EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0019

A Bizottság 19/2009/EK rendelete ( 2009. január 13. ) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 243 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/19/oj

14.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/3


A BIZOTTSÁG 19/2009/EK RENDELETE

(2009. január 13.)

a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló, 2008. április 23-i 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke második albekezdésének 1. pontjára, valamint 3. cikke (1) bekezdésére, 5. cikke (1) bekezdésére és 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 453/2008/EK rendelet közös keretet hozott létre a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikák rendszeres előállításához.

(2)

Végrehajtó intézkedésekre van szükség a benyújtandó információk és – az információk begyűjtésének határidejét jelző – referencia-időpontok meghatározására vonatkozóan.

(3)

Szükséges továbbá az előírt adatok formátumának, továbbítási határidejének, valamint az első továbbítandó, referenciának tekintett negyedév kezdő időpontjának meghatározása is.

(4)

A 453/2008/EK rendelet 7. cikkével összhangban szükség van a kis egységekre és bizonyos tevékenységekre vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátásának nehézségeivel küzdő tagállamok által elkészítendő megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozását szolgáló megfelelő keret meghatározására.

(5)

Az Európai Központi Bankkal egyeztetések folytak.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „üres álláshely” fogalmához kapcsolódó meghatározások

A 453/2008/EK rendelet 2. cikke 1. pontjának alkalmazásában:

a)

az „aktív lépéseket tenni a megfelelő jelölt megtalálása érdekében” magában foglalja a következőket:

i.

az állami munkaügyi hivatalok értesítése az üres álláshelyről;

ii.

kapcsolatfelvétel magán munkaközvetítő ügynökséggel/fejvadászokkal;

iii.

az üres álláshely meghirdetése a médiákban (például internet, újságok, folyóiratok);

iv.

az üres álláshely nyilvános hirdetőtáblán történő meghirdetése;

v.

jelöltek/lehetséges munkaerő közvetlen megkeresése, felvételiztetése, kiválasztása;

vi.

alkalmazottak és/vagy személyes ismeretségek megkeresése;

vii.

gyakornoki rendszer igénybe vétele.

b)

a„meghatározott idő” arra a leghosszabb időre utal, amíg az üres álláshely szabad és szándék van a betöltésére. Az említett időszak korlátozás nélküli; valamennyi üres álláshelyet, amellyel kapcsolatban továbbra is aktív lépéseket tesznek a referencia-időpontban, be kell jelenteni.

2. cikk

Referencia időpontok

A tagállamok adatokat szolgáltatnak a reprezentatívnak minősíthető referencia-negyedévre vonatkozóan az üres álláshelyek és a betöltött állások számáról, a 453/2008/EK rendelet 2. cikkének 1. és 2. pontjában meghatározottak szerint. Az üres álláshelyek megállapításának preferált módszere a folyamatos adatgyűjtés, illetve adott referencia időpontokra vonatkozó gyűjtés adataiból számított reprezentatív átlag.

3. cikk

Adattovábbítás

(1)   A referencia-negyedév végét követő 70 napon belül a tagállamok továbbítják az adatokat a 453/2008/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésében részletezett lebontás szerint, a megfelelő metaadatokkal együtt.

Azok a tagállamok, ahol az alkalmazottak száma az Európai Közösség összesített alkalmazotti létszámának több mint 3 %-át teszi ki, az üres álláshelyekre és a betöltött állásokra vonatkozó összesített adatokat és az ahhoz tartozó metaadatokat a referencianegyedév végétől számított 45 napon belül továbbítják.

Az egyes tagállamoknak az Európai Közösségben található összes alkalmazotti létszámhoz viszonyított részesedését minden ötödik évben ki kell számolni az előző naptári év négy negyedévének átlaga alapján. Új tagállamok csatlakozása esetén ad hoc számítások végzésére kerül sor. Az első számítás a jelen rendelet elfogadásának évét megelőző évre vonatkozik. Az alkalmazottakra vonatkozó adatok forrása az 577/98/EK tanácsi rendelet (2) által előírt közösségi munkaerő mintavételes felmérése. Az adatok a 453/2008/EK rendelet 1. cikke által lefedett üzleti egységekre vonatkoznak.

A 3 %-os küszöböt első alkalommal túllépő országok esetében az adatok továbbításának határidejében bekövetkező bármilyen változás a kiszámítást követő év első referencia-negyedévétől alkalmazandó.

(2)   A kapcsolódó metaadatok az eredmények értelmezéséhez szükséges, a negyedév módszertani vagy technikai eseményeire vonatkozó specifikus információkra utalnak, valamint a nem eléggé megbízhatónak ítélt, illetve nyilvánosságra nem hozandó adatcellákra vonatkozó információkra.

(3)   A negyedéves adatokat és a kapcsolódó metaadatokat a tagállamok a Bizottságnak (Eurostat) küldik meg, elektronikus formában. Az információtovábbításnak meg kell felelnie a statisztikai programbizottság által jóváhagyott megfelelő adatcsere-szabványoknak. A Bizottság (Eurostat) rendelkezésre bocsátja a jóváhagyott szabványokra vonatkozó részletes dokumentációt, és iránymutatást ad a szabványok alkalmazására vonatkozóan.

(4)   Az első adattovábbítás e rendelet hatályba lépését követő év első negyedévére vonatkozik.

Az adatsorokat az alábbi formákban kell benyújtani:

a)

korrekció nélkül;

b)

szezonális kiigazítással a 453/2008/EK rendeletet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések tekintetében végrehajtó bizottsági rendeletnek megfelelően; és

c)

önkéntes alapon trend-ciklus sorozatok formájában.

4. cikk

Megvalósíthatósági tanulmányok

A 453/2008/EK rendelet 7. cikkében előírt megvalósíthatósági tanulmányok keretét a melléklet tartalmazza.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 13-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 145., 2008.6.4., 234. o.

(2)  HL L 77., 1998.3.14., 3. o.


MELLÉKLET

Megvalósíthatósági tanulmányok arra vonatkozóan, hogyan lehet az üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokhoz hozzájutni a NACE Rev. 2. O, P, Q, R és/vagy S nemzetgazdasági ágakról

A tagállamok által végzett megvalósíthatósági tanulmánynak különösen tartalmaznia kell az alábbiakat:

1.

a szóban forgó gazdasági tevékenységek hozzájárulását a nemzetgazdasághoz, vállalkozások és foglalkoztatottak számában vagy annak megfelelő más mértékben kifejezve;

2.

a gazdasági tevékenységek üres álláshely szerkezete és fejlődése hasonlóságainak és különbségeinek leírása, összehasonlítva a NACE Rev. 2. B–N nemzetgazdasági ágai üres álláshely szerkezetével és fejlődésével.

Lehetőségek

Vizsgálandók a NACE Rev. 2. O, P, Q, R és/vagy S nemzetgazdasági ágakra vonatkozó üres álláshelyek és a betöltött állások számának megállapítására különböző lehetőségek. Az alábbi lehetséges adatforrásokat kell figyelembe venni:

a)

meglévő adatgyűjtések;

b)

adminisztratív források;

c)

statisztikai becslési eljárások;

d)

új adatgyűjtések.

Minden egyes szóba jövő lehetőség esetében a vizsgálatnak/az értékelésnek részletesen foglalkoznia kell a felmerülő technikai és jogi kérdésekkel, így például a végrehajtás időzítésével; az eredmények várható statisztikai minőségével; az adatgyűjtés várható beindítási és működtetési költségeivel EUR-ban, továbbá az ahhoz szükséges teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak számában kifejezve; a felmérési egységre vetített költséggel; a vállalkozásokat érintő többletterhek költségbecsléseivel; az esetleges kockázatokkal vagy bizonytalanságokkal; valamint a konkrét előnyökkel és hátrányokkal. A költségeket és a minőséget a B–N nemzetgazdasági ágakra vonatkozó rendelkezésre álló adatgyűjtés költségeivel és minőségével hasonlítják össze.

Ajánlás

A különböző lehetőségek vizsgálata alapján ajánlást kell tenni a legmegfelelőbb megközelítésre.

Végrehajtás

Be kell nyújtani a javasolt végrehajtási terv részleteit, beleértve a végrehajtás egyes szakaszainak kezdési és befejezési időpontját.

Megvalósíthatósági tanulmányt végző tagállamok

Az alábbi tagállamok végeznek megvalósíthatósági tanulmányt annak vizsgálata céljából, hogyan lehet megállapítani a 453/2008/EK rendelet 2. cikkében meghatározott üres álláshelyek negyedéves adatait a NACE Rev. 2. O, P, Q, R és/vagy S nemzetgazdasági ágára vonatkozóan:

Dánia

Németország

Spanyolország

Franciaország

Olaszország

Málta

Ausztria.

Megvalósíthatósági tanulmány annak vizsgálata céljából, hogyan lehet megállapítani az üres álláshelyek negyedéves adatai kevesebb, mint 10 főt foglalkoztató üzleti egységekre vonatkozóan

A tagállamok által végzett megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

1.

az egyes méretosztályok hozzájárulása a nemzetgazdasághoz, vállalkozások és foglalkoztatottak számában vagy annak megfelelő más mértékben kifejezve;

2.

ezen üzletosztály üres álláshely szerkezete és fejlődése hasonlóságainak és különbségeinek leírása összehasonlítva a 10 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás üres álláshelyekre megállapított szerkezetével és azok alakulásával.

Lehetőségek

A kevesebb mint 10 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások üres álláshelyeinek és a betöltött állások számának megállapításához különböző lehetőségek vizsgálatára van szükség. Az alábbi lehetséges adatforrásokat kell figyelembe venni:

a)

meglévő adatgyűjtések;

b)

adminisztratív források;

c)

statisztikai becslési eljárások;

d)

új adatgyűjtések.

Minden egyes szóba jövő lehetőség esetében a vizsgálatnak részletesen foglalkoznia kell a felmerülő technikai és jogi kérdésekkel; többek közt a végrehajtás időzítésével; az eredmények várható statisztikai minőségével; az adatgyűjtés várható beindítási és működtetési költségeivel EUR-ban, továbbá az ahhoz szükséges teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek számában kifejezve; a felmérési egységre vetített költséggel; a vállalkozásokat érintő többletterhek költségbecsléseivel; az esetleges kockázatokkal vagy bizonytalanságokkal; valamint a konkrét előnyökkel és hátrányokkal. A költségek és a minőség a 10 főt vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozó rendelkezésre álló adatgyűjtés költségeivel és minőségével hasonlítják össze.

Ajánlás

A különböző lehetőségek vizsgálata alapján ajánlást kell tenni a legmegfelelőbb megközelítésre.

Végrehajtás

Be kell nyújtani a javasolt végrehajtási terv részleteit, beleértve a végrehajtás egyes szakaszainak kezdési és befejezési időpontját.

Megvalósíthatósági tanulmányt végző tagállamok

Az alábbi tagállamok végeznek megvalósíthatósági tanulmányt annak vizsgálata céljából, hogyan lehet megállapítani a 453/2008/EK rendelet 2. cikkében meghatározott üres álláshelyek negyedéves adatait a 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató üzleti egységekre vonatkozóan:

Dánia

Franciaország

Olaszország

Málta.


Top