciális vagy egyéb okokból az EKB/2000/7 iránymutatás I. melléklete 2.4. szakaszának megfelelően dönt az ügyfelek monetáris politikai eszközökhöz való hozzáférésének felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy kizárásáról, a részt vevő NKB-k ezt a döntést a napközbeni hitelhez való hozzáférés tekintetében alkalmazzák, az adott NKB által alkalmazott szerződéses, illetve szabályozási rendelkezésekkel összhangban.

d)

A részt vevő NKB-k dönthetnek a résztvevő napközbeni hitelhez való hozzáférésnek felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy megszüntetéséről, ha a résztvevő prudenciális okokból kockázatosnak minősül. Ilyen esetekben az érintett részt vevő NKB erről haladéktalanul, írásban értesíti az EKB-t és a többi részt vevő NKB-t és csatlakoztatott KB-t. A Kormányzótanács adott esetben dönt a meghozott intézkedések valamennyi TARGET2-tagrendszerben való egységes végrehajtásáról.”

d)

A (13) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(13)

Amennyiben valamely részt vevő NKB úgy dönt, hogy felfüggeszti, korlátozza vagy megszünteti valamely eurorendszer monetáris politikai műveleteiben partner napközbeni hitelhez való hozzáférését, ez a döntés az EKB általi jóváhagyásig nem lép hatályba.”

3.

Az V. melléklet 4. cikke (16) bekezdésének b) pontjában az „V. melléklet” szavak helyébe a „II. melléklet”, az „IA. függelékében” szavak helyébe a „IV. függelékében” szavak lépnek.


Top