EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0541

A Bizottság 541/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. június 1. ) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 153, 11.6.2011, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 178 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/541/oj

11.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/187


A BIZOTTSÁG 541/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 1.)

az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Helyénvaló az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintett és az említett rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagokat az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének különálló részeiben felsorolni.

(2)

Ezért az 540/2011/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

(1)

Az 1. cikk helyébe a következő lép:

„1. cikk

A melléklet A. részében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők.

Az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagok a melléklet B. részében szerepelnek.”

(2)

Az 540/2011/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2011. június 14-étől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A melléklet címében a „NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKBEN VALÓ FELHASZNÁLÁSRA JÓVÁHAGYOTT HATÓANYAGOK” szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

2.

„A mellékletben felsorolt összes anyagra vonatkozó általános rendelkezések:” szöveg helyébe „Az e részben felsorolt összes anyagra vonatkozó általános rendelkezések:” szöveg lép.

3.

Az alábbi B. részt be kell illeszteni:

„B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagok

Az ebben a részben felsorolt valamennyi hatóanyagra vonatkozó általános rendelkezések:

az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelveknek az egyes anyagok tekintetében történő érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az adott hatóanyagról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat;

a tagállamok megőrzik az összes vizsgálati jelentést és lehetővé teszik, hogy bármely érintett fél betekinthessen azokba, vagy kérésre rendelkezésre bocsátják azokat (kivéve az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke értelmében vett bizalmas információkat).

Sorszzám

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

 

 

 

 

 

 

 


(1)  A hatóanyagok pontos azonosítása és részletes specifikációja a vonatkozó vizsgálati jelentésekben található.”


Top