EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0021

2011/65/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2010. november 11. ) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról (átdolgozás)(EKB/2010/21)

HL L 35., 2011.2.9, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2016; hatályon kívül helyezte: 32016D0035(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/65(1)/oj

9.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2010. november 11.)

az Európai Központi Bank éves beszámolójáról

(átdolgozás)

(EKB/2010/21)

(2011/65/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 26.2. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/17 határozat (1) több alkalommal jelentősen módosult. Mivel további módosításokra van szükség különösen a kamatlábkockázat fedezése (hedging) tekintetében, az érthetőség kedvéért indokolt a határozatot átdolgozni.

(2)

Az EKB/2006/17 határozat hivatkozási alapjául szolgáló, a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/16 iránymutatás (2) átdolgozta és hatályon kívül helyezte a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2010. november 11-i EKB/2010/20 iránymutatás (átdolgozás) (3),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   Az EKB/2010/20 iránymutatás 1. cikkében meghatározott fogalmak ugyanazt jelentik ebben a határozatban.

(2)   Az ebben a határozatban alkalmazott egyéb technikai kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint az EKB/2010/20 iránymutatás II. mellékletében.

2. cikk

Alkalmazási kör

Az e határozatban meghatározott szabályokat az EKB éves beszámolójára kell alkalmazni, ami magában foglalja a mérleget, az EKB könyveiben nyilvántartott, mérlegen kívüli tételeket, az eredménykimutatást és az EKB éves beszámolójához kapcsolódó megjegyzéseket.

3. cikk

Számviteli alapelvek

Az EKB/2010/20 iránymutatás 3. cikkében meghatározott számviteli alapelvek e határozatra is vonatkoznak.

4. cikk

Az eszközök és források kimutatása

A pénzügyi vagy egyéb eszközöket/forrásokat csak az EKB mérlegében mutatják ki az EKB/2010/20 iránymutatás 4. cikkével összhangban.

5. cikk

A közgazdasági szempontú és az elszámolásközpontú megközelítés

Az EKB/2010/20 iránymutatás 5. cikke vonatkozik e határozatra.

II.   FEJEZET

A MÉRLEG TARTALMA ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI

6. cikk

A mérleg tartalma

A mérleg összeállítása az I. mellékletben előírt szerkezeten alapul.

7. cikk

Céltartalék az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra

Figyelembe véve az EKB tevékenységeinek természetét, a Kormányzótanács céltartalékot képezhet az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra az EKB mérlegében. A Kormányzótanács az EKB kockázati kitettségére vonatkozó indokolt becslés alapján határoz a céltartalék nagyságáról és felhasználásáról.

8. cikk

A mérlegtételek értékelésének szabályai

(1)   A mérlegtételek értékeléséhez az érvényes piaci árfolyamokat és árakat használják, amennyiben az I. melléklet másként nem rendelkezik.

(2)   Az arany, a devizaügyletek, az értékpapírok (a lejáratig megtartásra kerülő és nem forgalomképes értékpapírok kivételével), valamint a pénzügyi instrumentumok (mérlegtételként és mérlegen kívüli tételként történő) átértékelését az év végén kell elvégezni piaci középárfolyamon és áron.

(3)   Arany esetében nem különböztetik meg az aranyár és a devizaárfolyam változása miatti átértékelési különbözeteket, hanem az átértékelési napon egyetlen arany átértékelési különbözetet számolnak el az arany súlyának meghatározott egységenkénti, az átértékelési napon érvényes euro/USA dollár átváltási árfolyam szerint. Devizaügyletek esetében az átértékelést devizanemenként végzik mind a mérlegben kimutatott, mind a mérlegen kívüli ügyletek esetében. E cikk alkalmazásában az SDR-követeléseket (beleértve az SDR kosár alapjául szolgáló, kijelölt egyedi devizaköveteléseket) egyetlen követelésként kell kezelni. Az értékpapírok átértékelése értékpapír fajtánként (azaz ISIN kód/fajta) történik. A monetáris politikai célokból tartott, illetve az „Egyéb pénzügyi eszközök” vagy a „Vegyes tételek” mérlegtételben feltüntetett értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni.

(4)   A lejáratig megtartásra kerülő értékpapírként besorolt értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni, és azokat amortizált bekerülési költségen és az értékvesztésre tekintettel kell értékelni. Ugyanígy kell kezelni a nem forgalomképes értékpapírokat. A lejáratig megtartásra kerülő értékpapírként besorolt értékpapírok lejáratuk előtt értékesíthetők a következő feltételek együttes fennállása esetén:

a)

amennyiben az értékesített mennyiség nem jelentős a lejáratig megtartásra kerülő értékpapír-portfólió teljes nagyságához képest;

b)

amennyiben az értékpapírokat a lejárati idő hónapjában értékesítik;

c)

olyan különleges körülmények esetében, mint például a kibocsátó hitelképességének jelentős romlása vagy a Kormányzótanács kifejezett monetáris politikai döntését követően.

9. cikk

Repóügyletek

A repóügyleteket az EKB/2010/20 iránymutatás 8. cikke szerint számolják el.

10. cikk

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

A tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumokat az EKB/2010/20 iránymutatás 9. cikke szerint számolják el.

11. cikk

Értékpapírok kamatlábkockázatának származékos eszközökkel való fedezése

A kamatlábkockázat fedezését az EKB/2010/20 iránymutatás 10. cikkének megfelelően számolják el.

12. cikk

Szintetikus instrumentumok

A szintetikus instrumentumok számviteli kezelése az EKB/2010/20 iránymutatás 11. cikkének megfelelően történik.

III.   FEJEZET

BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA

13. cikk

Bevételek elszámolása

(1)   Az EKB/2010/20 iránymutatás 11. cikkének (1), (2), (3), (5) és (7) bekezdéseit alkalmazzák a bevételek elszámolására.

(2)   A KBER Alapokmányának 48.2. cikke szerinti hozzájárulásokból származó elkülönített átértékelési számlák állományait azon tagállamok központi bankjainak tekintetében, amelyek eltérését megszüntették, a nem realizált veszteség ellentételezésére használják fel, ha az meghaladja az EKB/2010/20 iránymutatás 13. cikke (1) bekezdésének c) pontjában leírt, megfelelő átértékelési számlán nyilvántartott korábbi átértékelési nyereséget, mielőtt az ilyen veszteségeket az Alapokmány 33.2. cikkével összhangban jóváírják. Az arany, deviza vagy értékpapírok egyedi átértékelési számláján lévő állományokat a megfelelő eszközök állományának csökkentése esetén arányosan csökkentik.

14. cikk

Beszerzési érték

Az EKB/2010/20 iránymutatás 14. cikke vonatkozik e határozatra.

IV.   FEJEZET

A MÉRLEGEN KÍVÜLI PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK

15. cikk

Általános szabályok

Az EKB/2010/20 iránymutatás 15. cikke vonatkozik e határozatra.

16. cikk

Határidős devizaügyletek

A határidős devizaügyleteket az EKB/2010/20 iránymutatás 16. cikke szerint számolják el.

17. cikk

Devizaswapügyletek

A devizaswapügyleteket az EKB/2010/20 iránymutatás 17. cikke szerint számolják el.

18. cikk

Határidős ügyletek

A határidős ügyleteket az EKB/2010/20 iránymutatás 18. cikke szerint számolják el.

19. cikk

Kamatswapügyletek

A kamatswapügyleteket az EKB/2010/20 iránymutatás 19. cikke szerint számolják el. Az év végén az eredménykimutatásban feltüntetett, nem realizált veszteséget a következő években amortizálják lineáris leírással. Határidős kamatswapok esetén az amortizáció a tranzakció értéknapján kezdődik.

20. cikk

Határidős kamatláb-megállapodások

A határidős kamatláb-megállapodásokat az EKB/2010/20 iránymutatás 20. cikke szerint számolják el.

21. cikk

Határidős értékpapírügyletek

A határidős értékpapírügyleteket az EKB/2010/20 iránymutatás 21. cikke (1) bekezdésében meghatározott „A” módszer szerint számolják el.

22. cikk

Opciók

Az opciókat az EKB/2010/20 iránymutatás 22. cikke szerint számolják el.

V.   FEJEZET

KÖZZÉTETT ÉVES MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

23. cikk

Formátumok

(1)   Az EKB nyilvánosságra hozott éves mérlegének formátuma a II. mellékletben meghatározott formátumot követi.

(2)   Az EKB nyilvánosságra hozott eredménykimutatásának formátuma megfelel a III. mellékletnek.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

A szabályok kidolgozása, alkalmazása és értelmezése

(1)   E határozat értelmezésekor figyelembe kell venni az előkészítő anyagokat, az uniós jog által harmonizált számviteli elveket, valamint az általánosan elfogadott nemzetközi számviteli standardokat.

(2)   Amennyiben ez a határozat nem határoz meg egyedi számviteli eljárást, a Kormányzótanács ellentétes határozata hiányában az EKB az EKB tevékenységeire és számviteli nyilvántartásaira vonatkozó, az Európai Unió által elfogadott nemzetközi számviteli standardokat követi.

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az EKB/2006/17 határozat ezennel hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett határozatra vonatkozó bármely utalást az erre a határozatra vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni, és azok a V. mellékletben lévő megfelelési táblázattal összhangban értelmezendőek.

26. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat 2010. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. november 11-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 348., 2006.12.11., 38. o.

(2)  HL L 348., 2006.12.11., 1. o.

(3)  Lásd e Hivatalos 31 Lap oldalát.


I. MELLÉKLET

A MÉRLEG TARTALMA ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI

Megjegyzés: a számozás a II. mellékletben megadott mérlegformátumra vonatkozik

ESZKÖZÖK

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Arany és aranyra szóló követelések

Fizikailag létező arany (pl. rudak, érmék, lemezek, rögök) raktáron vagy „leszállítás alatt”. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák, lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: i. felértékelési és leértékelési ügyletek, valamint ii. az arany helyével és tisztaságával kapcsolatos swapügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

2.

Euroövezeten kívül letelepedett személyekkel szembeni, devizában denominált követelések

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, devizában denominált követelések, beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat

 

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

A nemzeti kvóta csökkentve az IMF rendelkezésére álló euroegyenleggel. Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az „Euroövezeten kívüli személyekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek” közé.

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Különleges lehívási jogok

Különleges lehívási jogok állományai (SDR) (bruttó)

b)

Különleges lehívási jogok

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

c)

Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodás, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, betétek a szegénységet csökkentő és a növekedést segítő program keretében

c)

Egyéb követelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látraszóló betétek, fordított repóügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

b)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)

Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

d)

Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)

Egyéb külső eszközök

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

3.

Devizában denominált, euroövezeti felekkel szemben fennálló követelések

a)

Az euroövezeten kívüli, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeti felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

a)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

b)

Az euroövezeti felekkel szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repóügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)

Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

4.

Nem euroövezeti felekkel szemben fennálló, euróban denominált követelések

 

 

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az euróban denominált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repóügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken

b)

Az euroövezeten kívüli, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír

b)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett hitelek

c)

Euroövezeten kívüli felek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

d)

Az euroövezeten kívüli jogalanyok által kibocsátott, az „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, pl. az Európai Befektetési Bank által kibocsátott értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

d)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

Az 5.1-től 5.5-ig felsorolt tételek: az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (1) I. mellékletében meghatározott, megfelelő monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

5.1.

Elsődleges refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából heti gyakorisággal végrehajtott rendszeres repóügyletek, általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából havi gyakorisággal végrehajtott rendszeres repóügyletek, általában háromhavi lejárattal

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.3.

Finomszabályozó repóműveletek

Eseti alapon finomszabályozás céljából végrehajtott repóműveletek

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.4.

Strukturális repóműveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott repóműveletek

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.5.

Marginális hitellehetőség

Egynapos likviditási lehetőség előre meghatározott kamatlábbal, elfogadható eszközök ellenében (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.6.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névértéken vagy bekerülési értéken

6.

Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az „Euroövezeti felek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok” (beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket) eszköztételben szereplő értékpapír-állományok kezelésével kapcsolatos fordított repóügyletek és egyéb követelések. Euroövezetben letelepedett nem hazai hitelintézeteknél fenntartott levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb követelések és műveletek.

Névértéken vagy bekerülési értéken

7.

Euroövezeti felek euróban denominált értékpapírjai

 

 

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

Az euroövezetben kibocsátott és monetáris politikai célokból tartott értékpapírok. Finomszabályozás céljából vásárolt EKB-kötvények

a)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

c)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

7.2.

Egyéb értékpapírok

A 7.1. „Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok” és a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok; kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, közvetlenül birtokolt, euróban denominált pénzpiaci papírok (beleértve az EMU előtti időszakból származó állampapírokat). Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

a)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

b)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

c)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

d)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó követelések az állammal szemben (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

9.

Eurorendszeren belüli követelések

 

 

9.1.

Az EKB-kötvények kibocsátásának biztosítékául szolgáló saját váltókkal kapcsolatos követelések

Kizárólag EKB-mérlegtétel Az EKB adósságleveleivel kapcsolatos viszonossági megállapodás miatt az NKB-k által kibocsátott váltók

Bekerülési értéken

9.2.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos követelések

Az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2010. december 13-i EKB/2010/29 határozat (átdolgozás) (2) alapján az EKB bankjegy-kibocsátásával kapcsolatos követelések

Névértéken

9.3.

Egyéb eurorendszerbeli követelések (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

a)

Az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege - lásd az „Egyéb eurorendszerbeli kötelezettségek (nettó)” tételt a forrásoldalon

a)

Névértéken

b)

Egyéb, esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének a NKB-k számára való belső felosztását

b)

Névértéken

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

11.

Egyéb eszközök

 

 

11.1.

Euroövezetbeli érmék

Euroérmék

Névértéken

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken

Az értékcsökkentési leírás az eszköz csökkenthető értékének szisztematikus leírása az eszköz hasznos élettartama alatt. A hasznos élettartam az az időszak, amely során a javak várhatóan a jogi személy részére használat céljából rendelkezésére állnak. Az egyedi materiális javak hasznos élettartamát rendszeresen felül lehet vizsgálni, amennyiben az elvárások eltérnek a korábbi becslésektől. A főbb eszközök állhatnak különböző hasznos élettartammal bíró összetevőkből. Az ilyen összetevők élettartamát egyénileg becsülik meg.

Az állóeszközök bekerülési értékének része az álleszköz megszerzésének költsége is. A többi közvetlen vagy közvetett költséget költségként kell elszámolni.

A kiadások tőkésítése: értékhatár fölött (HÉA nélkül számított 10 000 euro alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

Egyéb részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

Értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegek, beleértve az előirányzott állomány részeként tartott lekötött betéteket és folyószámlákat

Fordított repóügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-állomány kezelésére

a)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci árfolyamon

b)

Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést jelentő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést jelentő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

c)

Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

d)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

e)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

f)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

g)

Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg/betét devizában denominált

11.4.

Mérlegen kívüli tételek átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatswapügyeletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevétel, amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes, de arra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (pl. az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat).

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

11.6.

Vegyes tételek

a)

Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek. Hitelezés megbízásos alapon

a)

Névértéken/bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranyletéteivel kapcsolatos befektetések

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó követelések

c)

24. cikk (2) bekezdésének megfelelően

d)

Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származó, fennálló követelések

d)

Névértéken/megtérítési értéken (a veszteségek elszámolása előtt/után)

e)

A nemteljesítő eurorendszerbeli szerződő felek által benyújtott biztosíték végrehajtásával összefüggésben érvényesített és/vagy megszerzett eszközök vagy követelések (harmadik felekkel szemben)

e)

Bekerülési költség (devizapiaci árfolyamon átszámítva a megszerzés időpontjában, amennyiben a pénzügyi eszközök külföldi fizetőeszközben denomináltak)

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

Névértéken


FORRÁSOK

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Forgalomban lévő bankjegyek

Az EKB által kibocsátott eurobankjegyek az EKB/2010/29 határozat szerint

Névértéken

2.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben

A 2.1., 2.2., 2.3. és 2.5. tételek: eurobetétek az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelően

 

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

Olyan hitelintézetek euroszámlái, amelyek szerepelnek az Alapokmány szerint tartalékképzésre kötelezett pénzügyi szervezetek felsorolásában. Ez a tétel elsősorban a kötelező tartalékok könyvelésére szolgáló számlákat tartalmazza

Névértéken

2.2.

Betéti lehetőség

Egynapos látra szóló betétek, előre meghatározott kamatlábbal (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken

2.3.

Lekötött betétek

Betétgyűjtés a finomszabályozó műveletekkel kapcsolatos likviditás elvonása céljából

Névértéken

2.4.

Finomszabályozó repóműveletek

Monetáris politikával kapcsolatos ügyletek a likviditás elvonása céljából

Névértéken vagy repó bekerülési értéken

2.5.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek

Hitelintézetek betétei, amelyek az ugyanezen hitelintézeteknek nyújtott hitelekkel kapcsolatos fedezeti eszközök értékének csökkenéséből erednek

Névértéken

3.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek az „euroövezetbeli felek által kibocsátott euróban denominált értékpapírok” eszköztétel alatt szereplő értékpapír-állomány kezelésére. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb műveletek. A hitelintézetek folyószámláitól eltérő egyéb számlái

Névértéken vagy repó bekerülési értéken

4.

Kibocsátott EKB-kötvények

Csak az EKB mérlegének része. Az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelő kötvények. Likviditás elvonása céljából kibocsátott diszkont értékpapírok

Névértéken

Diszázsiót amortizálni kell.

5.

Egyéb euroövezetbeli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

 

 

5.1.

Az állammal szembeni kötelezettségek

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

5.2.

Egyéb kötelezettségek

Alkalmazottak, vállalatok és ügyfelek folyószámlái, beleértve azokat a pénzügyi szervezeteket, amelyek mentesek a tartalékképzési kötelezettség alól – lásd a 2.1. tételt a forrásoldalon stb; lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

6.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

Más bankok, központi bankok, nemzetközi/nemzetek feletti szervezetek (beleértve az Európai Bizottságot) folyószámlái, lekötött betétei, látra szóló betétei (beleértve a fizetés céljából fenntartott számlákat és a tartalékkezelés céljából fenntartott számlákat); egyéb betétesek folyószámlái. Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek euróban denominált értékpapírok kezelése céljából. Az eurót be nem vezetett tagállamok NKB-jai TARGET2-számláinak egyenlege

Névértéken vagy repó bekerülési értéken

7.

Euroövezetbeli felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

Folyószámlák. Repóügyletekből származói kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.

Euroövezeten kívül felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

 

 

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

Folyószámlák. Repóügyletekből származó kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelfelvétel

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

9.

Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

SDR-ben denominált tétel, amely az adott ország/NKB részére eredetileg kiosztott különleges lehívási jogok (SDR) összegét mutatja

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

10.

Eurorendszerbeli kötelezettségek

 

 

10.1.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő kötelezettségek

Csak EKB-mérlegtétel (euróban denominálva)

Névértéken

10.2.

Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

a)

A NKB-k TARGET2 számláinak és levelező számláinak egyenlegéből származó nettó kötelezettségek, azaz a követelések és kötelezettségek nettó összege (lásd Még az „egyéb eurorendszeren belüli követelések (nettó)” eszközoldali tételt)

a)

névértéken

b)

egyéb, esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli kötelezettségek, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének NKB-k számára való belső felosztását

b)

névértéken

11.

Elszámolás alatt álló tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (kötelezettségek), beleértve a folyamatban levő zsíróátutalásokat

Névértéken

12.

Egyéb források

 

 

12.1.

Mérlegen kívüli pénzügyi instrumentumok átértékelési különbözete

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatláb-swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, piaci devizaárfolyamon

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

Jövőbeni időszakban esedékes költség, amely a tárgyidőszakra vonatkozik. A tárgyidőszakban kapott bevétel, amely jövőbeni időszakra vonatkozik

Névértéken, átváltás piaci devizaárfolyamon

12.3.

Vegyes tételek

a)

Adószámlák (függőszámlák). Devizahitellel vagy garanciával fedezett számlák. Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek hitelintézetekkel, az „egyéb pénzügyi eszközök” eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfólió kezelésére. Kötelező betétek a tartalékok kivételével. Egyéb kisebb tételek. Források kezelése megbízásos alapon.

a)

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranybetétei.

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó kötelezettségek

c)

A 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően

13.

Céltartalékok

a)

Árfolyam-, kamat-, hitel- és aranyárkockázatokra és más célokra, például várható jövőbeni kiadásokra és az Alapokmány 48.2. cikke szerinti hozzájárulásokra az olyan tagállamok központi bankjai tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

a)

Bekerülési értéken/névértéken

b)

Monetáris politikai műveletekből származó partnerkockázatokra

b)

Névértéken

14.

Átértékelési számlák

a)

Árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák aranyra, mindenfajta, euróban denominált értékpapírra, mindenfajta, külföldi valutában denominált értékpapírra, opciókra; kamatkockázati származékos ügyletekhez kapcsolódó piaci értékelési különbözetek; a deviza-árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák (mindenfajta nettó deviza pozíció, ideértve a devizaswapügyleteket, határidős devizaügyleteket és a különleges lehívási jogot (SDR))

b)

Az olyan tagállamok központi bankjainak az Alapokmány 48.2. cikke szerinti hozzájárulásaiból eredő egyedi átértékelési számlák, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték (lásd: 13. cikk (2) bekezdés)

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, devizapiaci árfolyamon átszámítva

15.

Tőke és tartalékok

 

 

15.1.

Tőke

Befizetett tőke

Névértéken

15.2.

Tartalékok

Az Alapokmány 33. cikke szerinti kötelező tartalékok és az Alapokmány 48.2. cikke szerinti hozzájárulások azon tagállamok központi bankjainak tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

Névértéken

16.

Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

Névértéken


(1)  HL L 310., 2000.11.12., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 26. oldalát. Az EKB/2010/29 határozatot az EKB/2010/21 határozat közzététele előtt fogadták el.


II. MELLÉKLET

AZ EKB ÉVES MÉRLEGE

(millió EUR)

Eszközök (2)

Tárgyév

Előző év

Források

Tárgyév

Előző év

1.

Aranykészletek és aranykövetelések

2.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, devizában denominált követelések

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

3.

Devizában denominált, euroövezeten belüli felekkel szemben fennálló követelések

4.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, euróban denominált követelések

4.1.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelek

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

5.1.

Elsődleges refinanszírozó műveletek

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozó műveletek

5.3.

Finomszabályozó repóműveletek

5.4.

Strukturális repóműveletek

5.5.

Marginális hitellehetőség

5.6.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek

6.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

7.

Euroövezeti felek euróban denominált értékpapírjai

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

7.2.

Egyéb értékpapírok

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

9.

Eurorendszeren belüli követelések

9.1.

Az EKB-kötvények kibocsátásának biztosítékául szolgáló saját váltókkal kapcsolatos követelések

9.2.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos nettó követelések

9.3.

Egyéb eurorendszerbeli követelések (nettó)

10.

Elszámolás alatt álló tételek

11.

Egyéb eszközök

11.1.

Euroövezetbeli érmék

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális javak

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

11.4.

Mérlegen kívüli pénzügyi instrumentumok átértékelési különbözete

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

11.6.

Vegyes tételek

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

 

1.

Forgalomban lévő bankjegyek

2.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

2.2.

Betéti lehetőség

2.3.

Lekötött betétek

2.4.

Finomszabályozó repóműveletek

2.5.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek

3.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

4.

Kibocsátott EKB-kötvények

5.

Egyéb euroövezetbeli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

5.1.

Az állammal szembeni kötelezettségek

5.2.

Egyéb kötelezettségek

6.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

7.

Euroövezetbeli felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

8.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

9.

Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

10.

Eurorendszerbeli kötelezettségek

10.1.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő kötelezettségek

10.2.

Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)

11.

Elszámolás alatt álló tételek

12.

Egyéb források

12.1.

Mérlegen kívüli pénzügyi instrumentumok átértékelési különbözete

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

12.3.

Vegyes tételek

13.

Céltartalékok

14.

Átértékelési számlák

15.

Tőke és tartalékok

15.1.

Tőke

15.2.

Tartalékok

16.

Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

 

Eszközök összesen

Források összesen

 

 


(1)  A központi bankok euróban kifejezett pontos összegeket vagy más módon kerekített összegeket egyaránt közzétehetnek.

(2)  Az eszközökre vonatkozó táblázat a forrásokra vonatkozó táblázat felett is közzétehető.


III. MELLÉKLET

AZ EKB NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(millió EUR)

… december 31-i eredménykimutatás

Tárgyév

Előző év

1.1.1.

Devizatartalék részét képező eszközökből származó kamatbevétel

 

 

1.1.2.

Az eurobankjegyeknek az eurorendszeren belüli felosztásából származó kamatbevétel

 

 

1.1.3.

Egyéb kamatbevétel

 

 

1.1.

Kamatbevétel

 

 

1.2.1.

Az átadott devizatartalékokat megtestesítő eszközök után az nkb-knak fizetett kamat

 

 

1.2.2.

Egyéb kamatráfordítás

 

 

1.2.

Kamatráfordítás

 

 

1.

Nettó kamatbevétel

 

 

2.1.

Pénzügyi műveletekből származó realizált nyereség/veszteség

 

 

2.2.

Értékvesztés pénzügyi eszközök és pozíciók miatt

 

 

2.3.

Az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra céltartalék képzése és felhasználása

 

 

2.

Pénzügyi műveletek, értékvesztések és kockázati céltartalékok nettó eredménye

 

 

3.1.

Díj- és jutalékbevétel

 

 

3.2.

Díj- és jutalékráfordítás

 

 

3.

Díjak és jutalékok nettó bevétele (2)

 

 

4.

Részvényekből és részesedésekből származó bevétel

 

 

5.

Egyéb bevétel

 

 

Összes nettó bevétel

 

 

6.

A munkaerő költsége (3)

 

 

7.

Igazgatási költségek (3)

 

 

8.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése

 

 

9.

Bankjegy-előállítási szolgáltatások (4)

 

 

10.

Egyéb ráfordítások

 

 

Mérleg szerinti tárgyévi eredmény

 

 


(1)  Az EKB választhat, hogy pontos euroösszegeket vagy más módon kerekített összegeket közöl

(2)  A bevétel és ráfordítások közötti felbontás az éves mérlegek magyarázó megjegyzéseiben is bemutatható

(3)  Ideértve az igazgatási jellegű céltartalékokat is.

(4)  Ez a tétel külső szolgáltató által végzett bankjegy-előállítás esetén alkalmazandó (a központi bankok nevében bankjegy-előállítással megbízott külső társaságok által nyújtott szolgáltatás költségére). Javasolt az eurobankjegyek kibocsátásával kapcsolatban felmerült költségek felvétele az eredménybe a kiszámlázáskor, illetve felmerülésükkor; lásd még az EKB/2010/20 iránymutatást.


IV. MELLÉKLET

A HATÁRON KÍVÜL HELYEZETT HATÁROZAT ÉS MÓDOSÍTÁSAI

EKB/2006/17 határozat

HL L 348., 2006.12.11., 38. o.

EKB/2007/21 határozat

HL L 42., 2008.2.16., 83. o.

EKB/2008/22 határozat

HL L 36., 2009.2.5., 22. o.

EKB/2009/19 határozat

HL L 202., 2009.8.4., 54. o.

EKB/2009/29 határozat

HL L 348., 2009.12.29., 57. o.


V. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

EKB/2006/17 határozat

Ez a határozat

11. cikk

10a. cikk

12. cikk

11. cikk

13. cikk

12. cikk

14. cikk

13. cikk

15. cikk

14. cikk

16. cikk

15. cikk

17. cikk

16. cikk

18. cikk

17. cikk

19. cikk

18. cikk

20. cikk

19. cikk

21. cikk

20. cikk

22. cikk

21. cikk

23. cikk

22. cikk

24. cikk

23. cikk

25. cikk

24. cikk

26. cikk


Top