EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

A Bizottság 552/2009/EK rendelete ( 2009. június 22.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/7


A BIZOTTSÁG 552/2009/EK RENDELETE

(2009. június 22.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv (2) I. mellékletében korlátozásokat állapított meg egyes veszélyes anyagokra és készítményekre. Az 1907/2006/EK rendelet 2009. június 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a 76/769/EGK irányelvet és annak helyébe lép. Az említett rendelet XVII. melléklete a 76/769/EGK irányelv I. melléklete helyébe lép.

(2)

Az 1907/2006/EK rendelet 67. cikke úgy rendelkezik, hogy anyagok, keverékek vagy árucikkek csak akkor gyárthatók, hozhatók forgalomba vagy használhatók fel, ha megfelelnek a XVII. mellékletben előírt korlátozások feltételeinek.

(3)

Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 30. módosításáról (perfluoroktán-szulfonátok [PFOS]) szóló, 2006. december 12-i 2006/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) és a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az arzénvegyületek forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásait illetően, az irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2006. december 20-i 2006/139/EK bizottsági irányelvet (4), amely módosította a 76/769/EGK irányelv I. mellékletét, 2006 decemberében nem sokkal az 1907/2006/EK rendelet elfogadása előtt fogadták el, de a szóban forgó korlátozások még nem kerültek be az említett rendelet XVII. mellékletébe. A XVII. mellékletet ezért módosítani kell, hogy tartalmazza a 2006/122/EK irányelv és a 2006/139/EK irányelv szerinti korlátozásokat, különben a szóban forgó korlátozások 2009. június 1-jén hatályukat veszítenék.

(4)

Az 1907/2006/EK rendelet 137. cikkének (3) bekezdése értelmében a 76/769/EGK irányelv alapján 2007. június 1. óta elfogadott korlátozásmódosításokat 2009. június 1-jei hatállyal be kell foglalni az említett rendelet XVII. mellékletébe.

(5)

A 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló 2007/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5)2007. szeptember 25-én fogadták el. A 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a 2-(2-metoxietoxi)etanol, a 2-(2-butoxietoxi)etanol, a metilén-difenil-diizocianát, a ciklohexán és az ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról szóló 1348/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (6)2008. december 16-án fogadták el. A szóban forgó korlátozások még nem kerültek be az említett rendelet XVII. mellékletébe. A XVII. mellékletet módosítani kell, hogy tartalmazza az egyes higanytartalmú mérőeszközökre a 2007/51/EK irányelvvel elfogadott korlátozásokat, illetve a 2-(2-metoxietoxi)etanolra, a 2-(2-butoxietoxi)etanolra, a metilén-difenil-diizocianátra, a ciklohexánra és az ammónium-nitrátra az 1348/2008/EK határozattal elfogadott korlátozásokat.

(6)

Figyelembe kell venni az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendelet (7) vonatkozó rendelkezéseit.

(7)

Tekintve, hogy az 1907/2006/EK rendelet VIII. címének rendelkezései és különösen a XVII. melléklet 2009. június 1-jétől közvetlenül alkalmazandó, a korlátozásokat egyértelműen kell megfogalmazni, hogy a gazdasági szereplők és a betartatásukért felelős hatóságok helyesen alkalmazzák őket. A korlátozások megfogalmazását ezért felül kell vizsgálni. A különböző tételek terminológiáját harmonizálni kell és növelni kell az összhangot az 1907/2006/EK rendelet fogalommeghatározásaival.

(8)

A poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv (8) előírja, hogy poliklórozott bifenileket és a poliklórozott terfenileket tartalmazó berendezéseket a lehető leghamarabb mentesíteni kell ezektől az anyagoktól és gondoskodni kell a berendezések ártalmatlanításáról, valamint meghatározza az ilyen anyagokat tartalmazó berendezések mentesítésének feltételeit. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében ezért a poliklórozott terfenilekre (PCT) vonatkozó tételnek nem kell tartalmaznia PCT-ket tartalmazó berendezésekre vonatkozó rendelkezéseket, mert ezt a kérdést a 96/59/EK irányelv teljeskörűen szabályozza.

(9)

A 2-naftilamin, a benzidin, a 4-nitrobifenil, a 4-aminobifenil anyagokra vonatkozó meglévő korlátozások nem egyértelműek, mivel nem világos, hogy a tiltás csak a kiskereskedelmi forgalmazásra vonatkozik-e, vagy a szakmai felhasználóknak történő szállításra is. Ezt pontosítani kell. Tekintve, hogy a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv (9) megtiltja ezen anyagok termelését, gyártását és munkahelyi használatát, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében ezekre az anyagokra előírt korlátozásoknak összhangban kell lenniük a 98/24/EK irányelvvel.

(10)

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) szigorú korlátozást ír elő a szén-tetrakloridra és az 1,1,1-triklór-etánra. A 2037/2000/EK rendelet kivételeket megengedve betiltja a szén-tetrakloridot és teljeskörűen betiltja az 1,1,1-triklór-etánt. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében ezért a szén-tetrakloridra és az 1,1,1-triklór-etánra előírt korlátozások feleslegesek és ezeket törölni kell.

(11)

Tekintve, hogy az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) előírásokat tartalmaz az elemekben lévő higanyra, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az elemekben lévő higanyra vonatkozó rendelkezések feleslegesek és ezért ezeket törölni kell.

(12)

Az 1907/2006/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a hulladék nem tekintendő az 1907/2006/EK rendelet 3. cikke értelmében vett anyagnak, keveréknek vagy árucikknek. Ezért – tekintve, hogy az említett rendelet szerinti korlátozások nem vonatkoznak a hulladékra – a rendelet XVII. mellékletének a hulladékot kizáró rendelkezései feleslegesek és ezeket törölni kell.

(13)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében szereplő egyes korlátozásokat módosítani kell, figyelembe veendő az említett rendelet 3. cikkében a „felhasználás”-ra és a „forgalomba hozatal”-ra megadott fogalommeghatározást.

(14)

A 76/769/EGK irányelv I. mellékletében az azbesztszálakkal foglalkozó tétel mentesítést ad krizotilt tartalmazó diafragmákra. Pontosan meg kell határozni, hogy ez a mentesség felülvizsgálatra kerül azon jelentések beérkezését követően, amelyeket a mentességgel élő tagállamoknak kell beadniuk. Figyelembe véve az 1907/2006/EK rendeletben a forgalomba hozatalra megadott fogalommeghatározást, a tagállamoknak továbbá lehetőséget kell kapniuk, hogy engedélyezzék az ilyen szálakat tartalmazó árucikkek forgalomba hozatalát, ha azokat már 2005. január 1-je előtt beépítették vagy alkalmazták, olyan külön feltételek mellett, amelyek biztosítják az emberi egészség magas szintű védelmét.

(15)

A 76/769/EGK irányelv keretében elfogadott korlátozások következtében az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletébe felvett anyagok (1–58. tétel) esetében egyértelművé kell tenni, hogy a korlátozások nem vonatkoznak exportálásra szánt anyag tárolására, tartására, kezelésére, tartályokba való töltésére vagy egyik tartályból egy másikba való áttöltésére, kivéve, ha az anyag gyártása tilos.

(16)

A 76/769/EGK irányelvtől eltérően az 1907/2006/EK rendelet meghatározza az „árucikk” fogalmát. A kadmium esetében a „keverékek” kifejezést fel kell venni néhány rendelkezésbe, hogy ugyanazok vonatkozzanak rá, mint az eredeti korlátozásban.

(17)

Egyértelművé kell tenni, hogy az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében szereplő, az egyes higanytartalmú mérőeszközök forgalmazására vonatkozó korlátozások nem vonatkoznak a korlátozás hatálybalépésekor a Közösségben már használatban lévő eszközökre.

(18)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében a Difenil-éter, pentabróm-származék és a Difenil-éter, oktabróm-származék megnevezésű tételekben rendelkezni kell arról, hogy a korlátozások nem vonatkoznak a korlátozás alkalmazásának kezdő időpontjában már használatban lévő árucikkekre, mivel ezeket az anyagokat olyan árucikkekbe építették be (mint például repülőgépekbe és járművekbe), amelyeknek hosszú az életciklusa, és amelyeket használt árucikként értékesítenek. Továbbá, tekintve, hogy az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) szabályozza az elektromos és elektronikus berendezésekben lévő anyagok felhasználását, a szóban forgó korlátozásoknak ezekre a berendezésekre nem kell vonatkozniuk.

(19)

A nonilfenolra és a nonilfenol-etoxilátra vonatkozó korlátozásnál egyértelművé kell tenni, hogy a nonilfenol-etoxilátot segédanyagként tartalmazó peszticidekre és biocidokra már kiadott tagállami engedélyek érvényességét – az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 26. módosításáról (nonilfenol, nonilfenol-etoxilát és cement) szóló, 2003. június 18-i 2003/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően – a korlátozás nem érinti.

(20)

Egyértelművé kell tenni, hogy az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében szereplő, a perfluoroktán-szulfonátokra vonatkozó korlátozások nem vonatkoznak a korlátozás hatálybalépésekor a Közösségben már használatban lévő termékekre.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 22-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

(3)  HL L 372., 2006.12.27., 32. o.

(4)  HL L 384., 2006.12.29., 94. o.

(5)  HL L 257., 2007.10.3., 13. o.

(6)  HL L 348., 2008.12.24., 108. o.

(7)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(8)  HL L 243., 1996.9.24., 31. o.

(9)  HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

(10)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o.

(11)  HL L 266., 2006.9.26., 1. o.

(12)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(13)  HL L 178., 2003.7.17., 24. o.


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

2.

Az anyagok, anyagcsoportok és keverékek megnevezését és a korlátozás feltételeit tartalmazó táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„A 76/769/EGK irányelv keretében elfogadott korlátozások következtében az e mellékletbe felvett anyagok (1–58. tétel) esetében a korlátozások nem vonatkoznak exportálásra szánt anyag tárolására, tartására, kezelésére, tartályokba való töltésére vagy egyik tartályból egy másikba való áttöltésére, kivéve, ha az anyag gyártása tilos.


1. oszlop

Anyag, anyagcsoport vagy keverék megnevezése

2. oszlop

A korlátozás feltételei

1.

Poliklórozott terfenilek (PCT-k)

Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

keverékben, ideértve a hulladék olajat is, vagy berendezésekben, ha koncentrációja 50 mg/kg-nál (0,005 tömegszázalék) nagyobb.

2.

Klór-etén (vinil-klorid)

CAS-szám: 75-01-4

EK-szám: 200-831-0

Nem használható fel aeroszolokban hajtógázként semmilyen felhasználás esetén.

Az anyagot hajtógázként tartalmazó aeroszoladagolók nem hozhatók forgalomba.

3.

A 67/548/EGK tanácsi irányelv és az 1999/45/EK irányelv meghatározásai szerint veszélyesnek minősülő folyékony anyagok és keverékek.

1.

Nem használható fel:

díszmű-árucikkekben, amelyek különböző folyadékfázisok révén fény- vagy színhatást nyújtanak, például díszlámpákban és hamutartókban,

tréfás termékekben,

egy vagy több résztvevőnek szánt játékoknál vagy ilyen célra szánt árucikkeknél, amelyeknek dekorációs funkciója is van.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő árucikk nem hozható forgalomba.

3.

Nem hozható forgalomba, ha színezőanyagot – kivéve adózási okokból –, illetve illatszert, vagy mindkettőt tartalmaz és ha:

aspirációs kockázatot jelent, és R65 vagy H304 címkével vannak ellátva, és

díszlámpák üzemanyagaként lehet felhasználni, és

15 literes vagy kisebb kiszerelésben van csomagolva.

4.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésre vonatkozó más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító biztosítja, hogy a 3. pont alá tartozó anyagok és keverékek, amennyiben azokat lámpákban használják fel, csomagolásán a következő tájékoztatás jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tüntetve:

»Az ilyen folyadékkal töltött lámpa gyermekek kezébe nem kerülhet«.

4.

Trisz(2,3-dibróm-propil)-foszfát

CAS-szám: 126-72-7

1.

Nem használható fel olyan textilipari árucikkekben, amelyek érintkezésbe kerülnek a bőrrel, mint például ruházat, alsóruházat és fehérnemű.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő árucikk nem hozható forgalomba.

5.

Benzol

CAS-szám: 71-43-2

EK-szám: 200-753-7

1.

Nem használható fel játékszerekben vagy játékszerrészekben, ha a szabad állapotú benzol koncentrációja nagyobb, mint 5 mg/kg (0,0005 %), a játékszer, illetve a játékszerrész tömegére vonatkoztatva.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő játékszer vagy játékszerrész nem hozható forgalomba.

3.

Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyagok összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb.

4.

A 3. pont azonban nem vonatkozik a következőkre:

a)

a 98/70/EK irányelv hatálya alá eső motor-üzemanyagok;

b)

ipari eljárásokban felhasználásra kerülő anyagok és keverékek, ahol a benzolkibocsátás nem nagyobb a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott koncentrációnál.

6.

Azbesztszálak

a)

Krokidolit

CAS-szám: 12001-28-4

b)

Amozit

CAS-szám: 12172-73-5

c)

Antofillit

CAS-szám: 77536-67-5

d)

Aktinolit

CAS-szám: 77536-66-4

e)

Tremolit

CAS-szám: 77536-68-6

f)

Krizotil

CAS-szám: 12001-29-5

CAS-szám: 132207-32-0

1.

Ezeknek a szálaknak és e szálakat szándékosan tartalmazó árucikkeknek a gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása tilos.

A tagállamok azonban mentességet adhatnak a jelenleg használt elektrolitikus berendezések krizotilt (lásd f) pont) tartalmazó diafragmáinak forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében, amíg azok el nem érik hasznos élettartamuk végét, illetve amíg megfelelő, azbesztet nem tartalmazó helyettesítő anyagok nem állnak rendelkezésre (amelyik előbb bekövetkezik).

2011. június 1-jéig azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a mentességgel, jelentést küldenek a Bizottságnak azoknak az azbesztmentes anyagoknak a rendelkezésre állásáról, amelyek helyettesítő anyagként használhatók elektrolízist alkalmazó létesítményekben, és hogy mi történt az ilyen alternatív anyagok kifejlesztése terén, valamint az ilyen létesítményekben dolgozók egészségvédelméről, a krizotil forrásáról és mennyiségéről, a krizotilt tartalmazó diafragmák forrásáról és mennyiségéről, és a mentesség megszüntetésének várható időpontjáról. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánossá teszi.

A jelentések beérkezése után a Bizottság felkéri az Ügynökséget a 69. cikk szerinti dosszié elkészítésére, azzal a céllal, hogy betiltsák a krizotiltartalmú diafragmák forgalomba hozatalát és felhasználását.

2.

A fenti 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek forgalomba hozatala vagy felhasználása, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, továbbra is engedélyezett, amíg ezeket nem ártalmatlanítják, vagy el nem érik hasznos élettartamuk végét. Az emberi egészség védelme céljából a tagállamok azonban korlátozhatják, megtilthatják vagy külön feltételekhez köthetik az ilyen árucikkek felhasználását az árucikkek ártalmatlanítása előtt is, vagy mielőtt az árucikk eléri élettartama végét.

A tagállamok engedélyezhetik fenti 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek egészként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, olyan külön feltételek mellett, amelyek biztosítják az emberi egészség magas szintű védelmét. A tagállamok 2011. június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot ezekről a tagállami intézkedésekről. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánossá teszi.

3.

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül az e szálakat tartalmazó árucikkek az előbbi eltéréseknek megfelelő forgalomba hozatala és felhasználása csak abban az esetben engedélyezett, ha a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy az árucikk e melléklet 7. függelékének megfelelően címkével legyen ellátva.

7.

Trisz(aziridinil)-foszfinoxid

CAS-szám: 545-55-1

EK-szám: 208-892-5

1.

Nem használható fel olyan textilipari árucikkekben, amelyek érintkezésbe kerülnek a bőrrel, mint például ruházat, alsóruházat és fehérnemű.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő árucikk nem hozható forgalomba.

8.

Polibróm-bifenilek; Polibrómozott bifenilek (PBB)

CAS-szám: 59536-65-1

1.

Nem használható fel olyan textilipari árucikkekben, amelyek érintkezésbe kerülnek a bőrrel, mint például ruházat, alsóruházat és fehérnemű.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő árucikk nem hozható forgalomba.

9.

a)

Panamakéreg-por

(Quillaja saponaria) és annak szaponintartalmú származékai

CAS-szám: 68990-67-0

EC 273-620-4

b)

A Helleborus viridis és a Helleborus niger gyökerének pora

c)

A Veratrum album és a Veratrum nigrum gyökerének pora

d)

Benzidin és/vagy származékai

CAS-szám: 92-87-5

EK-szám: 202-199-1

e)

o-Nitrobenzaldehid

CAS-szám: 552-89-6

EK-szám: 209-025-3

f)

Fűrészpor

1.

Nem használható fel tréfás termékekben, vagy az ilyen célokat szolgáló keverékekben vagy árucikkekben, például tüsszentőpor vagy bűzbomba alkotórészeként.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő tréfás termékek, vagy az ilyen célokat szolgáló keverékek vagy árucikkek nem hozhatók forgalomba.

3.

Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.

10.

a)

Ammónium-szulfid

CAS-szám: 12135-76-1

EK-szám: 235-223-4

b)

Ammónium-hidrogén-szulfid

CAS-szám: 12124-99-1

EK-szám: 235-184-3

c)

Ammónium-poliszulfid

CAS-szám: 9080-17-5

EK-szám: 232-989-1

1.

Nem használható fel tréfás termékekben, vagy az ilyen célokat szolgáló keverékekben vagy árucikkekben, például tüsszentőpor vagy bűzbomba alkotórészeként.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő tréfás termékek, vagy az ilyen célokat szolgáló keverékek vagy árucikkek nem hozhatók forgalomba.

3.

Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.

11.

A brómecetsav illékony észterei:

a)

Metil-brómacetát

CAS-szám: 96-32-2

EK-szám: 202-499-2

b)

Etil-brómacetát

CAS-szám: 105-36-2

EK-szám: 203-290-9

c)

Propil-brómacetát

CAS-szám: 35223-80-4

d)

Butil-brómacetát

CAS-szám: 18991-98-5

EK-szám: 242-729-9

1.

Nem használható fel tréfás termékekben, vagy az ilyen célokat szolgáló keverékekben vagy árucikkekben, például tüsszentőpor vagy bűzbomba alkotórészeként.

2.

Az 1. pont előírásait nem teljesítő tréfás termékek, vagy az ilyen célokat szolgáló keverékek vagy árucikkek nem hozhatók forgalomba.

3.

Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.

12.

2-Naftil-amin

CAS-szám: 91-59-8

EK-szám: 202-080-4 és sói

13.

Benzidin

CAS-szám: 92-87-5

EK-szám: 202-199-1 és sói

14.

4-Nitrobifenil

CAS-szám: 92-93-3

EINECS EK-szám: 202-204-7

15.

4-Amino-bifenil-xenilamin

CAS-szám: 92-67-1

EINECS EK-szám: 202-177-1 és sói

A 12–15. tételre a következők vonatkoznak:

nem hozható forgalomba és nem használható fel anyagként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

16.

Ólom-karbonátok:

a)

Vízmentes semleges karbonát (PbCO3)

CAS-szám: 598-63-0

EK-szám: 209-943-4

b)

Triólom-bikarbonát-dihidroxid 2(PbCO3)-Pb(OH)2

CAS-szám: 1319-46-6

EK-szám: 215-290-6

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket festőanyagként való felhasználásra szánják.

A tagállamok azonban az ólomfehérnek és az ólomszulfátnak a festőiparban való felhasználásáról szóló 13. ILO-egyezménnyel összhangban a területükön engedélyezhetik az anyag vagy keverék felhasználását műtárgyak, valamint történelmi épületek és ezek belső terének restaurálásához és karbantartásához.

17.

Ólom-szulfátok:

a)

PbSO4

CAS-szám: 7446-14-2

EK-szám: 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS-szám: 15739-80-7

EK-szám: 239-831-0

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket festőanyagként való felhasználásra szánják.

A tagállamok azonban az ólomfehérnek és az ólomszulfátnak a festőiparban való felhasználásáról szóló 13. ILO-egyezménnyel összhangban a területükön engedélyezhetik az anyag vagy keverék felhasználását műtárgyak, valamint történelmi épületek és ezek belső terének restaurálásához és karbantartásához.

18.

Higanyvegyületek

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket a következőkként való felhasználásra szánják:

a)

mikroorganizmusok, növények vagy állatok megtelepedésének megakadályozására:

hajótesteken,

ketreceken, úszón, hálón és más hal- és kagylótenyésztésre használt eszközökön és berendezéseken,

bármely teljesen vagy részben víz alá merülő eszközön vagy berendezésen;

b)

faanyag tartósítására;

c)

nehéz textíliák és ezek gyártására használt fonál impregnálása;

d)

felhasználásától függetlenül, ipari víz kezelésére.

18a.

Higany

CAS-szám: 7439-97-6

EK-szám: 231-106-7

1.

Nem hozható forgalomba:

a)

lázmérőben;

b)

más mérőeszközben (például nyomásmérőben, barométerben, vérnyomásmérőben, nem testhőmérséklet mérésére szolgáló hőmérőben), amelyet kiskereskedelmi értékesítésre szánnak.

2.

Az 1. pontban előírt korlátozás nem vonatkozik az olyan mérőeszközökre, amelyek 2009. április 3. előtt a Közösségben használatban voltak. A tagállamok azonban korlátozhatják vagy megtilthatják az ilyen mérőeszközök forgalomba hozatalát.

3.

Az 1. pont b) alpontjában foglalt korlátozás nem alkalmazandó:

a)

azokra a mérőeszközökre, amelyek 2007. október 3 -án 50 évnél régebbiek voltak;

b)

a barométerekre (az a) alpont alá tartozó barométerek kivételével) 2009. október 3-ig.

4.

2009. október 3-ig a Bizottság felülvizsgálja, hogy milyen megbízható, biztonságosabb, technikailag és gazdaságilag egyaránt megvalósítható alternatív megoldások állnak rendelkezésre a higanytartalmú vérnyomásmérők és egyéb, az egészségügyben használt, valamint más szakmai és ipari használatban lévő mérőeszközök tekintetében. E felülvizsgálat alapján, vagy amint új információ áll rendelkezésre, a higanytartalmú vérnyomásmérők és egyéb mérőeszközök megbízható, biztonságosabb alternatíváiról, a Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő az 1. pontban foglalt korlátozások vérnyomásmérőkre és egyéb, az egészségügyben használt, valamint más szakmai és ipari használatban lévő mérőeszközökre való kiterjesztésére, annak érdekében, hogy amikor ez technikailag és gazdaságilag megvalósítható, a higanyt fokozatosan kivonják a mérőeszközökből.

19.

Arzénvegyületek

1.

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket mikroorganizmusok, növények vagy állatok megtelepedésének megakadályozására való felhasználásra szánják:

hajótesteken,

ketreceken, úszón, hálón és más hal- és kagylótenyésztésre használt eszközökön és berendezéseken,

bármely teljesen vagy részben víz alá merülő eszközön vagy berendezésen.

2.

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket ipari víz kezeléséhez való felhasználásra szánják, felhasználásától függetlenül.

3.

Nem használható fel faanyag tartósítására. Az így kezelt faanyag pedig nem hozható forgalomba.

4.

A 3. ponttól eltérve:

a)

A faanyagok tartósítására használt anyagokra és keverékekre vonatkozóan: ezek csak olyan ipari berendezésekben használhatók, amelyek vákuumot vagy nyomást alkalmaznak a fa impregnálásához, ha ezek C típusú szervetlen réz-, króm- és arzénvegyületek (CCA) oldatai, és a 98/8/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerint engedélyezettek. Az így kezelt faanyag a tartósítószer teljes megkötése előtt nem hozható forgalomba.

b)

Az a) alpont szerint CCA oldattal kezelt faanyag szakmai vagy ipari célokra forgalomba hozható, ha a faanyag szerkezete garantálja mind az emberek, mind az állatok biztonságát, valamint a faanyag felhasználásának teljes időtartama alatt bőrrel nem érintkezhet:

építési faanyagként középületekben, mezőgazdasági épületekben, irodaházakban és ipari létesítményekben,

hidakban és hídépítési munkáknál,

építési faanyagként édesvízi és brakkvízű területeken, például hullámtörő gátaknál és hidaknál,

zajvédő ketreceken,

lavinavédőgátaknál,

utak biztonsági korlátaiban és sorompókban,

kéregtelenített, kerek, tűlevelű fa legelői kerítésnek,

földtámasztó szerkezetekben,

villamosenergia-vezeték és távközlési póznaként,

földalatti vasutak talpfáiként.

c)

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy minden forgalomba hozott, kezelt faanyag egyedileg fel legyen címkézve a következő szöveggel: »Kizárólag ipari létesítményekben és szakmai felhasználó által használható, arzént tartalmaz «Emellett a csomagokban forgalomba hozott faárun címkét kell elhelyezni, ezzel a felirattal: »A fa kezelése során viseljen kesztyűt. Viseljen porvédő maszkot és védőszemüveget a fa vágásakor vagy egyéb megmunkálási művelet esetén. A keletkező fahulladékot erre felhatalmazott szervezettel veszélyes hulladékként kell ártalmatlaníttatni«.

d)

Az a) alpontban említett, kezelt faanyag nem használható fel:

lakóépületekben, semmilyen célra,

semmilyen olyan felhasználási területen, ahol ismétlődően fennáll a bőrrel érintkezés kockázata,

tengeri vizekben,

mezőgazdasági célokra, kivéve a legelői kerítést, valamint építési anyagként a b) alponttal összhangban,

semmilyen olyan felhasználási területen, ahol a kezelt faanyag érintkezésbe kerülhet emberi és/vagy állati fogyasztásra szánt közbenső vagy késztermékekkel.

5.

Az olyan arzénvegyülettel kezelt fa, amely 2007. szeptember 30. előtt használatban volt a Közösségben, vagy amelyet a 4. pont szerint hoztak forgalomba, a helyén maradhat és továbbra is használható hasznos élettartamának végéig.

6.

C típusú CCA vegyülettel kezelt olyan faanyag, amely 2007. szeptember 30. előtt használatban volt a Közösségben, vagy amelyet a 4. pont szerint hoztak forgalomba:

a 4. pont b), c) és d) alpontjában a felhasználásra előírt feltételek mellett használható vagy újrahasználható,

a 4. pont b), c) és d) alpontjában a felhasználásra előírt feltételek mellett forgalomba hozható,

7.

A Közösségben 2007. szeptember 30. előtt használatban lévő, más típusú CCA oldattal kezelt fa esetében a tagállamok engedélyezhetik ezek:

felhasználását vagy újrahasználatát a 4. pont b), c) és d) alpontjában a felhasználásra előírt feltételek mellett,

forgalomba hozatalát, a 4. pont b), c) és d) alpontjában a felhasználásra előírt feltételek mellett.

20.

Szerves ónvegyületek

1.

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyag vagy keverék biocidként működik olyan festékekben, melyek összetevői nincsenek kötésben.

2.

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyag vagy keverék mikroorganizmusok, növények vagy állatok megtelepedésének megakadályozása céljából biocidként hat:

a)

valamennyi olyan vízi járművön, azok hosszától függetlenül, amelyeket tengeri, parti, torkolati, belvízi vagy tavi hajózásra használnak;

b)

ketrecek, úszók, hálók és egyéb, hal- és kagylótenyésztés során használt eszköz és felszerelés esetén;

c)

bármilyen, részben vagy teljesen vízbe merülő eszközökben és berendezésekben.

3.

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket ipari víz kezeléséhez való felhasználásra szánják.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butilsztannio-hidroxiborán/ Dibutil-ón-hidrogén-borát C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-szám: 75113-37-0

EK-szám: 401-040-5

Nem hozható forgalomba és nem használható fel anyagként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb.

Az első pont azonban nem alkalmazandó akkor, ha ez az anyag (DBB) vagy az ezt összetevőként tartalmazó keverék kizárólag olyan árucikk előállítására szolgál, amelyben a koncentrációja már 0,1 %-nál kisebb lesz.

22.

Pentaklór-fenol

CAS-szám: 87-86-5

EK-szám: 201-778-6 valamint sói és észterei

Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyag összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb.

23.

Kadmium

CAS-szám: 7440-43-9

EK-szám: 231-152-8 és vegyületei

E tétel alkalmazásában a szögletes zárójelben feltüntetett kódok és fejezetek a 2658/87/EGK tanácsi rendelettel létrehozott közös vámtarifa vám- és statisztikai nómenklatúrájának kódjait és fejezeteit jelölik (1).

1.

Nem használható fel a következő anyagokból és keverékekből gyártott árucikkek színezésére:

a)

polivinilklorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

poliuretán (PUR) [3909 50]

kis sűrűségű polietilén (LDPE), kivéve a színezett mesterkeverék gyártására használt kis sűrűségű polietilént [3901 10]

cellulóz-acetát (CA) [3912 11] [3912 12]

cellulóz-acetát-butirát (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoxigyanták [3907 30]

melamin-formaldehid (MF) gyanták [3909 20]

karbamid-formaldehid (UF) gyanták [3909 10] telítetlen poliészterek (UP) [3907 91]

polietilén-tereftalát (PET) [3907 60]

polibutilén-tereftalát (PBT)

átlátszó/általános felhasználású polisztirol [3903 11] [3903 19]

akrilnitril-metilmetakrilát (AMMA)

térhálósított polietilén (VPE)

ütésálló polisztirol

polipropilén (PP) [3902 10]

b)

festékek [3208] [3209]

Ha azonban a festéknek nagy a cinktartalma, akkor a kadmiummaradék koncentrációjának a lehető legkisebbnek kell lennie, és minden esetben kisebbnek kell lennie 0,1 tömegszázaléknál.

A felhasználásuktól vagy rendeltetésüktől függetlenül a fent felsorolt anyagokból és keverékekből gyártott és kadmiummal színezett árucikkek vagy árucikk-komponensek nem hozhatók forgalomba, ha azokban a kadmiumtartalom (fém Cd-ban kifejezve), a műanyagra számítva 0,01 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Az 1. pont azonban nem vonatkozik a biztonsági okból színezett árucikkekre.

3.

Nem használható fel a vinilklorid-polimerekből vagy -kopolimerekből gyártott következő keverékek vagy árucikkek stabilizálására:

csomagolóanyagok (zacskók, tartályok, flakonok, kupakok) [3923 29 10]

iroda- és iskolaszerek [3926 10]

bútorok, karosszéria- és egyéb tartozékok [3926 30]

ruhák és ruházati kiegészítők (beleértve a kesztyűket) [3926 20]

padló- és falburkolatok [3918 10]

impregnált, bevont és laminált textiltermékek [5903 10]

bőrutánzatok [4202]

hanglemezek

csövek és csőillesztések, valamint szerelvények [3917 23]

lengőajtók

közúti szállítójárművek (belső, külső, alváz)

építőiparban és más iparágakban használt acéllemez-bevonat

elektromos vezeték szigetelése

A felhasználásuktól és a tervezett végső céltól függetlenül a vinilklorid-polimerekből, illetve kopolimerekből gyártott, kadmiumtartalmú anyaggal stabilizált fenti keverékek, árucikkek vagy árucikk-komponensek nem hozhatók forgalomba, ha azokban a kadmiumtartalom (fém Cd-ban kifejezve) meghaladja a polimerre számított 0,01 tömegszázalékot.

4.

A 3. pont azonban nem vonatkozik a kadmiumalapú stabilizálószert biztonsági okokból használó keverékekre és árucikkekre.

5.

E tétel alkalmazásában: »kadmiumbevonat« fém kadmium felhordása fémfelületre, illetve fémfelület fém kadmiummal történő bevonása.

Nem használható fel a következő ágazatokban/alkalmazásoknál használt fém árucikkek és árucikk-komponensek kadmiumbevonatához:

a)

a következő területeken alkalmazott gépek és berendezések esetében:

élelmiszerek gyártása [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

mezőgazdaság [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

hűtés és mélyhűtés [8418]

nyomtatás és könyvkötészet [8440] [8442] [8443]

b)

az alábbiak gyártására használt gépek és berendezések esetén:

háztartási gépek [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

bútorok [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

szaniter-áruk [7324]

központi fűtés és légkondicionáló berendezés [7322] [8403] [8404] [8415]

A felhasználásuktól és a tervezett végső céltól függetlenül, a fenti a) és b) alpontban felsorolt ágazatokban/alkalmazásokban használt, valamint a fenti b) alpontban felsorolt ágazatokban gyártott kadmiumbevonatú árucikkek vagy ilyen árucikk-komponensek nem hozhatók forgalomba.

6.

Az 5. pontban említett rendelkezések alkalmazandók az alábbi a) és b) alpontban felsorolt ágazatokban/alkalmazásokban használt, valamint az alábbi b) alpontban felsorolt ágazatokban gyártott kadmiumbevonatú árucikkek vagy árucikk-komponensek esetében is:

a)

az alábbiak gyártására használt gépek és berendezések esetén:

papír és karton [8419 32] [8439] [8441] textil és ruházat [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

az alábbiak gyártására használt gépek és berendezések esetén:

ipari anyagmozgatás során használt gépek és berendezések [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

közúti és mezőgazdasági gépjárművek [87. fejezet]

vonatok [86. fejezet]

vízi járművek [89. fejezet]

7.

Az 5. és 6. pontban foglalt korlátozások azonban nem alkalmazandók a következőkre:

a repülési, az űrhajózási, a bányászati, a nyílt tengeri és az atomenergia-ágazatban használt árucikkekre és árucikk-komponensekre, amelyek alkalmazása szigorú biztonsági előírásokat követel meg, továbbá közúti és mezőgazdasági járművek, vonatok és a vízi járművek biztonsági berendezései esetében,

elektromos csatlakozások esetében, bármely felhasználási ágazatban, ahol biztosítani kell a készüléktől elvárt megbízhatóságot, amelybe ilyen elektromos csatlakozókat építettek be.

24.

Monometil-tetraklór-difenil-metán

Kereskedelmi név: Ugilec 141

CAS-szám: 76253-60-6

1.

Nem hozható forgalomba és nem használható fel anyagként vagy keverékben.

Az anyagot tartalmazó árucikkek nem hozhatók forgalomba.

2.

Ettől eltérve, az 1. pont nem alkalmazandó:

a)

1994. június 18-án már működő gépek és berendezések esetében, az ilyen gépek és berendezések ártalmatlanításáig;

b)

1994. június 18-án valamely tagállamban már működő gépek és berendezések karbantartása esetén.

Az a) alpont esetében a tagállamok egészségi és környezetvédelmi okok alapján saját területükön megtilthatják az ilyen gépek vagy berendezések használatát annak ártalmatlanítása előtt is.

25.

Monometil-diklór-difenil-metán

Kereskedelmi név: Ugilec 121

Ugilec 21

Nem hozható forgalomba és nem használható fel anyagként vagy keverékben.

Az anyagot tartalmazó árucikkek nem hozhatók forgalomba.

26.

Monometil-dibróm-difenil-metán, bróm-benzil-bróm-toluol, izomerek keveréke

Kereskedelmi név: DBBT

CAS-szám: 99688-47-8

Nem hozható forgalomba és nem használható fel anyagként vagy keverékben.

Az anyagot tartalmazó árucikkek nem hozhatók forgalomba.

27.

Nikkel

CAS-szám: 7440-02-0

EK-szám: 231-111-4 és vegyületei

1.

Nem használható fel:

a)

semmilyen olyan tárgyban, amelyet átszúrt fülbe vagy az emberi test más átszúrt részébe helyeznek, kivéve akkor, ha az ilyen tárgyak nikkelkibocsátási sebessége kisebb, mint 0,2 μg/cm2/hét (kioldódási határérték);

b)

olyan árucikkekben, amelyek a bőrrel közvetlenül vagy hosszú ideig érintkeznek, például:

fülbevaló,

nyaklánc, karperec és karlánc, bokaperec, gyűrű,

karóra háza, óraszíj és órarögzítő,

kapocsfej, csat, szegecs, cipzár és fémjelzések, ha ezeket ruházaton alkalmazzák,

ha ezen árucikk részeiből, amelyek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkeznek, 0,5 μg/cm2/hét értéknél nagyobb sebességű a nikkelkibocsátás;

c)

alpontban említett árucikkekben, amelyeknek van nikkelt nem tartalmazó bevonata, kivéve, ha az ilyen bevonat biztosítja azt, hogy az árucikknek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező részén legalább két év rendeltetésszerű használat után a nikkelkibocsátási sebesség nem haladja meg a 0,5 μg/cm2/hét értéket.

2.

Az 1. pont alá tartozó árucikkek nem hozhatók forgalomba, ha nem felelnek meg az abban a pontban megállapított követelményeknek.

3.

Annak igazolására, hogy az árucikkek megfelelnek az 1. és 2. pontnak, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott szabványokban leírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

28.

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő, 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként (3.1. táblázat), vagy pedig 1. vagy 2. kategóriájú rákkeltő anyagként (3.2. táblázat) besorolt, és az alábbiakban felsorolt anyagok:

Az 1. függelékben felsorolt 1A. kategóriájú rákkeltő anyagok (3.1. táblázat)/1. kategóriájú rákkeltő anyagok (3.2. táblázat)

A 2. függelékben felsorolt 1B. kategóriájú rákkeltő anyagok (3.1. táblázat)/2. kategóriájú rákkeltő anyagok (3.2. táblázat)

29.

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő, 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként (3.1. táblázat), vagy pedig 1. vagy 2. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként (3.2. táblázat) besorolt, és az alábbiakban felsorolt anyagok:

A 3. függelékben felsorolt 1A. kategóriájú mutagén anyagok (3.1. táblázat)/1. kategóriájú mutagén anyagok (3.2. táblázat)

A 4. függelékben felsorolt 1B. kategóriájú mutagén anyagok (3.1. táblázat)/2. kategóriájú mutagén anyagok (3.2. táblázat)

30.

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő, 1A. vagy 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként (3.1. táblázat), vagy pedig 1. vagy 2. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként (3.2. táblázat) besorolt, és az alábbiakban felsorolt anyagok:

Az 5. függelékben felsorolt, 1A. kategóriájú, a szexuális működésre és a termékenységre, vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatású, reprodukciót károsító anyagok (3.1. táblázat) vagy 1. kategóriájú, R60 (Fogamzóképességet vagy nemzőképességet károsíthatja.) vagy R61 (A születendő gyermekre ártalmas lehet.) mondattal jelölt, reprodukciót károsító anyagok (3.2. táblázat)

A 6. függelékben felsorolt 1B. kategóriájú, a szexuális működésre és a termékenységre, vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatású, reprodukciót károsító anyagok (3.1. táblázat) vagy 2. kategóriájú, R60 (Fogamzóképességet vagy nemzőképességet károsíthatja.) vagy R61 (A születendő gyermekre ártalmas lehet.) mondattal jelölt, reprodukciót károsító anyagok (3.2. táblázat)

E melléklet más előírásainak sérelme nélkül a 28–30. tételben foglalt anyagokra az alábbiakat kell alkalmazni:

1.

Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyag összetevőjeként, vagy

keverékben

kiskereskedelmi forgalmazásra, ha az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentráció az alábbi vagy nagyobb:

az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében előírt releváns egyedi koncentráció-határérték, vagy

az 1999/45/EK irányelvben előírt koncentráció.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy ezen anyagok és keverékek csomagolása jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul a következő jelöléssel legyen ellátva:

»Kizárólag szakmai felhasználó részére«.

2.

Ettől eltérően az 1. pontot nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv szerinti emberi felhasználásra szánt vagy az állatgyógyászatban használt gyógyszerek;

b)

a 76/768/EGK irányelv szerinti kozmetikai termékek;

c)

a következő üzemanyagok és más energiahordozók:

a 98/70/EK irányelv hatálya alá eső motorüzemanyagok,

mobil vagy állandó jellegű tüzelőberendezésekhez fűtőanyagként használt ásványolajtermékek,

zárt rendszerekben értékesített energiahordozók (például gázpalackok);

d)

az 1999/45/EK irányelv hatálya alá eső művészfestékek.

31.

a)

Kreozot mosóolaj

CAS-szám: 8001-58-9

EK-szám: 232-287-5

b)

Kreozotolaj; mosóolaj

CAS-szám: 61789-28-4

EK-szám: 263-047-8

c)

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok; naftalinolaj

CAS-szám: 84650-04-4

EK-szám: 283-484-8

d)

Kreozotolaj, acenaftén frakció; mosóolaj

CAS-szám: 90640-84-9

EK-szám: 292-605-3

e)

Magasabb forráspontú desztillátumok (kőszénkátrány); nehéz antracénolaj

CAS-szám: 65996-91-0

EK-szám: 266-026-1

f)

Antracénolaj

CAS-szám: 90640-80-5

EK-szám: 292-602-7

g)

Kátránysavak, kőszén, nyers; nyers fenolok

CAS-szám: 65996-85-2

EK-szám: 266-019-3

h)

Kreozot, fa

CAS-szám: 8021-39-4

EK-szám: 232-419-1

i)

Alacsony hőmérsékletű kátrányolaj, lúgos; kivonat-maradékanyag (szén), alacsony hőmérsékletű szénkátrány, lúgos

CAS-szám: 122384-78-5

EK-szám: 310-191-5

1.

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket faanyag kezelésére szánják. Az így kezelt faanyag pedig nem hozható forgalomba.

2.

Az 1. ponttól eltérve:

a)

Ezen anyagok és keverékek csak akkor alkalmazhatók faanyagok kezelésére a munkavállalók védelméről szóló közösségi jogszabályok által megállapított ipari létesítményekben vagy szakemberek által helyben történő újrakezelés céljára, ha bennük:

i.

a benz[a]pirén koncentrációja kisebb, mint 50 mg/kg (0,005 tömegszázalék); és

ii.

a vízben oldódó fenol koncentrációja kisebb, mint 3 tömegszázalék.

Az ipari eljárásokban vagy szakemberek által faanyagok kezelésére alkalmazható ilyen anyagok és keverékek:

csak 20 literes vagy annál nagyobb csomagolásban hozhatók forgalomba,

kiskereskedelmi forgalomban nem értékesíthetők.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy ezen anyagok és keverékek csomagolása jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul a következő jelöléssel legyen ellátva:

»Kizárólag ipari létesítményekben vagy szakmai felhasználó által használható«.

b)

Az a) alpont szerint ipari létesítményekben vagy szakemberek által kezelt faanyagok vonatkozásában, amelyeket első alkalommal hoznak forgalomba vagy helyben kezelnek újra: kizárólag ipari és szakmai felhasználásra engedélyezett, azaz pl. vasútnál, villamosenergia-szállításnál, a távközlésben, kerítésanyagnak, mezőgazdasági célokra (például fák támasztó dúcolására), kikötőkben és vízi utakon.

c)

Az 1. pontban említett forgalomba hozatali tilalmat nem kell alkalmazni a 2002. december 31. előtt a 31. tétel a)–i) alpontjában felsorolt anyagokkal kezelt és használt árucikként újrafelhasználásra értékesített faanyagok vonatkozásában.

3.

A 2. pont b) és c) alpontjában említett kezelt faanyagok nem használhatók:

épületek belsejében, semmilyen célra,

játékokban,

játszótereken,

parkokban, kertekben, kültéri szabadidős és pihenési célú létesítményekben, ahol fennáll a gyakori bőrkontaktus veszélye,

kerti bútorok, így például piknikasztalok gyártásában,

az alábbiak gyártásában, felhasználásában és újbóli kezeléséhez:

növénytermesztési célokra használt tárolóedények,

olyan csomagolások, amelyek emberi és/vagy állati fogyasztásra szánt nyersanyagokkal, köztes termékekkel vagy végtermékekkel érintkezhetnek,

egyéb olyan anyagok, amelyek elszennyezhetik a fent említett árucikkeket.

32.

Kloroform

CAS-szám: 67-66-3

EK-szám: 200-663-8

34.

1,1,2-Triklór-etán

CAS-szám: 79-00-5

EK-szám: 201-166-9

35.

1,1,2,2-Tetraklór-etán

CAS-szám: 79-34-5

EK-szám: 201-197-8

36.

1,1,1,2-Tetraklór-etán

CAS-szám: 630-20-6

37.

Pentaklór-etán

CAS-szám: 76-01-7

EK-szám: 200-925-1

38.

1,1-Diklór-etán

CAS-szám: 75-35-4

EK-szám: 200-864-0

E melléklet más előírásainak sérelme nélkül a 32–38. tételben foglalt anyagokra az alábbiakat kell alkalmazni:

1.

Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyagok összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb,

ha az anyag vagy keverék kiskereskedelmi forgalmazású, illetve ha rendeltetésszerűen szórással használják, például felülettisztításra vagy textíliák tisztítására.

2.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésre vonatkozó más közösségi rendelkezések sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy az ezeket az anyagokat 0,1 %-os vagy nagyobb koncentrációban tartalmazó anyagok és keverékek csomagolásán jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tüntetve a következő:

»Kizárólag ipari létesítményekben használható«.

A fentiektől eltérve ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv szerinti emberi felhasználásra szánt vagy az állatgyógyászatban használt gyógyszerek;

b)

a 76/768/EGK irányelv meghatározása szerinti kozmetikai termékek.

40.

A 67/548/EGK irányelv szerint a tűzveszélyesség kritériumainak megfelelő, kevésbé tűzveszélyesként, tűzveszélyesként vagy fokozottan tűzveszélyesként besorolt anyagok, függetlenül attól, hogy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepelnek-e.

1.

Nem használható fel anyagként vagy keverékként aeroszoladagolókban, ha azokat kiskereskedelmi forgalmazásra szánják, az alábbi szórakoztató és díszítő célokra:

főként díszítésre szánt fém lametta,

műhó és műdér,

»fingópárnák,«

szerpentinbombák,

műürülék,

házibulikra szánt trombiták,

elpárolgó pelyhek és habok,

műpókhálók,

bűzbombák.

2.

Az anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy az alábbi mondat jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tüntetve a fent említett aeroszoladagolók csomagolásán:

»Kizárólag szakmai felhasználó részére«.

3.

Ettől eltérve az 1. és 2. pont nem vonatkozik a 75/324/EGK tanácsi irányelv (2) 8. cikkének (1a) bekezdésében említett aeroszoladagolókra.

4.

Az 1. és 2. pontban említett aeroszoladagolók nem hozhatók forgalomba, ha nem felelnek meg a jelzett követelményeknek.

41.

Hexaklór-etán

CAS-szám: 67-72-1

EK-szám: 200-666-4

Anyagként vagy keverékben nem hozható forgalomba és nem használható fel, ha az anyagot vagy keveréket színesfém gyártásánál vagy feldolgozásánál alkalmazzák.

42.

Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP),

EK-szám: 287-476-5

CAS-szám: 85535-84-8

Nem hozható forgalomba és nem használható fel anyagként, más anyag összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 1 tömegszázaléknál nagyobb, és ha az anyagot vagy keveréket az alábbiakhoz használják:

fémmegmunkálás,

bőr zsírozása.

43.

Azoszínezékek és azofestékek

1.

Azok az azofestékek, amelyek esetében a 8. függelékben felsorolt vizsgálati módszer szerint egy vagy több azocsoport reduktív lehasadása által az árucikkekbe vagy azok festett részeibe egy vagy több, a függelékben felsorolt aromás amin szabadul fel kimutatható koncentrációban, azaz 30 mg/kg (0,003 tömegszázalék) felett, nem használhatók fel olyan textil- vagy bőripari árucikkekben, amelyek közvetlenül és tartósan érintkeznek az emberi bőrrel vagy szájüreggel, mint például:

ruházati cikkek, ágynemű, törülközők, póthajak, parókák, kalapok, pelenkák és egyéb egészségügyi cikkek, hálózsákok,

cipők, kesztyűk, karóraszíjak, kézitáskák, pénztárcák/levéltárcák, aktatáskák, székhuzatok, nyakban viselt erszények,

textil- vagy bőrjátékok, valamint textil vagy bőr ruhadarabokat viselő játékok,

a végfelhasználó általi felhasználásra szánt fonalak és szövetek.

2.

Továbbá nem lehet forgalomba hozni az 1. pontban említett textil- vagy bőripari árucikkeket, ha azok nem felelnek meg az ott meghatározott követelményeknek.

3.

Azokat az azofestékeket, amelyek szerepelnek a 9. függelékben foglalt »Azofestékek listáján« nem szabad forgalomba hozni vagy anyagként vagy keverékben felhasználni, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, és ha az anyagot vagy keveréket textil- és bőripari árucikkek színezésére szánják.

44.

Difenil-éter, pentabrómszármazék

C12H5Br5O

1.

Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba olyan árucikkek, amelyek, vagy amelyek égésgátlóval kezelt részei 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazzák ezt az anyagot.

3.

Ettől eltérve, a 2. pont nem alkalmazandó a következőkre:

olyan árucikkek, amelyek 2004. augusztus 15. előtt használatban voltak a Közösségben,

a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

45.

Difenil-éter, oktabrómszármazék

C12H2Br8O

1.

Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyagok összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba olyan árucikkek, amelyek vagy amelyek égésgátlóval kezelt részei 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazzák ezt az anyagot.

3.

Ettől eltérve, a 2. pont nem alkalmazandó a következőkre:

olyan árucikkek, amelyek 2004. augusztus 15. előtt használatban voltak a Közösségben,

a 2002/95/EK irányelv alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

46.

a)

Nonilfenol

C6H4(OH)C9H19

CAS 25154-52-3

EC 246-672-0

b)

Nonilfenol-etoxilátok

(C2H4O)nC15H24O

Nem hozható forgalomba és nem használható fel anyagként vagy keverékben a következő célokra, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb:

(1)

ipari és intézményi tisztítás, kivéve:

ellenőrzött, zárt vegytisztító rendszerek, ahol a tisztítófolyadékot újrahasznosítják vagy elégetik,

különleges kezelésű tisztítórendszerek, ahol a tisztítófolyadékot újrahasznosítják vagy elégetik;

(2)

háztartási tisztítás;

(3)

textil- és bőrfeldolgozás, kivéve:

szennyvízkibocsátás nélküli feldolgozás,

különleges kezelésre szolgáló rendszerek, ahol a biológiai szennyvízkezelés előtt a szennyvizet előkezelik a szerves részek teljes mértékű eltávolítása céljából (báránybőr zsírtalanítása);

(4)

tőgybimbók merítéses kezelésére szolgáló emulgeálószerek;

(5)

fémmegmunkálás, kivéve:

ellenőrzött, zárt rendszerekben való alkalmazások, ahol a tisztítófolyadékot újrahasznosítják vagy elégetik;

(6)

cellulóz- és papírgyártás;

(7)

kozmetikai termékek;

(8)

egyéb testápoló szerek, kivéve:

Spermicidek;

(9)

formulázási segédanyagok peszticidekben és biocidokban. A nonilfenol-etoxilátot segédanyagként tartalmazó peszticidekre és biocidokra 2003. július 17. előtt kiadott tagállami engedélyeket azonban ez a korlátozás az engedély lejártáig nem érinti.

47.

króm(VI)-vegyületek

1.

Cement és cementtartalmú keverékek nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel, amennyiben hidratálva a cement teljes szárazanyag-tartalmára számítva több, mint 2 mg/kg (0,0002 tömegszázalék) oldható króm(VI)-ot tartalmaznak.

2.

Amennyiben redukálószereket használnak, akkor az anyagok és készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló más közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy a cement, illetve cementtartalmú készítmények csomagolásán jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tüntetve a csomagolás napja, valamint az, hogy milyen tárolási feltételek mellett, és a redukálószer aktivitásának fenntartásához, valamint az oldható króm(VI)-tartalom 1. pontban jelzett határérték alatt tartásához mennyi ideig lehet tárolni.

3.

Ettől eltérve, az 1. és 2. pontot nem kell alkalmazni olyan ellenőrzött, zárt és teljesen automatizált eljárásokhoz történő forgalomba hozatalra és ilyen eljárásoknál történő felhasználásra, amelyeknél a cement és a cementtartalmú keverékek kezelését kizárólag géppel végzik, és amelyeknél nem áll fenn a bőrrel való érintkezés veszélye.

48.

Toluol

CAS-szám: 108-88-3

EK-szám: 203-625-9

Nem hozható forgalomba, és nem használható fel anyagaként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb, és ha az anyagot vagy keveréket kiskereskedelmi forgalmazású ragasztóanyagokban és szórófestékekben használják.

49.

Trikolór-benzol

CAS-szám: 120-82-1

EK-szám: 204-428-0

Nem hozható forgalomba és nem használható fel semmilyen célra anyagként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb, kivéve:

szintézis intermediereként, vagy

klórozásos reakciók zárt kémiai alkalmazásában technológiai oldószerként, vagy

1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzol (TATB) gyártásához.

50.

Policiklusos aromás szénhidrogének, (PAH)

a)

Benz[a]pirén (BaP)

CAS-szám: 50-32-8

b)

Benz[e]pirén (BeP)

CAS-szám: 192-97-2

c)

Benz[a]antracén (BaA)

CAS-szám: 56-55-3

d)

Krizén (CHR)

CAS-szám: 218-01-9

e)

Benz[b]fluorantén (BbFA)

CAS-szám: 205-99-2

f)

Benz[j]fluorantén (BjFA)

CAS-szám: 205-82-3

g)

Benz[k]fluorantén (BkFA)

CAS-szám: 207-08-9

h)

Dibenz[a,h]antracén (DBAhH)

CAS-szám: 53-70-3

1.

2010. január 1-jétől lágyító olajok nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel gumiabroncsok vagy azok részeinek előállítására, ha azok az alábbiakat tartalmazzák:

több, mint 1 mg/kg (0,0001 tömegszázalék) BaP, vagy

több, mint 10 mg/kg (0,001 tömegszázalék) az összes felsorolt PAH vegyületre.

E határértékek betartottnak tekintendőek, ha a policiklusos aromás (PCA) kivonat a 3 tömegszázalékot nem haladja meg az Ásványolaj-intézet IP346: 1998 szabványa szerint mérve (a PCA meghatározása a fel nem használt kenőalapolajokban és aszfaltmentes petróleumfrakcióban – dimetil-szulfoxid extrakciós refraktív index módszer), amennyiben a BaP és a felsorolt PAH-k határértékeinek betartását, valamint a PCA-kivonat és a mért értékek korrelációját hathavonta, illetve minden jelentős működési változtatás után (amelyik korábbi) ellenőrzi a gyártó vagy az importőr.

2.

Ezen túlmenően a 2010. január 1-je után gyártott gumiabroncsok és újrafutózáshoz használt futófelületek nem hozhatók forgalomba, ha azok az 1. pontban jelzett határokat meghaladó mértékben tartalmaznak lágyító olajokat.

E határértékek betartottnak tekintendőek, ha a vulkanizált gumi vegyületek nem haladják meg az ISO 21461 (Vulkanizált gumi – olaj aromatikusságának meghatározása vulkanizált gumi vegyületekben) szerint mért és kiszámított 0,35 %-os Bay-proton-határértéket.

3.

Ettől eltérően a 2. pont nem vonatkozik az újrafutózott gumiabroncsokra, ha a futófelületük nem tartalmaz lágyító olajokat az 1. pontban leírt határértékeket meghaladó mértékben.

4.

E tételben a gumiabroncs a következő jogszabályok hatálya alá eső járművekhez való gumiabroncsot jelent:

a gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyásának keretszabályozását létrehozó 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4),

a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5), és

a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6).

51.

Az alábbi ftalátok (vagy az anyagot azonosító más CAS- és EK-számok)

a)

Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)

CAS-szám: 117-81-7

EK-szám: 204-211-0

b)

Dibutilftalát (DBP)

CAS-szám: 84-74-2

EK-szám: 201-557-4

c)

Benzil-butil-ftalát (BBP)

CAS-szám: 85-68-7

EK-szám: 201-622-7

1.

Nem használható fel játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba az ezeket a ftalátokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó játékok és gyermekgondozási árucikkek.

3.

A Bizottság az ilyen anyagokról és helyettesítőikről szóló új tudományos információk fényében 2010. január 16-ig újraértékeli az ezzel a tétellel kapcsolatban megállapított intézkedéseket, és indokolt esetben megfelelően módosítják ezeket az intézkedéseket.

4.

E tétel alkalmazásában a »gyermekgondozási árucikk« minden olyan terméket magában foglal, melynek rendeltetése az alvás, az ellazulás megkönnyítése, a higiénia, a gyermek táplálásának vagy a gyermek szoptatásának megkönnyítése.

52.

Az alábbi ftalátok (vagy az anyagot azonosító más CAS- és EK-számok)

a)

Diizononil-ftalát (DINP)

CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0

EK-szám: 249-079-5 és 271-090-9

b)

Diizodecil-ftalát (DIDP)

CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1

EK-szám: 247-977-1 és 271-091-4

c)

Di-n-oktil-ftalát (DNOP)

CAS-szám: 117-84-0

EK-szám: 204-214-7

1.

Nem használható fel gyermekek által szájba vehető játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba az ezeket a ftalátokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó játékok és gyermekgondozási árucikkek.

3.

A Bizottság az ilyen anyagokról és helyettesítőikről szóló új tudományos információk fényében 2010. január 16-ig újraértékeli az ezzel a tétellel kapcsolatban megállapított intézkedéseket, és indokolt esetben megfelelően módosítják ezeket az intézkedéseket.

4.

E tétel alkalmazásában a »gyermekgondozási árucikk« minden olyan terméket magában foglal, melynek rendeltetése az alvás, az ellazulás megkönnyítése, a higiénia, a gyermek táplálásának vagy a gyermek szoptatásának megkönnyítése.

53.

Perfluoroktán-szulfonátok (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

1.

Nem hozható forgalomba és nem használható anyagként vagy keverékben, ha koncentrációja 50 mg/kg (0,005 tömegszázalék) vagy nagyobb.

2.

Nem hozható forgalomba félkész termékekben vagy árucikkekben, vagy azok részeiben, ha a PFOS-koncentráció 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb, a strukturálisan vagy mikrostrukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömegre számítva, vagy – textíliák vagy egyéb bevont anyagok esetében – ha a PFOS mennyisége 1 μg/m2 vagy nagyobb a bevont anyagra számítva.

3.

Ettől eltérve az 1. és 2. pont nem alkalmazandó a következőkre, illetve az azok elkészítéséhez szükséges anyagokra és keverékekre:

a)

fényálló vagy fényvisszaverő rétegek fotolitográfiai eljárásokban;

b)

filmekhez, papírokhoz vagy nyomdaipari klisékhez alkalmazott fotográfiai rétegek;

c)

nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek, és a szabályozott galvanizáló rendszerekben alkalmazott nedvesítőszerek, amennyiben a környezetbe kibocsátott PFOS-mennyiség minimalizált a 2008/1/EK irányelv (7) keretében kidolgozott elérhető legjobb technikák teljes körű alkalmazásával;

d)

légi közlekedésben használatos hidraulikus folyadékok.

4.

Az 1. ponttól eltérve a 2006. december 27. előtt forgalomba hozott tűzoltó habok felhasználása 2011. június 27-ig megengedett.

5.

A fentiektől eltérően a 2. pont nem vonatkozik azokra az árucikkekre, amelyek 2008. június 27. előtt használatban voltak a Közösségben.

6.

Az 1. és 2. pontot a 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) sérelme nélkül kell alkalmazni.

7.

Amint a felhasználásokra és a biztonságosabb alternatív anyagokra vagy technológiákra vonatkozó új információk rendelkezésre állnak, a Bizottság a 3. pont a)–d) alpontja szerinti eltérések mindegyikét felülvizsgálja, a következő célokkal:

a)

a PFOS alkalmazásainak fokozatos megszüntetése, amint biztonságosabb alternatívák alkalmazása technikailag és gazdaságilag kivitelezhetővé válik;

b)

az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet továbbra is fenntartani, amelyekre nincsenek biztonságosabb alternatívák, és amelyek esetén beszámoló készült a biztonságosabb alternatívák megtalálása érdekében tett erőfeszítésekről;

c)

a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az elérhető legjobb technikák alkalmazásával.

8.

A Bizottság figyelemmel kíséri a folyamatos kockázatértékelési tevékenységet, valamint a perfluor-oktánsav (PFOA) és rokon vegyületei felhasználásával kapcsolatos biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák hozzáférhetőségét, és javaslatokat tesz az azonosított kockázatok csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedésre, beleértve a forgalomba hozatal és a felhasználás korlátozásait is, különösen akkor, ha rendelkezésre állnak technikailag és gazdaságilag kivitelezhető, biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák.

54.

2-(2-metoxietoxi)etanol (DEGME)

CAS-szám: 111-77-3

EK-szám: 203-906-6

2010. június 27. után nem hozható forgalomba kiskereskedelmi forgalmazásra festékek, festékeltávolítók, tisztítószerek, természetes fényű emulziók vagy padlóápolószerek összetevőjeként, ha a koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb.

55.

2-(2-butoxietoxi)etanol (DEGBE)

CAS-szám: 112-34-5

EK-szám: 203-961-6

1.

2010. június 27. után új termékként nem hozható forgalomba kiskereskedelmi forgalmazásra aeroszoladagolóban kiszerelt szórófestékek vagy tisztítóspray-k összetevőjeként, ha a koncentrációja 3 tömegszázalék vagy nagyobb.

2.

DEGBE-t tartalmazó és az 1. pontnak nem megfelelő, aeroszoladagolóban kiszerelt szórófestékek vagy tisztítóspray-k 2010. december 27. után nem hozhatók forgalomba kiskereskedelmi forgalmazásra.

3.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy a kiskereskedelmi forgalmazásra forgalomba hozott, 3 tömegszázalékos vagy nagyobb koncentrációban DEGBE-t tartalmazó, szórófestéktől különböző festékek csomagolásán legkésőbb 2010. december 27-től jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tüntetve a következő szöveg:

»Festékszóró készülékkel tilos használni«.

56.

Metilén-difenil-diizocianát (MDI)

CAS-szám: 26447-40-5

EK-szám: 247-714-0

1.

2010. december 27. után nem hozható forgalomba kiskereskedelmi forgalmazásra keverék összetevőjeként, ha az MDI koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb, kivéve, ha a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy a csomagolás:

a)

tartalmazzon a 89/686/EGK tanácsi irányelv (9) előírásainak megfelelő védőkesztyűt;

b)

az anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi jogszabályok betartása mellett jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul el legyen látva az alábbi szöveggel:

»—

A termék használata a diizocianátokra már érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Asztmában, ekcémában vagy bőrbetegségben szenvedő személyek kerüljék az érintkezést termékkel, a bőrrel való érintkezést is beleértve.

A terméket elégtelen szellőzési feltételek mellett csak megfelelő (azaz az EN 14387 szabvány szerinti A1 típusú) gázszűrő betéttel ellátott gázmaszkot viselve szabad használni.«

2.

Ettől eltérően az 1. pont a) alpontja nem vonatkozik az olvadékragasztókra (hot-melt).

57.

Ciklohexán

CAS-szám: 110-82-7

EK-szám: 203-806-2

1.

2010. június 27. után új termékként 350 g-nál nagyobb méretű csomagolásban nem hozható forgalomba kiskereskedelmi forgalmazásra neoprénalapú pillanatragasztók összetevőjeként, ha a koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb.

2.

Ciklohexánt tartalmazó és az 1. pontnak nem megfelelő neoprénalapú pillanatragasztók 2010. december 27. után nem hozhatók forgalomba kiskereskedelmi forgalmazásra.

3.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a szállító a forgalomba hozatal előtt biztosítja, hogy a kiskereskedelmi forgalmazásra 2010. december 27. után forgalomba hozott, 0,1 tömegszázalékos vagy nagyobb koncentrációban ciklohexánt tartalmazó neoprénalapú pillanatragasztókon jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a következő szöveget:

»—

Elégtelen szellőzési feltételek mellett a termék nem használható.

Padlószőnyeg ragasztására a termék nem használható.«.

58.

Ammónium-nitrát (AN)

CAS-szám: 6484-52-2

EK-szám: 229-347-8

1.

2010. június 27. után új termékként nem hozható forgalomba anyagként vagy olyan keverékben, amely, egyszerű vagy összetett szilárd műtrágyaként, az ammónium-nitrátra számítva 28 tömegszázaléknál több nitrogént tartalmaz, kivéve, ha megfelel a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) III. mellékletében megállapított, a nagy nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó műszaki rendelkezéseknek.

2.

2010. június 27. után nem hozható forgalomba anyagként vagy olyan keverékben, amely az ammónium-nitrátra számítva 16 tömegszázalék vagy több nitrogént tartalmaz, kivéve a következőknek történő szállítást:

a)

továbbfelhasználók és forgalmazók, ideértve a 93/15/EGK tanácsi irányelv (11) szerint engedéllyel vagy felhatalmazással rendelkező természetes vagy jogi személyeket;

b)

teljes vagy részmunkaidős mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági tevékenységben való felhasználására, nem feltétlenül a földterület méretétől függően.

Ezen alpont alkalmazásában:

i.

»mezőgazdasági termelő«: olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja – tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjai nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, illetve amelynek mezőgazdasági üzeme a Közösség területén található a Szerződés 299. cikkében meghatározottak szerint, és aki, illetve amely mezőgazdasági tevékenységet folytat,

ii.

»mezőgazdasági tevékenység«: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást, valamint a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartását az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (12) 5. cikkében meghatározottak szerint;

c)

olyan szakmai tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyek, mint például kertészet, üvegházi növénytermesztés, parkok, kertek vagy sportpályák gondozása, erdészet vagy más hasonló tevékenységek.

3.

A 2. pontban foglalt korlátozásokat illetően azonban a tagállamok 2014. július 1-jéig társadalmi-gazdasági okokból az ammónium-nitrátra számított nitrogénkoncentráció határértékeként alkalmazhatnak maximum 20 tömegszázalékot a saját területükön forgalomba hozott anyagokra és keverékekre. Erről értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

3.

Az 1–6. függelékben az előszó helyébe a következő szöveg lép:

„ELŐSZÓ

Magyarázat a táblázat fejlécéhez

Anyagok:

A név megfelel az anyagra az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 3. részében használt nemzetközi vegyianyag-azonosításnak.

Az anyagokat, amikor csak lehetséges, azok IUPAC-nevével kell azonosítani. Az EINECS- (Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke), ELINCS- (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) rendszerben, vagy a »Polimernek már nem minősülő anyagok« jegyzékében szereplő anyagokat az e jegyzékekben szereplő nevek azonosítják. Néhány esetben más név is megadható, mint például szokásos vagy közhasználatú név. A növényvédő szereket és biocideket, amikor csak lehetséges, azok ISO-nevével kell azonosítani.

Anyagcsoportok tételei:

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében számos csoportos tétel szerepel. Ezekben az esetekben az osztályozási és címkézési követelmények a leírás által érintett anyagok mindegyikére vonatkoznak.

Egyes esetekben osztályozási és címkézési követelmények vonatkoznak olyan specifikus anyagokra is, amelyeknek csoportos tételhez kellene tartozniuk. Ilyen esetekben az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében egy egyedi tétel jelöli az anyagot, és a csoportos tételre »az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében külön szereplőket kivéve« megjegyzés utal.

Egyes esetekben bizonyos anyagok egynél több csoportos tételben is szerepelnek. Ilyen esetekben az anyag besorolása megfelel mindkét csoportos tétel besorolási követelményeinek. Ha ugyanazon veszélyre több besorolás is lehetséges, akkor a legszigorúbb besorolást kell alkalmazni.

Indexszám:

Az indexszám az anyagra az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében megadott azonosító kód. Az anyagok a függelékben ezen indexszám szerint vannak felsorolva.

EK-szám:

Az EK-szám – azaz az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-szám – az anyag Európai Unión belüli hivatalos száma. Az EINECS-szám a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékén (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance) található meg. Az ELINCS-szám a Törzskönyvezett Anyagok Európai Jegyzékén (European List of Notified Chemical Substances) lelhető fel. Az NLP-szám a »polimernek már nem minősülő anyagok« (No-longer-polymers) jegyzékéből szerezhető be. Ezeket a jegyzékeket az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala teszi közé.

Az EK-szám XXX-XXX-X típusú hétjegyű szám, amely 200-001-8-tól (EINECS), 400-010-9-től (ELINCS) és 500-001-0-tól (NLP) indul. Ez a szám az »EK-szám« című oszlopban jelenik meg.

CAS-szám:

A Chemical Abstracts Service (CAS) számok az anyagok azonosításának elősegítését szolgálják.

Megjegyzések:

A megjegyzések teljes szövege az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 1. részében található.

Ennek a rendeletnek az alkalmazásában az alábbi megjegyzéseket kell figyelembe venni:

 

A. megjegyzés:

Az 1272/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az anyag nevét az említett rendelet VI. mellékletének 3. részben megadott megnevezések egyikének formájában kell szerepeltetni a címkén.

Az említett részben helyenként szerepel a »… vegyületek« vagy »… sók« általános megnevezés. Ilyen esetben a szállító köteles megadni a címkén a pontos nevet, kellően figyelembe véve az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 1. részének 1.1.1.4. bekezdését.

 

C. megjegyzés:

Egyes szerves anyagok forgalomba hozhatók vagy mint egy adott izomer, vagy pedig több izomer keverékeként.

 

D. megjegyzés:

Egyes anyagokat, amelyek hajlamosak spontán polimerizációra vagy bomlásra, általában stabilizált állapotban hoznak forgalomba. Ezek az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében ebben a formában vannak felsorolva.

Néha azonban az ilyen anyagokat nem stabilizált formában hozzák forgalomba. Ilyen esetben az anyag szállítójának a címkén az anyag neve mellett fel kell tüntetnie a »nem stabilizált« szöveget.

 

J. megjegyzés:

A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EK-szám: 200-753-7) tartalmaz.

 

K. megjegyzés:

A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EK-szám: 203-450-8) tartalmaz.

 

L. megjegyzés:

A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 3 %-nál kevesebb, IP 346 szerint mért DMSO-extraktumot tartalmaz.

 

M. megjegyzés:

A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,005 tömegszázaléknál kevesebb benz[a]pirént (EK-szám: 200-028-5) tartalmaz.

 

N. megjegyzés:

A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni, ha ismert a teljes finomítási folyamat, és kimutatható, hogy az anyag, amelyből a szóban forgó anyagot gyártották, nem rákkeltő.

 

P. megjegyzés:

A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EK-szám: 200-753-7) tartalmaz.

 

R. megjegyzés:

A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni olyan rostok esetében, amelyeknek a hosszal súlyozott átlagos geometriai átmérője mínusz a szórás kétszerese nagyobb, mint 6 μm.”;

4.

Az 1., 2., 3., 5., és 6. függelékben a tételeknél a Megjegyzés megnevezésű oszlopból törölni kell az E., H. és az S. megjegyzésre történő utalásokat.

5.

Az 1. függelék címe helyébe a következő szöveg lép: „28. tétel – Rákkeltő anyagok: 1A. kategória (3.1. táblázat)/1. kategória (3.2. táblázat)”;

6.

A 2. függelék a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép: „28. tétel – Rákkeltő anyagok: 1B. kategória (3.1. táblázat)/2. kategória (3.2. táblázat)”;

b)

A 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 és 650-017-00-8 indexszámú tételben „a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében” szöveg helyébe „az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében” szöveg lép;

c)

A 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 és 649-210-00-X indexszámú tételeket törölni kell.

7.

A 3. függelék címe helyébe a következő szöveg lép: „29. tétel – Mutagén anyagok: 1A. kategória (3.1. táblázat)/1. kategória (3.2. táblázat)”;

8.

A 4. függelék címe helyébe a következő szöveg lép: „29. tétel – Mutagén anyagok: 1B. kategória (3.1. táblázat)/2. kategória (3.2. táblázat)”;

9.

Az 5. függelék címe helyébe a következő szöveg lép: „30. tétel – Reprodukciót károsító anyagok: 1A. kategória (3.1. táblázat)/1. kategória (3.2. táblázat)”;

10.

A 6. függelék címe helyébe a következő szöveg lép: „30. tétel – Reprodukciót károsító anyagok: 1B. kategória (3.1. táblázat)/2. kategória (3.2. táblázat)”;

11.

A 8. függelék címe helyébe a következő szöveg lép: „43. tétel – Azoszínezékek – Aromás aminok listája”;

12.

A 9. függelék címe helyébe a következő szöveg lép: „43. tétel – Azoszínezékek – Azofestékek listája”;

13.

A 10. függelék a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép: „43. tétel – Azoszínezékek – Vizsgálati módszerek listája”;

b)

A lábjegyzetben a CEN és a CENELEC címe helyébe a következő szöveg lép:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tel.: + 32 25500811, fax: + 32 25500819 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tel.: + 32 25196871, fax: + 32 25196919 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm”


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 42. o.

(2)  HL L 147., 1975.6.9., 40. o.

(3)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(4)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(5)  HL L 171., 2003.7.9., 1. o.

(6)  HL L 124., 2002.5.9., 1. o.

(7)  HL L 24., 2008.1.29., 8. o.

(8)  HL L 104., 2004.4.8., 1. o.

(9)  HL L 399., 1989.12.30., 18. o.

(10)  HL L 304., 2003.11.21., 1. o.

(11)  HL L 121., 1993.5.15., 20. o.

(12)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o.”


Top