EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0022(01)

2009/98/EK: Az Európai Központi Bank határozata ( 2008. december 11. ) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról (EKB/2008/22)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; közvetve hatályon kívül helyezte: 32010D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/98(1)/oj

5.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/22


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2008. december 11.)

az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról

(EKB/2008/22)

(2009/98/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 26.2. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/17 határozat (1) módosításra szorul annak érdekében, hogy az tükrözze a szakpolitikai döntéseket és a piaci fejleményeket.

(2)

Az Európai Központi Bank felülvizsgálta az értékpapír-tranzakciók nyilvánosságra hozatalára vonatkozó politikáját abból a célból, hogy tovább fokozza az EKB éves beszámolójának átláthatóságát. A felülvizsgált politika részeként a korábban pénzügyi eszköznek minősített értékpapírokat át kell sorolni az „Egyéb pénzügyi eszközök” mérlegtételből az „Eszközök” megfelelő tételébe, a kibocsátó eredete, a denomináció és aszerint, hogy az értékpapírok lejáratig megtartásra kerülnek-e. Emellett, az előirányzott állomány részeként tartott valamennyi pénzügyi eszközt az „Egyéb pénzügyi eszközök” tétel alatt kell nyilvántartani.

(3)

Az EKB/2006/17 határozat nem tartalmaz különleges szabályokat a határidős kamatswapok, a határidős devizaügyletek és a részvényre szóló határidős ügyletekre. Ezeket az instrumentumokat egyre gyakrabban használják a pénzügyi piacokon, és jelentőséggel bírhatnak az EKB devizatartalékainak kezelése terén is. Míg a határidős kamatswapokat ugyanolyan módon kell elszámolni, mint a hagyományos kamatswapokat, a határidős devizaügyleteket és részvényre szóló határidős ügyleteket a kamatra szóló határidős ügyletekkel azonos módon kell elszámolni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2006/17 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az arany, a devizaügyletek, az értékpapírok (a lejáratig megtartásra kerülő és nem forgalomképes értékpapírok kivételével), valamint a pénzügyi instrumentumok (mérlegtételként és mérlegen kívüli tételként történő) átértékelését az év végén kell elvégezni piaci középárfolyamon és áron.”

b)

A szöveg a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A lejáratig megtartásra kerülő és nem forgalomképes értékpapírként besorolt értékpapírokat amortizált bekerülési költségen és az értékvesztésre tekintettel kell értékelni.”

2.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

A tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumokat az EKB/2006/16 iránymutatás 9. cikke szerint számolják el.”

3.

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Határidős ügyletek

A határidős ügyleteket az EKB/2006/16 iránymutatás 16. cikke szerint számolják el.”

4.

A 17. cikk a következő mondattal egészül ki:

„Határidős kamatswapok esetén az amortizáció a tranzakció értéknapján kezdődik.”

5.

Az EKB/2006/17 határozat I. és III. melléklete az e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat 2008. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. december 11-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 348., 2006.12.11., 38. o.


MELLÉKLET

Az EKB/2006/17 határozat I. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletben az „Eszközök” című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„ESZKÖZÖK

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

Eszközök

1.

Arany és aranyra szóló követelések

Fizikailag létező arany (pl. rudak, érmék, lemezek, rögök) raktáron vagy »leszállítás alatt«. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák, lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: i. felértékelési és leértékelési ügyletek; valamint ii. az arany helyével és tisztaságával kapcsolatos swapügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

2.

Euroövezeten kívül letelepedett személyekkel szembeni, devizában denominált követelések

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, devizában denominált követelések, beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat

 

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

A nemzeti kvóta csökkentve az IMF rendelkezésére álló euroegyenleggel. Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az »Euroövezeten kívüli személyekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek« közé.

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Különleges lehívási jogok

Különleges lehívási jogok állományai (SDR) (bruttó)

b)

Különleges lehívási jogok

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

c)

Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodás, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, betétek a szegénységet csökkentő és a növekedést segítő program keretében

c)

Egyéb követelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látraszóló betétek, fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

b) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

b) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

b) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

b) iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)

Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

d)

Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)

Egyéb külső eszközök

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

3.

Devizában denominált, euroövezeti felekkel szemben fennálló követelések

a)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeti felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

a) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

a) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

a) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

a) iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

b)

Az euroövezeti felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repoügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)

Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

4.

Nem euroövezeti felekkel szemben fennálló, euróban denominált követelések

 

 

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az euróban demonimált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken

b)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, pénzpiaci papír

b) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

b) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

b) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

b) iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett hitelek

c)

Euroövezeten kívüli felek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

d)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett, kibocsátott értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, pl. az Európai Befektetési Bank által kibocsátott értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

d) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

d) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

d) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezeti hitelintézetek részére

Az 5.1-től 5.5-ig felsorolt tételek: az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (1) I. mellékletében meghatározott, megfelelő monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

5.1.

Elsődleges refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából heti gyakorisággal végrehajtott rendszeres repoügyletek, általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából havi gyakorisággal végrehajtott rendszeres repoügyletek, általában háromhavi lejárattal

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

5.3.

Finomszabályozó repoműveletek

Eseti alapon finomszabályozás céljából végrehajtott repoműveletek

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

5.4.

Strukturális repoműveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott repoműveletek

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

5.5.

Marginális hitellehetőség

Látra szóló betétek likviditás céljára, jegybankképes eszközök ellenében, előre meghatározott kamatlábbal (lejáratkor egy összegben visszafizetendő)

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

5.6.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névértéken vagy bekerülési költségen

6.

Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az »Euroövezeti felek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok« (beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket) eszköztételben szereplő értékpapír-állományok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek és egyéb követelések. Euroövezetben letelepedett nem hazai hitelintézeteknél fenntartott levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb követelések és műveletek.

Névértéken vagy bekerülési költségen

7.

Euroövezeti felek euróban denominált értékpapírjai

Az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapírok: tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, közvetlenül birtokolt, euróban denominált pénzpiaci papírok (beleértve az EMU előtti időszakból származó állampapírokat); finomszabályozás céljából vásárolt EKB-adósságpapírok

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

iii.

Nem értékesíthető értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó követelések az állammal szemben (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

9.

Eurorendszeren belüli követelések

 

 

9.1.

Az EKB-adósságpapírok kibocsátásának biztosítékául szolgáló saját váltókkal kapcsolatos követelések

Kizárólag EKB-mérlegtétel

Az EKB adósságleveleivel kapcsolatos viszonossági megállapodás miatt az NKB-k által kibocsátott váltók

Névértéken

9.2.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos követelések

Az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat (2) alapján az EKB bankjegy-kibocsátásával kapcsolatos követelések

Névértéken

9.3.

Egyéb eurorendszer-beli követelések (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

a)

Az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege – lásd az »Egyéb eurorendszerbeli kötelezettségek (nettó)« tételt a forrásoldalon

a)

Névértéken

b)

Egyéb, esetlegesen felmerülő, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének a NKB-k számára való belső felosztását

b)

Névértéken

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

11.

Egyéb eszközök

 

 

11.1.

Euroövezeti érmék

Euroérmék

Névértéken

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken

Az értékcsökkentési leírás az eszköz csökkenthető értékének szisztematikus leírása az eszköz hasznos élettartama alatt. A hasznos élettartam az az időszak, amely során a javak várhatóan a jogi személy részére használat céljából rendelkezésére állnak. Az egyedi materiális javak hasznos élettartamát rendszeresen felül lehet vizsgálni, amennyiben az elvárások eltérnek a korábbi becslésektől. A főbb eszközök állhatnak különböző hasznos élettartammal bíró összetevőkből. Az ilyen összetevők élettartamát egyénileg becsülik meg.

Az állóeszközök bekerülési értékének része az állóeszköz megszerzésének költsége is. A többi közvetlen vagy közvetett költséget költségként kell elszámolni.

A kiadások tőkésítése: értékhatár fölött (héa nélkül számított 10 000 euro alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

egyéb részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegek, beleértve az előirányzott állomány részeként tartott lekötött betéteket és folyószámlákat

fordított repoügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-állomány kezelésére

a)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

piaci árfolyamon

b)

Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést jelentő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést jelentő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

c)

Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

d)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

e)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

f)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

g)

Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg/betét devizában denominált

11.4.

Mérlegen kívüli tételek átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatswapügyeletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevétel, amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes, de arra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (pl. az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat).

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

11.6.

Vegyes tételek

a)

Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek. Hitelezés megbízásos alapon.

a)

Névértéken/bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranyletéteivel kapcsolatos befektetések.

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó követelések

c)

A 22. cikk (3) bekezdésének megfelelően

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

Névértéken

2.

A III. mellékletben a táblázat első oszlopának 2.3. tétele alatt az „Árfolyam- és árváltozás kockázati céltartalék képzése és felhasználása” szöveget az „Árfolyam-, kamat és aranyárváltozás kockázati céltartalék képzése és felhasználása” szöveg váltja fel.


(1)  HL L 310., 2000.12.11., 1. o.

(2)  HL L 337., 2001.12.20., 52. o.”


Top