EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0220

Az Európai Parlament és a Tanács 220/2009/EK rendelete ( 2009. március 11. ) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

OJ L 87, 31.3.2009, p. 155–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/220/oj

31.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/155


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 220/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat (5) módosította, mely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedésekhez, melyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is.

(3)

A 2006/512/EK határozatról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági nyilatkozatnak (6) megfelelően, ahhoz hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást alkalmazni lehessen az olyan, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott jogi aktusokra, amelyek már hatályban vannak, e jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásokkal összhangban ki kell igazítani.

(4)

A 999/2001/EK rendelet tekintetében az 1923/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást csak a módosítások által érintett egyes végrehajtási intézkedések esetében vezette be. Ennélfogva a 999/2001/EK rendeletet a további végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan ki kell igazítani.

(5)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy jóváhagyja a gyorsteszteket, hogy kiterjessze az egyes rendelkezéseket más állati eredetű termékekre, hogy elfogadja a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának (BSE) juh- és kecskeféléknél történő megállapítására vonatkozó módszert, hogy módosítsa a mellékleteket és átmeneti intézkedéseket fogadjon el. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 999/2001/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(6)

A fertőző szivacsos agyvelőbántalom (TSE) jelenlétének megerősítését követően célszerű továbbá egyéb intézkedések tagállamok általi alkalmazásának a lehetőségét olyan esetekre korlátozni, amelyeknél az adott intézkedések bizottsági jóváhagyása a különösen az érintett tagállamban hozott védelmi intézkedéseket figyelembe vevő, kedvező kockázatfelmérésen alapul, és ahol azon intézkedések azonos védelmi szintet biztosítanak.

(7)

A 999/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 999/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A gyorsteszteket a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell e célra engedélyeztetni és felvezetni a X. melléklet C. fejezetének 4. pontjában megállapított listára.”;

2.

A 9. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az V. melléklet 5. pontjában meghatározott kritériumokra figyelemmel az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó az olyan kérődzők esetén, amelyek a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban elismert, a X. mellékletben lévő listán szereplő alternatív vizsgálaton estek át, ha a vizsgálat eredménye negatív volt.”;

3.

A 13. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„E bekezdés rendelkezéseitől eltérve a tagállamok egyéb, a 24a. és a 25. cikk szerinti – különösen az érintett tagállamban meglévő védelmi intézkedéseket figyelembe vevő – kedvező kockázatértékelésen alapuló, azonos szintű védelmet nyújtó intézkedéseket is alkalmazhatnak, amennyiben ezen intézkedéseket az adott tagállam vonatkozásában a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban jóváhagyták.”;

4.

A 16. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően az (1)–(6) bekezdés rendelkezéseit ki lehet terjeszteni más állati eredetű termékekre is. Az e cikk végrehajtására vonatkozó szabályokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

5.

A 20. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben az e cikk egységes alkalmazásának biztosításához szükséges, a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási szabályokat kell elfogadni. A BSE juh- és kecskeféléknél történő megállapítására szolgáló módszert a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

6.

A 23. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A megfelelő tudományos bizottsággal a közegészségügyre esetleg kiható kérdésekről folytatott konzultációt követően a mellékleteket a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani vagy kiegészíteni, továbbá megfelelő átmeneti intézkedéseket elfogadni.”;

7.

A 23a. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az 5. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (3) bekezdésében említett gyorstesztek jóváhagyása,”;

b)

a cikk a következő pontokkal egészül ki:

„k)

a 16. cikk (1)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések más állati eredetű termékekre való kiterjesztése;

l)

a BSE juh- és kecskeféléknél történő megállapítására szolgáló, a 20. cikk (2) bekezdésében említett módszer elfogadása;

m)

a mellékletek módosítása vagy kiegészítése, valamint a 23. cikkben említett megfelelő átmeneti intézkedések elfogadása.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL C 211., 2008.8.19., 47. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 16-i határozata.

(3)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(7)  HL L 404., 2006.12.30., 1. o.


Top