EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0087

2009/87/EK: A Bizottság határozata ( 2009. január 29. ) egyes észtországi, hollandiai és portugáliai kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 414. számú dokumentummal történt)

OJ L 33, 3.2.2009, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/87(1)/oj

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 29.)

egyes észtországi, hollandiai és portugáliai kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról

(az értesítés a C(2009) 414. számú dokumentummal történt)

(Csak az észt, holland és portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2009/87/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 32. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2008/396/EK bizottsági határozattal (2) a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan az észt „PRIA”, a görög „OPEKEPE”, a finn „MAVI”, az olasz „ARBEA”, a máltai „MRAE”, a holland „Dienst Regelingen” és a portugál „IFADAP”, „INGA” és „IFAP” kifizető ügynökség kivételével valamennyi kifizető ügynökség számláit elszámolták.

(2)

A továbbított új információk, valamint a kiegészítő ellenőrzések alapján a Bizottság már határozatot tud hozni az észt „PRIA”, a holland „Dienst Regelingen” és a portugál „INGA” kifizető ügynökség által benyújtott számlák teljességéről, pontosságáról és valódiságáról.

(3)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (3) 10. cikke (2) bekezdésének első albekezdése meghatározza, hogy az egyes tagállamoktól behajtandó vagy azoknak kifizetendő összegeket a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett számlaelszámolási határozattal összhangban a kérdéses pénzügyi év, ti. 2007 során kifizetett előlegeknek az arra az évre az (1) bekezdéssel összhangban elismert kiadásokból történő levonásával kell meghatározni. Ezeket az összegeket a számlaelszámolási határozat meghozatalának hónapját követő második hónap kiadásainak előlegeiből kell levonni, vagy azokhoz kell hozzáadni.

(4)

Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a szabálytalanságok miatti behajtásra a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül nem kerül sor, illetve nyolc éven belül, ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi, akkor a szabálytalanságok miatti behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 50 %-át az érintett tagállam viseli, a fennmaradó 50 %-át pedig a közösségi költségvetésből kell finanszírozni. Az említett rendelet 32. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamoknak az éves beszámolókkal együtt át kell adniuk a Bizottságnak egy, a szabálytalanságok nyomán kezdeményezett behajtási eljárásokat összesítő bevallást. A behajtandó összegekre vonatkozó tagállami bevallási kötelezettség végrehajtásának részletes szabályait a 885/2006/EK rendelet állapítja meg. Az említett rendelet III. melléklete tartalmazza a tagállamok által 2008-ban benyújtandó 1. és 2. táblázatok mintáit. A tagállamok által kitöltött táblázatok alapján a Bizottság határoz a négy, illetve nyolc évnél régebbi szabálytalanságok miatti behajtások elmulasztásának pénzügyi következményeiről. A határozat nem érinti az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (8) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(5)

Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a behajtási eljárást nem hajtják végre. Ezt a határozatot csak abban az esetben hozhatják meg, ha a behajtási eljárás során felmerült költségek, valamint az arra még előirányzott költségek összességében meghaladják a behajtandó pénzösszeget, vagy ha a behajtásra nincs lehetőség, mert az adós vagy a szabálytalanságért jogszabályi felelősséggel tartozó személyek fizetésképtelenségét az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megállapították és elfogadták. Abban az esetben, ha a határozatot a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül hozták meg, illetve nyolc éven belül, ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi, a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 100 %-át a közösségi költségvetésből kell finanszírozni. Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (3) bekezdésében említett összesítő bevallásban a tagállam feltünteti azokat a pénzösszegeket, amelyek esetében úgy döntött, hogy behajtásukra nem kerül sor, továbbá indokolja döntését. Ezen összegek nem az érintett tagállamot terhelik, következésképpen azokat a közösségi költségvetés fedezi. A határozat nem érinti az említett rendelet 32. cikkének (8) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(6)

Az érintett kifizető ügynökségek számláinak elszámolása során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a szóban forgó tagállamoktól a 2008/396/EK határozat alapján már visszatartott összegeket.

(7)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a Bizottság által elfogadott, a közösségi szabályoknak nem megfelelő kiadásokat a közösségi finanszírozásból kizáró későbbi határozatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az észt „PRIA”, a holland „Dienst Regelingen” és a portugál „INGA” kifizető ügynökségek számlái az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan elszámolásra kerültek.

A melléklet tartalmazza az e határozat alapján az egyes tagállamoktól behajtandó, illetve azoknak kifizetendő pénzösszegeket, ideértve az 1290/2005/EK rendelet 32. cikke (5) bekezdésének alkalmazásából adódó pénzösszegeket.

2. cikk

E határozat címzettjei az Észt Köztársaság, a Holland Királyság és a Portugál Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 139., 2008.5.29., 33. o.

(3)  HL L 171., 2006.6.23., 90. o.


MELLÉKLET

A KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉGEK SZÁMLÁINAK ELSZÁMOLÁSA

2007-ES PÉNZÜGYI ÉV

A TAGÁLLAMOKTÓL BEHAJTANDÓ VAGY RÉSZÜKRE VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEGEK

Megjegyzés: 2009. évi nómenklatúra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

Tagállam

 

2007 – azon kifizető ügynökségek kiadásai / célhoz kötött bevételei, amelyek számláit

a + b összesen

Az egész pénzügyi évre vonatkozó csökkentések és felfüggesztések (1)

Csökkentések az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének megfelelően

Összesen, beleértve a csökkentéseket és felfüggesztéseket

A pénzügyi évre a tagállamnak fizetett előlegek (2)

A tagállamtól behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg

A 2008/396/EK határozat alapján a tagállamtól behajtott (–) vagy annak kifizetett (+) összeg

E határozat alapján a tagállamtól behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg (3)

elszámolják

elkülönítik

= az éves bevallásban szereplő kiadás/célhoz kötött bevétel

= a havi bevallásokban szereplő kiadások/célhoz kötött bevételek összesen

 

 

a = xxxxx – A (col.i)

b = xxxxx – A (col.h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (col. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


Tagállam

 

Kiadás (4)

Célhoz kötött bevétel (4)

Cukor Alap

32. cikk (= e)

Összesen (= j)

Kiadás (5)

Célhoz kötött bevétel (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  Hollandia a „más csökkentések” vonatkozásában végrehajtott csökkentéseket (–1 338,54 EUR) számlái között már elkönyvelte. A levonások és felfüggesztések megegyeznek a kifizetési rendszerben figyelembe vettekkel, ezekhez elsősorban a 2007 augusztusában, szeptemberében és októberében megállapított fizetési határidők elmulasztása miatti korrekciókat számítják hozzá.

(2)  Az EUR-ban történő kifizetések a bevallások pénzneme szerinti bontásban szerepelnek. Észtország esetében az összes kiadást EUR-ban, illetve nemzeti pénznemben kifejezett részekre osztották (lásd a 883/2006/EK rendelet 2. cikkét).

(3)  A tagállamtól behajtandó vagy annak kifizetendő összegek számításánál az elszámolt kiadások esetében az éves bevallás összegét („a” oszlop), illetve az elkülönített kiadások esetében a havi bevallásokban szereplő összeget („b” oszlop) veszik figyelembe. Alkalmazandó átváltási árfolyam: a 883/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint.

(4)  Ha a célhoz kötött bevételhez tartozó rész a tagállamot illeti meg, a 05 07 01 06 rovatban kell bevallani.

(5)  Ha a Cukor Alap célhoz kötött bevételhez tartozó része a tagállamot illeti meg, a 05 02 16 02 rovatban kell bevallani.

Megjegyzés: 2009. évi nómenklatúra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


Top