EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1215

A Tanács 1215/2009/EK rendelete ( 2009. november 30. ) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről

OJ L 328, 15.12.2009, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 174 - 182

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1215/oj

15.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/1


A TANÁCS 1215/2009/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről, a 2820/98/EK rendeletet módosításáról, illetve az 1763/1999/EK és a 6/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. szeptember 18-i 2007/2000/EGK tanácsi irányelvet (1) több alkalommal jelentősen módosították (2). Az áttekinthetőség és az ésszerűsége érdekében az említett irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A 2000. március 23–24-i lisszaboni ülésen az Európai Tanács úgy határozott, hogy a stabilizációs és társulási megállapodások megkötését a nyugat-balkáni országokkal aszimmetrikus kereskedelmi liberalizációnak kell megelőznie.

(3)

A közösségi piac további megnyitása a nyugat-balkáni országokból származó behozatal előtt várhatóan hozzájárul a térség politikai és gazdasági stabilizációjához, anélkül, hogy negatív következményekkel járna a Közösség számára.

(4)

Mindezek alapján indokolt a Közösség autonóm kereskedelmi kedvezményeit bővíteni az ipari termékek vonatkozásában minden fennmaradt vámplafon eltörlésével, valamint a mezőgazdasági és halászati termékek – beleértve a feldolgozott termékeket is – közösségi piacra jutásának további elősegítésével.

(5)

Ezen intézkedések, az EU stabilizációs és társulási folyamatának részeként, a nyugat-balkáni sajátos helyzetre szolgálnak válaszul. Nem teremtenek precedenst a Közösség más harmadik országokkal szembeni kereskedelempolitikájában.

(6)

A korábbi regionális megközelítésen és a Tanács 1997. április 29-i következtetésein alapuló EU-stabilizációs és -társulási folyamattal összhangban az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztését bizonyos feltételek határozzák meg. Az autonóm kereskedelmi kedvezmények biztosítása összekapcsolódik a demokrácia és az emberi jogok alapvető elveinek tiszteletben tartásával és az államok azon készségével, hogy az egymás közötti gazdasági kapcsolataikat fejlesszék. A kiterjesztett autonóm kereskedelmi kedvezmények biztosításának az EU stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő országok javára össze kell kapcsolódnia ezen országoknak a hatékony gazdasági reformok bevezetése és a regionális együttműködésben – különösen a vonatkozó GATT/WTO-követelményeknek megfelelő szabadkereskedelmi területek létrehozása útján – való részvétel melletti elkötelezettségével. Mindezen túl az autonóm kereskedelmi kedvezményekre való jogosultság feltétele, hogy a kedvezményezettek részt vegyenek a Közösséggel – a visszaélések kockázatának elkerülése céljából folytatott – hatékony közigazgatási együttműködésben.

(7)

Kereskedelmi kedvezmények csak vámigazgatással rendelkező országoknak vagy területeknek biztosíthatók.

(8)

Bosznia-Hercegovina, Szerbia és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244. (1999) határozata szerint az Egyesült Nemzetek Koszovói Missziója (UNMIK) által nemzetközi polgári igazgatás alatt álló Koszovó (a továbbiakban: „Koszovó”) megfelel ezeknek a feltételeknek, és – a térségen belüli megkülönböztetés elkerülése érdekében – mindezen országok és területek számára egységes kereskedelmi kedvezményeket kell biztosítani.

(9)

Az e rendeletben meghatározott kereskedelmi intézkedéseknek figyelembe kell venniük, hogy mind Szerbia, mind pedig Koszovó külön vámterületet képez.

(10)

A Közösség Szerbiával megállapodást (3) kötött a textiltermékek kereskedelméről.

(11)

Albánia, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Montenegró csak addig marad e rendelet kedvezményezettje, amíg e rendelet a Közösségek és ezen országok közötti szerződéses rendszerek szerint fennálló engedményeknél előnyösebb engedményeket határoz meg.

(12)

A származás igazolása és a közigazgatási együttműködési eljárás érdekében a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet megfelelő rendelkezéseit alkalmazni kell.

(13)

Az ésszerűsítés és az egyszerűsítés érdekében indokolt biztosítani, hogy a Bizottság a Vámkódexbizottsággal folytatott konzultációt követően – az e rendeletben meghatározott eljárások sérelme nélkül –, e rendelet bármely szükséges változtatását és technikai módosítását elvégezhesse.

(14)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(15)

Az e rendeletben előírt behozatali szabályokat a Tanács által meghatározott feltételek mellett, és az e rendelet alapján végrehajtott rendelkezésekkel kapcsolatos tapasztalatai alapján, meg kell hosszabbítani. A szabályok időtartamának végét 2010. december 31-ben indokolt megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Preferenciális szabályok

(1)   A 3. cikkben meghatározott külön rendelkezésekre figyelemmel, a Bosznia-Hercegovinából, valamint Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó termékek – a Kombinált Nómenklatúra 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 és 2204 vámtarifaszáma alatti árucsoport kivételével – mennyiségi korlátozások vagy azokkal azonos hatású intézkedések nélkül, illetőleg vámok és azokkal azonos hatású díjak alól mentesen behozhatók a Közösségbe.

(2)   A Bosznia-Hercegovinából, illetve Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó, a Kombinált Nómenklatúra 1701 és 1702 vámtarifaszáma alá tartozó cukortermékek behozatalának részesülnie kell a 3. cikkben előírt engedményekből.

(3)   Az Albániából, Horvátországból, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból vagy Montenegróból származó termékek, amennyiben úgy határozták meg, továbbra is részesülnek e rendelet rendelkezéseinek, vagy bármely olyan, az e rendeletben meghatározott intézkedésnek a kedvezményeiből, amely a Közösség és ezen országok közötti kétoldalú megállapodások keretein belül meghatározott kereskedelmi kedvezményeknél előnyösebbek.

2. cikk

A preferenciális szabályokban való részesülés feltételei

(1)   Az 1. cikkben meghatározott preferenciális szabályokban való részesülés feltételei a következők:

a)

megfelelés a 2454/93/EGK rendelet I. része IV. címe 2. fejezete 1. szakaszának 1. alszakaszában meghatározott „származó termék” fogalomnak;

b)

az 1. cikkben említett országok és területek tartózkodása új vámok vagy azokkal azonos hatású díjak, valamint új mennyiségi korlátozások vagy azokkal azonos hatású intézkedések bevezetésétől a Közösségből származó behozatal tekintetében, illetve a vámok és díjak meglévő szintjének emelésétől vagy bármely más korlátozás bevezetésétől 2000. szeptember 30-tól; és

c)

a kedvezményezettek részvétele a Közösséggel – a visszaélések kockázatának elkerülése céljából – folytatott hatékony közigazgatási együttműködésben.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek sérelme nélkül, a 1. cikkben meghatározott preferenciális szabályokból származó előnyök szerzésének jogosultsága függ a kedvezményezett országoknak a hatékony gazdasági reformok bevezetésére és az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő más államokkal való regionális együttműködésre vonatkozó részvételi készségétől, különösen a GATT 1994 XXIV. cikkének és más vonatkozó WTO-követelményeknek megfelelő szabadkereskedelmi területek létrehozása útján.

Az e tekintetben való meg nem felelés esetén a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel megfelelő intézkedéseket tehet.

3. cikk

Mezőgazdasági termékek – vámkontingensek

(1)   Az 1. cikkben említett országokból és területekről származó, az I. mellékletben felsorolt halászati termékeknek és boroknak a Közösségbe történő behozatala esetén alkalmazandó vámokat felfüggesztik az említett mellékletben, minden egyes megjelölt időszakokban, szinteken, a közösségi vámkontingens határértékein belül, valamint az egyes termékre és származásra vonatkozóan megjelölt feltételek szerint.

(2)   A II. mellékletben meghatározott és az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett országokból és területekről származó „baby-beef” – termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vám a hasított súlyban kifejezett 11 475 tonna éves vámkontingensen belül az ad valorem vámtétel 20 %-a és a közös vámtarifában meghatározott külön vámtétel 20 %-a.

A 11 475 tonnás éves vámkontingens mértéke a kedvezményezett országok és területek között a következők szerint kerül elosztásra:

a)

1 500 tonna (hasított súly) a Bosznia-Hercegovinából származó „baby-beef” – termékekre;

b)

9 175 tonna (hasított súly) a Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó „baby-beef” termékekre.

A II. mellékletben meghatározott, az Albániából származó „baby-beef” termékeknek a Közösségbe történő behozatala nem részesülhet vámkedvezményben.

Az ezen kontingensek terhére történő behozatalra irányuló kérelemhez mellékelni kell az exportáló ország illetékes hatósága által kibocsátott eredetiségigazolást, bizonyítandó, hogy a termék az érintett országból vagy területről származik, és megfelel az e rendelet II. mellékletében szereplő meghatározásnak. Az igazolást a Bizottság a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (6) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően állítja ki.

(3)   A Bosznia-Hercegovinából, valamint Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó, a Kombinált Nómenklatúra 1701 és 1702 vámtarifaszáma alá tartozó cukortermékek behozatalára a következő, éves vámmentes kontingensek vonatkoznak:

a)

12 000 tonna (tiszta tömeg) a Bosznia-Hercegovinából származó cukortermékekre;

b)

180 000 tonna (tiszta tömeg) a Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó cukortermékekre.

(4)   E rendelet más rendelkezéseitől és különösen a 10. cikktől függetlenül – a mezőgazdasági és halászati piacok különös érzékenységére tekintettel – a Bizottság a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghozhatja a megfelelő intézkedéseket, ha a mezőgazdasági és halászati termékek behozatala komoly zavart okoz a Közösség piacain és azok szabályozási mechanizmusaiban.

4. cikk

A „baby-beef”-re és a cukorra vonatkozó vámkontingensek végrehajtása

A „baby-beef” termékekre vonatkozó vámkontingensek alkalmazásának részletes szabályait a Bizottság az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően állapítja meg.

A Kombinált Nómenklatúra 1701 és 1702 vámtarifaszáma alatti cukortermékek vámkontingensei végrehajtásának részletes szabályait a Bizottság az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően állapítja meg.

5. cikk

A vámkontingensek nyilvántartása

Az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett vámkontingenseket a Bizottság a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkének megfelelően tartja nyilván.

A tagállamok és a Bizottság közötti, e célból folytatott információcserét – lehetőség szerint – elektronikus kapcsolaton keresztül kell megvalósítani.

6. cikk

Hozzáférés a vámkontingensekhez

Minden tagállam egyenlő és zavartalan hozzáférést biztosít az importőröknek a vámkontingensekhez, amíg az adott kontingens mértéke ezt megengedi.

7. cikk

Hatáskör-átruházás

A Bizottság a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően, a 4. cikkben előírtakon túl, elfogadja az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezéseket, különösen:

a)

a Kombinált Nómenklatúra-kódok és a TARIC-albontások módosítását követően szükségessé váló módosításokat és technikai kiigazításokat;

b)

a Közösség és az 1. cikkben említett országok és területek közötti egyéb megállapodások megkötését követően szükségessé váló kiigazításokat.

8. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (7) 247a. cikke által létrehozott Vámkódexbizottság (a továbbiakban: „bizottság”) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett időtartam egy hónap.

9. cikk

Együttműködés

A tagállamok és a Bizottság szorosan együttműködnek e rendelet és különösen annak 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések teljesülése érdekében.

10. cikk

Ideiglenes felfüggesztés

(1)   Ha a Bizottság csalásra vonatkozó elegendő bizonyítékát vagy a származás igazolásához szükséges közigazgatási együttműködés biztosításának hiányát észleli, vagy a Közösségbe irányuló kivitel jelentősen, a normál termelési és kiviteli kapacitás fölé emelkedik, vagy az 1. cikkben említett ország vagy terület nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, intézkedéseket hozhat az e rendelet által előírt rendelkezések három hónapos időtartamra történő teljes vagy részleges felfüggesztésére, amennyiben előzőleg:

a)

értesítette a bizottságot;

b)

felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket a Közösség pénzügyi érdekei védelmének biztosítására és/vagy a kedvezményezett országoknak és területeknek a 2. cikk (1) bekezdésének való megfelelése biztosítására;

c)

értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, megállapítva, hogy megalapozott kétely merült fel a preferenciális előírások alkalmazásával és/vagy az érintett kedvezményezett ország vagy terület 2. cikk (1) bekezdésének való megfelelésével kapcsolatban, és ez megkérdőjelezheti az adott ország vagy terület jogát arra, hogy továbbra is részesüljön az e rendelet által biztosított kedvezményekben.

(2)   A tagállam a Bizottság határozatát 10 napon belül a Tanács elé terjesztheti. A Tanács 30 napon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

(3)   A felfüggesztés időtartamának lejártakor a Bizottság határoz arról, hogy a bizottsággal folytatott konzultációt követően megszünteti-e az ideiglenes felfüggesztést, vagy az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően meghosszabbítja a felfüggesztés időtartamát.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2007/2000/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a IV. mellékletben található megfelelési táblázattal összhangban.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. O. LITTORIN


(1)  HL L 240., 2000.9.23., 1. o.

(2)  Lásd a III. mellékletet.

(3)  HL L 90., 2005.4.8., 36. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(7)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMKONTINGENSEK

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, a termékek megnevezése kizárólag jelzésértékűnek tekintendő, e melléklet összefüggésében a preferenciális rendszert a KN-kódok hatálya határozza meg. Ahol „ex”-KN-kódok szerepelnek, a preferenciális rendszert a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.

Sorszám

KN-kód

Árumegnevezés

Éves kontingens-mértéke (1)

Kedvezményezettek

Vámtétel

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pisztráng (Salmo, trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

50 tonna

Bosznia-Hercegovina; Szerbia vagy Koszovó vámterülete

vámmentes

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

110 tonna

Bosznia-Hercegovina; Szerbia vagy Koszovó vámterülete

vámmentes

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri fogas (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

75 tonna

Bosznia-Hercegovina; Szerbia vagy Koszovó vámterülete

vámmentes

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva; sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

60 tonna

Bosznia-Hercegovina; Szerbia vagy Koszovó vámterülete

vámmentes

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Elkészített vagy tartósított szardella

60 tonna

Bosznia-Hercegovina; Szerbia vagy Koszovó vámterülete

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Bor friss szőlőből, amelynek tényleges alkoholtartalma legfeljebb 15 térfogatszázalék, a habzóbor kivételével

129 000 hl (2)

Albánia (3), Bosznia-Hercegovina, Horvátország (4), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (5), Montenegró (6), Szerbia vagy Koszovó vámterülete

vámmentes


(1)  Globális mennyiség vámkontingensenként a kedvezményezettektől származó behozatalhoz.

(2)  Csökkenteni kell ezt a globális vámkontingenst, ha a 09.1588 tételszám szerint alkalmazott egyes vámkontingensek mennyisége bizonyos Horvátországból származó borok esetében növekszik.

(3)  Az Albániából származó borra vonatkozóan az ehhez a globális vámkontingenshez az Albániával megkötött kiegészítő jegyzőkönyvben meghatározott egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezeket az egyedi vámkontingenseket a 09.1512 és a 09.1513 tételszám alatt nyitották meg.

(4)  A Horvátországból származó borra vonatkozóan az ehhez a globális vámkontingenshez a Horvátországgal megkötött kiegészítő jegyzőkönyvben meghatározott egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezeket az egyedi vámkontingenseket a 09.1588 és a 09.1589 tételszám alatt nyitották meg.

(5)  A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó borra vonatkozóan az ehhez a globális vámkontingenshez a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal megkötött kiegészítő jegyzőkönyvben meghatározott egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezeket az egyedi vámkontingenseket a 09.1558 és a 09.1559 tételszám alatt nyitották meg.

(6)  A Montenegróból származó borra vonatkozóan az ehhez a globális vámkontingenshez a Montenegróval megkötött kiegészítő jegyzőkönyvben meghatározott egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezt az egyedi vámkontingenst a 09.1514 tételszám alatt nyitották meg.


II. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében említett „Baby-Beef” – Termékek meghatározása

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésének szabályaitól függetlenül az árumegnevezés csak jelzésértékkel bír, a preferenciális rendszert e mellékletek keretei között a KN-kódok terjedelme határozza meg. Az „ex”-KN-kódok megjelölése esetén a preferenciális rendszert a KN-kód és a kapcsolódó árumegnevezés együttes alkalmazásával kell meghatározni.

KN-kód

TARIC-albontás

Árumegnevezés

 

 

Élő szarvasmarhafélék:

 

 

– Más:

 

 

– – Háziasított fajták:

 

 

– – – 300 kg-ot meghaladó súlyú:

 

 

– – – – Üsző (még nem borjazott női ivarú):

ex 0102 90 51

 

– – – – – Vágásra:

 

10

– Még nincs állandó foga, 320 kg-os vagy azt meghaladó, de 470 kg-ot meg nem haladó súlyú (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – Másféle:

 

11

21

31

91

– Még nincs állandó foga, 320 kg-os vagy azt meghaladó, de 470 kg-ot meg nem haladó súlyú (1)

 

 

– – – – Más:

ex 0102 90 71

 

– – – – – Vágásra:

 

10

– Bika és ökör még állandó fog nélkül, 350 kg-os vagy azt meghaladó, de 500 kg-ot meg nem haladó súlyú (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – Más:

 

21

91

– Bika és ökör még állandó fog nélkül, 350 kg-os vagy azt meghaladó, de 500 kg-ot meg nem haladó súlyú (1)

 

 

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:

ex 0201 10 00

 

– Egész vagy fél

 

91

– 180 kg-os vagy azt meghaladó, de 300 kg-ot meg nem haladó súlyú egész testek, 90 kg-os vagy azt meghaladó, de 150 kg-ot meg nem haladó súlyú féltestek, kismértékben csontosodott porcokkal (különösen a symphysis pubis és a vertebral apophyses tekintetében), világos rózsaszín hússal és különösen finom szerkezetű zsírral, melynek színét a fehértől a világossárgáig terjedő árnyalatok jellemzik (1)

 

 

– Másképpen darabolt, csonttal:

ex 0201 20 20

 

– – „Kompenzált” negyedek:

 

91

– 90 kg-os vagy azt meghaladó, de 150 kg-ot meg nem haladó súlyú „kompenzált” negyedek kismértékben csontosodott porcokkal (különösen a symphysis pubis és a vertebral apophyses tekintetében), világos rózsaszín hússal és különösen finom szerkezetű zsírral, melynek színét a fehértől a világossárgáig terjedő árnyalatok jellemzik (1)

ex 0201 20 30

 

– – Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed:

 

91

– 45 kg-os vagy azt meghaladó, de 75 kg-ot meg nem haladó súlyú bontott elülső testnegyedek kismértékben csontosodott porcokkal (különösen a vertebral apophyses tekintetében), világos rózsaszín hússal és különösen finom szerkezetű zsírral, melynek színét a fehértől a világossárgáig terjedő árnyalatok jellemzik (1)

ex 0201 20 50

 

– – Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed:

 

91

– 45 kg-os vagy azt meghaladó, de 75 kg-ot meg nem haladó súlyú (de a „Pistola” vágás esetében 38 kg-os vagy azt meghaladó, de 68 kg-ot meg nem haladó súlyú) bontott hátulsó testnegyedek a porcok elcsontosodásának alacsony szintjével (különösen a vertebral apophyses tekintetében), világos rózsaszín hússal és különösen finom szerkezetű zsírral, melynek színét a fehértől a világossárgáig terjedő árnyalatok jellemzik (1)


(1)  Az ezen vámtarifaalszám alatti tételre a vonatkozó közösségi előírásokban megadott feltételek vonatkoznak.


III. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet

és egymást követő módosításainak listája

A Tanács 2007/2000/EK rendelete

(HL L 240., 2000.9.23., 1. o.)

 

A Tanács 2563/2000/EK rendelete

(HL L 295., 2000.11.23., 1. o.)

 

A Bizottság 2487/2001/EK rendelete

(HL L 335., 2001.12.19., 9. o.)

 

A Bizottság 607/2003/EK rendelete

(HL L 86., 2003.4.3., 18. o.)

csak az 1. cikk

A Tanács 374/2005/EK rendelete

(HL L 59., 2005.3.5., 1. o.)

 

A Bizottság 1282/2005/EK rendelete

(HL L 203., 2005.8.4., 6. o.)

 

A Tanács 1946/2005/EK rendelete

(HL L 312., 2005.11.29., 1. o.)

 

A Tanács 530/2007/EK rendelete

(HL L 125., 2007.5.15., 1. o.)

 

A Bizottság 407/2008/EK rendelete

(HL L 122., 2008.5.8., 7. o.)

 


IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2007/2000/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

2. cikk

2. cikk

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

3. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető fordulat

3. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető fordulat

4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

3. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

4. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, d) pont

3. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont

4. cikk (2) bekezdés, harmadik és negyedik albekezdés

3. cikk (2) bekezdés, harmadik és negyedik albekezdés

4. cikk (3) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

6. cikk

4. cikk

7. cikk

5. cikk

8. cikk

6. cikk

9. cikk

7. cikk

10. cikk

8. cikk

11. cikk

9. cikk

12. cikk

10. cikk

13. cikk

14. cikk

15. cikk

16. cikk

11. cikk

17. cikk

12. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


Top