EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1185

Az Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 324, 10.12.2009, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 197 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/oj

10.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 324/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1185/2009/EK RENDELETE

(2009. november 25.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2009. november 10-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével (2),

mivel:

(1)

A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) elismerte, hogy a peszticideknek, különösen a mezőgazdaságban használt peszticideknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását tovább kell csökkenteni. A határozat hangsúlyozta, hogy szükség van a peszticidek fenntarthatóbb használatának elérésére, valamint szorgalmazta a kockázatok jelentős mértékű átfogó csökkentését és a szükséges növényvédelemmel összhangban lévő peszticidhasználatot.

(2)

A Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságoz intézett, „A peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia felé” című közleményében a Bizottság megállapította, hogy szükség van a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó, részletes, harmonizált és naprakész közösségi szintű statisztikákra. A statisztikákra az Európai Unió fenntartható fejlődésre irányuló szakpolitikái értékeléséhez, valamint a peszticidhasználattal kapcsolatos egészségügyi és környezeti kockázatokra vonatkozó megfelelő mutatók kiszámításához van szükség.

(3)

A peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó harmonizált és összehasonlítható közösségi statisztikák alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia keretében közösségi jogszabályokat és szakpolitikákat dolgozhassanak ki, és ellenőrizhessék azokat.

(4)

Mivel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) hatásai csak a biocid termékekben használt hatóanyagok első értékelésének lezárását követően lesznek érzékelhetők, jelenleg sem a Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam nem rendelkezik elegendő ismerettel és tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidekre vonatkozó további intézkedéseket javasoljon. E rendelet hatálya ezért a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) hatálya alá tartozó peszticidekre korlátozódik, amelyekre vonatkozóan már lényeges adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre.

(5)

Mindazonáltal várható, hogy a 98/8/EK irányelv értékelésének eredményeit figyelembe véve és hatásvizsgálat alapján e rendelet hatálya kiterjesztésre kerül a biocid termékekre is.

(6)

A Bizottságnak a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves tapasztalata azt mutatja, hogy a közösségi szintű statisztikáknak a forgalomba hozatali szakaszból és a felhasználóktól történő gyűjtéséhez harmonizált módszerre van szükség. Emellett, a pontos kockázati mutatóknak a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiával összhangban történő kiszámítására vonatkozó célt figyelembe véve, a statisztikáknak a hatóanyagra lebontva kell készülniük.

(7)

A peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia hatásvizsgálatában értékelt különböző adatgyűjtési lehetőségek közül a kötelező adatgyűjtést javasolták a legjobb lehetőségként, mivel lehetővé teszi a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó pontos és megbízható adatok gyors és költséghatékony összegyűjtését.

(8)

Az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási alapját, amely különösen megköveteli a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság, a költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése normáinak való megfelelést.

(9)

A statisztikai adatok bizalmas kezelésének kötelezettsége alá tartozó adatok továbbítására a 223/2009/EK rendeletben meghatározott szabályok az irányadók. Az e rendelettel összhangban hozott intézkedések biztosítják a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmét, továbbá biztosítják azt, hogy a közösségi statisztika előállítása és terjesztése során az adatokat nem teszik közzé jogszerűtlenül és nem használják fel nem statisztikai célokra.

(10)

Az e rendelet alapján gyűjtött adatok közzétételére és terjesztésére a 223/2009/EK rendeletben meghatározott szabályok az irányadók. A 223/2009/EK rendelettel összhangban hozott intézkedések biztosítják a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmét, továbbá biztosítják azt, hogy a közösségi statisztika készítése és közzététele során az adatokat nem teszik közzé jogszerűtlenül és nem használják fel nem statisztikai célokra.

(11)

A peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó, a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009./128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) és a 1107/2009/EK rendelet alapján továbbítandó adatokat az említett irányelv és rendelet megfelelő rendelkezéseivel összhangban kell értékelni.

(12)

E rendeletet a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) és a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló aarhusi egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(13)

Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében a peszticidekre vonatkozó statisztikákat az e rendelet mellékleteiben meghatározottak szerint a megadott lebontásban, a megfelelő formában és a referenciaév végétől számított meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni.

(14)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (10) megfelelően kell meghozni.

(15)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a kezelt területet meghatározza és a III. melléklet kiigazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(16)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztika rendszeres előállítása közös keretének létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(17)

A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (11) létrehozott statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy, hatály és célok

(1)   E rendelet létrehozza a 2. cikk a) pontja i. alpontja értelmében peszticidnek minősülő növényvédő szerek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres készítésének közös kereteit.

(2)   A statisztikák a következőkre vonatkoznak:

az I. mellékletnek megfelelően forgalomba hozott peszticidek éves mennyisége,

a II. mellékletnek megfelelően felhasznált peszticidek éves mennyisége.

(3)   A statisztikák és más vonatkozó adatok különösen a 2009/128/EK irányelv 4. és 15. cikke szerinti célokat szolgálják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„peszticidek”:

i.

a 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott növényvédő szer;

ii.

a 98/8/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott biocid termék;

b)

„anyagok”: a 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott anyagok, ideértve a hatóanyagokat, az ellenanyagokat és a kölcsönhatás-fokozókat;

c)

„hatóanyagok”: a 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett hatóanyagok;

d)

„védőanyagok”: a 1107/2009/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett védőanyagok;

e)

„kölcsönhatás-fokozók”: a 1107/2009/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett kölcsönhatás-fokozók;

f)

„forgalomba hozatal”: a 1107/2009/EK rendelet 3. cikke 9. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

g)

„az engedély jogosultja”: a 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 24. pontjában meghatározott engedélyjogosult;

h)

„mezőgazdasági felhasználás”: egy növényvédő szer bármely olyan alkalmazása, amely egy mezőgazdasági üzem gazdasági tevékenysége keretében közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik növényi termékek előállításához;

i)

„hivatásos felhasználó”: 2009/128/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott hivatásos felhasználó;

j)

„mezőgazdasági üzem”: a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló, 2008. november 19-i 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12) meghatározott mezőgazdasági üzem.

3. cikk

Adatgyűjtés, -átvitel és -feldolgozás

(1)   A tagállamok az I. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat évente, és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat ötéves időszakonként a következő eszközök segítségével gyűjtik össze:

felmérések,

a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó információk, különös tekintettel a 1107/2009/EK rendelet 67. cikke szerinti kötelezettségekre,

adminisztratív források, vagy

ezen eszközök kombinációja, beleértve a szakértői véleményeken vagy modelleken alapuló statisztikai becslési eljárásokat.

(2)   A tagállamok az I. és II. mellékletben meghatározott ütemezéssel összhangban és gyakorisággal eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a statisztikai eredményeket, beleértve a bizalmas adatokat is. Az adatokat a III. mellékletben megadott besorolással összhangban nyújtják be.

(3)   A tagállamok az adatokat a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a Bizottság (Eurostat) által elfogadandó, megfelelő technikai formátummal rendelkező elektronikus formában továbbítják.

(4)   A titoktartási okokból a Bizottság (Eurostat) a III. mellékletben meghatározott kémiai osztályok vagy termékkategóriákkal összhangban összevonja az adatokat azok közzétételét megelőzően, figyelemmel a bizalmas adatoknak az egyes tagállamok szintjén történő védelmére. A bizalmas adatokat a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) kizárólag statisztikai célokra használhatja fel, a 223/2009/EK rendelet 20. cikkével összhangban.

4. cikk

Minőségértékelés

(1)   E rendelet alkalmazásában a 223/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésében említett minőségi követelmények alkalmazandók.

(2)   A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak (Eurostat) az I. és II. mellékletben említetteknek megfelelően továbbított adatok minőségéről. A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok minőségét.

5. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Az adattovábbítás megfelelő technikai formáját a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság szükség esetén módosíthatja az I. és II. melléklet 6. szakaszában leírt minőségi jelentések benyújtására vonatkozó követelményeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   A Bizottság elfogadja a II. melléklet 2. szakaszában említett „kezelt terület” meghatározását. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)   A Bizottság rendszeresen, de legalább ötévente kiigazítja a III. mellékletben meghatározott, nyilvántartásba foglalandó anyagok jegyzékét és azok termékkategóriák és kémiai osztályok szerinti besorolását. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 223/2009/EK rendelet 7. cikkével létrehozott európai statisztikai rendszerbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

7. cikk

Jelentés

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli különösen a benyújtott adatok minőségét – a 4. cikkel összhangban –, az adatgyűjtési módszereket, a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket, valamint a statisztikáknak a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia szempontjából való hasznosságát, különösen az 1. cikkben foglalt célok vonatkozásában. A jelentés adott esetben javaslatokat tartalmaz az adatminőség és az adatgyűjtési módszerek további javítására, javítva ezáltal az adatok rendelkezésre állását, és összehasonlíthatóságát, csökkentve továbbá a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket.

Az első jelentést 2016. december 31-ig kell benyújtani.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. november 25.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

Å. TORSTENSSON


(1)  HL C 256., 2007.10.27., 86. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. március 12-i véleménye (HL C 66. E, 2009.3.20., 98. o.), a Tanács 2008. november 20-i közös álláspontja (HL C 38. E, 2009.2.17., 1. o.), az Európai Parlament 2009. április 24-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2009. november 16-i határozata és az Európai Parlament 2009. november 24-i jogalkotási állásfoglalása.

(3)  HL L 242., 2002.9.10., 1. o.

(4)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(5)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(6)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(7)  HL L 309., 2009.11.24., 71. o.

(8)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(9)  HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

(10)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(11)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(12)  HL L 321., 2008.12.1., 14. o.


I. MELLÉKLET

A PESZTICIDEK FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

1. szakasz

Lefedettség

A statisztikák az egyes tagállamokban forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a termék átalakítása vagy az engedélynek egy másik engedélybirtokosra való átruházása esetén elkerüljék a kétszeres elszámolást.

2. szakasz

Változók

A forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyiségét minden tagállamban össze kell gyűjteni.

3. szakasz

Jelentési mértékegységek

Az anyagokra vonatkozó adatokat kilogrammban kell megadni.

4. szakasz

Referencia-időszak

A referencia-időszak a naptári év.

5. szakasz

Az első referencia-időszak, gyakoriság és az eredmények továbbítása

1.

Az első referencia-időszak a 2009. december 30.-t követő második naptári év.

2.

A tagállamok az első referencia-időszakot követően minden naptári évre vonatkozóan szolgáltatnak adatokat. Ezeket az adatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közzéteszik, különösen az interneten, a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

3.

Az adatokat a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

6. szakasz

Minőségi jelentés

A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

az adatgyűjtési módszer;

a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

az alkalmazott becslések, adatösszesítések és kizárásos módszerek leírása.

A jelentést a referenciaév végétől számított 15 hónapon belül kell továbbítani a Bizottsághoz (Eurostat).


II. MELLÉKLET

A PESZTICIDEK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

1. szakasz

Lefedettség

1.

A statisztikák az egyes tagállamokban az egyes kiválasztott növényeken alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak.

2.

Minden egyes tagállam meghatározza azon növények listáját, amelyekre vonatkozóan az 5. szakaszban említett ötéves időszak során statisztikát kell vezetni. E listának az adott tagállamban termesztett növényeket és a felhasznált anyagokat kell reprezentálnia.

A növények listájának figyelembe kell vennie a 2009/128/EK irányelv 4. cikkében említett nemzeti cselekvési tervek szerinti legfontosabb növényeket.

2. szakasz

Változók

Minden egyes kiválasztott növény vonatkozásában az alábbi változókkal kapcsolatban kell adatokat gyűjteni:

a)

az adott növényen alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyisége, és

b)

az egyes anyagokkal kezelt területek nagysága.

3. szakasz

Jelentési mértékegységek

1.

A felhasznált anyagokra vonatkozó mennyiségeket kilogrammban kell megadni.

2.

A kezelt területek nagyságát hektárban kell megadni.

4. szakasz

Referencia-időszak

1.

A referencia-időszak elvben az adott növénnyel közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatos valamennyi növényvédő szeres kezelés vonatkozásában legfeljebb 12 hónap.

2.

Referencia-időszakként azt az évet kell megadni, amelyben a betakarítást megkezdték.

5. szakasz

Az első referencia-időszak, gyakoriság és az eredmények továbbítása

1.

A tagállamok minden ötéves időszakra a 4. szakaszban meghatározott referencia-időszakon belül statisztikákat állítanak össze a peszticidek felhasználására vonatkozóan az egyes kiválasztott növények szerinti lebontásban.

2.

A tagállamok szabadon kiválaszthatják a referencia-időszakot az ötéves időszakon belül. Minden egyes kiválasztott növényre vonatkozóan külön választható a referencia-időszak.

3.

Az első ötéves időszak a 2009. december 30. -tkövető első naptári évben kezdődik.

4.

A tagállamok minden ötéves időszakra vonatkozóan szolgáltatnak adatokat.

5.

Az adatokat minden ötéves időszak végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat), és azokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közzé kell tenni, különösen az interneten, a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

6. szakasz

Minőségi jelentés

Az eredmények továbbításával egyidejűleg a tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

a mintavételi módszer leírása;

az adatgyűjtési módszer;

a statisztikák által lefedett növények viszonylagos jelentőségének becslése a felhasznált peszticidek teljes mennyiségére vonatkoztatva;

a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

az ötéves időszakban felhasznált peszticidekre vonatkozó adatok összehasonlítása az ugyanezen időszakban forgalomba hozott peszticidek adataival;

a Bizottság (Eurostat) által elvégzendő kísérleti tanulmányok keretében előállított peszticidek nem mezőgazdasági célú kereskedelmi felhasználásának összefoglaló leírása.


III. MELLÉKLET

AZ ANYAGOK HARMONIZÁLT BESOROLÁSA

FŐCSOPORT

Kód

Kémiai osztály

Anyag közhasználatú név

CAS nyilvántartási szám (1)

CIPAC (2)

Termékkategóriák

 

 

Közös nómenklatúra

 

 

Gomba- és baktériumölő szerek

F0

 

 

 

 

Szervetlen gombaölő szerek

F1

 

 

 

 

 

F1.1

RÉZVEGYÜLETEK

VALAMENNYI RÉZVEGYÜLET

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUX MIXTURE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

RÉZ-HIDROXID

20427-59-2

44

 

F1.1

 

RÉZ-OXIKLORID

1332-40-7

44

 

F1.1

 

HÁROMBÁZISÚ RÉZ-SZULFÁT

1333-22-8

44

 

F1.1

 

RÉZ (I)-OXID

1319-39-1

44

 

F1.1

 

MÁS RÉZSÓK

 

44

 

F1.2

SZERVETLEN KÉN

KÉN

7704-34-9

18

 

F1.3

MÁS SZERVETLEN GOMBAÖLŐ SZEREK

MÁS SZERVETLEN GOMBAÖLŐ SZEREK

 

 

Karbamát és ditiokarbamát alapú gombaölő szerek

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILÁT GOMBAÖLŐ SZEREK

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

KARBAMÁT GOMBAÖLŐ SZEREK

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMÁT GOMBAÖLŐ SZEREK

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Benzimidazol alapú gombaölő szerek

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANÁT-METIL

23564-05-8

262

Imidazol és triazol alapú gombaölő szerek

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CIPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUZILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICIKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Morfolin alapú gombaölő szerek

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLIN GOMBAÖLŐ SZEREK

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Más gombaölő szerek

F6

 

 

 

 

 

F6.1

NITROGÉNTARTALMÚ ALIFÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

CIMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODIN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATIN

108173-90-6

361

 

F6.2

AMID GOMBAÖLŐ SZEREK

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSZKALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXIL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROKLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SZILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILID GOMBAÖLŐ SZEREK

KARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTIKUS GOMBA- ÉS BAKTÉRIUMÖLŐ SZEREK

KASUGAMICIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLIOXINOK

11113-80-7

710

 

F6.4

 

SZTREPTOMICIN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

KLÓRTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORÁN

99-30-9

150

 

F6.6

DIKARBOXIMID GOMBAÖLŐ SZEREK

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILIN GOMBAÖLŐ SZEREK

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROFENOL GOMBAÖLŐ SZEREK

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

SZERVESFOSZFOR-TARTALMÚ GOMBAÖLŐ SZEREK

FOSZETIL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLKLOFOSZ-METIL

57018-04-9

479

 

F6.10

OXAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

HIMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FENILPIRROL GOMBAÖLŐ SZEREK

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FTÁLIMID GOMBAÖLŐ SZEREK

KAPTÁN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

PIRIMIDIN GOMBAÖLŐ SZER

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

KINOLIN GOMBAÖLŐ SZEREK

KINOXIFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HIDROXIKINOLIN- SZULFÁT

134-31-6

677

 

F6.15

KINON GOMBAÖLŐ SZEREK

DITIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURIN GOMBAÖLŐ SZEREK

AZOXISTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXISTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KREZOXIM-METIL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOXISTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXISTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

KARBAMID GOMBAÖLŐ SZEREK

PENCIKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NEM OSZTÁLYOZOTT GOMBAÖLŐ SZEREK

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOESAV

65-85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFÉN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENILFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMIN

118134-30-8

572

 

F6.19

MÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

MÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

 

 

Herbicidek, gyom- és mohairtó szerek

H0

 

 

 

 

Fenoxi-fitohormon alapú herbicidek

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOXI HERBICIDEK

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DIKLÓRPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Triazin és triazinon alapú herbicidek

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METILTIO-TRIAZIN HERBICIDEK

METOPROTRIN

841-06-5

94

 

H2.2

TRIAZIN HERBICIDEK

SZIMETRIN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIAZINON HERBICIDEK

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Amid és anilid alapú herbicidek

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMID HERBICIDEK

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETÉNAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

IZOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOXAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPIZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILID HERBICIDEK

DIFLUFENIKÁN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASZULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZAKLÓR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

KLÓR-ACETANILID HERBICIDEK

ACETOKLÓR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALAKLÓR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLÓR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLÓR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPAKLÓR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLAKLÓR

87392-12-9

607

Karbamát és bisz-karbamát alapú herbicidek

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISZ-KARBAMÁT HERBICIDEK

KLÓRPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DEZMEDIFÁM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFÁM

13684-63-4

77

 

H4.2

KARBAMÁT HERBICIDEK

ASZULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Dinitroanilin-származék alapú herbicidek

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILIN HERBICIDEK

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORIZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Karbamid-, uracil- vagy szulfonil-karbamid-származék alapú herbicidek

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SZULFONIL-KARBAMID HERBICIDEK

AMIDOSZULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSZULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSZULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

KLÓRSZULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSZULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOXISZULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASZULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSZULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSZULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSZULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

JÓDSZULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MEZOSZULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSZULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NIKOSZULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASZULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISZULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSZULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSZULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SZULFOSZULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSZULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASZULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSZULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSZULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

URACIL HERBICIDEK

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

KARBAMID HERBICIDEK

KLÓRTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Más herbicidek

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARILOXI-FENOXI-PROPION HERBICIDEK

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CIHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXIFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENZOFURÁN HERBICIDEK

ETOFUMEZAT

26225-79-6

233

 

H7.3

BENZOESAV HERBICIDEK

KLÓRTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPIRIDILIUM HERBICIDEK

DIKVÁT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVÁT

4685-14-7

56

 

H7.5

CIKLOHEXÁNDION HERBICIDEK

KLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CIKLOXIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIAZIN HERBICIDEK

PIRIDÁT

55512-33-9

447

 

H7.7

DIKARBOXIMID HERBICIDEK

CINIDON-ETIL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIFENIL-ÉTER HERBICIDEK

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINON HERBICIDEK

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

SZERVETLEN HEBRICIDEK

AMMÓNIUM SZULFAMÁT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

KLORÁTOK

7775-09-9

7

 

H7.11

IZOXAZOL HERBICIDEK

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

MORFAKTIN HERBICIDEK

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRIL HERBICIDEK

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

SZERVESFOSZFOR-TARTALMÚ HERBICIDEK

GLUFOZINÁT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOZÁT

1071-83-6

284

 

H7.15

FENILPIRAZOL HERBICIDEK

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PIRIDAZINON HERBICIDEK

KLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

PIRIDIN-KARBOXAMID HERBICIDEK

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

PIRIDIN-KARBONSAV HERBICIDEK

KLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

PIRIDILOXI-ECETSAV HERBICIDEK

FLUROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

KINOLIN HERBICIDEK

KINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

KINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

TIADIAZIN HERBICIDEK

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

TIOKARBAMÁT HERBICIDEK

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSZULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALLÁT

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIAZOL HERBICIDEK

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIAZOLINON HERBICIDEK

KARFENTRAZON

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIAZOLON HERBICIDEK

PROPOXIKARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETON HERBICIDEK

MEZOTRION

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SZULKOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

NEM OSZTÁLYOZOTT HERBICIDEK

KLOMAZON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROKLORIDON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

KINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

MÁS HEBRICIDEK, GYOM- ÉS MOHAIRTÓ SZEREK

MÁS HEBRICIDEK, GYOM- ÉS MOHAIRTÓ SZEREK

 

 

Rovar- és atkaölő szerek

I0

 

 

 

 

Piretroid alapú rovarölő szerek

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PIRETROID ROVARÖLŐ SZEREK

AKRINATRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BÉTA-CIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BÉTA-CIPERMETRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESZFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIHALOTRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIHALOTRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZÉTA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

Klórozott szénhidrogén alapú rovarölő szerek

I2

 

 

 

 

 

I2.1

SZERVESKLÓR-TARTALMÚ ROVARÖLŐ SZEREK

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASZUL

2227-13-6

114

Karbamát és oxim-karbamát alapú rovarölő szerek

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OXIM-KARBAMÁT ROVARÖLŐ SZEREK

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

KARBAMÁT ROVARÖLŐ SZEREK

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURÁN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSZULFÁN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXIKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANÁT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Szerves foszfát alapú rovarölő szerek

I4

 

 

 

 

 

I4.1

SZERVESFOSZFÁT-TARTALMÚ ROVARÖLŐ SZEREK

AZINFOSZ-METIL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUZAFOSZ

95465-99-9

682

 

I4.1

 

KLÓRPIRIFOSZ

2921-88-2

221

 

I4.1

 

KLÓRPIRIFOSZ-METIL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KUMAFOSZ

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DIKLÓRFOSZ

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOÁT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOSZ

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOSZ

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSZTIAZÁT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOSZ

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOSZ

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETON-METIL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSZALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSZMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOSZ-METIL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRIKLÓRFON

52-68-6

68

Biológiai és növényi alapú rovarölő szerek

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZEREK

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRIN

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Más rovarölő szerek

I6

 

 

 

 

 

I6.1

ERJESZTÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT ROVARÖLŐ SZEREK

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOZAD

168316-95-8

636

 

I6.3

BENZOIL-KARBAMID ROVARÖLŐ SZEREK

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

KARBAZÁT ROVARÖLŐ SZEREK

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

I6.5

DIAZIL-HIDRAZIN ROVARÖLŐ SZEREK

METOXIFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

ROVAROK FEJLŐDÉSÉT GÁTLÓ SZEREK

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZIN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXITIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

ROVARFEROMONOK

(E, Z)-9-DODECENIL-ACETÁT

35148-19-7

422

 

I6.8

NITRO-GUANIDIN ROVARÖLŐ SZEREK

KLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

SZERVES ÓNT TARTALMAZÓ ROVARÖLŐ SZEREK

AZOCIKLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN-OXID

13356-08-6

359

 

I6.10

OXADIAZIN ROVARÖLŐ SZEREK

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENIL-ÉTER ROVARÖLŐ SZEREK

PIRIPROXIFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

PIRAZOL (FENIL-) ROVARÖLŐ SZEREK

FENPIROXIMAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PIRIDIN ROVARÖLŐ SZEREK

PIMETROZIN

123312-89-0

593

 

I6.14

PIRIDILMETILAMIN ROVARÖLŐ SZEREK

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

SZULFIT-ÉSZTER ROVARÖLŐ SZEREK

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRAZIN ROVARÖLŐ SZEREK

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

I6.17

TETRONSAV ROVARÖLŐ SZEREK

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

(KARBAMOIL-)-TRIAZOL ROVARÖLŐ SZEREK

TRIAZAMÁT

112143-82-5

728

 

I6.19

KARBAMID ROVARÖLŐ SZEREK

DIAFENTIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

NEM OSZTÁLYOZOTT ROVARÖLŐ SZEREK

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PIRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

MÁS ROVAR- ÉS ATKAÖLŐ SZEREK

MÁS ROVAR- ÉS ATKAÖLŐ SZEREK

 

 

Csigaölő szerek összesen:

M0

 

 

 

 

Csigaölő szerek

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMÁT CSIGAÖLŐ SZEREK

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

MÁS CSIGAÖLŐ SZEREK

VAS-FOSZFÁT

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHID

108-62-3

62

 

M1.2

 

MÁS CSIGAÖLŐ SZEREK

 

 

Növénynövekedést gátló szerek összesen:

PGR0

 

 

 

 

Fiziológiai hatású, növénynövekedést gátló szerek

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZIOLÓGIAI HATÁSÚ, NÖVÉNYNÖVEKEDÉST GÁTLÓ SZEREK

KLÓRMEKVÁT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CIKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENILAMIN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOXIKIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLÓR-KLÓR-FENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAKIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIN-HIDRAZID

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVÁT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METILCIKLOPROPÉN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADION-KALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

NÁTRIUM-5-NITROGUAJAKOLÁT

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NÁTRIUM-O-NITROFENOLÁT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAK-ETIL

95266-40-3

8349

Csírázásgátló készítmények

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

CSÍRÁZÁSGÁTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

KARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

KLÓRPROFAM

101-21-3

43

Más növénynövekedést gátló szerek

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

MÁS NÖVÉNYNÖVEKEDÉST GÁTLÓ SZEREK

MÁS NÖVÉNYNÖVEKEDÉST GÁTLÓ SZEREK

 

 

Más növényvédő szerek összesen:

ZR0

 

 

 

 

Ásványolajok

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

ÁSVÁNYOLAJ

KŐOLAJOK

64742-55-8

29

Növényi olajok

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

NÖVÉNYI OLAJ

KÁTRÁNYOLAJOK

 

30

Talajfertőtlenítő szerek (beleértve a fonálféregölő szereket)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METIL-BROMID

METIL-BROMID

74-83-9

128

 

ZR3.2

MÁS TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZEREK

KLOROPIKRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DIKLÓR-PROPÉN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-NÁTRIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

MÁS TALAJ-FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

 

 

Rágcsálóirtó szerek

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

KLÓRALÓZ

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

KLÓRFACINON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALIL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

MÁS RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK

 

 

Minden más növényvédő szer

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

MÁS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

 

 

 

ZR5.2

MÁS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK

MÁS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service nyilvántartási szám.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council (Peszticidek Elemzésének Nemzetközi Együttműködési Tanácsa).


Top