EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0218

Az Európai Parlament és a Tanács 218/2009/EK rendelete ( 2009. március 11. ) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 70–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 203 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj

31.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/70


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 218/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Statisztikai Programbizottság véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

Az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal lényegesen módosították (3). Mivel további módosításokra kerül sor, az áttekinthetőség érdekében kívánatos, hogy átdolgozzák.

(2)

A Közösség halászati erőforrásainak kezeléséhez pontos és időszerű statisztikát kell vezetni a tagállamok Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató hajóinak fogásairól.

(3)

A 81/608/EGK tanácsi határozat (4) által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északkeleti részében a jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló, valamint az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságot létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja e bizottságot az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal.

(4)

Az ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) és a Közösség között létrejött együttműködési megállapodás alapján (5) az ICES által nyújtott tanács értékét növeli a közösségi halászflotta tevékenységéről szóló statisztikák rendelkezésre állása.

(5)

A 82/886/EGK tanácsi határozat (6) által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északi részén élő lazacok védelméről szóló, és az Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezetet (Nasco) létrehozó egyezmény értelmében a Közösség ellátja a Nasco-t az általa igényelt, rendelkezésre álló statisztikákkal.

(6)

Több tagállam kérte, hogy a IV. mellékletben meghatározottól eltérő formában vagy más adathordozó alkalmazásával nyújthasson be adatokat (amelyek megfelelnek a Statlant-kérdőíveknek).

(7)

A halászati statisztikákban és az Atlanti-óceán északkeleti részében történő halászat igazgatása során használt meghatározásokat és leírásokat pontosítani kell.

(8)

Az ezen rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.

(9)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy kiigazítsa a fajok és a statisztikai halászati területek felsorolásait, e halászati területek leírását és az adatok összesítésének megengedett mértékét. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottsághoz azon hajók éves névleges fogási adatait, amelyeket az Atlanti-óceán északkeleti részén halászó tagállamban lajstromoztak, vagy annak a tagállamnak a lobogója alatt hajóznak.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell a kirakodott vagy a tengeren átrakodott összes halászati terméket, függetlenül azok formájától, kivéve azokat a mennyiségeket, amelyeket a kifogást követően visszaengedtek a tengerbe, a fedélzeten elfogyasztottak vagy ott csaliként használtak fel. Az akvakultúra-termelést nem kell feltüntetni. Az adatokat a kirakodás vagy átrakodás élősúly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.

2. cikk

(1)   A benyújtandó adatok az I. mellékletben felsorolt fajok névleges fogási adatai, a II. mellékletben felsorolt és a III. mellékletben meghatározott statisztikai halászati területek szerinti bontásban.

(2)   Az egyes naptári évekre vonatkozó adatokat az év végétől számított hat hónapon belül kell benyújtani. Nem kell adatokat benyújtani az olyan faj/halászatiterület-kombinációkra vonatkozóan, amelyek esetében nem jegyeztek fel fogást az adott naptári évben. A tagállam szempontjából kis jelentőségű fajok fogási adatait nem kell egyedileg feltüntetni a beadványokban, hanem ezek gyűjtőnév alatt közölhetők, feltéve, hogy az így feljegyzett termékek tömege nem haladja meg az érintett tagállam adott havi összes fogásának súly alapján számított 10 %-át.

(3)   A fajok és a statisztikai halászati területek felsorolásait, e halászati területek leírását és az adatok összesítésének megengedett mértékét a Bizottság módosíthatja.

Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

A tagállamok számára megengedett a mintavételi technikák használata a fogási adatok megállapítására halászflottájuknak azon részeire vonatkozóan, amelyek estében az összes adat felvétele az adminisztrációs eljárások túlzott alkalmazásával járna, kivéve, ha a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések más előírásokat tartalmaznak. A mintavételi eljárások részleteit, az ilyen technikák segítségével gyűjtött összes adat arányára vonatkozó részletekkel együtt, a tagállam által a 6. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell.

4. cikk

A tagállamok az adatoknak a IV. mellékletben előírt formátum szerinti, mágneses adathordozón történő benyújtásával kell teljesíteniük a Bizottsággal szemben az 1. és 2. cikk szerint fennálló kötelezettségeiket.

A tagállamok az V. mellékletben részletezett formátum szerint is benyújthatják az adatokat.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállamok eltérő formában vagy eltérő adathordozón is benyújthatnak adatokat.

5. cikk

(1)   A Bizottságot a 72/279/EGK tanácsi határozattal (8) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti, a továbbiakban a „bizottság”.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikke rendelkezéseire.

6. cikk

(1)   1993. január 1-jéig a tagállamoknak részletes jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyben leírják, hogyan számították ki a fogási adatokat, továbbá megadják az adatok reprezentativitásának és megbízhatóságának mértékét. A Bizottság elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalóját, amelyet az Állandó Bizottság illetékes munkacsoportján belül megvitatnak.

(2)   A tagállamok három hónapon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően bevezetett információk bármilyen módosításáról.

(3)   A módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az (1) bekezdésben említett adatok megbízhatóságát, valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket az Állandó Bizottság illetékes munkacsoportjának keretében évente egyszer kell megvizsgálni.

7. cikk

(1)   A 3880/91/EGK rendelet hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre valló hivatkozásokat az e a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a VII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  Az Európai Parlament 2008. június 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. február 26-i határozata.

(2)  HL L 365., 1991.12.31., 1. o.

(3)  Lásd a VI. mellékletet.

(4)  HL L 227., 1981.8.12., 21. o.

(5)  Az Európai Gazdasági Közösség és Nemzetközi Tengerkutatási Tanács között levélváltás formájában létrejött megállapodás (HL L 149., 1987.6.10., 14. o.)

(6)  HL L 378., 1982.12.31., 24. o.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az észak-atlanti terület kereskedelmi fogási statisztikájában jelentett fajok jegyzéke

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*) jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése az egyes fajok azonosításának tekintetében opcionális. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak a gyűjtőkategóriákban kell megjelenniük. A tagállamok a jegyzékben nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat egyértelműen azonosítják.

Megjegyzés

:

az „m.n.j.” a „máshol nem jelzett” rövidítése.

A faj megnevezése

3 betűjelből álló azonosító

Tudományos elnevezés

Angol elnevezés

Édesvízi keszegek m.n.j.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams

Jász

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Bodorka

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Ponty

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Kárász

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Compó

FTE

Tinca tinca

Tench

Pontyfélék m.n.j.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids

Csuka

FPI

Esox lucius

Northern pike

Fogassüllő

FPP

Sander lucioperca

Pikeperch

Sügér

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Menyhal

FBU

Lota lota

Burbot

Édesvízi halak m.n.j.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes

Tokfélék m.n.j.

STU

Acipenseridae

Sturgeons

Angolna

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Törpemaréna

FVE

Coregonus albula

Vendace

Marénák m.n.j.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes

Lazac

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Tengeri pisztráng

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Pisztrángfélék m.n.j.

TRO

Salmo spp.

Trouts

Szajblingfajok m.n.j.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Viaszlazac

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Lazacalakúak m.n.j.

SLZ

Salmonoidei

Salmonidae

Nagy maréna

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Hegyesorrú maréna

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Ingolafélék

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Alózák m.n.j.

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Shads

Diadróm heringfélék m.n.j.

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids

Diadróm halak m.n.j.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes

Szárnyas rombuszhal m.n.j.

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Négypettyes nyelvhal

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Rombuszhalak m.n.j.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims

Óriás rombuszhal

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Sima rombuszhal

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Óriás laposhal

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Sima lepényhal

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Grönlandi laposhal

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Vörös lepényhal

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Érdes laposhal

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Közönséges lepényhal

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Kisfejű lepényhal

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Érdes lepényhal

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Közönséges nyelvhal

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Francia nyelvhal

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Szenegáli nyelvhal

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Nyelvhal-félék spp.

SOO (*)

Solea spp.

Soles

Lepényhal-alakúak m.n.j.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes

Norvég menyhal

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Tőkehal

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Csacsihal (másnéven szürke tőkehal)

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Északi menyhal

LIN (*)

Molva molva

Ling

Kék menyhal

BLI (*)

Molva dipterygia (= byrkelange)

Blue ling

Ezüstös tengericompó

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Foltos tőkehal

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Sáfrányhal

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Fekete tőkehal

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Sávos tőkehal

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Sarki tőkehal

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Norvég tőkehal

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Francia tőkehal

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Kék puha tőkehal

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Vékonybajszú tőkehal

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Pisze hosszúfarkúhal

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Lágy tőkehalfajok

MOR

Moridae

Morid cods

Törpe tőkehal

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Grönlandi tőkehal

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Jeges tőkehal

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Tőkehal alakúak m.n.j.

GAD

Gadiformes

Gadiformes

Aranylazac

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Ezüstlazac

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Ezüstlazacok

ARG

Argentina spp.

Argentines

Tengeri angolna

COE

Conger conger

European conger

Kakashal

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Farkassügér (másnéven tengeri sügér)

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Spanyol csíkossügér

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Roncssügér

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Fűrészfogú sügérfélék

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Dörmögőhalak m.n.j.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts

Sashal

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Nagyszemű vörösdurbincs

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Közönséges vörösdurbincs

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Nagyszemű fogasdurbincs

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Fogasdurbincsok m.n.j.

DEX

Dentex spp.

Dentex

Rózsaszín durbincs

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Aranydurbincs

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Nagyszemű durbincs

BOG

Boops boops

Bogue

Tengeri durbincsok m.n.j.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams

Sávos vörösmárna

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Mérges pókhal

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Pásztás farkashal

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Pettyes farkashal

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Anyaangolna

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Homokiangolna-félék

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Gébfélék

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Álsügérek

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Sárkányfejű halfélék m.n.j.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes

Morgóhalak m.n.j.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards

Tengeri nyúlhal

LUM

Cyclopterus lumpus

Lurnpfish (= lurnpsucker)

Horgászhal (másnéven ördöghal)

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Kis horgászhal

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Horgászhal-félék m.n.j.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes

Pikófélék

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Gyöngyös durbincs

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Fogasdurbincs

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Szalonkahalfélék

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Csíkos sügér

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Pásztásfarkashal-félék m.n.j.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes)

Mélyvízi vörös álsügér

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Vörös álsügér

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Piros morgóhal

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Szürke morgóhal

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Fényes morgóhal

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Csíkos morgóhal

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Vörös szalaghal

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

Szent Pál hala

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Izzószemű hal

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Csillagosszemű hal

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

Tüskés skorpió hal

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

Foltos ajakoshal

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Rigóhal

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Díszes nyálkásfejű hal

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Sügéralakúak m.n.j.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs

Kapelán

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Tűcsőrű csuka

GAR

Belone belone

Garfish

Makrélacsuka

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Tengeripér-félék m.n.j.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Vérengző makrahal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Fattyúmakréla

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Fattyú makréla

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Földközi-tengeri fattyúmakréla

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Fattyúmakrélák m.n.j.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels.

Közönséges villásmakréla

LEE

Lichia amia

Leerfish

Aranyosfejű hal

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Kalászhalfélék

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Sügéralakúak m.n.j.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs.

Hering

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Szardinellafélék m.n.j.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Szardínia

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Sprotni

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Európai szardella

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Heringalakú halak m.n.j.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids

Bonitó (másnéven palamida)

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonmakréla

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Nagy tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Fehér tonhal

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Bonító (másnéven csíkoshasú tonhal)

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Makrahalszerűek m.n.j.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes

Spanyol makréla

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makréla

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrélafélék m.n.j.

MAX

Scombridae

Mackerels

Villásfarkú abroncshal

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Fekete abroncshal

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Makrélaalakúak m.n.j.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes

Heringcápa

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Óriáscápa

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Tüskéscápa

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Grönlandi cápa

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Tüskéscápafélék m.n.j.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks.

Valódi rájafélék m.n.j.

SKA (*)

Raja spp.

Skates.

Macskacápafélék

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Cápaalakúak m.n.j.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks

Galeus macskacápák m.n.j.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks

Foltos cápa

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Kis macskacápa

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Mélyvízi macskacápák

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Álmacskacápa

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Kis grönlandi cápa

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Tüskéscápa

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Kis tüskéscápa

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Kisúszójú tüskéscápa

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Fekete tüskéscápa

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Nagy lámpáscápa

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Sima lámpáscápa

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Lámpáscápafélék m.n.j.

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks

Deania nembe tartozó macskacápafélék m.n.j.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes

Madárcsőrű macskacápa

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Hosszúorrú tüskéscápa

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

Rövidorrú tüskéscápa

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

Kisszájú macskacápa

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Spanyol tüskéscápa

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Szürke tüskéscápa

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Disznócápa

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Vitorlás disznócápa

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Ragyás cápa

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Valódi rájafélék m.n.j.

RAJ

Rajidae

Rays and skates

Csillagrája

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Kurtafarkú rája

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Sápadt rája

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Csíkos rája

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Cifra rája

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Fehér rája

RJA

Rostroraja alba

White skate

Fylla-rája

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Tengeri macska

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Hosszúorrú tengerimacska-félék m.n.j.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes

Rhinochimaera fajok

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Harriotta fajok

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Porcoshalak m.n.j.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes

Fenéklakó csontoshalak m.n.j.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes

Nyíltvízi halak m.n.j.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes

Tengeri halak m.n.j.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes

Uszonyos halak m.n.j.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes

Nagy tarisznyarák

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Parti tarisznyarák

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Nagy tengeripók

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Tengeri rákok m.n.j.

CRA

Brachyura

Marine crabs

Úszó tarisznyarákok m.n.j.

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Trópusi languszták m.n.j.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters.

Homár

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Norvég homár

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Fűrészes garnéla

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Norvég garnéla

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Homoki garnéla

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Ostoros garnélák m.n.j.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps

Ostoroscsápú garnélák

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Rózsás garnélák

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Homoki garnélák

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Garnélák m.n.j.

DCP

Natantia

Natantian decapods

Kacsakagyló

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Szikla garnéla

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Delta garnéla

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Szent Pál homár

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Languszták m.n.j.

LOX

Reptantia

Lobsters

Galatheidae családba tartozó homárfajok m.n.j.

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters.

Rákalakúak m.n.j.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans

Közönséges kürtcsiga

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Közönséges particsiga

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Particsigák m.n.j.

PER

Littorina spp.

Periwinkles

Európai osztriga

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Óriás osztriga

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Crassostrea nembe tartozó osztrigák m.n.j.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster

Ehető kékkagyló

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Kékkagylók m.n.j.

MSX

Mytilidae

Sea mussels.

Fésűkagyló

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Csíkos fésűkagyló

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Fésűkagylók m.n.j.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops

Ehető szívkagyló

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Barázdás szőnyegkagyló

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Sellőkagyló

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Kagylók m.n.j.

CLX

Bivalvia

Clams

Hüvelykagylók

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Szőnyegkagyló

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Sávos vénuszkagyló

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Vénuszkagyló-félék m.n.j.

CLV

Veneridae

Venus clams

Vájókagylók m.n.j.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Üregi vénuszkagyló

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

Mandulakagyló

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Ugrókagyló

DON

Donax spp.

Donax clams

Szívkagylók m.n.j.

COZ

Cardiidae

Cockles

Sima szívkagyló

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Csészecsigák m.n.j.

LPZ

Patella spp.

Limpets

Tengeri fülcsigák m.n.j.

ABX

Haliotis spp.

Abalones

Haslábúak m.n.j.

GAS

Gastropoda

Gastropods

Ovális parti kagyló

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Laposkagylók m.n.j.

TWL

Tellina spp.

Tellins

Közönséges tintahal

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Kalmárok

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Sebes kalmár

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Polipok m.n.j.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Valódi kalmárok m.n.j.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids

Törpeszépiák m.n.j.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes

Nyílkalmár

SQE (*)

Todarodes Sagittatus

European flying squid

Lábasfejűek m.n.j.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods

Tengeri puhatestűek m.n.j.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs

Vöröslő tengericsillag

STH

Asterias rubens

Starfish

Tengeri csillagok m.n.j.

STF

Asteroidea

Starfishes

Éti sün

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Kövi sün

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Tengeri sünök m.n.j.

URX

Echinoidea

Sea urchins

Tengeri uborkák m.n.j.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers

Tüskésbőrűek m.n.j.

ECH

Echinodermata

Echinoderms

Ehető zsákállat

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Tengeri zsákállatok m.n.j.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts

Patkórák

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Vízi gerinctelenek m.n.j.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates

Barna algák

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Tengeri hínár

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Gelidiumfélék

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartinafélék

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Lithothamnionfélék

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Vörös algák

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Moszatok m.n.j.

UCU

Fucus spp.

Wracks

Észak-atlanti kövi alga

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Fogas moszat

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Tengeri saláta

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Algák m.n.j.

SWX

ex Algae

Seaweeds


II. MELLÉKLET

Az Atlanti-óceán északkeleti részének halászati statisztikai régiói, amelyekre vonatkozóan adatok nyújtandók be

ICES Ia körzet

ICES Ib körzet

ICES IIa 1 alkörzet

ICES IIa 2 alkörzet

ICES IIb 1 alkörzet

ICES IIb 2 alkörzet

ICES IIIa körzet

ICES IIIb, c körzet

ICES IVa körzet

ICES IVb körzet

ICES IVc körzet

ICES Va 1 alkörzet

ICES Va 2 alkörzet

ICES Vb 1a alkörzet

ICES Vb 1b alkörzet

ICES Vb 2 alkörzet

ICES VIa körzet

ICES VIb 1 alkörzet

ICES VIb 2 alkörzet

ICES VIIa körzet

ICES VIIb körzet

ICES VIIc 1 alkörzet

ICES VIIc 2 alkörzet

ICES VIId körzet

ICES VIIe körzet

ICES VIIf körzet

ICES VIIg körzet

ICES VIIh körzet

ICES VIIj 1 alkörzet

ICES VIIj 2 alkörzet

ICES VIIk 1 alkörzet

ICES VIIk 2 alkörzet

ICES VIIIa körzet

ICES VIIIb körzet

ICES VIIIc körzet

ICES VIIId 1 alkörzet

ICES VIIId 2 alkörzet

ICES VIIIe 1 alkörzet

ICES VIIIe 2 alkörzet

ICES IX a körzet

ICES IX b 1 alkörzet

ICES IX b 2 alkörzet

ICES X a 1 alkörzet

ICES X a 2 alkörzet

ICES X b körzet

ICES XIIa 1 alkörzet

ICES XIIa 2 alkörzet

ICES XIIa. 3. alkörzet

ICES XIIa. 4. alkörzet

ICES XIIb körzet

ICES XIIc körzet

ICES XIVa körzet

ICES XIVb 1 alkörzet

ICES XIVb 2 alkörzet

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Megjegyzések

1.

Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt az „ICES” megjelölés áll, a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács azonosította és határozta meg.

2.

Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt a „BAL” megjelölés áll, a Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottság azonosította be és határozta meg.

3.

Az adatok a lehető legnagyobb részletességgel nyújtandók be. „Ismeretlen” és összesített régiók kizárólag akkor alkalmazandók, ha nem állnak rendelkezésre részletes információk. Részletes információk benyújtásakor az összesített kategóriák nem alkalmazandók.

Az Atlanti óceán északkeleti részének halászati statisztikai régiói

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Az Atlanti-óceán északkeleti részén a halászati statisztikák és jogszabályok céljára alkalmazott ICES-alterületek és körzetek leírása

ICES statisztikai terület (az Atlanti-óceán északkeleti része)

Az Atlanti-óceán és a Jeges-tenger és a hozzájuk kapcsolódó tengerek összes vizei, amelyeket az alábbiakban meghatározott vonal határol: a földrajzi Északi-sarktól indul a 40o 00′ délkör mentén nyugat felé Grönland északi partjához, majd keleti és déli irányban halad tovább Grönland partjai mentén a nyugati 44o 00′-ig; utána dél felé az északi 59o 00′-ig; azután keletre a nyugati 42o 00′-ig; azután délre az északi 36o 00′-ig; azután keletre Spanyolország partvonalának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5o 36′-nál; azután észak-északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja mentén, Portugália partvonala mentén, Spanyolország északnyugati és északi partja mentén, majd Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjainál a Dániával közös határ nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland keleti partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén, majd Oroszország északi partja mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68o 30′ pontig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

Ez a terület egyébként a 27 statisztikai területet (Északkelet-atlanti statisztikai terület) jelenti a FAO Halászati területekre vonatkozó nemzetközi szabvány statisztikai osztályozása szerint.

ICES I statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30o 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72o 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26o 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután keleti irányban Norvégia és Oroszország partjai mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68o 30′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

ICES Ia statisztikai körzet

Az az I alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

73,98 É

33,70 K

74,18 É

34,55 K

74,36 É

35,28 K

74,71 É

36,38 K

75,14 É

37,57 K

75,45 É

38,31 K

75,84 É

39,05 K

76,26 É

39,61 K

76,61 É

41,24 K

76,96 É

42,81 K

76,90 É

43,06 K

76,75 É

44,48 K

75,99 É

43,51 K

75,39 É

43,18 K

74,82 É

41,73 K

73,98 É

41,56 K

73,17 É

40,66 K

72,20 É

40,51 K

72,26 É

39,76 K

72,62 É

38,96 K

73,04 É

37,74 K

73,37 É

36,61 K

73,56 É

35,70 K

73,98 É

33,70 K

ICES Ib statisztikai körzet

Az I alterületnek az a része, amely az Ia körzeten kívül esik.

ICES II statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30o 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72o 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26o 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén az északi 62o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

ICES IIa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé az északi 72o 30′-ig; majd kelet felé a keleti 30o 00′-ig; azután dél felé az északi 72o 00′-ig; azután nyugat felé a keleti 26o 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES IIa 1 statisztikai alkörzet

Az a IIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

73,50 É

00,20 NY

73,50 É

07,21 K

73,45 É

07,28 K

73,14 É

07,83 K

72,76 É

08,65 K

72,49 É

09,33 K

72,31 É

09,83 K

72,18 É

10,29 K

71,98 É

09,94 K

71,91 É

09,70 K

71,64 É

08,75 K

71,36 É

07,93 K

71,13 É

07,42 K

70,79 É

06,73 K

70,17 É

05,64 K

69,79 É

05,01 K

69,56 É

04,74 K

69,32 É

04,32 K

69,10 É

04,00 K

68,86 É

03,73 K

68,69 É

03,57 K

68,46 É

03,40 K

68,23 É

03,27 K

67,98 É

03,19 K

67,77 É

03,16 K

67,57 É

03,15 K

67,37 É

03,18 K

67,18 É

03,24 K

67,01 É

03,31 K

66,84 É

03,42 K

66,43 É

03,27 K

66,39 É

03,18 K

66,23 É

02,79 K

65,95 É

02,24 K

65,64 É

01,79 K

65,38 É

01,44 K

65,32 É

01,26 K

65,08 É

00,72 K

64,72 É

00,04 K

64,43 É

00,49 NY

64,84 É

01,31 NY

64,92 É

01,56 NY

65,13 É

02,17 NY

65,22 É

02,54 NY

65,39 É

03,19 NY

65,47 É

03,73 NY

65,55 É

04,19 NY

65,59 É

04,56 NY

65,69 É

05,58 NY

65,96 É

05,60 NY

66,22 É

05,67 NY

66,47 É

05,78 NY

67,09 É

06,25 NY

67,61 É

06,62 NY

67,77 É

05,33 NY

67,96 É

04,19 NY

68,10 É

03,42 NY

68,33 É

02,39 NY

68,55 É

01,56 NY

68,86 É

00,61 NY

69,14 É

00,08 K

69,44 É

00,68 K

69,76 É

01,18 K

69,97 É

01,46 K

70,21 É

01,72 K

70,43 É

01,94 K

70,63 É

02,09 K

70,89 É

02,25 K

71,14 É

02,35 K

71,35 É

02,39 K

71,61 É

02,38 K

71,83 É

02,31 K

72,01 É

02,22 K

72,24 É

02,06 K

72,43 É

01,89 K

72,60 É

01,68 K

72,75 É

01,48 K

72,99 É

01,08 K

73,31 É

00,34 K

73,50 É

00,20 NY

ICES IIa 2 statisztikai alkörzet

A IIa körzetnek az a része, amely nem tartozik a IIa 1 alkörzethez.

ICES IIb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30o 00′ délkör mentén kelet felé az északi 73o 30′-ig; azután nyugat felé halad a nyugati 11o 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

ICES IIb 1 statisztikai alkörzet

Az a IIb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordináták határolnak:

Szélesség

Hosszúság

73,50 É

07,21 K

73,50 É

00,20 NY

73,60 É

00,48 NY

73,94 É

01,88 NY

74,09 É

02,70 NY

74,21 É

05,00 NY

74,50 É

04,38 NY

75,00 É

04,29 NY

75,30 É

04,19 NY

76,05 É

04,30 NY

76,18 É

04,09 NY

76,57 É

02,52 NY

76,67 É

02,10 NY

76,56 É

01,60 NY

76,00 É

00,80 K

75,87 É

01,12 K

75,64 É

01,71 K

75,21 É

03,06 K

74,96 É

04,07 K

74,86 É

04,55 K

74,69 É

05,19 K

74,34 É

06,39 K

74,13 É

06,51 K

73,89 É

06,74 K

73,60 É

07,06 K

73,50 É

07,21 K

ICES IIb 2 statisztikai alkörzet

A IIb körzetnek az a része, amely nem tartozik a IIb 1 alkörzethez.

ICES III statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7o 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57o 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 57o 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES IIIa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7o 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57o 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 57o 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén a Hasenore-fokig; azután a Nagy Övezeten keresztül Gniben Pointig; azután Zealand északi partja mentén a Gilbjerg-fokig; azután az Œresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután keleti és északi irányban Svédország nyugati partja és Norvégia déli partja mentén a kiindulópontig.

ICES IIIb és c statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Jütland keleti partján a Hasenoere-foktól indul a Gniben Pointig, Zealand nyugati partja mentén halad a Gilbjerg-fokig; azután az Œresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig; azután az Œresund déli bejáratán át a Stevns világítótoronyig; azután tovább Zealand délkeleti partja mentén; azután a Storstroem Sound keleti bejáratán át; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedserig; azután a Darsser Ortig Németország partján; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 22. statisztikai alkörzet (BAL 22)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Hasenoere-foktól (56o 09′ észak, 10o 44′ kelet) indul Jütland keleti partján a Gniben Pointig (56o 01′ észak, 11o 18′ kelet) Zealand nyugati partján; azután Zealand nyugati és déli partjai mentén a keleti 12o 00′ pontig; majd tovább déli irányban a Falster-sziget felé; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedser Oddig (54o 34′ észak, 11o 58′ kelet); azután kelet felé a keleti 12o 00′ pontig; azután dél felé Németország partjáig; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 23 statisztikai alkörzet (BAL 23)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Gilbjerg-foktól (56o 08′ észak, 12o 18′ kelet) indul Zealand északi partján Kullenig (56o 18′ észak, 12o 28′ kelet) halad Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig (55o 23′ észak, 12o 50′ kelet), azután a Sound déli bejáratán keresztül a Stevns világítótoronyig (55o 19′ észak, 12o 29′ kelet) Zealand partján; azután északi irányban Zealand keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 24 statisztikai alkörzet (BAL 24)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Stevns világítótoronytól (55o 19′ észak, 12o 29′ kelet) indul Zealand keleti partján, áthalad a Sound déli bejáratán a Falsterbo világítótoronyhoz (55o 23′ észak, 12o 50′ kelet) Svédország partján; azután Svédország déli partja mentén a Sandhammaren világítótoronyig (55o 24′ észak, 14o 12′ kelet); azután a Hammerodde világítótoronyig (55o 18′ észak, 14o 47′ kelet) Bornholm északi partján; azután Bornholm nyugati és déli partjai mentén a keleti 15o 00′ pontig; azután dél felé Lengyelország partjáig; azután nyugati irányban Lengyelország és Németország partjai mentén a keleti 12o 00′ pontig; azután észak felé az 54o 34′ észak, 12o 00′ kelet pontig; azután nyugat felé a Gedser Oddéig (54o 34′ észak, 11o 58′ kelet); azután a Falster-sziget keleti és északi partjain a keleti 12o 00′ pontig; azután észak felé Zealand déli partján; azután nyugati és északi irányban Zealand nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES 25 statisztikai alkörzet (BAL 25)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján indul az északi 56o 30′ pontnál; azután kelet felé halad Œland szigetének nyugati partja mentén; azután Œland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a keleti parton az északi 56o 30′ pontot, és onnan keleti irányba halad a keleti 18o 00′ pontig; azután délre Lengyelország partjához; azután nyugati irányban Lengyelország partja mentén a keleti 15o 00′ pontig; azután észak felé Bornholm szigetéig; azután Bornholm déli és nyugati partjai mentén a Hammerodde világítótoronyig (55o 18′ észak, 14o 47′ kelet); majd a Sandhammaren világítótoronyig (55o 24′ észak, 14o 12′ kelet) Svédország déli partján; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 26 statisztikai alkörzet (BAL 26)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 56o 30′ észak, 18o 00′ kelet pontnál indul; azután kelet felé halad Lettország nyugati partjához; azután déli irányban Lettország, Litvánia, Oroszország és Lengyelország partjai mentén a lengyel tengerparton a keleti 18o 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES 27 statisztikai alkörzet (BAL 27)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az 59o 41′ észak, 19o 00′ kelet pontnál indul; azután dél felé halad Gotland szigetének északi partjához; azután déli irányban Gotland nyugati partja mentén az északi 57o 00′ pontig; azután nyugat felé a keleti 18o 00′ pontig; azután dél felé az északi 56o 30′-igig; azután nyugat felé Œland szigetének keleti partjához; azután Œland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a nyugati parton az északi 56o 30′ pontot; azután nyugatra Svédország partjához; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 28 statisztikai alkörzet (BAL 28)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 58o 30′ észak, 19o 00′ kelet ponttól indul; azután kelet felé halad a Saaremaa-sziget nyugati partjához; azután a Saarema-sziget északi oldalán elhaladva eléri annak keleti partján az északi 58o 30′ pontot; azután keletre Észtország partjához; azután déli irányban Észtország és Lettország nyugati partjai mentén az északi 56o 30′ pontig; onnan nyugatra a keleti 18o 00′-ig; azután északra az északi 57o 00′-ig; azután kelet felé Gotland szigetének nyugati partjához; majd északi irányban Gotland északi partján a keleti 19o 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES 28-1 statisztikai alkörzet (BAL 28.1)

Azok a vizek, amelyeket nyugatról az alábbi módon rajzolt vonal határol: az Ovisi világítótoronytól (57o 34 1234′ É, 21o 42, 9574′ K) indul Lettország nyugati partján és halad Cape Loode Déli Sziklájáig (57o 57, 4760′ É, 21o 58,2789′ K) Saaremaa szigetén, majd dél felé a Sõrve-félsziget legdélibb pontjáig, majd északkeleti irányban Saarema szigetének keleti partja mentén, északról pedig az 58o 30, 0′ É, 23o 13,2′ K és a 58o 30′ É, 23o 41,1′ K pontot összekötő vonal határolja.

ICES 28-2 statisztikai alkörzet (BAL 28.2)

A 28 alkörzetnek az a része, amely a 28-1 alkörzeten kívül esik.

ICES 29 statisztikai alkörzet (BAL 29)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az északi 60o 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország nyugati és déli partjai mentén a déli kontinentális tengerparton a keleti 23o 00′ pontig; azután dél felé az északi 59o 00′-ig; azután keletre Észtország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Észtország nyugati partja mentén az északi 58o 30′ pontig; azután nyugatra Saarema szigetének keleti partjáig; azután Saarema szigetének északi oldalán elhaladva a nyugati tengerpartján lévő északi 58o 30′ pontig; azután nyugat felé a keleti 19o 00′-ig; azután észak felé a Svédország keleti kontinentális tengerpartján lévő északi 59o 41′ pontig; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 30 statisztikai alkörzet (BAL 30)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63o 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország partja mentén az északi 60o 30′ pontig; majd nyugat felé Svédország kontinentális partjaihoz; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 31 statisztikai alkörzet (BAL 31)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63o 30′ ponttól indul, majd a Botteni-öböltől északra elhaladva a Finnország nyugati kontinentális tengerpartján eléri az északi 63o 30′ pontot; azután nyugat felé halad a kiindulópontig.

ICES 32 statisztikai alkörzet (BAL 32)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Finnország déli partján a keleti 23o 00′ ponttól indul; azután a Finn-öböltől keletre elhaladva Észtország nyugati partján eléri az északi 59o 00′ pontot; majd nyugat felé halad a keleti 23o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES IV statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4o 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 51o 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén Dániával közös határa nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén az északi 57o 00′ pontig; majd nyugat felé a keleti 8o 00′-ig; azután észak felé az északi 57o 30′-ig; azután nyugat felé a keleti 7o 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjához; majd északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES IVa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 3o 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia partjai mentén az északi 57o 30′ pontig; azután kelet felé a keleti 7o 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjáig; azután északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES IVb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Dánia nyugati partján az északi 57o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a keleti 8o 00′-ig; azután észak felé az északi 57o 30′-ig; azután nyugat felé Skócia partjáig; majd déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 53o 30′ pontig; azután kelet felé Németország partjáig; azután északkeleti irányban Jütland partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES IVc statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Németország nyugati partján az északi 53o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután déli irányba az északi 51o 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén a kiindulópontig.

ICES V statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27o 00′-ig; azután dél felé az északi 62o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15o 00′-ig; majd dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES Va statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27o 00′-ig; azután dél felé az északi 62o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES Va 1 statisztikai alkörzet

Az alábbi koordinátákkal meghatározott négyszögön belül eső terület:

Szélesség

Hosszúság

63,00 É

24,00 NY

62,00 É

24,00 NY

62,00 É

27,00 NY

63,00 É

27,00 NY

63,00 É

24,00 NY

ICES Va 2 statisztikai alkörzet

Az Va körzetnek az a része, amely nem tartozik az Va 1 alkörzethez.

ICES Vb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63o 00′ észak, 4o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES Vb 1 statisztikai alkörzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63o 00′ észak, 4o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 10o 00′-ig; azután észak felé az északi 61o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8o 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61o 15′ észak, 7o 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60o 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES Vb 1a statisztikai alkörzet

Az az Vb 1 alkörzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

60,49 É

15,00 NY

60,71 É

13,99 NY

60,15 É

13,29 NY

60,00 É

13,50 NY

60,00 É

15,00 NY

60,49 É

15,00 NY

ICES Vb 1b statisztikai alkörzet

Az Vb 1 alkörzetnek az a része, amely nem tartozik az Vb 1a alkörzethez.

ICES Vb 2 statisztikai alkörzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60o 00′ észak, 10o 00′ nyugat ponttól indul; azután észak felé halad az északi 61o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8o 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61o 15′ észak, 7o 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60o 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután nyugat felé a kiindulópontig.

ICES VI statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4o 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5o 00′-ig; majd dél felé az északi 60o 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 54o 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55o 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4o 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60o 30′-ig; onnan nyugat felé a nyugati 5o 00′-ig; majd dél felé az északi 60o 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 12o 00′-ig; azután dél felé az északi 54o 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55o 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60o 00′ észak, 12o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 54o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 12o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIb 1 statisztikai alkörzet

Az a VIb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

54,50 É

18,00 NY

60,00 É

18,00 NY

60,00 É

13,50 NY

60,15 É

13,29 NY

59,65 É

13,99 NY

59,01 É

14,57 NY

58,51 É

14,79 NY

57,87 É

14,88 NY

57,01 É

14,63 NY

56,57 É

14,34 NY

56,50 É

14,44 NY

56,44 É

14,54 NY

56,37 É

14,62 NY

56,31 É

14,72 NY

56,24 É

14,80 NY

56,17 É

14,89 NY

56,09 É

14,97 NY

56,02 É

15,04 NY

55,95 É

15,11 NY

55,88 É

15,19 NY

55,80 É

15,27 NY

55,73 É

15,34 NY

55,65 É

15,41 NY

55,57 É

15,47 NY

55,50 É

15,54 NY

55,42 É

15,60 NY

55,34 É

15,65 NY

55,26 É

15,70 NY

55,18 É

15,75 NY

55,09 É

15,79 NY

55,01 É

15,83 NY

54,93 É

15,87 NY

54,84 É

15,90 NY

54,76 É

15,92 NY

54,68 É

15,95 NY

54,59 É

15,97 NY

54,51 É

15,99 NY

54,50 É

15,99 NY

54,50 É

18,00 NY

ICES VIb 2 statisztikai alkörzet

A VIb körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIb 1 alkörzethez.

ICES VII statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 48o 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjaiig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén az északi 51o 00′ pontig; azután nyugat felé Anglia délkeleti partjáig; azután nyugati és északi irányban Anglia, Wales és Skócia partjai mentén a Skócia nyugati partján lévő északi 55o 00′ pontig; azután nyugat felé Észak-Írország partjáig; majd északi és nyugati irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén a kiindulópontig.

ICES VIIa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Skócia nyugati partján lévő 55o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Észak-Írország partjáig; majd déli irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén az Írország délkeleti partján lévő északi 52o 00′ pontig; azután kelet felé Wales partjáig; azután északkeleti és északi irányban Wales, Anglia és Skócia partjai mentén a kiindulópontig.

ICES VIIb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12o 00′-ig; majd dél felé az északi 52o 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi irányban Írország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIc statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 54o 30′ észak, 12o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 52o 30′-ig; majd kelet felé a nyugati 12o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIIc 1 statisztikai alkörzet

Az a VIIc körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

54,50 É

15,99 NY

54,42 É

15,99 NY

54,34 É

16,00 NY

54,25 É

16,01 NY

54,17 É

16,01 NY

54,08 É

16,01 NY

53,99 É

16,00 NY

53,91 É

15,99 NY

53,82 É

15,97 NY

53,74 É

15,96 NY

53,66 É

15,94 NY

53,57 É

15,91 NY

53,49 É

15,90 NY

53,42 É

15,89 NY

53,34 É

15,88 NY

53,26 É

15,86 NY

53,18 É

15,84 NY

53,10 É

15,88 NY

53,02 É

15,92 NY

52,94 É

15,95 NY

52,86 É

15,98 NY

52,77 É

16,00 NY

52,69 É

16,02 NY

52,61 É

16,04 NY

52,52 É

16,06 NY

52,50 É

16,06 NY

52,50 É

18,00 NY

54,50 É

18,00 NY

54,50 É

15,99 NY

ICES VIIc 2 statisztikai alkörzet

A VIIc körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIIc 1 alkörzethez.

ICES VIId statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 51o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután nyugati irányban Anglia déli partja mentén a nyugati 2o 00′-ig; majd Franciaország partjától délre a Cap de la Hague-nál; azután északkeleti irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIe statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Anglia déli partján a nyugati 2o 00′ ponttól indul; azután déli és nyugati irányban halad Anglia partja mentén a délnyugati parton lévő északi 50o 00′ pontig; azután nyugat felé a nyugati 7o 00′-ig; azután dél felé az északi 49o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé Franciaország partjáig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén a Cap de la Hague-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIIf statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales déli partján a nyugati 5o 00′ ponttól indul; majd dél felé halad az északi 51o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 6o 00′-ig; azután dél felé az északi 50o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7o 00′-ig; majd dél felé az északi 50o 00′-ig; azután kelet felé Anglia partjáig; azután Anglia délnyugati partja és Wales déli partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIg statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales nyugati partján az északi 52o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Írország délkeleti partjáig; azután délnyugati irányban Írország partja mentén a nyugati 9o 00′ pontig; azután dél felé az északi 50o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 7o 00′-ig; azután észak felé az északi 50o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6o 00′-ig; majd észak felé az északi 51o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; majd észak felé Wales déli partjáig; azután északnyugati irányban Wales partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIh statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 50o 00′ észak, 7o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 9o 00′-ig; majd dél felé az északi 48o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; majd észak felé az északi 49o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIIj statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 52o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 9o 00′-ig; azután észak felé Írország déli partjáig; azután északi irányban Írország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIj 1 statisztikai alkörzet

Az a VIIj körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

48,43 É

12,00 NY

48,42 É

11,99 NY

48,39 É

11,87 NY

48,36 É

11,75 NY

48,33 É

11,64 NY

48,30 É

11,52 NY

48,27 É

11,39 NY

48,25 É

11,27 NY

48,23 É

11,14 NY

48,21 É

11,02 NY

48,19 É

10,89 NY

48,17 É

10,77 NY

48,03 É

10,68 NY

48,00 É

10,64 NY

48,00 É

12,00 NY

48,43 É

12,00 NY

ICES VIIj 2 statisztikai alkörzet

A VIIj körzetnek az a része, amely a VIIj 1 alkörzeten kívül esik.

ICES VIIk statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 52o 30′ észak, 12o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 12o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIIk 1 statisztikai alkörzet

Az a VIIk körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

48,00 É

18,00 NY

52,50 É

18,00 NY

52,50 É

16,06 NY

52,44 É

16,07 NY

52,36 É

16,08 NY

52,27 É

16,09 NY

52,19 É

16,09 NY

52,11 É

16,09 NY

52,02 É

16,08 NY

51,94 É

16,07 NY

51,85 É

16,07 NY

51,77 É

16,05 NY

51,68 É

16,04 NY

51,60 É

16,02 NY

51,52 É

15,99 NY

51,43 É

15,96 NY

51,34 É

15,93 NY

51,27 É

15,90 NY

51,18 É

15,86 NY

51,10 É

15,82 NY

51,02 É

15,77 NY

50,94 É

15,73 NY

50,86 É

15,68 NY

50,78 É

15,63 NY

50,70 É

15,57 NY

50,62 É

15,52 NY

50,54 É

15,47 NY

50,47 É

15,42 NY

50,39 É

15,36 NY

50,32 É

15,30 NY

50,24 É

15,24 NY

50,17 É

15,17 NY

50,10 É

15,11 NY

50,03 É

15,04 NY

49,96 É

14,97 NY

49,89 É

14,89 NY

49,82 É

14,82 NY

49,75 É

14,74 NY

49,69 É

14,65 NY

49,62 É

14,57 NY

49,56 É

14,48 NY

49,50 É

14,39 NY

49,44 É

14,30 NY

49,38 É

14,22 NY

49,32 É

14,13 NY

49,27 É

14,04 NY

49,21 É

13,95 NY

49,15 É

13,86 NY

49,10 É

13,77 NY

49,05 É

13,67 NY

49,00 É

13,57 NY

48,95 É

13,47 NY

48,90 É

13,37 NY

48,86 É

13,27 NY

48,81 É

13,17 NY

48,77 É

13,07 NY

48,73 É

12,96 NY

48,69 É

12,85 NY

48,65 É

12,74 NY

48,62 É

12,64 NY

48,58 É

12,54 NY

48,55 É

12,43 NY

48,52 É

12,32 NY

48,49 É

12,22 NY

48,46 É

12,11 NY

48,43 É

12,00 NY

48,00 É

18,00 NY

ICES VIIk 2 statisztikai alkörzet

A VIIk körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIIk 1 alkörzethez.

ICES VIII statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 43o 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi irányban Spanyolország és Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIIa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 47o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6o 00′-ig; majd dél felé az északi 47o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután dél felé az északi 46o 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjáig; azután északnyugati irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIIb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 46o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4o 00′-ig; majd dél felé az északi 45o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3o 00′-ig; majd dél felé az északi 44o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 2o 00′-ig; azután dél felé Spanyolország északi partjáig; azután Spanyolország északi és Franciaország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIIc statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északi partján a nyugati 2o 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 44o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; majd dél felé az északi 43o 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi és keleti irányban Spanyolország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIIId statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48o 00′ észak, 8o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11o 00′-ig; majd dél felé az északi 44o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3o 00′-ig; majd észak felé az északi 45o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4o 00′-ig; majd észak felé az északi 46o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 47o 00′-ig; majd nyugat felé a nyugati 6o 00′-ig; azután észak felé az északi 47o 30′-ig, azután nyugat felé a nyugati 8o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIIId 1 statisztikai alkörzet

Az a VIIId körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

48,00 É

11,00 NY

48,00 É

10,64 NY

47,77 É

10,37 NY

47,45 É

09,89 NY

46,88 É

09,62 NY

46,34 É

10,95 NY

46,32 É

11,00 NY

48,00 É

11,00 NY

ICES VIIId 2 statisztikai alkörzet

A VIIId körzetnek az a része, amely a VIIId 1 alkörzeten kívül esik.

ICES VIIIe statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 43o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIIIe 1 statisztikai alkörzet

Az a VIIIe körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

43,00 É

18,00 NY

48,00 É

18,00 NY

48,00 É

11,00 NY

46,32 É

11,00 NY

44,72 É

13,31 NY

44,07 É

13,49 NY

43,00 É

13,80 NY

ICES VIIIe 2 statisztikai alkörzet

A VIIIe körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIIIe 1 alkörzethez.

ICES IX statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 36o 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5o 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES IXa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11o 00′-ig; majd dél felé az északi 36o 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5o 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES IXb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 43o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 36o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES IXb 1 statisztikai alkörzet

Az a IXb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

43,00 É

18,00 NY

43,00 É

13,80 NY

42,88 É

13,84 NY

42,04 É

13,64 NY

41,38 É

13,27 NY

41,13 É

13,27 NY

40,06 É

13,49 NY

38,75 É

13,78 NY

38,17 É

13,69 NY

36,03 É

12,73 NY

36,04 É

15,30 NY

36,02 É

17,90 NY

36,00 É

18,00 NY

43,00 É

18,00 NY

ICES IXb 2 statisztikai alkörzet

A IXb körzetnek az a része, amely nem tartozik a IXb 1 alkörzethez.

ICES X statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48o 00′ észak, 18o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 42o 00′-ig; azután dél felé az északi 36o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES Xa statisztikai körzet

A X alterületnek az a része, amely a 43o É vonaltól délre esik.

ICES Xa 1 statisztikai alkörzet

Az a Xa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

36,00 É

18,00 NY

36,00 É

22,25 NY

37,58 É

20,62 NY

39,16 É

21,32 NY

40,97 É

23,91 NY

41,35 É

24,65 NY

41,91 É

25,79 NY

42,34 É

28,45 NY

42,05 É

29,95 NY

41,02 É

35,11 NY

40,04 É

35,26 NY

38,74 É

35,48 NY

36,03 É

31,76 NY

36,00 É

32,03 NY

36,00 É

42,00 NY

43,00 É

42,00 NY

43,00 É

18,00 NY

36,00 É

18,00 NY

ICES Xa 2 statisztikai alkörzet

A Xa körzetnek az a része, amely nem tartozik a Xa 1 alkörzethez.

ICES Xb statisztikai körzet

A X alterületnek az a része, amely a 43o É vonaltól északra esik.

ICES XII statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 62o 00′ észak, 15o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27o 00′-ig; majd dél felé az északi 59o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 42o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES XIIa statisztikai körzet

Az a XII alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

62,00 É

15,00 NY

62,00 É

27,00 NY

59,00 É

27,00 NY

59,00 É

42,00 NY

52,50 É

42,00 NY

52,50 É

18,00 NY

54,50 É

18,00 NY

54,50 É

24,00 NY

60,00 É

24,00 NY

60,00 É

18,00 NY

60,00 É

15,00 NY

62,00 É

15,00 NY

ICES XIIa 1 statisztikai alkörzet

Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

52,50 É

42,00 NY

56,55 É

42,00 NY

56,64 É

41,50 NY

56,75 É

41,00 NY

56,88 É

40,50 NY

57,03 É

40,00 NY

57,20 É

39,50 NY

57,37 É

39,00 NY

57,62 É

38,50 NY

57,78 É

38,25 NY

57,97 É

38,00 NY

58,26 É

37,50 NY

58,50 É

37,20 NY

58,63 É

37,00 NY

59,00 É

36,77 NY

59,00 É

27,00 NY

60,85 É

27,00 NY

60,69 É

26,46 NY

60,45 É

25,09 NY

60,37 É

23,96 NY

60,22 É

23,27 NY

60,02 É

21,76 NY

60,00 É

20,55 NY

60,05 É

18,65 NY

60,08 É

18,00 NY

60,00 É

18,00 NY

60,00 É

24,00 NY

54,50 É

24,00 NY

54,50 É

18,00 NY

52,50 É

18,00 NY

52,50 É

42,00 NY

ICES XIIa 2 statisztikai alkörzet

Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

60,00 É

20,55 NY

60,00 É

15,00 NY

60,49 É

15,00 NY

60,44 É

15,22 NY

60,11 É

17,32 NY

60,05 É

18,65 NY

60,00 É

20,55 NY

ICES XIIa 3 statisztikai alkörzet

Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

59,00 É

42,00 NY

56,55 É

42,00 NY

56,64 É

41,50 NY

56,75 É

41,00 NY

56,88 É

40,50 NY

57,03 É

40,00 NY

57,20 É

39,50 NY

57,37 É

39,00 NY

57,62 É

38,50 NY

57,78 É

38,25 NY

57,97 É

38,00 NY

58,26 É

37,50 NY

58,63 É

37,00 NY

59,00 É

36,77 NY

59,00 É

42,00 NY

ICES XIIa 4 statisztikai alkörzet

Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

62,00 É

27,00 NY

60,85 É

27,00 NY

60,69 É

26,46 NY

60,45 É

25,09 NY

60,37 É

23,96 NY

60,22 É

23,27 NY

60,02 É

21,76 NY

60,00 É

20,55 NY

60,05 É

18,65 NY

60,11 É

17,32 NY

60,44 É

15,22 NY

60,49 É

15,00 NY

62,00 É

15,00 NY

62,00 É

27,00 NY

ICES XIIb statisztikai körzet

Az a XII alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

60,00 É

18,00 NY

54,50 É

18,00 NY

54,50 É

24,00 NY

60,00 É

24,00 NY

60,00 É

18,00 NY

ICES XIIc statisztikai körzet

Az a XII alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

52,50 É

42,00 NY

48,00 É

42,00 NY

48,00 É

18,00 NY

52,50 É

18,00 NY

52,50 É

42,00 NY

ICES XIV statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40o 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a nyugati 44o 00′ pontig; azután dél felé az északi 59o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27o 00′-ig; azután észak felé az északi 68o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

ICES XIVa statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40o 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a Cape Savary-nál lévő északi 68o 30′ pontig; majd dél felé a 27o 00′ délkör mentén az északi 68o 00′-tól nyugatra; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

ICES XIVb statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: A Grönland déli partján lévő nyugati 44o 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 59o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27o 00′-ig; azután észak felé a Cape Savary-nál lévő északi 68o 30′ pontig; azután délnyugati irányban Grönland partja mentén a kiindulópontig.

ICES XIVb 1 statisztikai alkörzet

Az a XIVb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

59,00 É

27,00 NY

59,00 É

36,77 NY

59,35 É

36,50 NY

59,50 É

36,35 NY

59,75 É

36,16 NY

60,00 É

35,96 NY

60,25 É

35,76 NY

60,55 É

35,50 NY

60,75 É

35,37 NY

61,00 É

35,15 NY

61,25 É

34,97 NY

61,50 É

34,65 NY

61,60 É

34,50 NY

61,75 É

34,31 NY

61,98 É

34,00 NY

62,25 É

33,70 NY

62,45 É

33,53 NY

62,50 É

33,27 NY

62,56 É

33,00 NY

62,69 É

32,50 NY

62,75 É

32,30 NY

62,87 É

32,00 NY

63,03 É

31,50 NY

63,25 É

31,00 NY

63,31 É

30,86 NY

63,00 É

30,61 NY

62,23 É

29,87 NY

61,79 É

29,25 NY

61,44 É

28,61 NY

61,06 É

27,69 NY

60,85 É

27,00 NY

59,00 É

27,00 NY

ICES XIVb 2 statisztikai alkörzet

A XIVb körzetnek az a része, amely nem tartozik a XIVb 1 alkörzethez.


IV. MELLÉKLET

Az északkelet-atlanti terület fogási adatainak benyújtásához meghatározott formátum

Mágneses adathordozó

Számítógépes szalagok: Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Ha van címke, akkor az állományzáró kódját fel kell tüntetni.

Floppy lemezek: MS-DOS formázott, 3,5′′ méretű, 720 kB vagy 1,4 MB kapacitású, vagy 5,25′′ méretű, 360 KB vagy 1,2 MB kapacitású lemezek.

Jegyzetformátum

Bájtok száma

Egység

Megjegyzések

1–4

Ország (3 betűjelből álló ISO-országkód)

pl. FRA = Franciaország

5–6

Év

pl. 90 = 1990

7–8

FAO fő halászati terület

27 = északkelet-atlanti terület

9–15

Körzet

pl. IV a. = ICES IVa körzet

16–18

Faj

3 betűjelből álló azonosító

19–26

Fogás

Tonnában

Megjegyzések

a)

A numerikus mezőket elöl üres helyekkel, jobbra kell igazítani. Az összes alfanumerikus mezőt balra kell igazítani, hátul üres helyekkel.

b)

A fogást a kirakodott mennyiség élősúly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.

c)

A fél egységnél kisebb mennyiségeket (19–26 bájt) „– 1”-nek kell feljegyezni.

d)

Az ismeretlen mennyiségeket (19–26 bájt) „– 2”-nek kell feljegyezni.


V. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLETRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚITÁSÁNAK FORMÁTUMA

A.   Kódolási formátum

Az adatokat változtatható husszúságú adatsorok formájában, az adatmezőket kettősponttal (:) kell elválasztani. Mindegyik adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező

Megjegyzések

Ország

3 betűjelből álló azonositó (például: FRA = Franciaország)

Év

például: 2001 vagy 01

FAO fő halászati terület

27 = Északkelet-atlanti

Körzet

például: IVa = ICES IV a alkörzet

Halfaj

3 betűjelblő álló azonosító

Fogás

Tonnában

a)

A fogást tonára kerekítve, a kirakodás élősúly-egyenértékében kell rögzíteni.

b)

A fél egységnél kisebb mennyiséget „– 1”-ként kell rögzíteni.

c)

Országkódok

Ausztria

AUT

Belgium

BEL

Bulgária

BGR

Ciprus

CYP

Cseh Köztársaság

CZE

Németország

DEU

Dánia

DNK

Spanyolország

ESP

Észtország

EST

Finnország

FIN

Franciaország

FRA

Egyesült Királyság

GBR

Anglia és Wales

GBRA

Skócia

GBRB

Észak-Írország

GBRC

Görögország

GRC

Magyarország

HUN

Írország

IRL

Izland

ISL

Olaszország

ITA

Litvánia

LTU

Luxembourg

LUX

Lettország

LVA

Málta

MLT

Hollandia

NLD

Norvégia

NOR

Lengyelország

POL

Portugália

PRT

Románia

ROU

Szlovákia

SVK

Szlovénia

SVN

Svédország

SWE

Törökország

TUR

B.   Az adatoknak az Európai Bizottsághoz történő továbbításának mödszere

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbitani (például e-mailben, csatolt dokumentumként).

Ennek hiányában 3,5-ös HD Iemezen fogadják el a benyújtott adatokat.


VI. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács 3880/91/EGK rendelete

(HL L 365., 1991.12.31., 1. o.)

 

A Bizottság 1637/2001/EK rendelete

(HL L 222., 2001.8.17., 20. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete

(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Kizárólag az I. melléklet, 4. pont

A Bizottság 448/2005/EK rendelete

(HL L 74., 2005.3.19., 5. o.)

 


VII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 3880/91/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk, első albekezdés

4. cikk, első bekezdés

4. cikk, második bekezdés

4. cikk, második albekezdés

4. cikk, harmadik bekezdés

5. cikk, (1) és (2) bekezdés

5. cikk, (1) és (2) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (1) és (2) bekezdés

6. cikk, (1) és (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

6. cikk (3) bekezdés

7. cikk

7. cikk

8. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet


Top