EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0097

A Bizottság 97/2009/EK rendelete ( 2009. február 2. ) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rugalmas modul felhasználása tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 33, 3.2.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/97/oj

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/6


A BIZOTTSÁG 97/2009/EK RENDELETE

(2009. február 2.)

a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rugalmas modul felhasználása tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 2008. március 11-i 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 295/2008/EK rendelet megteremtette a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztika összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét.

(2)

Az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni, és alkalmazási köréről, a mutatók listájáról, a referencia-időszakról, a megfigyelt tevékenységek köréről és a minőségi követelményekről is így kell dönteni.

(3)

A finanszírozáshoz való hozzáférés egyaránt jelentős politikai korlát a legtöbb tagállamban és a Közösségben. Alapos bizonyíték van rá, hogy az európai vállalkozások forráshiánytól szenvednek, különösen ha gyorsan növekszenek vagy induló cégként jellemezhetők. Ezért statisztikákra van szükség, hogy lehetővé váljék e vállalkozások helyzetének elemzése az összes kis- és középvállalkozáshoz viszonyítva. Ezeket az adatokat lehetőleg már meglévő adatforrásokból kellene kinyerni.

(4)

A további szükséges technikai részleteket a Bizottság (Eurostat) által a tagállamokkal szoros együttműködésben kidolgozott útmutatók és ajánlások fogják tartalmazni.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 295/2008/EK rendelet 3 cikke (2) bekezdésének j) pontjában említett rugalmas modult a vállalkozások finanszírozáshoz jutására vonatkozó statisztikák előállítására kell használni. Az adatgyűjtés azokra a nem pénzügyekkel foglalkozó vállalkozásokra terjed ki, amelyek 2005-ben 10–249 főt foglalkoztattak, 2008-ban még aktívak voltak és a 6. cikkben megállapított referencia-időszakban legalább 10 főt foglalkoztattak, valamint részsokaságként a gyorsan növekvő vállalkozásokra (a 2005–2008-ig terjedő időszakban több mint 20 % évi növekedés a foglalkoztatottak számában) és az először 2003-ban vagy 2004-ben megalapított gazella típusú vállalkozásokra (rendkívül gyorsan növekvő, legfeljebb 5 éves vállalkozások).

2. cikk

A vállalkozásokra nehezedő teher és a tagállamokra háruló költségek korlátozása végett, amennyiben lehetséges, közigazgatási forrásokból származó, már létező adatokat kell használni.

3. cikk

A következő mutatókról kell adatot gyűjteni:

a)

a tulajdonosi helyzet jelentősége a finanszírozáshoz jutás szempontjából a vállalkozás indulásánál és a megfigyelés időpontjában;

b)

a különböző típusú belső vagy külső forrásszerzési kísérlet kiterjedése és sikerességének mértéke, és az ilyen kísérletek kudarcainak okai;

c)

a vállalkozói kölcsönök garanciájának kiterjedése;

d)

hogyan érzékeli a tulajdonos/igazgató a vállalkozói kölcsön megszerzésének költségeit és terhét és a vállalkozás pénzügyi helyzetét;

e)

a pénzintézet kiválasztásának jelentősége (földrajzi közelség, különösen határokon átnyúló helyzetekben, külföldi vagy hazai tulajdonos, kiemeltügyfél-státusz stb.);

f)

adósság/forgalom arány és más pénzügyi viszonyokra utaló mutatók a vállalkozás számláiban, valamint ezek jelentősége a vállalkozás leendő növekedésének szempontjából;

g)

a jövőbeni finanszírozási igény megítélése, illetve annak formái és az igény indokai;

h)

a finanszírozási lehetőségek és ezek elérhetősége, illetve a foglalkoztatottak számának növelése között érzékelt kapcsolat;

i)

a vállalkozásra háruló teljes adminisztrációs teher megítélése;

j)

a finanszírozáshoz jutásról szóló kérdőívre adott válaszhoz szükséges erőfeszítés (ha volt kérdőív).

4. cikk

A felmérendő tevékenységek az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) létrehozott, gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (NACE Rev.2) alábbi aggregátumai, amennyiben piaci tevékenységet jelentenek:

a)

B–E. (ipar);

b)

F. (építőipar);

c)

G–N. (szolgáltatások, aggregáltan, kivéve J., K. (pénzügyi szolgáltatások) és M.)

d)

J. (IKT-szolgáltatások);

e)

M. (szakmai, tudományos, műszaki szolgáltatások).

5. cikk

A tagállamok illetékes nemzeti hatóságai továbbítják a rendelet 3. cikkében említett jellemzőkre vonatkozó eredményeket – köztük a bizalmas adatokat is – a Bizottság (Eurostat) részére, összhangban a statisztikailag bizalmasan kezelendő adatok továbbításáról szóló közösségi rendelkezésekkel, különösen a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/EGK, Euratom tanácsi rendelettel (3).

Az említett közösségi rendelkezéseket kell alkalmazni az eredmények kezelésére is, amennyiben azok bizalmas adatokat is tartalmaznak. Az adatokat elektronikus formában kell továbbítani. A továbbítás formátuma összhangban áll a Bizottság (Eurostat) által meghatározott adatcsere-szabványokkal. Az adatokat elektronikus eszközökkel kell továbbítani vagy feltölteni a Bizottság (Eurostat) által fenntartott egypontos adatbeviteli rendszerbe.

6. cikk

A referencia-időszak 2010 azon időszaka, amelynek során begyűjtik az adatokat a már meglévő forrásokból vagy a vállalkozásoktól.

7. cikk

Résztvevő tagállamonként a következő számú statisztikai egységre kiterjedő adatsorok továbbítása a minőségi követelmény:

Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Egyesült Királyság: tagállamonként 1 800 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Belgium, Bulgária, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Szlovákia és Svédország: tagállamonként 900 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Dánia és Finnország: tagállamonként 500 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Lettország és Litvánia: tagállamonként 300 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Ciprus és Málta: tagállamonként 233 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 2-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 13. o.

(2)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o.


Top