EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1096

A Tanács 1096/2010/EU rendelete ( 2010. november 17. ) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról

OJ L 331, 15.12.2010, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 296 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1096/oj

15.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/162


A TANÁCS 1096/2010/EU RENDELETE

(2010. november 17.)

az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

mivel:

(1)

A pénzügyi válság komoly hiányosságokra mutatott rá a pénzügyi felügyelet területén, amely képtelen volt előre felismerni a kedvezőtlen makro-prudenciális fejleményeket és megakadályozni a pénzügyi szektorban a túlzott mértékű kockázatok felhalmozódását, és kiemelte különösen a meglévő makro-prudenciális felügyelet gyenge pontjait.

(2)

2008 novemberében a Bizottság azzal bízta meg a Jacques de Larosière vezette magas szintű csoportot (a „de Larosière-csoport”), hogy készítsen ajánlásokat az európai felügyeleti szabályok megszilárdításának módjáról a polgárok magasabb szintű védelme és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom helyreállítása céljából.

(3)

A 2009. február 25-én bemutatott végső jelentésében a de Larosière-csoport többek között a pénzügyi rendszer egészének kockázatait felügyelő, uniós szintű szerv létrehozását javasolta.

(4)

A Bizottság a 2009. március 4-i, „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez” című közleményében üdvözölte és széleskörűen támogatta a de Larosière-csoport ajánlásait. Az Európai Tanács a 2009. március 19–20-i ülésén egyetértett abban, hogy szükség van az Unióban működő pénzügyi intézmények szabályozásának és felügyeletének javítására, és az intézkedések alapjául a de Larosière-csoport jelentése szolgál.

(5)

A Bizottság a 2009. május 27-i„Európai pénzügyi felügyelet” című közleményében az uniós szintű pénzügyi stabilitás megőrzését szolgáló jelenlegi szabályok megreformálását irányozta elő, így például a makro-prudenciális felügyeletért felelős Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) létrehozását. 2009. június 9-i ülésén a Tanács, 2009. június 18–19-i ülésén pedig az Európai Tanács adta támogatását a Bizottság elképzeléseihez, és üdvözölte a Bizottságnak a jogalkotási javaslatok előterjesztésére irányuló szándékát, amelyekkel az új keret teljeskörűen létrejöhet.

(6)

Az 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) létrehozta a pénzügyi rendszer uniós szintű makro-prudenciális felügyeletét és az Európai Rendszerkockázati Testületet (ERKT).

(7)

Az Európai Központi Bank (EKB) makro-prudenciális szakértelme révén jelentős mértékben hozzájárulhat az Unió pénzügyi rendszerének hatékony makro-prudenciális felügyeletéhez.

(8)

Az ERKT titkárságát (a titkárság) az EKB-nak kell biztosítania, és amelynek e célból elegendő emberi és pénzügyi erőforrást kell rendelkezésére bocsátani. A titkárság személyzetére ezért az EKB személyzetének alkalmazási feltételeit kell alkalmazni. Az 1999. március 31-én módosított, az Európai Központi Bank személyzetének alkalmazási feltételeinek elfogadásáról szóló, 1998. június 9-i EKB-határozat (EKB/1998/4) (4) preambuluma szerint az EKB személyzetét a tagállamok állampolgárai közül, a lehető legszélesebb földrajzi területről kell kiválasztani.

(9)

A Tanács 2009. június 9-én úgy határozott, hogy az EKB elemzési, statisztikai, adminisztratív és logisztikai segítséget nyújtson az ERKT-nak. Mivel az ERKT feladata kiterjed a pénzügyi stabilitás valamennyi vonatkozására és területére, az EKB-nak be kell vonnia a nemzeti központi bankokat és felügyeleti hatóságokat szakértelmük hasznosítása céljából. Ezért igénybe kell venni az Európai Unió működéséről szóló szerződésben biztosított azon lehetőséget, hogy a prudenciális felügyelettel kapcsolatos szakpolitikákra vonatkozó külön feladatokat bízzanak az EKB-ra, azáltal, hogy ráruházzák az ERKT titkárságának biztosítására vonatkozó feladatot.

(10)

Az EKB-t meg kell bízni az ERKT statisztikai támogatásának feladatával. Az e rendelet szerinti, az ERKT feladatai ellátásához szükséges információ-gyűjtésre és -feldolgozásra ezért a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 5. cikkének és az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletnek (5) kell vonatkoznia. Ennek megfelelően az EKB, illetve a Központi Bankok Európai Rendszere által gyűjtött titkos statisztikai információkat meg kell osztani az ERKT-vel. Ugyanakkor ez a rendelet nem érinti az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (6).

(11)

A titkárságnak kell előkészítenie az ERKT üléseit, és segítenie kell az ERKT igazgatótanácsának, irányítóbizottságának, szakmai tanácsadó bizottságának és tudományos tanácsadó bizottságának munkáját. Az ERKT nevében a titkárságnak kell összegyűjtenie az ERKT feladatainak ellátásához szükséges valamennyi információt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tagság

Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke és alelnöke az 1092/2010/EU rendelettel létrehozott Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) igazgatótanácsának tagja.

2. cikk

Az ERKT támogatása

Az EKB titkárságot biztosít és ezáltal elemzési, statisztikai, logisztikai és adminisztratív segítséget nyújt az ERKT számára. A titkárság feladata az 1092/2010/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint többek között különösen a következő:

a)

az ERKT üléseinek előkészítése;

b)

a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 5. cikkével és e rendelet 5. cikkével összhangban az ERKT nevében és feladatainak teljesítése érdekében információ, többek között statisztikai információ-gyűjtés és -feldolgozás;

c)

az ERKT feladatainak ellátásához szükséges elemzések készítése, a nemzeti központi bankok és felügyeleti hatóságok által nyújtott szakmai tanácsok alapján;

d)

az ERKT támogatása a más érintett szervekkel makro-prudenciális ügyekben igazgatási szinten folytatott nemzetközi együttműködésben;

e)

az igazgatótanács, az irányítóbizottság, a szakmai tanácsadó bizottság és a tudományos tanácsadó bizottság munkájának támogatása.

3. cikk

A titkárság megszervezése

(1)   Az EKB elegendő humán és pénzügyi erőforrásról gondoskodik az ERKT titkárság biztosítására vonatkozó feladata ellátása érdekében.

(2)   A titkárság vezetőjét az ERKT igazgatótanácsával folytatott konzultációt követően az EKB nevezi ki.

4. cikk

Irányítás

(1)   A titkárság vezetőjét az ERKT nevében az igazgatótanács elnöke és az irányítóbizottsága látja el iránymutatásokkal.

(2)   A titkárság vezetője vagy képviselője részt vesz az ERKT igazgatótanácsának, irányítóbizottságának, szakmai tanácsadó bizottságának és tudományos tanácsadó bizottságának ülésein.

5. cikk

Információgyűjtés az ERKT nevében

(1)   Az ERKT meghatározza, hogy az 1092/2010/EU rendelet 3. cikkében meghatározott feladatainak elvégzése céljából mely információk szükségesek. Erre való tekintettel a titkárság az ERKT nevében eljárva, rendszeres, valamint eseti alapon gyűjti az összes szükséges információt az 1092/2010/EU* rendelet 15. cikkével összhangban és az e rendelet 6. cikkére figyelemmel.

(2)   Az ERKT nevében a titkárság az európai felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a kockázatra vonatkozó, feladataik elvégzéséhez szükséges információkat.

6. cikk

Az információk és dokumentumok titkossága

(1)   A büntetőjog alkalmazásának sérelme nélkül, a titkárság nem hozhat semmilyen, szakmai kötelessége teljesítése közben kapott titkos információt az ERKT-n kívüli semmilyen személy vagy hatóság tudomására, az olyan összefoglaló és összevont formában történt közlés kivételével, amelyből az egyes pénzügyi intézmények nem azonosíthatók.

(2)   A titkárság biztosítja, hogy a dokumentumokat az ERKT-hez olyan módon nyújtják be, amely biztosítja azok titkosságát.

(3)   Az EKB biztosítja az EKB e rendelet szerinti feladatainak teljesítése során a titkárság által kapott információk bizalmas kezelését. Az EKB az ERKT nevében a titkárság által gyűjtött információk védelmét biztosító belső eljárásokat hoz létre és belső szabályokat fogad el. Az EKB személyzete betartja a hivatali titoktartással kapcsolatban alkalmazandó szabályokat.

(4)   Az EKB által e rendelet alkalmazásában megszerzett információk kizárólag a 2. cikkben említett célokra használhatók fel.

7. cikk

Hozzáférés a dokumentumokhoz

(1)   A titkárság biztosítja az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2004. március 4-i határozat (EKB/2004/3) (7) alkalmazását.

(2)   Az EKB/2004/3 határozatnak az ERKT-vel kapcsolatos dokumentumokra történő alkalmazásának gyakorlati szabályait 2011. június 17-ig kell elfogadni.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Tanács 2013. december 17-ig a Bizottság jelentése alapján megvizsgálja ezt a rendeletet. Az EKB-tól, valamint az európai felügyeleti hatóságoktól kapott véleményt követően határoz arról, hogy szükség van-e e rendelet felülvizsgálatára.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. december 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. REYNDERS


(1)  A 2010. szeptember 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 270., 2009.11.11., 1. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(4)  HL L 125., 1999.5.19., 32. o.

(5)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(6)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(7)  HL L 80., 2004.3.18., 42. o.


Top