EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0381

2011/381/EU: A Bizottság határozata ( 2011. június 24. ) a kenőanyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2011) 4447. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 169, 29.6.2011, p. 28–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 256 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 11/11/2018; hatályon kívül helyezte: 32018D1702 . Latest consolidated version: 06/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/381/oj

29.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. június 24.)

a kenőanyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 4447. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/381/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A 2005/360/EK bizottsági határozat (2) a kenőanyagok vonatkozásában megállapítja a 2011. június 30-ig hatályos ökológiai kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

(4)

A műszaki haladás fényében a szóban forgó kritériumok további felülvizsgálatára került sor. Az új kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig célszerű érvényben maradniuk.

(5)

Az egyértelműség érdekében ezért indokolt a 2005/360/EK határozat helyett újat elfogadni.

(6)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a módosított kritériumokhoz és követelményekhez igazodó termékváltoztatások végrehajtására, átmeneti időszakot kell biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei korábban a 2005/360/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták a kenőanyagokra vonatkozó uniós ökocímkét. Lehetővé kell tenni, hogy a gyártók a 2005/360/EK határozat hatályának lejártáig akár az említett határozatban, akár az e határozatban előírt követelmények alapján benyújthassák kérelmeiket.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „kenőanyagok” termékcsoport a következő kategóriákból áll:

1.

:

kategória

:

hidraulikafolyadékok és traktorok sebességváltó-olajai,

2.

:

kategória

:

zsírok és tönkcsövek kenésére használt zsírok,

3.

:

kategória

:

láncfűrészolajok, a beton tapadását gátló anyagok, drótkötelek kenőanyagai, tönkcsövek kenésére használt olajok és egyéb, teljes veszteségű kenőanyagok,

4.

:

kategória

:

kétütemű motorokhoz használt olajok,

5.

:

kategória

:

ipari és tengerészeti hajtóműolajok.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   kenőanyag: olyan készítmény, amely bázisfolyadékokból és adalékanyagokból áll;

2.   bázisfolyadék: olyan kenőfolyadék, amelynek a folyékonysági, öregedési, kenhetőségi és kopásállósági tulajdonságait, valamint a szennyezőanyag-szuszpenzióra vonatkozó jellemzőit nem javították adalékanyag(ok) hozzáadásával;

3.   anyag: természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elemek és vegyületeik összessége, amely a termékek stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is tartalmazhat, de amelynek nem képezi részét olyan oldószer, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető.

4.   sűrítőanyag: a bázisfolyadékban található egy vagy több olyan anyag, amelyet sűrítésre vagy a kenőfolyadék vagy a kenőzsír áramlásának megváltoztatásához használnak;

5.   fő összetevő: olyan anyag, amely a kenőanyagban több mint 5 tömegszázalékban van jelen;

6.   adalékanyag: olyan anyag vagy keverék, amelynek elsődleges feladata az áramlási, öregedési, kenési és kopásállósági tulajdonságok vagy a szennyezőanyag-szuszpenzió javítása;

7.   zsír: olyan szilárd vagy félszilárd keverék, amely sűrítőanyagból áll, és tartalmazhat a kenőfolyadéknak különleges tulajdonságokat biztosító egyéb összetevőket is.

3. cikk

A termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében meghatározott „kenőanyagok” termékcsoportba tartozik, és megfelel az e határozat mellékletében megállapított ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

4. cikk

A „kenőanyagok” termékcsoport ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények az e határozat elfogadásától számított négy évig érvényesek.

5. cikk

A „kenőanyagok” termékcsoporthoz adminisztrációs célból rendelt kódszám: 027.

6. cikk

A 2005/360/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

(1)   A 6. cikkben foglaltaktól eltérve a „kenőanyagok” termékcsoportba sorolt termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátuma előtt benyújtott uniós ökocímke-kérelmeket a 2005/360/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.

(2)   A „kenőanyagok” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadását követően, de még 2011. június 30. előtt benyújtott ökocímke-kérelmek elbírálásához a 2005/360/EK határozat és e határozat kritériumai egyaránt alapul vehetők. Ezeket a kérelmeket az alapjukul szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.

(3)   A 2005/360/EK határozatban megállapított kritériumok szerint elbírált kérelem alapján odaítélt uniós ökocímke ezen határozat elfogadásának dátumától számítva 12 hónapig használható.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 24-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  HL L 118., 2005.5.5., 26. o.


MELLÉKLET

KERETRENDSZER

A kritériumok célja

E kritériumok különösen az olyan termékeket támogatják, amelyeknek kisebb a hatása a vizekre és a talajra, és amelyek nagymértékben tartalmaznak bioalapú anyagokat.

KRITÉRIUMOK

1.

Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek

2.

Bizonyos anyagok kizárása

3.

A vízi toxicitásra vonatkozó további követelmények

4.

Biológiai lebonthatóság és bioakkumulációs képesség

5.

Megújuló nyersanyagok

6.

Minimális műszaki teljesítmény

7.

Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

Értékelési és ellenőrzési követelmények

a)   Követelmények

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.

Amennyiben a kérelmezőnek nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jelentéseket vagy a kritériumoknak való megfelelésről szóló egyéb bizonyítékot kell benyújtania az illetékes testületnek, ezt úgy kell érteni, hogy ezek a dokumentumok származhatnak a kérelmezőtől és/vagy beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy adott esetben az ő beszállítójától (beszállítóitól) és így tovább.

Az adalékanyag, a sűrítőanyag vagy a bázisfolyadék beszállítója az adott információkat közvetlenül az illetékes testületnek nyújthatja be.

A vizsgálatokat lehetőség szerint olyan laboratóriumoknak kell végezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 szabvány általános követelményeinek vagy az azzal egyenértékű követelményeknek.

Adott esetben az egyes kritériumoknál megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, ha a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Adott esetben az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket végezhetnek.

A kenőanyagok egyes alkotóanyagainak értékelésére szolgáló általános módszer az 1. táblázatban található.

b)   Méréshatárok

Az alkalmazott kenőanyagban legalább 0,010 tömegszázalék mennyiségben megtalálható, szándékosan hozzáadott és/vagy kémiai reakció útján szándékosan létrehozott alkotóanyagokat az elnevezésük, az adott anyagban található tömegkoncentrációjuk, valamint adott esetben a CAS-számuk és az EK nyilvántartási számuk megadásával kell feltüntetni.

A kritériumokat a következőképpen kell alkalmazni:

az alkalmazott kenőanyagra az 1. a), 6. és 7. kritérium szerint,

a szándékosan hozzáadott vagy létrehozott, legalább 0,010 tömegszázalék mennyiségben megtalálható, bejelentett anyagokra az 1. b) és 2. kritérium szerint,

a szándékosan hozzáadott vagy létrehozott, legalább 0,10 tömegszázalék mennyiségben megtalálható, bejelentett anyagokra a 3., 4. és 5. kritérium szerint.

Emellett azon bejelentett anyagok teljes hányada, amelyekre a 3. és 4. kritérium nem vonatkozik, nem érheti el a 0,5 tömegszázalék mennyiséget.

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

1. kritérium –   Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek

a)   Veszélyes anyagok és keverékek

Az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése értelmében a termék része vagy egésze nem tartalmazhat olyan anyagokat vagy keverékeket (semmilyen formában, még nanoformában sem), amelyek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) vagy a 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) alábbiakban meghatározott egy vagy több figyelmeztető mondatával vagy kockázatra utaló figyelmeztetésével (R-mondatok) jellemezhetők, illetve az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 57. cikkében említett anyagokat. A kockázatra utaló alábbi figyelmeztetések általában anyagokra vonatkoznak. A termékhez szándékosan hozzáadott nanotechnológiai anyagoknak koncentrációtól függetlenül meg kell felelniük e kritériumnak.

A figyelmeztető mondatok és a kockázatra utaló figyelmeztetések (R-mondatok) felsorolása:

Figyelmeztető mondat (4)

R-mondat (5)

H300 Lenyelve halálos.

R28

H301 Lenyelve mérgező.

R25

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

R65

H310 Bőrrel érintkezve halálos.

R27

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

R24

H330 Belélegezve halálos.

R26

H331 Belélegezve mérgező.

R23

H340 Genetikai károsodást okozhat.

R46

H341 Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat.

R68

H350 Rákot okozhat.

R45

H350i Belélegzéssel rákot okozhat.

R49

H351 Feltehetően rákot okoz.

R40

H360F Károsíthatja a termékenységet.

R60

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket.

R61

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

R61; R61; R60-61

H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

R60-R63

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.

R61-R62

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet.

R62

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

R63

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

R62-63

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.

R64

H370 Károsítja a szerveket.

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Károsíthatja a szerveket.

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

R50

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R50-53

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R51-53

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R52-53

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

R53

EUH059 Az ózonrétegre veszélyes.

R59

EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

R29

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

R31

EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

R32

EUH070 Szembe kerülve mérgező.

R39-41

Ez a kritérium a következő figyelmeztető mondatokra és R-mondatokra is vonatkozik:

Figyelmeztető mondat (6)

R-mondat (7)

H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

R42

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

R43

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

R34; R35

H319 Súlyos szemirritációt okoz

R36

H315 Bőrirritáló hatású.

R38

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R66

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

R67

A fenti követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az anyagok vagy keverékek, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására olyan mértékben módosulnak (például biológiai úton már nem vehetők fel vagy kémiailag átalakulnak), hogy az esetükben azonosított veszélyek már nem állnak fenn.

Az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a), b) és c) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg a 0,010 tömegszázalék értéket. Ha az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a), b) és c) pontjában foglalt kritériumok szerinti anyagokra vonatkozóan egyedi koncentrációs határértékekre hivatkoznak, akkor azok nem érhetik el a legalacsonyabb egyedi koncentrációs érték egytizedét (1/10), kivéve, ha ez az érték kisebb mint 0,010 tömegszázalék.

Az 1. a) kritériumtól való eltéréseket az 1. táblázat tartalmazza.

Kritérium értékelése és ellenőrzése: a kérelmezőnek tájékoztatnia kell az illetékes testületet a termék pontos összetételéről. A kérelmezőnek igazolnia kell e kritérium betartását a termékben található anyagok vonatkozásában legalább az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében meghatározott információk alapján. Ennek az információnak a termékben felhasznált anyag meghatározott formájára – ideértve a nanotechnológiai anyagokat is – kell vonatkoznia. A kérelmező e célból megfelelőségi nyilatkozatban igazolja e követelmény teljesülését, továbbá mellékeli az összetevők felsorolását, valamint a terméknek és az összetétel(ek)ben szereplő anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti biztonsági adatlapjait. A koncentráció-határértékeket az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon.

Elegendő adatnak kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy az 1272/2008/EK rendeletnek vagy a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek és az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (8) megfelelően a termék (H400–H413 figyelmeztető mondatokkal vagy az R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53 és R 53 R-mondatokkal jelölt) környezeti veszélyeit értékelni lehessen.

A termék környezeti veszélyeinek értékelését az 1999/45/EK irányelv III. mellékletében említett hagyományos módszerrel vagy az 1272/2008/EK rendelet 4.1.3.5.2. szakaszában említett összegzéses módszerrel kell elvégezni. Az 1999/45/EK irányelv III. mellékletének C. része vagy az 1272/2008/EK rendelet 4.1.3.3. szakasza alapján azonban a készítmény (vagy a termékkészítmény vagy az adalékkompozíció) vizsgálatának eredményeit fel lehet használni a vízi környezetben fellépő azon toxicitási értékre vonatkozó osztályozás módosításához, amelyet a hagyományos vagy az összegzéses módszer alkalmazásával nyertek volna.

b)   Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok

Nem engedélyezhető eltérés a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében említett tilalom alól a keverékekben a 0,010 tömegszázalék értéknél nagyobb koncentrációban jelen levő azon anyagok esetében, amelyek a kockázatok szempontjából különösen aggályos vegyi anyagoknak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkében említett jegyzékben.

Értékelés és ellenőrzés: a kockázatok szempontjából különösen aggályosnak minősített és az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke szerinti jelöltlistán szereplő vegyi anyagok jegyzéke itt olvasható:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

A jegyzékre hivatkozni kell a kérelmezés napján.

Az anyagok és készítmények koncentráció-határértékeit fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon a 453/2010/EU bizottsági rendelet (9) II. melléklete 3.2.1. szakaszának c) pontjában foglalt követelmények szerint.

2. kritérium –   Bizonyos anyagok kizárása

Az alábbi bejelentett anyagokból a termék nem tartalmazhat a 0,010 tömegszázalék értéknél többet:

azon anyagok, amelyek szerepelnek a 2455/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (10) által módosított 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) X. mellékletében az uniós vízügyi politika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékében, valamint az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagokat felsoroló listáján (http://www.ospar.org/content/content.asp?menu = 00950304450000_000000_000000),

szerves halogénvegyületek és nitritvegyületek,

fémek vagy fémes vegyületek a nátrium, a kálium, a magnézium és a kalcium kivételével. A sűrítőanyagok esetében a lítium- és/vagy alumíniumvegyületeket is fel lehet használni az e határozat mellékletében meghatározott más kritériumok által korlátozott koncentrációig.

Értékelés és ellenőrzés: az e követelményeknek való megfelelésről írásban kell nyilatkozni, és a nyilatkozatot a kérelmezőnek alá kell írnia.

3. kritérium –   A vízi toxicitásra vonatkozó további követelmények

A kérelmezőnek igazolnia kell a 3.1. vagy a 3.2. kritérium követelményeinek való megfelelőséget.

3.1. kritérium –   A kenőanyagra és fő összetevőire vonatkozó követelmények

A fő összetevőknek és a keveréknek az akut vízi toxicitással kapcsolatos adatait közölni kell.

Nyilatkozni kell mindegyik fő összetevő akut vízi toxicitással kapcsolatos adatairól a következő két táplálkozási szint esetén: alga és Daphnia (12). Minden egyes fő összetevő akut vízi toxicitására vonatkozó kritikus koncentrációnak legalább 100 mg/l-nek kell lennie.

Nyilatkozni kell az alkalmazott kenőanyag akut vízi toxicitással kapcsolatos adatairól a következő három táplálkozási szint esetén: alga, Daphnia és halfélék. Az 1. és 5. kategóriába tartozó kenőanyagok akut vízi toxicitására vonatkozó kritikus koncentrációnak legalább 100 mg/l-nek, a 2., 3., és 4. kategóriába tartozó kenőanyagok akut vízi toxicitására vonatkozó kritikus koncentrációnak legalább 1 000 mg/l-nek kell lennie.

A 2. táblázat a 3.1. kritériumnak megfelelően összefoglalja az egyes kenőanyag-kategóriákra vonatkozó követelményeket.

Értékelés és ellenőrzés: tengeri vagy édesvízi toxicitásra vonatkozó adatok fogadhatók el. A vizsgálatokat a következő iránymutatások szerint, az ezekben meghatározott kísérleti fajok felhasználásával kell elvégezni: alga esetében ISO/DIS 10253 vagy OECD 201 vagy a 440/2008/EK tanácsi rendelet (13) mellékletének C.3. része, Daphnia esetében ISO TC 147/SC5/WG2 vagy OECD 202 vagy a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.2. része, halfélék esetében OECD 203 vagy a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.1. része. Az illetékes testület által jóváhagyott, egyenértékű vizsgálati módszerek is alkalmazhatók. Alga esetében (72 óra) ErC50, Daphnia esetében (48 óra) EC50, halfélék esetében (96 óra) LC50 fogadható el kizárólag.

3.2. kritérium –   A 0,10 tömegszázalék felett jelen lévő bejelentett anyagokra vonatkozó követelmények

Közölni kell a krónikus toxicitás vizsgálatának eredményeit a megfigyelhető hatást nem okozó koncentrációra (NOEC) vonatkozó adatok formájában a következő két vízi táplálkozási szint esetén: Daphnia és halfélék.

Amennyiben a krónikus toxicitás vizsgálatának eredményei nem állnak rendelkezésre, az akut vízi toxicitás vizsgálatának eredményeit kell megadni a következő két táplálkozási szint esetében: alga és Daphnia. A vízi toxicitás bizonyos szintjét elérő egy vagy több anyag az 1. táblázatban megadott kumulatív tömegkoncentrációig megengedett mind az öt kenőanyag-kategória esetében.

Értékelés és ellenőrzés: a két táplálkozási szint – Daphnia és halfélék – esetében a megfigyelhető hatást nem okozó koncentrációra (NOEC) vonatkozó adatok a következő vizsgálati módszerek alkalmazásával kerülnek megállapításra: a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.20. része Daphnia és C.14. része halfélék esetében, vagy az illetékes testület által jóváhagyott, egyenértékű vizsgálati módszerek.

Alga és Daphnia esetében tengeri vagy édesvízi toxicitásra vonatkozó adatok fogadhatók el. A vizsgálatokat tengervízben a következő iránymutatások szerint, az ezekben meghatározott kísérleti fajok felhasználásával kell elvégezni: alga esetében ISO/DIS 10253 vagy OECD 201 vagy a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.3. része, Daphnia esetében ISO TC 147/SC5/WG2 vagy OECD 202 vagy a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.2. része, halfélék esetében OECD 203 vagy a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.1. része. Az illetékes testület által jóváhagyott, egyenértékű vizsgálati módszerek is alkalmazhatók. Alga esetében (72 óra) ErC50, Daphnia esetében (48 óra) EC50 fogadható el kizárólag.

A 3.1. és a 3.2. kritérium értékelése és ellenőrzése: az 1. táblázatban szereplő, a vízi toxicitásra meghatározott követelmények teljesítésének igazolása érdekében jó minőségű vizsgálati jelentéseket vagy szakirodalmi adatokat (elfogadható protokollok és GLP alapján végzett vizsgálat) hivatkozásokkal együtt kell benyújtani az illetékes testületnek.

A rosszul oldódó anyagok vagy készítmények (< 10 mg/l) esetében a WAF-módszer (Water Accomodated Fraction) alkalmazható a vízi toxicitás meghatározásához. A megállapított terhelési szint, amelyet LL50-nek is neveznek és a halálos dózishoz kapcsolódik, közvetlenül az osztályozási kritériumoknál is alkalmazható. A vízben oldódó frakció előkészítése a következő iránymutatások egyikében meghatározott ajánlásoknak megfelelően történjen: ECETOC 20. sz. technikai jelentés (1986), az OECD 1992 301 III. melléklete, az ISO 10634 útmutató, vagy az ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation). Amennyiben igazolják az anyag toxicitásának hiányát a vízben való maximális oldhatósága esetén, akkor e kritériumot teljesítettnek kell tekinteni.

Nem kell vízi toxicitási vizsgálatot végezni, amennyiben:

az anyag, bázisfolyadék vagy adalékanyag osztályozása már szerepel a kenőanyagok osztályozásának listáján, vagy

egy illetékes testület a megfelelőségről érvényes igazolást bocsát ki, vagy

az anyag várhatóan nem hatol át biológiai membránon (MM > 800 g/mol) vagy a molekulaátmérő > 1,5 nm (> 15 Å), vagy

az anyag polimer és 1 000 g/mol alatti molekulatömeg-frakciója 1 %-nál kevesebb, vagy

az anyag rendkívül nehezen oldódik vízben (vízoldhatóság < 10 μg/l),

mivel az ilyen anyagokat az algára és Daphniára nézve nem tekinthetők toxikusnak vízi környezetben.

Adott esetben az anyagok vízben való oldhatóságát az OECD 105 vizsgálat, vagy azzal egyenértékű vizsgálati módszerek alapján kell meghatározni.

A polimerek 1 000 g/mol alatti molekulatömeg-frakcióját a 440/2008/EK rendelet mellékletének A.19. része vagy azzal egyenértékű vizsgálati módszerek segítségével kell meghatározni.

4. kritérium –   Biológiai lebonthatóság és bioakkumulációs képesség

A biológiai lebonthatóságra és a bioakkumulációs képességre vonatkozó követelményeket a 0,10 tömegszázalék felett jelen lévő bejelentett anyagok esetében kell teljesíteni.

A kenőanyag nem tartalmazhat olyan anyagot, amely biológiailag nem lebontható és (potenciálisan) bioakkumulatív.

A kenőanyag azonban tartalmazhat a lebonthatóság és a potenciális vagy tényleges bioakkumuláció bizonyos szintjét elérő egy vagy több anyagot az 1. táblázatban megadott kumulatív tömegkoncentrációig.

Értékelés és ellenőrzés: a megfelelőséget a következő információk közlésével kell igazolni:

jó minőségű vizsgálati jelentések vagy szakirodalmi adatok (elfogadható protokollok és GLP alapján végzett vizsgálat), ideértve az alkotóanyagok biológiai lebonthatóságára és szükség esetén a (potenciális) bioakkumulációjára történő hivatkozásokat.

4.1.   Biológiai lebonthatóság

Egy anyag akkor teljesen lebontható (aerob), ha:

1.

A 440/2008/EK rendelet mellékletének C.4. része, az OECD 306 vagy az OECD 310 alapján végzett, 28 napos biológiai lebonthatósági vizsgálat során a következő lebonthatósági értékeket rögzítik:

a teljes lebonthatóságot vizsgáló, oldott szerves szénen alapuló vizsgálatokban ≥ 70 %;

a teljes lebonthatóságot vizsgáló, oxigéncsökkenésen vagy szén-dioxid-keletkezésen alapuló vizsgálatokban az elméleti legmagasabb érték ≥ 60 %-a.

A teljes lebonthatóság vizsgálata során a „tíznapos ablak” elvet nem szükségszerű alkalmazni. Amennyiben az anyag a biológiai lebonthatóság szükséges szintjét 28 nap alatt éri el, de nem a „tíznapos ablak” idején belül, alacsonyabb lebonthatósági arányt kell feltételezni.

2.

A BOD5/ThOD vagy BOD5/COD hányados ≥ 0,5. A BOD5/(ThOD vagy COD) hányadost csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha nem áll rendelkezésre a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.4. része, az OECD 306 vagy az OECD 310 szerinti vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati módszereken alapuló adat. A BOD5 meghatározása a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.5. része szerint vagy egyenértékű módszereknek megfelelően, míg a COD meghatározása a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.6. része szerint vagy egyenértékű módszereknek megfelelően történik.

Egy anyag akkor potenciálisan lebontható, ha:

a biológiai lebonthatóság > 70 % a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.9. része vagy az OECD 302 C alapján végzett, a jellegénél fogva biológiailag lebonthatóságra vonatkozó vizsgálat szerint, illetve azzal egyenértékű vizsgálati módszer alapján, vagy

a biológiai lebonthatóság > 20 %, de < 60 % 28 nap után a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.4. része, az OECD 306 vagy az OECD 310 alapján végzett, az oxigén csökkenésén vagy a szén-dioxid-keletkezésen alapuló vizsgálatok szerint, illetve azokkal egyenértékű vizsgálati módszer alapján.

A biológiai lebonthatóság vizsgálatát nem kell elvégezni, amennyiben:

az anyag, bázisfolyadék vagy adalékanyag osztályozása már szerepel a kenőanyagok osztályozásának listáján, vagy egy illetékes testület a megfelelőséget igazoló levele csatolható.

Egy anyag biológiailag nem lebontható, ha nem felel meg a könnyen vagy jellegénél fogva biológiailag lebonthatóságra vonatkozó kritériumoknak.

A kérelmező az anyag biológiai lebonthatóságának becsléséhez használhat összehasonlító adatokat. Egy anyag biológiai lebonthatóságának értékeléséhez összehasonlító adatok akkor fogadhatók el, ha a referenciaanyag csak egy funkciós csoportban vagy szerkezeti egységben különbözik a termékben használt anyagtól. Ha a referenciaanyag könnyen vagy jellegénél fogva biológiailag lebontható és a funkciócsoportnak pozitív hatása van az aerob biológiai lebonthatóságra, akkor az alkalmazott anyagot is úgy lehet tekinteni, mint amely könnyen vagy jellegénél fogva biológiailag lebontható. A biológiai lebonthatóságra a következő funkciós csoportok és fragmentumok vannak pozitív hatással: alifás és aromás alkohol [-OH], alifás és aromás zsírsav [-C(= O)-OH], aldehid [-CHO], észter [-C(= O)-O-C], amid [-C(= O)-N vagy C(= S)-N]. A referenciaanyagok megfelelő és megbízható dokumentációját be kell nyújtani. A fent fel nem sorolt szerkezeti egységben való összehasonlítás esetében a vizsgálatokról megfelelő és megbízható dokumentációt kell szolgáltatni, amely a funkcionális csoportnak a strukturálisan hasonló anyagok biológiai lebonthatóságára gyakorolt pozitív hatását bizonyítja.

4.2.   Bioakkumuláció

A (potenciális) bioakkumulációt nem kell megállapítani, amennyiben az anyag:

MM > 800 g/mol koncentrációjú, vagy

molekulaátmérője > 1,5 nm (> 15 Å), vagy

oktanol–víz megoszlási tényezője (log Kow) < 3 vagy > 7, vagy

mért biokoncentrációs tényezője ≤ 100 l/kg, vagy

polimer, és 1 000 g/mol alatti molekulatömeg-frakciója 1 %-nál kevesebb.

mivel a kenőanyagokban használt legtöbb anyag inkább víztaszító, a BCF-értéket a lipid tömegarányára kell alapozni, és elegendő megfigyelési időszakot kell biztosítani.

A biokoncentrációs tényezőt (BCF) a 440/2008/EK rendelet mellékletének C.13. része szerint vagy más egyenértékű vizsgálati módszerrel kell megállapítani.

A log oktanol–víz megoszlási tényezőt (log Kow) a 440/2008/EK rendelet mellékletének A.8. része vagy az OECD 123 szerint, vagy más egyenértékű vizsgálati módszerrel kell meghatározni. Felületaktív anyagtól eltérő szerves anyag esetében számítási módszert lehet alkalmazni, amennyiben kísérleti érték nem áll rendelkezésre. A következő számítási módszerek megengedettek: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) és SPARC. Bármely számítási módszer felhasználásával kapott, < 3 vagy > 7 becsült log Kow érték azt jelenti, hogy az anyag várhatóan nem lesz bioakkumulatív.

Log Kow értékek csak szerves anyagok esetében alkalmazhatók. A nem szerves összetevők, a felületaktív anyagok és néhány metalloorganikus vegyület bioakkumulációs képességének meghatározásához BCF-méréseket kell végezni.

5. kritérium –   Megújuló nyersanyagok

A kész terméknek a következő mennyiségű, megújuló nyersanyagból származó széntartalommal kell rendelkeznie:

≥ 50 % (m/m) az 1. kategória esetében,

≥ 45 % (m/m) a 2. kategória esetében,

≥ 70 % (m/m) a 3. kategória esetében,

≥ 50 % (m/m) a 4. kategória esetében,

≥ 50 % (m/m) az 5. kategória esetében.

A megújuló nyersanyagból származó széntartalom az A összetevő tömegszázaléka × (az A összetevőben a [növényi] olajokból vagy [állati] zsírokból származó C-atomok számának és az A összetevő C-atomjai teljes számának a hányadosa), a B összetevő tömegszázaléka × (a B összetevőben a [növényi] olajokból vagy [állati] zsírokból származó C-atomok számának és a B összetevő C-atomjai teljes számának hányadosa), valamint a C összetevő tömegszázaléka × (a C összetevőben a [növényi] olajokból vagy [állati] zsírokból származó C-atomok számának és a C összetevő C-atomjai teljes számának a hányadosa) – és így tovább – összegét jelenti.

A kérelmező a kérelem formanyomtatványán tüntesse fel a fő összetevőkben található megújuló anyag(ok) típusát, forrását és eredetét.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek e kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes testületnek.

6. kritérium –   Minimális műszaki teljesítmény

a)

A hidraulikaolajoknak meg kell felelniük legalább az ISO 15380 2–5. táblázatában meghatározott, műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumoknak. A beszállítónak a termékinformációs adatlapon fel kell tüntetnie, hogy melyik 2 elasztomert vizsgálták meg.

b)

Az ipari és tengerészeti hajtóműolajoknak meg kell felelniük legalább a DIN 51517 szabványban meghatározott, műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumoknak. A beszállítónak a termékinformációs adatlapon fel kell tüntetnie, hogy melyik szakaszt (I., II. vagy III.) választották ki.

c)

A láncfűrészolajoknak meg kell felelniük legalább a németországi ökocímke („kék angyal”) RAL-UZ 48 előírásában meghatározott, műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumoknak.

d)

A tengeri alkalmazásra szánt kétütemű motorokhoz használt olajoknak meg kell felelniük legalább az „NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants” NMMA TC-W3 részében meghatározott, műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumoknak.

e)

A szárazföldi alkalmazásra szánt kétütemű motorokhoz használt olajoknak meg kell felelniük legalább az ISO 13738:2000 szabványban meghatározott, műszaki teljesítményre vonatkozó kritériumok EGD-szintjének.

f)

Az egyéb kenőanyagoknak felhasználásra alkalmasnak kell lenniük.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek a kapcsolódó dokumentumokkal együtt e kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes testület részére.

7. kritérium –   Az ökocímkén feltüntetett információk

A választható szövegmezős ökocímkének a következőket kell tartalmaznia:

„—

használat során mérsékelt veszély a vízre és talajra,

nagy arányban tartalmaz bioalapú anyagokat”.

A választható szövegmezős címke használatával kapcsolatban az alábbi weboldalon elérhető útmutató (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) szolgál információkkal: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testület részére a termék ökocímkével ellátott csomagolásának mintáját az illetékes testület részére, és az e kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot.

1.   táblázat

A kenőanyagokra és az egyes bejelentett anyagokra vonatkozó kritériumok

 

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Kategória

Kritériumok

Hidraulikafolyadékok, traktorok sebességváltó-olajai

Zsírok, tönkcsövek kenésére használt zsírok

Láncfűrészolajok, a beton tapadását gátló anyagok, drótkötelek kenőanyagai és egyéb, teljes veszteségű kenőanyagok

Szárazföldi, illetve tengeri alkalmazásra szánt kétütemű motorokhoz használt olajok

Ipari és tengerészeti hajtóműolajok

A környezetre és az emberi egészségre veszélyt jelző figyelmeztető mondatok és R-mondatok

(Eltérés az 1. a) kritérium esetében)

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

A kenőanyagra vonatkozó, egészségügyi vagy környezeti veszélyre figyelmeztető mondat vagy R-mondat az alkalmazás idején

Nincs

(Legalacsonyabb osztályozási határérték az 1272/2008/EK rendeletben vagy az 1999/45/EK irányelvben)

Nincs

(Legalacsonyabb osztályozási határérték az 1272/2008/EK rendeletben vagy az 1999/45/EK irányelvben)

Nincs

(Legalacsonyabb osztályozási határérték az 1272/2008/EK rendeletben vagy az 1999/45/EK irányelvben)

Nincs

(Legalacsonyabb osztályozási határérték az 1272/2008/EK rendeletben vagy az 1999/45/EK irányelvben)

Nincs

(Legalacsonyabb osztályozási határérték az 1272/2008/EK rendeletben vagy az 1999/45/EK irányelvben)

Bizonyos anyagok kizárása

(1. b) és 2. kritérium)

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

OSPAR-listásak; a vízpolitika területén prioritást élvező anyagok uniós jegyzékében szerepelnek; szerves halogének; nitritek; fémek vagy fémes vegyületek Na, K, Mg, Ca kivételével, sűrítőanyagok Li, Al kivételével; 1. vagy 2. kategóriába sorolt rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok (R45, R46, R49, R60 vagy R61); az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe felvételre javasolt anyagok listája

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

Vízi toxicitás

(Kizárólag a 3.2. kritérium)

A jelen lévő anyagok kumulatív tömegszázaléka (% m/m) a következőkben:

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Nem mérgező (D)

Akut toxicitás > 100 mg/l

vagy

NOEC > 10 mg/l

Nincs korlátozás

Ártalmas (E)

10 mg/l < akut toxicitás ≤ 100 mg/l

vagy

1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Mérgező (F)

1 mg/l < akut toxicitás ≤ 10 mg/l

vagy

0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

≤ 5

Nagyon mérgező (G)

Akut toxicitás ≤ 1 mg/l

vagy

NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 1/M (14)

Biológiai lebonthatóság és bioakkumuláció

(4. kritérium)

A jelen lévő anyagok kumulatív tömegszázaléka (% m/m) a következőkben:

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Aerob körülmények között biológiailag teljesen lebontható (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Aerob körülmények között jellegénél fogva biológiailag lebontható (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Biológiai úton nem lebontható ÉS nem bioakkumulatív (C)

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Biológiai úton nem lebontható ÉS bioakkumulatív (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

A vízi toxicitás (3.2. kritérium) vagy biológiai lebonthatóság/bioakkumuláció (4. kritérium) szempontjából nem értékelt hányad

A jelen lévő anyagok kumulatív tömegszázaléka (% m/m) a következőkben:

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Megújuló tartalom

(5. kritérium)

A jelen lévő anyagok kumulatív tömegszázaléka (% m/m) a következőkben:

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Szén alapján

≥ 50 %

≥ 45 %

≥ 70 %

≥ 50 %

≥ 50 %

 

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

Minimális műszaki teljesítmény

(6. kritérium)

Hidraulikafolyadékok: ISO 15380 szabvány 2–5. táblázata

Traktorok sebességváltó-olajai: felhasználásra való alkalmasság alapján

Felhasználásra való alkalmasság

Láncfűrészolajok: a RAL-UZ 48 előírásnak megfelelően

Egyéb termékek: felhasználásra való alkalmasság alapján

Tengeri alkalmazásra szánt kétütemű motorokhoz használt olajok: NMMA TC-W3 szerint

Szárazföldi alkalmazásra szánt kétütemű motorokhoz használt olajok: az ISO 13738:2000 szabványban meghatározott EGD-szint szerint

Ipari és tengerészeti hajtóműolajok: DIN 51517 szabvány szerint


Szorzótényező (M)

Az anyag LC50 vagy EC50 értéke („L(E)C50”)

1

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

10

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

100

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

1 000

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

A 0,0001 mg/l-nél alacsonyabb LC50- vagy EC50-értékkel rendelkező anyagok esetében a megfelelő koncentráció-határértékek kiszámítása ennek megfelelően történik (az intervallumhatárok is egy nagyságrenddel csökkennek).


2.   táblázat

A különböző kenőanyag-kategóriák vízi toxicitására vonatkozó követelmények – a kenőanyagra és fő összetevőire vonatkozó adatkövetelmények

3.1. kritérium

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

5. kategória

A frissen készített kenőanyag akut vízi toxicitása három táplálkozási szint – algák, Daphnia és halfélék – esetében

> 100 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 100 mg/l

A fő összetevők akut vízi toxicitása két táplálkozási szint – alga és Daphnia – esetében

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l


(1)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(2)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(3)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(4)  Az 1272/2008/EK rendeletben foglaltak szerint.

(5)  A 67/548/EGK irányelvben foglaltak szerint.

(6)  Az 1272/2008/EK rendeletben foglaltak szerint.

(7)  A 67/548/EGK irányelvben foglaltak szerint.

(8)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(9)  HL L 133., 2010.5.31., 1. o.

(10)  HL L 331., 2001.12.15., 1. o.

(11)  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(12)  E határozat alkalmazásában rákfélék használhatók a Daphnia helyettesítésére a tengeri adatok közlésekor.

(13)  HL L 142., 2008.5.31., 1. o.

(14)  „M” a tízszeres szorzótényező a 2006/8/EK bizottsági irányelv (HL L 19., 2006.1.14., 12. o.) 1. b) táblázata szerint a vízi környezetre nagyon mérgező anyagok esetében.


Top