EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0258

A Bizottság 258/2009/EK rendelete ( 2009. március 26. ) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 595/2004/EK rendelet módosításáról

OJ L 81, 27.3.2009, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/258/oj

27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/19


A BIZOTTSÁG 258/2009/EK RENDELETE

(2009. március 26.)

a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 595/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 69. cikke (2) bekezdésére, 80. cikke (1) bekezdésére és 85. cikkére, a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

Az 595/2004/EK bizottsági rendelet (2) 10. cikke rendelkezik arról, hogy a végleges szállítási elszámolás készítésekor a tej zsírtartalmát milyen módon kell figyelembe venni.

(2)

Az azon tejszállítmányokra alkalmazandó kiigazítási együttható, amelyek zsírtartalma a referenciaszintnél magasabb vagy alacsonyabb, 1989 óta változatlan. A tejágazat támogatási rendszerének jellegében azóta bekövetkezett számos változásra tekintettel helyénvaló csökkenteni a referencia-zsírtartalmat meghaladó zsírtartalmú tejre alkalmazott kiigazítás mértékét. Indokolt azonban, hogy a referencia-zsírtartalom alatti zsírtartalmú szállítmányokra alkalmazandó együttható ne változzon.

(3)

A különböző mértékű kiigazításokra tekintettel célszerű módosítani a tagállamok által a Bizottságnak az éves kérdőívben szolgáltatott információk körét oly módon, hogy az mind a felfelé, mind a lefelé történő kiigazításokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

(4)

Az 595/2004/EK rendelet 2. cikke előírja, hogy a Bizottságnak a tagállamok közlései alapján minden évben el kell osztania a nemzeti kvótákat a szállítások és közvetlen eladások között. A tagállamok e közlései a termelők átcsoportosítás iránti kérelmeit tartalmazzák. A tagállamoknak kiosztott kiegészítő mennyiséget első lépésben a nemzeti tartalékba helyezik, majd azt a tagállamok a várható szükségleteknek megfelelően felosztják a szállítások és a közvetlen eladások között. Nincs azonban olyan rendelkezés, amelynek alapján erről a felosztásról a Bizottságot tájékoztatni kellene. Ezért helyénvaló előírni, hogy a Bizottság az éves kiigazítás során vegye figyelembe ezt a felosztást, valamint létrehozni a mechanizmust, amelynek alkalmazásával a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot e kvóta felosztásáról.

(5)

Számos tagállamban a szállítások már több éve jelentősen alacsonyabbak, mint a nemzeti kvóta szállításokra vonatkozó része. A kvóta túllépésének kockázata a nemzeti kvóták növelésével tovább csökken. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az illetékfizetés kockázatának csökkenésével együtt annak kockázata is csökken, hogy a piaci szereplők a ténylegesnél alacsonyabb szállított mennyiséget jelölnek meg, vagy a szállításokat eltitkolják. Ezért az ellenőrzési erőforrások felhasználásának optimalizálása érdekében helyénvaló az ilyen tagállamokban megfelelően csökkenteni az ellenőrzések intenzitását.

(6)

Az 595/2004/EK rendelet 19. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a tagállamoknak egy adott 12 hónapos időszakra vonatkozó összes ellenőrzési jelentést az érintett időszak végét követő 18 hónapon belül el kell készíteniük. Abban az esetben, ha a tagállamok élnek azzal a most biztosított lehetőséggel, hogy bizonyos körülmények között csökkentett intenzitású ellenőrzéseket hajtsanak végre, indokolt az összes jelentés elkészítésére megállapított időtartamot csökkenteni.

(7)

Annak érdekében, hogy a tagállamok kihasználhassák az ellenőrzések intenzitásának kiigazításából származó, csekélyebb terhet jelentő helyzetet, és figyelembe véve, hogy az 595/2004/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerint az ellenőrzéseket részben a szóban forgó 12 hónapos időszakban, részben pedig ezt követően végzik el, helyénvaló a 2008/2009-es 12 hónapos, azaz 2008. április 1-jétől2009. március 31-ig terjedő időszakban alkalmazni az ellenőrzések kiigazított intenzitását.

(8)

A kvótarendszer végrehajtása fölött a Bizottság által gyakorolt felügyelet elősegítése érdekében és különösen a Bizottság által 2010 és 2012 vége előtt a Tanács elé terjesztendő jelentésekre tekintettel indokolt a kvóták felhasználásának mértékére, a fel nem használt kvóta termelők közötti elosztására, és – amennyiben releváns – az esedékes illetékek termelőktől való beszedésére vonatkozó részletesebb tájékoztatásról rendelkezni.

(9)

Az 595/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 595/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk első bekezdésében a „21. cikk” szövegrészt a „25. cikk” váltja fel.

2.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

A második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben pozitív eltérést állapítanak meg, a leszállított tej mennyiségét a tej kilogrammonkénti zsírtöbbletének minden egyes 0,1 grammjaként 0,09 %-kal növelik.”

ii.

Az ötödik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a leszállított tej mennyiségét literben fejezik ki, a kiigazítást megszorozzák a 0,971 együtthatóval.”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (3) 80. cikkének (1) bekezdésével összhangban állapítják meg a szállítások nemzeti szintű kiigazítását.

3.

A 19. cikk (3) bekezdésének második albekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az ellenőrzési jelentéseket azonban legkésőbb az érintett időszak végét követő 12 hónapon belül kell elkészíteni azokban a tagállamokban, ahol a 22. cikk (1) bekezdésének aa) és ba) alpontja alkalmazandó.”

4.

A 22. cikk (1) bekezdésében az a) és a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az egyes 12 hónapos időszakok esetében a termelők 2 %-ára; vagy

aa)

azokban a tagállamokban, ahol a szállítások összes kiigazított mennyisége a megelőző három 12 hónapos időszak mindegyikében a nemzeti kvóta szállításokra vonatkozó részének 95 %-a alatt maradt, a termelők 1 %-ára; és

b)

az érintett időszakra vonatkozó kiigazítás után bejelentett tejmennyiség 40 %-ára; vagy

ba)

azokban a tagállamokban, ahol a szállítások összes kiigazított mennyisége a megelőző három 12 hónapos időszak mindegyikében a nemzeti kvóta szállításokra vonatkozó részének 95 %-a alatt maradt, a kiigazítás után bejelentett tejmennyiség 20 %-ára; és”

5.

A 25. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1234/2007/EK rendelet 69. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a tagállamok minden év február 1-jéig közlik a Bizottsággal:

a)

azokat a mennyiségeket, amelyeket egyéni termelők kérésére a szállítások és közvetlen eladások egyéni kvótái között véglegesen átcsoportosítottak;

b)

az 1234/2007/EK rendelet 71. cikke (2) bekezdésével összhangban a nemzeti tartalékba helyezett kvóta szállítások és közvetlen eladások közötti elosztását, az érintett 12 hónapos időszak április 1-jétől kezdődő hatállyal.”

6.

A 27. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A tagállamok minden év október 1-jéig jelentést küldenek a Bizottság részére az ugyanezen naptári év március 31-én véget ért 12 hónapos időszak tekintetében a kvóta felhasználásáról és az illetékek beszedéséről. A jelentés tartalmazza a fel nem használt kvóta újraelosztására vonatkozó adatokat, ideértve azon termelők számát, akik részesültek a kvótából, és az elosztás alapját. Amennyiben indokolt, a jelentésben meg kell jelölni a többletilleték fizetéséhez hozzájáruló termelők számát és meg kell jelölni azon esetek számát – amennyiben van ilyen –, amelyekben a többletilleték beszedése a termelők végleges fizetésképtelensége vagy csődje miatt lehetetlennek bizonyult. A tagállamok az újonnan rendelkezésre bocsátott releváns információk közlése érdekében december 1-jéig megküldik a Bizottságnak a jelentés aktualizált változatát. A későbbi jelentésekben aktualizálják a korábban esedékesként megjelölt többletilletékek beszedése terén fennálló helyzetet.”

7.

Az I. melléklet 1.8. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„1.8.

A szállítások zsírtartalom alapján történő kiigazítása:

a)

A szállítások felfelé történő kiigazítással érintett mennyisége (kilogramm)

b)

Összes felfelé történő kiigazítás (kilogramm)

c)

A szállítások lefelé történő kiigazítással érintett mennyisége (kilogramm)

d)

Összes lefelé történő kiigazítás (kilogramm)”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. április 1-jétől kell alkalmazni, kivéve az 1. cikk (3) és (4) bekezdését, amelyeket 2008. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 94., 2004.3.31., 22. o.

(3)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”


Top