EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0021

2009/21/EK: Az EU–Marokkó társulási tanács 1/2008 számú határozata ( 2008. november 26. ) vám-együttműködési bizottság létrehozásáról és a gazdasági párbeszéddel foglalkozó csoport eljárási szabályzatának elfogadásáról, valamint a társulási bizottság bizonyos albizottságai eljárási szabályzatának módosításáról

OJ L 9, 14.1.2009, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/21(1)/oj

14.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/43


AZ EU–MAROKKÓ TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2008 SZÁMÚ HATÁROZATA

(2008. november 26.)

vám-együttműködési bizottság létrehozásáról és a gazdasági párbeszéddel foglalkozó csoport eljárási szabályzatának elfogadásáról, valamint a társulási bizottság bizonyos albizottságai eljárási szabályzatának módosításáról

(2009/21/EK)

A TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodásra (1) (a továbbiakban: társulási megállapodás),

tekintettel az EU–Marokkó társulási tanácsnak a társulási bizottság albizottságainak létrehozásáról szóló, 2003. február 24-i 1/2003 számú határozatára (2) és különösen annak egyetlen cikke 4. albekezdésére,

tekintettel az EU–Marokkó társulási tanácsnak az EU–Marokkó cselekvési terv végrehajtásáról szóló, 2005. október 24-i 1/2005 számú ajánlására (3),

mivel:

(1)

Az EU és Marokkó közötti kapcsolatok az EU–Marokkó társulási megállapodás és a szomszédságpolitika keretében elfogadott cselekvési terv végrehajtása során egyre összetettebbé váltak.

(2)

A két fél elkötelezett a köztük lévő kapcsolat erősítése, valamint új perspektívák megnyitása mellett.

(3)

A partnerség prioritásainak végrehajtását és a jogszabályok harmonizációját nyomon kell követni. Figyelemmel a barcelonai folyamat egészének koherenciájára és egyensúlyára, az EU hatáskörei meghatározzák a mediterrán országokkal való kapcsolatok és együttműködés fejlődésének keretét.

(4)

Az EU–Marokkó társulási tanácsnak az euromediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló 2/2005 számú határozata (4) elhagyta a vám-együttműködési bizottságra történő utalást. Ezért új jogi alapot kell teremteni a vám-együttműködési bizottság működésére vonatkozóan.

(5)

A társulási megállapodás 84. cikke előirányozza munkacsoportok vagy a megállapodás végrehajtásához szükséges más szervek felállítását.

(6)

A társulási megállapodás 44. cikkének a) pontja gazdasági párbeszédet hozott létre az EU és Marokkó között. El kell fogadni a gazdasági párbeszéddel foglalkozó csoport eljárási szabályzatát.

(7)

A megállapodás eredményeként az EU–Marokkó cselekvési tervben a párbeszéd és az együttműködés új területei is megjelentek. E területek nem mindegyikét fedik le a társulási tanács 1/2003 számú határozatával létrehozott albizottságok.

(8)

Biztosítani kell, hogy a társulási megállapodás és az EU–Marokkó cselekvési terv minden területét illetékes albizottság kövesse nyomon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A társulási bizottsághoz kapcsolódóan létrejön az EU–Marokkó Vám-együttműködési Bizottság, melynek feladata, hogy megvizsgálja a társulási megállapodás és a szomszédságpolitika keretében elfogadott EU–Marokkó cselekvési terv végrehajtását, a társulási megállapodás 4. jegyzőkönyve alkalmazásának tekintetében biztosítsa az igazgatási együttműködést, és hajtson végre minden más vámügyekkel kapcsolatos feladatot, amellyel megbízhatják.

A vám-együttműködési bizottság eljárási szabályzatát az 1. melléklet tartalmazza.

A vám-együttműködési bizottság a társulási bizottság fennhatósága alatt működik, amelynek jelentést tesz minden üléséről. A vám-együttműködési bizottság nem rendelkezik határozathozatali jogkörrel. Ugyanakkor bármikor ajánlásokat tehet a társulási megállapodás megfelelő végrehajtásának elősegítése érdekében, és javaslatokat nyújthat be a társulási bizottságnak. Ezeket az ajánlásokat és javaslatokat közös megegyezéssel fogadják el.

A társulási bizottság meghozza az albizottság megfelelő működéséhez szükséges egyéb intézkedéseket, és erről tájékoztatja a társulási tanácsot.

2. cikk

Elfogadásra kerül a társulási megállapodás 44. cikke a) pontjában létrehozott gazdasági párbeszéddel foglalkozó csoporteljárási szabályzata, amely a II. mellékletben található.

A gazdasági párbeszéddel foglalkozó csoport a társulási bizottság fennhatósága alatt működik, amelynek jelentést tesz minden üléséről. A csoport nem jogosult döntéseket hozni, de javaslatokat tehet a társulási bizottságnak.

A társulási bizottság meghozza az albizottság megfelelő működéséhez szükséges egyéb intézkedéseket, és erről tájékoztatja a társulási tanácsot.

3. cikk

A társulási tanács 1. számú belső piaccal, 2. számú iparral, kereskedelemmel és szolgáltatásokkal, 3. számú közlekedéssel, környezetvédelemmel és energiával, 5. számú mezőgazdasággal és halászattal, valamint 6. számú igazságüggyel és biztonsággal foglalkozó albizottságai által lefedett, a társulási tanácsnak az albizottsági belső szabályzatok elfogadásáról szóló 1/2003 számú határozata II. mellékletének 3. pontja szerint feltüntetett témakörök e határozat III. melléklete szerint módosulnak.

4. cikk

E határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 26-án.

a Társulási Tanács részéről

az elnök

M. NICOLAIDIS


(1)  HL L 70., 2000.3.18., 2. o.

(2)  HL L 79., 2003.3.26., 14. o.

(3)  HL L 285., 2005.10.28., 49. o.

(4)  HL L 336., 2005.12.21., 1. o.


I. MELLÉKLET

A VÁM-EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1.   Összetétel és elnökség

Az EU–Marokkó Vám-együttműködési Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) az Európai Bizottság képviselőiből áll, akiket a tagállamok vámszakértői segítenek, továbbá Marokkó vámügyi képviselőiből (és/vagy más kormányképviselőiből) áll. A bizottság elnökségét Marokkó képviselője és az Európai Közösség képviselője felváltva tölti be.

2.   Feladat

A bizottság a társulási bizottság fennhatósága alatt működik, mely felé minden üléséről jelentést tesz. A bizottság nem rendelkezik határozathozatali jogkörrel, de a társulási bizottság felé javaslattételi jogkörrel rendelkezik.

3.   Témakörök

A bizottság a társulási megállapodás és a szomszédságpolitika keretében elfogadott EU–Marokkó cselekvési terv végrehajtását vizsgálja a vámokkal kapcsolatos minden kérdés tekintetében. Így különösen értékeli a jogszabályok közelítése, végrehajtása és alkalmazása területén elért fejlődést. Adott esetben megvizsgálja a közigazgatásban megvalósuló együttműködést. A bizottság minden olyan problémát megvizsgál, amely a vámokkal kapcsolatban felmerülhet (származási szabályok, általános vámeljárások, vámnómenklatúra, vámérték, vámtarifarendszerek, vámügyi együttműködés), és adott esetben intézkedéseket javasol. A társulási bizottság kérésére a vám-együttműködési bizottság más kérdéseket is megvizsgálhat, köztük a horizontális természetűeket is.

A bizottság ülésein olyan kérdések is megtárgyalhatók, amelyek egy, több vagy valamennyi vámügyi problémát érintenek.

4.   Titkárság

Az Európai Bizottság és a marokkói kormány egy-egy tisztviselője együttesen a bizottság állandó titkáraiként járnak el.

A bizottságra vonatkozó valamennyi közleményt a bizottság titkáraihoz kell eljuttatni.

5.   Ülések

A bizottság évente legalább egyszer, illetve akkor ülésezik, ha azt a körülmények megkívánják. Az ülést bármelyik fél kérésére össze lehet hívni; az ülést kezdeményező fél titkára továbbítja a kérelmet a másik félhez. A másik fél titkára a bizottság összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetben a két fél egyetértésével a bizottság összehívására hamarabb is sor kerülhet. Az ülés összehívására irányuló kérelmet írásban kell benyújtani.

A bizottság ülésére a két fél által közösen megállapított időpontban és helyen kerül sor.

Az ülést mindkét fél tekintetében annak titkára hívja össze az elnökkel egyetértésben. Az ülés előtt az elnököt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

A két fél egyetértése esetén a bizottság a két fél szakhivatalainak megfelelő képviselőit is meghívhatja az ülésre, akik érintettek vagy közvetlen kapcsolatban állnak a horizontális kérdésekkel, valamint szakértőket is meg lehet hívni, akik rendelkezésre bocsátják az így kért különleges információkat.

6.   Az ülések napirendje

A bizottság titkáraihoz kell benyújtani minden, napirendi pont felvételére irányuló kérelmet.

Az elnökség minden ülésre előzetes napirendet állít össze. Az előzetes napirendet a bizottság titkára az ülés kezdete előtt legkésőbb tíz nappal eljuttatja a másik félnek.

Az előzetes napirend azokat a pontokat foglalja magában, amelyeknek a napirendre való felvételére a titkárok az ülés kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal kérelmet kaptak. A referenciadokumentumokat és az alátámasztó okmányokat a feleknek legalább hét nappal az ülés előtt meg kell kapniuk. Különös körülmények fennállása esetén és/vagy sürgős esetben a felek egyetértésével ezek a határidők lerövidíthetők.

A napirendet az ülés kezdetén a bizottság fogadja el.

7.   Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyvet minden egyes ülés után a két titkár közösen készíti el. A jegyzőkönyv másolatát, ideértve a bizottság javaslatait is, a bizottság titkárai juttatják el a társulási bizottság titkáraihoz és elnökségéhez.

8.   Nyilvánosság

Ellenkező értelmű határozat hiányában a bizottság ülései nem nyilvánosak.


II. MELLÉKLET

AZ EU–MAROKKÓ GAZDASÁGI PÁRBESZÉDDEL FOGLALKOZÓ CSOPORT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1.   Összetétel és elnökség

A gazdasági párbeszéddel foglalkozó csoport (a továbbiakban: a csoport) az Európai Bizottság képviselőiből és Marokkó kormányának képviselőiből áll, és az elnökséget a két fél közösen látja el. A tagállamok a csoport üléseiről értesítést és azokra meghívást kapnak.

2.   Feladat

A csoport a konzultáció és a nyomon követés fórumául szolgál. A csoport a társulási bizottság fennhatósága alatt működik, melynek minden üléséről jelentést tesz. A csoport nem rendelkezik határozathozatali jogkörrel, de javaslatokat nyújthat be a társulási bizottságnak.

3.   Témakörök

A csoport a makroökonómiai kérdések megvitatására szolgáló fórum. Vizsgálja továbbá a társulási megállapodás és a szomszédságpolitika keretében elfogadott EU–Marokkó cselekvési terv végrehajtását, különös tekintettel az alább felsorolt ágazatokban a jogszabályok harmonizációja, végrehajtása és alkalmazása terén elért haladásra. Adott esetben megvizsgálja a közigazgatásban megvalósuló együttműködését. A csoport megvizsgálja az alább felsorolt ágazatokban esetlegesen felmerülő problémákat, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre.

a)

Makrogazdasági keretek

b)

Strukturális reformok

c)

Pénzügyi ágazat és tőkepiacok (makrogazdasági szempontok)

d)

Tőkemozgás és folyó fizetések

e)

Közpénzek kezelése és ennek ellenőrzése

f)

Adóztatás

g)

Statisztikák

A fenti felsorolás nem teljes körű és a társulási bizottság más, köztük horizontális kérdéseket is felvehet a tárgykörök közé.

A csoport ülésein olyan kérdések is megtárgyalhatók, amelyek egy, több vagy minden fent felsorolt területet érintenek.

4.   Titkárság

Az Európai Bizottság és a marokkói kormány egy-egy tisztviselője együttesen a csoport állandó titkáraiként járnak el.

A csoportra vonatkozó valamennyi közleményt a csoport titkáraihoz kell eljuttatni.

5.   Ülések

A bizottság évente legalább egyszer, illetve akkor ülésezik, ha azt a körülmények megkívánják. Az ülést bármelyik fél kérésére össze lehet hívni; e fél titkára a kérelmet a másik félhez továbbítja. A másik fél titkára az ülés összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol.

Különösen sürgős esetben a két fél egyetértésével a csoport összehívására hamarabb is sor kerülhet. Az ülés összehívására irányuló kérelmet írásban kell benyújtani.

A csoport minden ülésére Brüsszelben vagy Rabatban kerül sor, a két fél által egyeztetett időpontban.

Az ülést mindkét fél tekintetében annak titkára hívja össze az elnökkel egyetértésben. Az ülés előtt az elnököt tájékoztatni kell a felek küldöttségének tervezett összetételéről.

A csoport üléseire mindkét fél beleegyezése esetén szakértőket is meg lehet hívni specifikus információk szolgáltatása céljából.

6.   Az ülések napirendje

A csoport titkáraihoz kell benyújtani minden olyan kérelmet, amely arra irányul, hogy pontokat vegyenek fel az ülés napirendjére.

A soros társelnök minden ülésre előzetes napirendet állít össze. Az előzetes napirendet a csoport titkára az ülés kezdete előtt legkésőbb tíz nappal eljuttatja a másik félnek.

Az előzetes napirend azokat a pontokat foglalja magába, amelyeknek a napirendre való felvételére a titkárok az ülés kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal kérelmet kaptak. Az üléssel kapcsolatos iratokat a két félnek az ülés előtt legalább hét nappal meg kell kapnia. Különös körülmények fennállása esetén és/vagy sürgős esetben a felek egyetértésével ezek a határidők lerövidíthetők.

A napirendet az ülés kezdetén a csoport fogadja el.

7.   Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyvet minden egyes ülés után a két titkár közösen készíti el. A jegyzőkönyv másolatát, ideértve a csoport javaslatait is, a csoport titkárai juttatják el a társulási bizottság titkáraihoz és elnökségéhez.

8.   Nyilvánosság

Ellenkező értelmű határozat hiányában a csoport ülései nem nyilvánosak.


III. MELLÉKLET

A.   AZ 1. SZÁMÚ EU–MAROKKÓ ALBIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA BELSŐ PIAC

A társulási tanács 1/2003 számú határozata II. mellékletének „Témakörök” című 3. pontjában az albizottság hatáskörébe tartozó ágazatok listája a következőképpen módosul:

„a)

szabványok, minősítés, megfelelőségértékelés és piacfelügyelet (az e kérdésekre vonatkozó kereskedelmi megállapodások által nem érintett szempontok)

b)

versenypolitika és állami támogatások

c)

szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok

d)

közbeszerzés

e)

fogyasztóvédelem

f)

szolgáltatások (szabályozási kérdések), beleértve a pénzügyi és postai szolgáltatásokat is

g)

társasági jog és a letelepedés joga.”

B.   A 2. SZÁMÚ EU–MAROKKÓ ALBIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA IPAR, KERESKEDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A társulási tanács 1/2003 számú határozata II. mellékletének „Témakörök” című 3. pontjában az albizottság hatáskörébe tartozó ágazatok listája a következőképpen módosul:

„a)

a vállalkozások ipari és politikai együttműködése

b)

kereskedelmi kérdések

c)

szolgáltatáskereskedelem és a letelepedés joga

d)

idegenforgalom és kisipar

e)

kereskedelmi megállapodások készítése a technikai rendeletekről, szabványokról, normákról és megfelelőség-értékelésről

f)

adatvédelem

g)

kereskedelmi statisztikák. ”

C.   A 3. SZÁMÚ EU–MAROKKÓ ALBIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ENERGIA

A társulási tanács 1/2003 számú határozata II. mellékletének „Témakörök” című 3. pontjában az albizottság hatáskörébe tartozó ágazatok listája a következőképpen módosul:

„a)

Közlekedés: az infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése, az összes közlekedési mód biztonságának erősítése, a kikötők és repülőterek ellenőrzése és kezelése, a multimodális rendszerek javítása az interoperabilitás kérdésének szem előtt tartásával.

b)

Környezetvédelem: a kapacitások erősítése a környezetvédelmi irányítás, annak intézményi és jogi vonatkozásai, és a szennyezés különböző formái elleni küzdelem terén; támogatás a környezeti vonatkozásoknak az euromediterrán partnerség prioritásai között szereplő ágazatokba való integrálásához, a fenntartható fejlődés érdekében; a nemzeti környezetvédelmi programok megvalósítása, különös tekintettel a szennyvíztisztítás és a szilárd hulladék kezelésének vonatkozásában; a regionális és nemzetközi együttműködés erősítése, különösen az éghajlatváltozás tekintetében.

c)

Energia: az infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése, az energiaszállításhoz kapcsolódó infrastruktúra biztonságossága, keresletoldali szabályozás, a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése, kutatás és együttműködés az adatok cseréjének területén. ”

D.   AZ 5. SZÁMÚ EU–MAROKKÓ ALBIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT

A társulási tanács 1/2003 számú határozata II. mellékletének „Témakörök” című 3. pontjában az albizottság hatáskörébe tartozó ágazatok listája a következőképpen módosul:

„a)

mezőgazdasági és halászati termékek

b)

mezőgazdasági együttműködés és vidékfejlesztés

c)

feldolgozott mezőgazdasági termékek

d)

növény-egészségügyi és állat-egészségügyi kérdések

e)

a fenti termékek kereskedelmére vonatkozó jogszabályok.”

E.   A 6. SZÁMÚ EU–MAROKKÓ ALBIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA IGAZSÁGÜGY ÉS BIZTONSÁG

A társulási tanács 1/2003 számú határozata II. mellékletének „Témakörök” című 3. pontjában az albizottság hatáskörébe tartozó ágazatok listája a következőképpen módosul:

„a)

igazságügyi együttműködés

b)

igazságügyi együttműködés polgári és büntetőügyekben

c)

a szervezett bűnözés elleni küzdelemben folytatott együttműködés, beleértve az emberkereskedelmet, a kábítószer-kereskedelmet, a terrorizmust, a korrupciót és a pénzmosást

d)

rendőrségi együttműködés.”


Top